Liefdadigheid naar Vermogen. een Loterij Aanbesteding. JANE SH0RE, landsche liederen werden aangeheven. Met geestdrift werden voorstellen tot afkeuring van Home Rule aangenomen. Te Huil vielen in den nacht van jl. Zaterdag op Zondag ernstige ongeregeld heden voor, die tot twee uur in den och tend duurden. De politie geraakte her haaldelijk slaags met de werkstakers, waar door aan beide zijden personen werden gewond. Zaterdagmiddag staken de werkstakers een groot houtmagazijn in brand. De politie en de mariniers moesten hun uiterste krach ten inspannen om den brand meester te worden. Tegen den avond werd de orde opnieuw verstoord. De werkstakers deden een aanval op de stoomboot „Right", die in de haven j lag, maar werden door de politie terugge- j dreven. Een voorwerp, dat voor een helsche machine gehouden wordt, is in Windmill- street gevonden. Een vreemdeling en eene 1 vrouw die in de buurt woonden, zijn ver- i d wenen. De politie onderdrukte Zondag nog ver- I schillende opstootjes. Een groote houtwerf j en een hotel werden door de werkstakers in brand gestoken. De schade wordt op 250,000 p. st. geschat. Noorwegen. Het Kabinet vroeg jl. Zaterdag zijn ontslag, wijl de Koning zijne goedkeuring weigerde aan een voor stel betreffende de consulaat-kwestie. Italië. Het feest der 25-jarige echt- verbintenis var. den Koning en de Koningin werd jl. Zaterdagmorgen te Rome met 101 kanonschoten aangekondigd. De Koning en de Koningin, de Prinsen en de Prinsessen woonden de mis bij in de kapel van het paleis. In geheel Italië werden Zaterdagmorgen salvo's gelost ter eere van het feest. De gemeentebesturen gaven manifesten uit en zonden per telegraaf gelukwenschen naar het Quirinaal. Te Rome bewoog zich den geheelen dag eene groote menigte in den omtrek van het Quirinaal. Bij de ontvangst der coramissiën uit de Kamer zeide de Koning „Mijn hart jubelt, nu ik mij omringd zie door zooveel liefde en toewijding. Mijn bondgenoot en vriend Keizer Wilhelm, en de Prinsen, die mij zijn komen gelukwenschen, geven daar mede aan Italië het bewijs van hun sym pathie en achting". De Koning schonk aan eenige veroor deelden amnestie. Keizer Wilhelm gebruikte Zondag het middigmaal ten huize van den Pruisischen gezant bij het Vaticaan. Zestien gasten namen aan den maaltijd deel, onder wie kardinaal Ledochowsky, de heer Lucanius en graaf Eulenburg. De keizerin kwam later, en samen vertrokken de keizer en de keizerin te halfdrie in Duitsche hofrijtuigen naar het Vaticaan, om het bezoek aan den Paus te brengen. De Italiaansche troepen waren geschaard in de straten, door welke de keizer en de keizerin reden. Gemengd nieuws. Een werkman te Wieringerwaard, vader van een zeer groot gezin, kreeg een splinter in de hand, die daardoor min of meer opzwol. Om dit te verhelpen, ge bruikte hij een wel eens meer in zwang zijnd middel, room met blauwsel, met het gevolg, dat hij binnen zeer korten tijd aan bloedvergiftiging overleed. Jl. Vrijdag brandde te Westgraftdijk de smederij met woning van den heer P. Eckhart tot den grond af. Alles was tegen brandschade verzekerd. Met moeite wist men het belendende perceel, dat reeds vlam gevat had, te bewaren. Met 1 Mei wordt de accijns op de zachte groene zeep afgeschaft. Dit mag waarlijk voor alle gezinnen een belangrijk feit genoemd worden, want door de afschaffing wordt de prijs dier zeep met xo cents per kilogram verminderd. Heeft men zich tot dusver dikwijls van waschmiddelen voorzien door de onbelaste, goedkoopere, doch ongeprepareerde olie en loog te gebruiken, thans zullen alle bleekers, iedere huisvrouw, nu de prijs der zuivere gefabriceerde groene zeep is verlaagd, die surrogaatmiddelen niet meer aanwenden, geen ander waschmiddel bezigen, omdat de zuivere lijnoliezeep onschadelijk is voor het lichaam en de goederen, die daarentegen door de bijtende ongeprepareerde „olie en Joog" worden vernield. N Jl. Zaterdagnacht is bij een twist in een tapperij op het Zieken te 's-Gravenhage een persoon, die weigerde twee anderente tappen, door dezen met een mangelrol op het hoofd geslagen, aan de gevolgen waar van hij Vrijdag is overleden. Dc daders zijn opgespoord en in hechtenis. In het dorp Etten (N.-B.) hebben zich tot jl. Zaterdag twee gevallen van pokken voorgedaan, terwijl op het Heike onder Rukfen vijf lijders zijn. Men verzekert, dat de Czaar van Rusland met Paschen eene minder aange name verrassing heeft ontvangen, nl. een Paasch-ei, waarin zich een kleine zilveren dolk, twee ivoren doodskopjes en een stuk papier bevonden, waarop was geschreven „Christus is opgestaan, wij zullen ook herrijzen. Men schrijft deze handeling toe aan dezelfde nihilisten, die onlangs den Keizer 't portret zonden van gravin Sophia Perovskaia, die wegens medeplich tigheid aan den moordaanslag op Alexan- der II werd opgehangen. Een regimentsdochter. Dezer dagen is te Petersburg een i8jarig meisje, Eugenie Semenovkaiat, in het huwe lijk getreden. Zij werd, op den marsch der Russen van Pievna naar Konstantinopel in 1878, gevonden, door de ouders ver laten. De mannen van het regiment Se- menovsky namen het kind op, zorgden voor haar opleiding en hebben haar r.u een aar dige bruidschat (meegegeven. Bij haar doop (in de Russische orthodoxe kerk) was de officier van gezondheid van 't regiment haar peet en Prinses Eugenie van Olden- burg haar petemoei. Aan 't bureau van politie te Stuttgart heeft een moord en zelfmoord plaats gehad. Zekere Bauerle, een linieerder, was gepakt met zijn meisje, onder beschuldiging van een in vereeniging beganen diefstal. Bij hun verhoor wilde hij zich doodschieten, maar men ontnam hem het pistool. Toen trok hij een dolk en voor men ook dat kon voorkomen, had hij zijn meisje en daarna zichzelf doorboord. Enkele minuten na elkander gaven zij den geest. Aan de speelbank te Monte Carlo heeft een jong Engelschraan 75000 fr. ge wonnen bij het trente et quarante-spel, door het buitengewone geluk van een sèquence van 10 roode kaarten. In de Londensche Zoölogische Tuin is een eenjarige orang-oetan aangebracht, die, aan de zorgen van een ouderen bavi aan, Jack, toevertrouwd, door dezen met de opmerkelijkste teederheid wordt be handeld. Een akelige vondst. Enkele dagen geleden vonden geitenhoeders hoog in de bergen, niet ver van St. Nokolaus (kanton Wallis) het lijk van een ongeveer 1£ jaar vermiste 21-jarige jonge dame uit Altona. Zij had den 14 Juni 1891, toen haar ver wanten per spoor vertrokken, den weg van St. Nikolaus naar Kalpetran alleen te voet willen afleggen en schijnt een zijweg te zijn ingeslagen, immer verder het gebergte in, waarbij zij een tuimeling maakte en aan den voet van een 1 meter hooge rots bleef liggen. Alle destijds in 't werk gestelde nasporingen waren vruchteloos, zoodat met moest aanne men, dat de op onverklaarbare wjjze ver dwenen dochter in een der bergstroomp jes was gernakt. Doch toen men later bij lager waterstand ging zoeken, vond men de verlorene immer niet. Het eindelijk na jaar en dag toevallig gevonden 'lijk, waar van de identiteit door de kleereu en door het monogram op den zakdoek werd vastgesteld, lag op genoemde plaats onder een eik, met het hoofd opgeheven, met de linkerhand haar rug steunend en met de rechterhand zich behoedend tegen het voorovervallen. Drie ribben waren gebroken en de onderkaak van de ongelukkige was gespleten, terwijl zij zelve tot een geraamte was verdord. Zonder twijfel moet dc ongelukkige nog lang na haren val hebben geleefd en is zij toen een ontzetteuden dood gestorven. Op het lijk bevond men verscheidene kostbaarheden en sieraden, alsmede 400 francs aan baar geld en banknoten. Een broeder haalde Woensdag het verloren gewaande overschot zijner lang beweende zuster af. Uit onze Koloniën. Een duel. Uit Bandjermasin kwam als kabir-agin het gerucht, dat de geweste lijke adjudant S. geduelleerd zou hebben met den dokter van ilr. Ms. ss. „Oenarang", daar gestationeerd, en deze laatste, tengevolge van een bekomen wonde, ter verpleging in het hospitaal zou zijn opgenomen. De arme dokter kreeg een leelijken sabel houw over den rechterarm en lag daarmede eenige weken in het hospitaal. Maar sedert den 15den kan hij ten minste weer een wande ling buiten maken (het duel had den 27sten Januari plaatsaanleiding nasleep van vroegere zaken en verhoudingen). Maar de tegen partij, degew. adjudant S., hoewel niet gewond, is er vrij wat erger aan toe dan de dokter en al was hij nog zoo „persona grata" in som mige kringen, de publieke opinie, voor zoo verre daarvan sprake kan zijn op zulk een plaatsje, had hij niet op zijn hand, dat heeft hij trouwens al moeten ondervinden. Poster ij en. Helder. Lijst van brieven, geadres seerd aan onbekenden, verzonden door het postkantoor alhier, gedurende de tweede helft der maand Maart jl. Mej. Kroon, te Alkmaar, F. Meijer, te Santpoort, R. Pasterkamp, te Urk, G. Erfink. Van het Hulpkantoor te Hypolitushoef op Wieringen A. Kooger. Briefkaarten W. Vriend en C. Gerritsen, beiden te Amsterdam. Texel. Lijst van brieven, geadresseerd aan onbekenden, verzonden door het post kantoor alhier, gedurende de tweede helft der maand Maart: Wed. K. Pasterkamp, te Urk. Rotterdam (s.), van Rotterdam naar New-York, passeerde 21 April Scilly. O b d a m (s.), vertrok 22 April van New- York uaar Rotterdam. Spaarndam (s.), van Rotterdam naar New-Y'ork, passeerde 23 April te Nicuwediep. Werkend Hm (s.), van New-York naar Rotterdam, passeerde 24 April Berczier. Zaandam (s.), arriveerde 24 April van Baltiraore te Rotterdam. Emma, kapt. Brinch, van Esbjerg naar Amsterdam, arriveerde 23 April Prawlepont Maria, kapt. Ketelaar, vertrok 22 April van Nieuwcdiep naar Nerva. Koophandel, kapt. Ekamp, vertrok 22 April van Nieuwcdiep naar Kötka. T h e k 1 a, kapt. Hammer, van Hamburg naar Talcahuano, vertrok 24 April vun Nieu- wediep. F r e d. S n 0 w d 0 n (s.), arriveerde 24 April van Newcastle te Nieuwediep. B o 1 d 0 n (s.), vertrok 24 April van Nieu wediep naar Newcnstle. S e e a d 1 e r (s.), vertrok 24 April van Nieu wediep naar Hamburg. V i s s c h e r ij. Nieuwediep, 25 April. Sedert jl. Za terdag kwam hier van de groote visschcrij binnen de sloep M. A. 20, scliipp. Spanjers- berg, met 24 heilbotten, 8 punt rog, 4 ben vleet en 600 schelv., terwijl door 120 kor- ders 30 tot 200 groote-, 5 tot 30 kl. tongen, 5 tot 20 roggen, 6 tarbotten, 2 tot 15 mandjes kl. schol en I tot 3 manden schar, door beuger9 650 roggen en door trekkers 173 tal geep, 600 tal haring en 2 zalmen werden aangevoerd heilbot gold f 5-20 per stuk, rog I' 3.50 per punt en 55 a 45 cent per 9tuk, vleet f 6 per ben, schelv. f 18.50 per honderd, gr. tong 35 a 30 cent, kleine id. 15 cent, tarbot f 9 a f 6 per stuk, kl. schol f 1.50 a f 1.25 per mandje, schar f 1 per mand, geep f 6 a f 1.50, haring 60 a 20 cent per tal en de zalmen f 12 en f 16.50 per stuk. Wieringen, 22 April. Gedurende de afgeloopen week zijn van hier naar Engeland verzonden 240 balen alikruiken. Prijs vanaf f 0.50 tot f 2 per baal. Naar Schotland verzonden 1200 balen aasmosselen. Naar Zeeland verscheept 1100 ton plantmosselen. Naar elders vervoerd 375 halve pakjes ge maaid, 150 id. gevischt zeegras. Kolhorn. De geepvisschers hebben den arbeid aaugevangen. Weinig wordt er nog gevangen. Dc wind is niet in den goeden hoek. Marktberichten. I Texel, 21 April. Kievitseieren 8 et. Alkmaar, 22 April. Aangev. 3 paarden, f50 a 130; 4? Runderen, f40 a 180; 202 nuchtere Kalveren, f4 n 10; 410 Schapen f3 a 20 25 Lam meren, 14 a 7; 124 magere Varkens, f 17 a 28 f174 Biggen, f 10 a 14.5019 Bokken eu Geiten. 3 a 8. 1 Alkmaar. 24 April. 8 Runderen, f 160 n 240 103 vette Kalveren, f0.85, 69 nucht. id., f4 n 10; 161 vette Varkena, f 0.42 a fO.58; 36 magere id., f 17 a 19. Edam, 22 April. Aangev. 29 at. kaas, weg. I 5364 kg., prqs 1 26.50. I Amsterdam, 21 April. Weekbericht.Moaterd- j zand bruin f40 a 35. dito geel f28 a 34; Kanarie- zaad f20 a 21 per 100 KG.Knrweizaad jarig 11.50 a 11.75; dito 1892 f 12 a 12.25 Maanzaad f22 a f23, per 50 KG. Voor Amerikaansche petroleum ïd loco verlaagden importeurs hunne prijzen inct 10 c., tonder echter daardoor ten grooteren afzet te verkrijgen. Nept Dec. werd weinig gevraasd en hebben biedingen onder notccrïng kans van slagen. Van Russische blijft de omzet beperkt door de hooge vurderingen der eige- Raapolie leverde weinig prijsvcrandcring op, voor dadelijk eenige vraag en op levering was iets meer handel. Lijnolie brgon eerst vast, liep daarna in prijs terugin vliegend is niet veel gedaan, rannr op de zomer- en najaarsmaanden is, ook voor btiitcn- landsche rekening, niet onbelangrijk gekocht. Lijnzaad begin week vast, sluit flauwgedaan Bombay dadelijk f270, id, April-Juni f 248, id. Juli- Sept. f250, Calenlta Mei-Jnli f240, Koolzaad on veranderd vast, maar stil. Amsterdam, 24 April. Tarwe op leverinv hooger; Mei fNov. f182. Kogge op levering willig; Mei f136, Oct. f 135. Rnapolio vliegend f 26.50 Mei f 26.25 Sept.- Dee. f 27. Lijnolie vliegend f 23.April f Mei 22.75; Juni-Aug. f 22.75; Sept.-Dec. 21.75. Raapkoeken f 54 a 74. Lijnkoeken f74 a 12. Veemarkt. Aangev. 414 Runderen, waarvan de prjjzen waren: vette le kw. 68, 2e kw. 58 en 3e kw. 43 c., alles het KG.4 Grasknlvercn, 177 nucht. Kalveren, f5 a 9; 481 vett# Varkens, 36 a 46 o. per Kg. Amsterdam, 24 April. AardappelenFriesche Dokk. Jammeu f 0.60 a 0.70; id. Fran. f 0.60 a 0.70, id. Saaiers f 0.50 a 0.60, Zcenwache Spuische Jammen f 0.60 a 1.dito blauwe f 0.90 a 1. Flakk. jamman f 0.70 a 0.90; Geld. Blanwe f 0.80 a f 0.90 Champion» f -. Schiedam, 24 April.Moutwijn f 9.75. Jenever f 18.75, id. Arasterdanjsehe proef f 15.25. Londen, 24 April. Ter Veemarkt zijn nan- gevoerd: 1900 liundaren, 14000 Schapen eu Lam meren, 10 Kalveren, 45 Varkens. Prijzenbeste Runderen 3- a 4-8 Sehapen cn Lammeren 8-4 a 5- Kalveren 3-6 a 5-8, Varkena 3-6 a 5-. 1140 1214 1249 12S3 1309 1406 1451 1468 1512 1 1518 1558 1612 I 1622 i 1653 1696 17( I 1798 1850 i 2014 8028 2033 2113 2123 I 2188 2173 2181 2210 2222 2225 2254 2256 I 2279 2291 2293 2312 2321 2339 2435 2463 2482 2513 2567 2591 3562 5683 8471 3284 5907 8486 3590 5941 8551 3632 5990 8636 3808 6040 8722 3816 6064 8743 3835 6268 8767 3S83 6272 8768 3907 6285 8808 6370 8822 6377 8869 6418 8S70 6451 8872 6465 8946 0469 8967 6488 9019 6510 9101 6589 9238 6610 9263 6638 9287 667S 9309 6924 9436 6079 9655 7057 9661 7092 9694 7099 9758 7119 9782 7185 9815 7198 9886 7249 9964 7266 10065 7367 10093 7429 10172 7454 10304 7543 10336 7548 10404 7563 10468 7587 10544 7652 10571 7672 10580 7693 10650 7694 10651 7699 10808 7759 11536 13747 11557 13807 11576 13911 11589 13912 11593 13917 11596 13947 11612 13970 11632 14010 11652 14053 11663 14078 11692 14092 11707 14150 11789 14223 11790 14225 11821 14238 11866 14350 11864 14400 11886 14496 11889 14568 12114 14576 12134 14652 12216 1470!) 12237 14830 12289 14895 12330 14902 12355 14924 12367 14914 12479 14977 12505 15028 12605 15049 12654 15089 12656 15127 12716 15145 12778 15160 12835 15325 12849 15842 13012 15351 13039 15872 13059 15377 13081 15474 13087 15527 13107 15555 13195 15565 16298 18691 16301 18755 16308 18770 16321 18836 16348 18986 16399 19086 16410 19091 16443 19131 16488 19165 16496 19238 16590 19323 16596 19837 16601 19359 16633 19441 16642 19478 16744 19506 16761 19515 16768 19522 16784 1957» I6S41 19613 16863 1964 4 16394 19680 1-936 19746 16955 19752 16958 19807 16969 19967 16992 19991 17016 20037 17040 20089 17191 20099 17269 20131 17320 20254 17325 20402 17528 20439 17557 20481 17562 20513 17681 20539 17699 20612 17810 20692 17830 20804 17882 20835 17887 20838 18071 20959 De „Ceres" is de vroegere Nederl. bark „Tan van Brakel", destijds gevoerd door kapitein de Roever, die eenige jaren ge- ledep naar Denemarken werd verkocht en nu in ons lanu terugkeert om in handen van den slooper te vallen. Het Duitsche tregat „Thekla" (zie ons vorig nummer) heeft de bekomen schade hersteld e» gisteren de reis naar Talcahua no voortgezet. Napels, 24 April. Tengevolge van een paniek, ontstond in de kerk Torre dell' Anniinziata een gedrang, waarin 13 per sonen gedood en een groot aantal gewond werden. Belfast, 24 April. Een oproer is. hedenochtend uitgebroken. Eenige winkels zijn geplunderd. Politie en soldaten dre ven het volk uiteen. vJL) VERTEN TIE N Weert, ^aar-nemingen te rieldsr. (Lanlskeet.) Heden ontvingen wij het voor ons zoo treurig bericht, dat onze oudste Zoon JOHAN GEORGE, te Samarang, den 2den Maart jl. is overleden. Helder, 23 April 1893. J. WALDEMAIER. D. WALDEMAIER— Langereis. Eeitige en algemeen e kennisgeving. Thor. Vi ludriclitiiijt Ci. «n kracht. Stand. Afv. Stam AI». 23 12 O.Z.U. 8 KG. 766.74 f 7.04 15.4 |t 4.5 24 12 O.t.Z. 1.2 765.9S f 6.15 15 0 t 3.9 25 8 O.t.N. 0.7 765.70 f 5.90 11.5 It 2.2 25.12 NO.t.N.O.5 765.58 t 5.78 12.7 ;t 1.8 Weersgesteldheid. Stoomvaart en Scheepstijdingen. Voorwaarts (s.), van Amsterdam naar 1'adang, passeerde 21 April Kaap Carvoeiro. Prins Alexander (s.), van Batavia naar Amsterdam, vertrok 22 April van Padang. C o n r a d (s.1, van Batavia naar Amster dam, passeerde 24 April Kaap St. Vincent. Prinses Wilhelmina (s.), van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 23 April te Southampton. U t r e c h t (s.), van Rotterdam naa tavia, arriveerde 20 April te Colombo. Prins Willem III (s.), vertrok April van Port au Prince nnar Aux Cayes. 23 12 0.47 Held., droog, raooiweer. Weinigg. 24 12 0.48 id. Vluk. 25 8 0.70 id. id. 25 12 0.68 id. id. Te verwachtenOostenwind. Burgerlijke stand van: Helder, van 20 tot 22 April. Ondertrouwd P. Kroon, winkelier, en M. Hoefnagel. M. Smit, matroos, en D. llocque. F. Lavcll, conducteur bij de posterijen, enJ. Rensmaag. H. Smit, stoker bij de Marine, en H. Monsemn. P. Koning, broodbakker, i en A. Kaptein. j GehuwdW. de Boer en H. van den j Broek. P. Aggenbach en A. O. Kraak. C. Maret en G. Bakker. P. de Beurs en A. Kok. S. Hark es en S. Smak. J. de Beer j en A. J. Roos. Bevallen C. C. K ijlstra, geb. Schone- gevel, d. G. Kindt, geb. Visser, d. J. C. Witt, geb. Bakker, d. M. Homan, geb. Duijves, d. M. N. A. Grimme, geb. Klinkert, d. A. P. Dierendonck, geb. Bol!, d. K. J. Gladpootjes, geh. Burkunk, z. G. Fotb, geb. de Bruin, z. T. van der Hangen, geb. Stipriaan, d. Overleden A. C. Bonverie, geb. Sloot- mans, 59 j. J. A. Brandjes, 5 m. J. Hoog- weg, 4 m. P. van Vliet, 3 in. W. Hen- drikse, 82 j. Schagen, van 19 tot 21 April. OndertrouwdL. Spierings, jm., 27 j., eu E. Rieu, jd., 31 j. II. Moras, jm., 32 j., i won. te Ou ie Niedorp, en T. Kiezeling, jd., 20 j. I GeborenCoriielis Hendrik Simon, z. v. A. D. de Rooij en A. Zwakman. Heer-Hugowaard, van 1 tot 31 Maart. Ondertrouwd J. Meereboer en M. Duin- meijer. J. Stam en G. de Giaaf. J. A, A. vnu Mill, te 's Gravenhage, en J. v. d. Oord. D. Pijper, wedn. v. E. v. d. Brusse, en M. Helder, te Hensbroek. J. Pankras, te Haring karspel, en G. Blecker. C. Appelman, te Hensbroek, en B. llooiboer. J. Does en A. Zijp. W. Dekker en S. Klaver. J. Gootjes en T. Swager. R. v. Lieshout, wed. v. N. Klos, en M. A. T. Debije, wed. v. G. M. Kalf. A. Geel, te Winkel, en T. Dekker. I Gehuwd: J. Nieuwland en T. Hoek. J. i Meereboer en M. Duijnmeijer. Geboren Thcodorus, z. v. C. Zuurbier en i C. de Goede. Arie, z. v. K. Kos en E. Boekestein. Trijntje, d. v. K. Molenaar en S. Saai. Frans Nicolaas, z. v. K. Spaan cn G. Kalis. Cornelis, z. v. G. Kuiper en T. I Leek. OverledenW. Hoek, wedn. v. A. Breede- oode, 76 j. Bovenstaande Vereeniging wenseht dit jaar weder door werkverschaffing, de armoede hier ter plaatse te lenigen, waartoe zij evenwel door buitengewonen steun in staat moet worden gesteld, j Met het oog hierop hebben onder- 1 staande datnes, op uitnoodiging van het Bestuur der Vereeniging. op zich ge nomen, om, evenals in het jaar 1891, te organiseeren en richten zij thans het verzoek aan alle ingezetenen, groot en klein, om het goede doel te helpen be vorderen door het nemen van loten en het schenken van prijzen, welke laatsten gaarne door haar in ontvangst zullen worden genomen, i Helder, 24 April 1893. Mevrouw Arriëns, Havenplein, Presidente. u W. Bakker Hz., Spoorstraat. Bunnik, Havenplein. Mejuffr. Van Deventer, Kanaalweg. Mevrouw Dühne, Zuidstraat. Graat, Loodsgracht, Secretaresse. Hattinga Raven, Kanaalw. u Hazenberg, Hoofdgracht. «r Hennes, Dijkstraat. Mejuffr. Jelgersma, Molenplein. Mevrouw Van deu Kemp, Flootdgr. Mejuffr. Kuipers, Ivcrkgracht. Mevrouw Peletier, Dijkstraat. i u Polvliet, Kanaalweg. j u Uiilenbroeic, Dijkstraat. Witsenburg, Westgmcht. Dijkgraaf en Heemraden van het Heemraadschap Wieringen zullen op Vrijdag 5 Mei 1893, des voormiddags 10 uur, in het lokaal van D. LONT aanbestedende levering van p. m. 200 Ms ©XDF.KIIOUDSGRIM», te leveren aan den wal, 1 /3 aan Wester- land, V, aan den Polder en /a aan den Oever. Nadere informatiên verstrekt het Bestuur. Het Bestuur voornoemd, V. HEIJBLOK, Dijkgraaf. C. M. KOORN, Secretaris. Wieringen, 24 April 1893. 1 STAÜS-SCHOUWBÜRG. i Koningstraat, tegenover v Mus is Sacrutn'. 342ste Staatsloterij. Derde Eerste lijst. No. 5853 f 2000. No. No. 12092 en 20636 ieder f400. No. 9904, 16832 cn 18083 iedor f 100. Prijzen van f 65. 7 2653 5103 7828 10837 13204 100 2696 5168 7842 10852 13291 189 2737 5249 7370 10919 13310 209 2746 6390 7872 10993 13321 317 2802 5392 7893 10998 13350 387 2843 5397 7918 11001 13364 467 2850 5898 7921 11012 13369 435 2860 5405 7932 11096 13380 583 2897 5412 7939 11113 13385 619 2887 5421 7983 11231 13467 646 3002 6487 8040 11262 13491 705 3082 5505 8097 11280 13525 713 3150 5516 8138 11318 13532 731 3205 5564 8270 11379 13597 737 3327 5598 8342 11395 13627 770 3391 5607 8382 11451 13697 994 3395 5675 8410 11473 18723 Uil 3409 5681 8455 11493 13743 klasse, j 4340 flÜÖO. 1 1654, 9557, I 15573 18077 15649 18078 i 15657 18086 15693 18108 15718 18213 15740 18238 15807 18295 15877 18300 15909 18311 15921 18409 15949 18411 16031 18415 16059 18420 16079 18617 16098 18656 16153 18656 16172 18657 16172 18662 Politie. Gevonden voorwerpen. Adres Bureau Raadhuis1 armbandje (z.g. kapittelstokjes). Adres Bureau II1 onderstuk van een oorbelletje (steentje). Laatste berichten 25 April. De zeeloodsen J. Burger, A. Steehouwer, J. van der Reijden en J. Edelenbosch.be- hoorende tot het; 4de en 5de loodsdistrict (Goedereede, Maas en Brouwershaven), hebben hier jl. Vrijdag met gunstig gevolg examen afgelegd voor den loodsdienst in de Texelsche zeegaten. De Deensche driemastschoener „Ceres" is door de heeren Kleijn en Van der Wal alhier aangekocht om te worden gesloopt. Hollandsch Tooneelgezelschap, Directie: A. VAN LIER, van Amsterdam. MAANDAG 1 MEI 1893, EEN ENKELE GASTVOORSTELLING van Mejuffrouw JULIA U ÏPER N, van het Nationaal Tooneel te Brussel. Laatste Aïonnements-voorstellinsf. de Koningin van één dag. Oorspronkelijk Drama in 5 bedrijven, door Frans Gittens. Aanvang 8 uur. Prijzen der plaatsen en plaatsbespre king aL gewoonlijk.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1893 | | pagina 3