ie volleiiie Men van JACOB CATS. _Onze Rijn- en Moezelwijne Firma I. ALLARD Jr- Gebroeders Serbrock, EERSTE KWALITEIT ENGELSCHE STOFFEN, De Referendaris. A.J.DE JONGH, Het nitroomen der Melk, De Veefokker. Depots van Thee, M. Ravenswaay Zonen, Gesorteerde Mandjes Rijnwijnen GEertrÉentog, Ni - BORDEAUX. Speciale Aanbiedingen. „Gogaac Moeepole". I Damrak H. 61. De Heldersche Drogistwinkel, Geen grijs liaar meer! De nieuwe London Bölger Zoon, Bölgers Thee, FAILLISSEMENT C. BIEGSTRAATEN, Nieuwediep. De achuldeischers in bovengenoemd faillissement worden opgeroepen ter ««'•te verlfleatle-vergndepln*, welke zal gehouden worden Woensdag 17 Mei a. s., te elf ure 's morgens, in een der lokalen der rechtbank te Alkmaar. De Curator, Mr. H. P. M. KRAAKMAN. Alkmaar, 1 Mei 1893. Wij ondergeteekenden, Commissarissen der Onder linge Brandwaarborg - Maatschappij, Directie DE JONG Co., gevestigd te Amsterdam, hebben het genoegen aan alle daarbij belanghebbenden te berichten, dat gisteren en heden aan ons is gedaan Rekening en Verantwoor ding over de gehoudene Administratie over het jaar 1892, welke door ons in orde bevonden zijnde, met onze goedkeuring is bekrachtigd. Wij ontvingen daarbij, in tegen woordigheid van eenige Heeren Cor respondenten en Deelgenooten, een nauwkeurig overzicht van den stand der Maatschappij en mochten ons opnieuw van haren bloei en vooruitgang c^vertuigen. Amsterdam, den 28 April 1893. Jhr. Mr. C. H. Backer. Mr. H. C. M. Luden. Mr. J. H, M- Baron Mollerus van Westkerke. F. W. J. Baron Van A ijl va van Pallandt. Voor den Helder en omstreken wordt de Maatschappij vertegenwoordigd door den Heer Dijkstraat 40. J. H. VAN BALEN, te Helder, debiteert met succè3: door H. B. HYLKEMA, Direct, der Leeuwarder Melkinrichting. Met uitslaande plaat. PKiJs ro.so. INHOUD: De melk. Deroomlaag. Afkoe ling der melk voor het uitroomen. Invloed van het vervoer der melk op het uitroomen. Invloed van de temperatuur op het uitroomen. De wijze van afkoelen. Invloed van de hoogte der melk op de uitrooming. De plaats van uitrooming. Herhaling. - Het Friesclie stelsel van uitroomen. Het Schwartz-systeem. Wijziging van het Schwartz-systeem in Friesland. Uitrooming door middelpunt-vlie dende kracht. Vergelijking van het Friesche-, Schwartz- en centrifuge systeem. Het Destinonsche stelsel. Het Gussandersche stelsel. Tegen toezending vat) het bedrag in postzegels of per postwissel, wordt bovenstaand werkje franco toegezonden. J. H. VAN BALEN, te Helder, debiteert met succès: Aantcekcnlngen van den fokker omtrent zijn melkvee, door H. B. HYLKEMA. pma a n.so. Bovenstaand werk mag geen enkelen veefokker ontbreken. Het bestaat uit een flink register, waarin de veehouder de opbrengst van de melk heeft aan te teekenen, van elke koe afzonderlijk, met vermelding van naam, afkomst, enz. van de koe. Hij verkrijgt daar door niet alleen een overzicht van de gemiddelde opbrengst van elk stuk melkvee, maar leert de goede en slechte hoedanigheden van zijn vee kennen. De schrijver zegt daaromtrent in zijn voorrede ,/Wij allen weten, dat de veefokkerij een tak van bestaan is, die veel ge wicht in de schaal legt. Over de geheele wereld is ons vee beroemd. Dien roem te bewaren is plicht en voordeel van den veehouder. De waarde van de koe hangt af van hare hoedanigheid, haren vorm en hare eigenschappen. Die eigenschappen, vor men en hoedanigheden te ontwikkelen of te onderdrukken, heeft de fokker in zijn macht. Nauwkeurig moet hij daarvoor zijn vee kennen en dit niet alleen, maar ook de familie er van. De ondervinding leerde, dat één exem plaar op zichzelf, dikwerf geen waarde heeft voor de fokkerij. Maar wie kent de voorouders van zijn vee? ja, de landbouwers op leeftijd, voor zooverre zij het zelf gefokt hebben, maar anders verkeert men daaromtrent meestal in onzekerheid. Welke boer zou niet gaarne iets van de familie en oorsprong van zijn vee willen weten, doch te vergeefs. Hij weet er niets van dan bij overlevering en dan nog mist hij nauwkeurigheid, want deze alleen kan luiste cijfers en aanteekeningen ver schaffen. Daarom, geachte veehou ders, zend ik dezen arbeid de wereld in. uit het Magazijn van te GORINCHEM. Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde .pakjes van vijf, twee en een half en een Ned. ons, met vermelding van nommer en prijs, voorzien van nevensstaand merk, volgens de Wet gedepo neerd. Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende, Nieuwediep. K. Metzelaar Az., Binnenhaven 12. Helder. Joh. Wolven dijk, (vroeger J. Breebaart), Langestraat. Wieringen. J. D. Boersen. Schagen. Wed. KI. Denijs. (Worledge's Hoofdpijn/water) is het beste onschadelijke middel tegen H O O F D P IJ N. Verkrijgbaar in flesschen van: 5O0 gr. a fO.SO, 250 gr. a f0.45, 125 gr. a fO.25, te Nieuwediep bij W. V. Bruinvis, Hoofdgracht, en J. Cremer, Koningstraat. Hoofdagent voor Nederland en Koloniën: JAN W. HAVERKAMP, Spuistraat 54, Amsterdam. De Dichtwerken van JACOB CATS xijn aardig en vermakelijk, geestig en leerrijk. Voor den spotprijs van tien Cent per aflevering stellen wij tijdelijk eene inteekening open op geïllustreerd met 200 fraaie platen. Deze zelfde uitgave kostte vroeger f25.20 en thans tijdelijk slechts f 5. of in 50 afl. ÏO Cent. Het geldt hier eene opruiming van een klein getal Exemplaren eener fraai uitgevoerde uitgave van JACOB CATS werken, zooals zelden voorkomt. Wie nu in het bezit wil zijn van de vermaarde Dichtwerken van Jaeob Cats, onzen volksdichter bij uitnemendheid, in een keurige, degelijke en kloeke uitgave, 2 folio deelen met karakteristieke platen, drale niet daarop in te teekenen. Voor dezen geringen prijs zal men zich nooit meer eene zoo fraaie uitgave, zoo goedkoop, van de altijd amusante en leerrijke dichtwerken van Jaeob Cats kunnen aanschaffen. De le Aflevering is alom te ontbieden en is de inteekening bij alle solide Boekhandelaren opengesteld. Prospectus gratis verkrijgbaar bij de uitgevers fiebr. E. itf. COHEN te Nijmegen en te Arnhem. worden reeds jaren door geheel Nederland met het meeste succes verkocht. Ieder, die onze Wijnen leerde kennen, deed nabestelling en betuigde zijne tevredenheid, zoowel wat de kwaliteit der verschillende Merken, als de uitvoering der orders betrof. Al onze Wijnen zijn dan ook bepaald krachtig, met een aangenaam bouquet, zoodat zij de goed keuring van alle Wijnkenners wegdragen. Met het oog op het Zomerseizoen, waarin een goede flesch Rijnwijn zeer op prijs gesteld wordt, hebben wij besloten eenige aan te bieden, om ieder in de gelegenheid te stellen, kennis te maken met onze Wijnen. Levering contant, franco naaste station embalage in den prijs begrepen. N°. 1 a f 7.5D. J N°. 2 a flO.—N°. 3 a f15.—j N°. 4 h f 20.— 4 fl. Niersteiner. 4 fl. Rudesheimer. 6 fl. Geisenheimer. i 5 fl. Rudesheimer. 2 Brauneberger. 4 Zeltinger. 3 Zeltinger. jj 2 1 Marcobrunner. 2 Josephshöfer. j 1 Moselblümchen. 1 4 4 Grafenberger, i 7 Bodenheimer. j 3 Hochheimer. j 3 2 N°. 5 a f25 6 fl. Marcobrunner. 4 Johannisberger. gg 5 Niersteiner. 5 Bodenheimer. 1 Hochheimer. Wijl- Cognac-handel Export naar India. Moselblümchen. Johannisberger. Brauneberger. Josephshöfer. N°. 6 a f30 10 fl. Marcobrunner. 3 Brauneberger. 3 Moselblümchen.| 2 Josephshöfer. 3 Geisenheimer. 4 Johannisberger.l Vraag uttgsbrel&a Prijseeurait. MP" Vraag uitgebreide Frljecairant. Roode Bordeaux-Wijnen, Chau de Monbadon. Een smakelijk glas Wijn io PUAD nr Een goedkoope en toch bepaald zuivere Wijn is: au PRIJS Per anker,f 27. Oksh. 75. Okshoofd140. Cognac de Ghareute. Cognac ie Cbarente N°. 1 1.10 p, LH. Cognac ie Ctate N".2125,, Cognac ie Cbarente N°. 3140 Deze Cognacs onderscheiden zich door bijzonder f ij 11 bouquet en zaehten smaak. Bijzonder aanbevolen voor 1I.H. Hoteliers, Koffiehuishouders en Slijters. Levering franco op 3 maanden a contant 2°/o korting. Nieuw Merk Cognac Monopole f 1.30 p. L. I 1 50 n y> l'OKJ v 1 70 v n A*1 v wordt alléén verzonden in bemande flesschen van 10 en 20 Liter. Waar de Firma nog niet vertegenwoordigd isivorden degelijke Agenten gevraagd Onze wijnen zijn verkrijgbaar in het depot bij den Heer J. CREMER, te Helder. Orders voor onze firma worden ook aldaar opgenomen. Hun Magazijn is steeds ruim voorzien van in de keurigste dessins. 't Beste en goedkoopste adres is Koningstraat 69. is de beste der Parfume rieën om 't grijze haar te [doen verdwijnen, is onscha delijk voor de huid, verft niet af en is te Nieuwediep alleen verkrijgbaar bij Wed. P. KAMPER, Kanaal weg 18, te Helder. Prijs 85 cent per flacon en f 1.50 per dubbele flacon. H.H. Kapitaalbezitters, Geld schieters of Leen-instellingen Eene burgerfamilie vraagt voor de regeling eener boedelscheiding: 1600 gulden, tegen 5 A 54 pCt., desverkiezende met eene jaarlijksche aflossing van f 200, tegen soliede borgstelling. Adres fr. br., onder de lett. D. R. A., aan het Bureel dezer Courant. Hofleveranciers van Hare Majesteit de Koningin-Weduwe. bekroond te Amsterdam, Gent en Parijs, wordt verkocht bij: Helder J. Hnbbcliug, Kanaalweg. Nieuwediep L. Butcr. Oudesluis P. U. dc Carpentier. Anna Paulowna P. de Vries. 't Zand in de Zijpe II. Bakker. u u g 8« Korvcr. Bij ondergeteekende verscheen OorsproiMijte (Haagsche) Roman, door J. STORM. Prijs f3. Voor leesgezelschappen en leeabiblio- theeken onmisbaar. Tegen toezending van het bedrag wordt het boek franco toegezonden. J. H. VAN BALEN, Steeds voorhanden de buitengewoon gerenommeerde Theeën van de Firma P. E. Thueré te Utrecht. Dijk.trnat. Wed. SEVENHUIJSEN. Snelpersdruk van J H. van Balen, te Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1893 | | pagina 4