10i „Voor veertig jaar heb ik getracht mijnen landgenooten een lied op de lippen te leggen met dezen aanvang: Wij zijn kindren van ons land, Vrije Batavieren, „Bloemen van den waterkant" Ons den hoed versieren; maar indien ik mij thans geroepen gevoelde, voor mijn volk een „volksbloem" te kiezen, ik zou verder gaan en haar zoeken op het water zelf. Zoeken? Neen! Want wie biedt als vanzelf zich aan om ten zinnebeeld te strekken van een rustig tusschen zijne vele waterstroomen levend en op het zoo ont zaglijk als weldadig element steeds triom- feerende volk? Wie dan de in het slijk van alle zijne binnenwateren gewortelde en, eenmaal boven gekomen en haar krans ontplooid hebbende, niet weer onder duikende, maar op den vloed als op haar eigene troon zetelende zilveren Waterlelie, met het gouden hart: de grootste, de schoonste, de zinrijkste van al de bloemen (Luctor et Emergo" de „Tranpuilla in Undis" onzer vadcrlandsche flora).'" Op de tentoonstelling te Chicagozijn aangekomen 125 Javanen. Voorloopig zijn zij ingekwartierd in een bijgebouw, maar vóór x Mei zullen zij op de Midway-Plai- sancé een dorp bouwen, waar zij zullen leven tijdens de tentoonstelling. Het mate riaal daartoe hebben zij van Tava medege bracht. Ook te Chicago, evenals te Parijs, zijn onder de 36 vrouwen weder dans meisjes, thans een zestiental, afgestaan door den sultan van Solo. Deze meisjes, die van 11 tot 18 jaar oud zijn en waarvan sommigen kostbare diamanten dragen, voeren dansen uit op de muziek van 36 gongs, tam-tams, enz. Kortom een geheel Javaansch orkest. De Sultan van Dlohore, die in Juli de tentoon stelling zal bezoeken, wordt met belang stelling in dit dorp verwacht. De Sultan, die uit zijn koffieplantages een inkomen trekt van eenige millioenen dollars 'sjaars, zal met al de praal en de staatsie komen, welke aan zijne waardigheid passen. Te Quebec houdt een dam van ijs 15 schepen opgesloten, waaronder vele met een lading vruchten uit West-Indië. Men zal pogen door middel van dynamiet den dam te doen springen. De dagbladen te Marseille ontvingen jl. Zaterdag het volgend telegram uit Rome, dat veel vroolijkheid veroorzaakte. „Hier, 1'Empereur d'Allemagne et 1'Im- pératrice sont sortis du Quirinal en dan sant." Dit moest zijn „en daumont", d. i. met voorrijders. Toen koning Humbert op zekeren avond, na afloop van de een of andere feestelijkheid, nog laat met zijn gast zat te praten in het Quirinaal, kwam de keizer eensklaps op het denkbeeld het was 's nachts één uur om het garnizoen van Rome te laten alarmeeren. Koning Humbert deed vergeefs zijn best om zijn bondgenoot aan het verstand te brengen, dat men te Rome niet gesteld was op zulke Pruisische aardigheden. Zijn argumenten hielpen echter niet, en ten einde raad, wendde de Koning zich in het Italiaansch tot de koningin om hem uit de verlegenheid te helpen. De Koningin had er dadelijk iets op gevonden. „Heeft uwe majesteit er wel aan gedacht, dat de kazerne der bersag- lieri naast het Vaticaan is, en dat de Paus door het nachtelijk alarm zeer zou schrikken?" Dit wilde de keizer natuurlijk niet, en hij liet dus zijn denkbeeld varen. Te Kaapstad is het bericht ontvangen dat in Mashonaland rijke goudriflen ont dekt zijn. In een dorp bij Bordeaux heeft de 7ojarige Bernard de óojarige weduwe Bord vermoordomdat zij niet met hem wilde trouwen I Te Gresford, tusschen Wrexham en Chester, heeft een vreeselijke moord plaats gehad. Een jeugdige vrouw, van haar man gescheiden levende, is door haar minnaar, een 4ojarige paardenkooper, doodgeschoten en met een scheermes bovendien onthalsd. Daarna schoot hij zichzelf dood men vondt de lijken, nevens elkander liggende. De moordenaar had, onder de bedreiging met moord, de gezelschapsjuffrouw zijner ge liefde gedwongen, bij het vreeselijk moord- tooneel tegenwoordig te zijn. Een dierentemmer verzond van Orel naar CharkofT per spoor een paar honden. Het kwam der. beambten verdacht voor, dat deze dieren in zulk een stevig hok verpakt waren zij deden onderzoek en 't bleken leeuwen te zijn. De ontvanger moest nu een 400 roebels vracht en boete betalenmaar hij liet liever het „pak" in den steek. De leeuwen werden dus publiek verkocht. Veel liefhebbers waren er niet, maar één, en deze kreeg de leeuwen voor 48 roebels. De kooper was niemand an ders dan de dierentemmer zelf, die op deze wijze de leeuwen voor een prijsje over kreeg, daar hij anders meer dan het dub bele had moeten betalen aan vracht. Een Venetiaansch athleet wedde onlangs, dat hij een liter water druppel voor druppel op zijn hand zou laten vallen, van een hoogte van 3 voet. Doch bij de 300ste druppel trok de athleet reeds een pijnlijk gezicht en bij de 420ste gaf hij het op, hoewel een groote som was te ver dienen hij kon de pijn niet meer verdra gen. De hand was geheel opgezwollen en ontstokenop enkele plaatsen kwam het rauwe vleesch te voorschijn, en toch was nog slechts een klein gedeelte van den liter op zijn hand gedruppeld. Een merkwaardigde operatie heeft een Fransch geneesheer, ar. Ricard, met gunstige uitslag toegepast op een vrouw, die op den schedel een kwaadaardig ge zwel had. Er moest, om het gezwel te verwijderen, een gedeelte uit de hersenpan worden genomen. Dit geschiedde en daar nu de hersenen bloot lagen, plaatste dr. Ricard in de opening een stuk van den schedel van een hond. Dit is de eerste maal dat die overplanting van een been met goed gevolg bekroond werd. Te Christiania is een onderwijzeres, mej. Fouguer, gevangen genomen, die sedert jaren op de leerlingen harer school een onmenschelijk strafstelsel toepaste. Zij bond de kinderen vast en stak ze soms in dwangbuizen, om ze daarna met een zweep te tuchtigen. Enkelen plaatste zij zelfs, op die wijze gebonden, met 't hoofd onder den drop en meer andere barbaar- sche strafoefeningen uit vroegere eeuwen pastte zij toe. Het schijnt dat zij aan godsdienstwaanzin leed en de kleinen door lichamelijke kastijdingen wilde behoeden voor de Hemelsche straffen voor hun zonden. De politie had veel moeite om te voorkomen dat de bevolking de aangeklaagde juffrouw, die 14 jaren lang haar snood bedrijf uit- I oefende, niet bij de overbrenging te lijf ging- Jongmemch voor kleine admin. in een wijnkooperij voorloopig hon. f 20 per maand. Adres A. de la Mar Az., Adv. Bureau te Amsterdam, Lett. L. Z. Koperslagers (bekwame) bekend met pijp werk, aan de Kon. Maatsch. de Schelde te Vlissingen. Scheikundige bij den keuringsdienst der voedingsmiddelen te Botterdam; hon. f2000 a 2500. Adr. vóór 1 Juni den Burgem. Stoomvaart en Scheepstijdingen. Prinses Wilhelmina (s.), van Am sterdam naar Batavia, vertrok 4 Mei van Genua. Soenda (s.), van Batavia naar Amster dam, arriveerde 5 Mei te Suez. Zuid holland (s.), van Rotterdam naar Bataviu, vertrok 4 Mei van Suez. Spaarndam (s.), arriveerde 3 Mei van Rotterdam fe New-Tork. O b d a m (s.), arriveerde 4 Mei van New- York te Rotterdam. Didam (s.), van Arasterdam naar New- York, passeerde 5 Mei Lizard. Uit onze Koloniën. Van Medan is 29 Maart kol. Van de Pol met 300 man naar Seroeway ver trokken, ten einde voorgoed een einde te maken aan het verzet in die streken. De kap. van den generalen staf La Feber is meegegaan. Op 1 April kwam aldaar bericht aan, dat de troepen, gesteund door gewapende sloepen van de marine, op de Tamiang- rivier bij Rantau Pakam twee zware ver sperringen hebben opgeruimd en de zeven versterkingen, die haar verdedigden, ge nomen en vernield, bij welke gelegenheid zeven lillas, veel padi, rijst, gezouten visch, enz. in onze handen vielen. De verliezen aan onze zijde zijneen officier der marine, schampschot; 1 inl. fuselier gesneuveld, 4 minderen gewond; waarvan a licht, en 4 minderen van de marine gewond, waarvan 1 zwaar. Die van den vijand zijn onbekend. Den vol genden dag zou de colonne naar Laboe Bacil oprukken, waar de vijand zich sterk heeft verschanst, en dus op zwaren tegen stand wordt gerekend. De „Soer. Ct." van 28 Maart schrijft Hr. Ms. ss. „Koningin Emma der Ne derlanden" verliet Zaterdag de reede te Soerabaja, ter aflossing van Hr. Ms. ss. „Atjeh", ter reede Ampénan. De „Atjeh" wordt derhalve hier ver wacht en zal na eenige kleine voorzienin gen naar Tandjong-Priok stoomen, ten einde daar tegen den 6n gereed te liggen bij de aankomst van den Oostenrijkschen Erfprins. Antilope, kapt. Hut, van Nieuwediep naar Sundswnll, passeerde 2 Mei Skagen. Adelaar, kapt. Ritsma, vertrok 4 Mei van Nieuwediep naar Hernösand. Curacao, 7 April. Dezer dagen doet hier het gerucht de ronde, als zou de administrateur van Financiën, om bijzondere redenen, zijn ontslag bij H. M. de Koningin-Regentes hebben aangevraagd. Er loopt hier het gerucht, alsof bij sommige leden van de Kolonisatie commis sie het ernstige voornemen bestaat, om voor een kolonisatie-proef met Hollandsche boeren het terrein in de nabijheid van Mattonshoop te kiezen. De „N. Surin. Ct." ontving uit Ba tavia telegraphisch bericht, dat de werving van Javaansche emigranten voor Suriname als geslaagd kan worden beschouwd. Poster ij en. Helder. Lijst van brieven, geadres seerd aan onbekenden, verzonden door het Postkantoor alhier, gedurende de eerste helft der maand April 1893 J. de Bruin, E. Colenbrander en G. Zwier, allen te Amsterdam J. In 't Veld, te Dur- gerdam W. de Wit, le 's HageW. v. d. Velden en van Santé, beiden te Rotterdam A. Roetawender, Briefkaart: Wed. Dekker, Amsterdam. V I 8 s c h e r IJ. Nieuwediep, 6 Mei. Sedert jl. Don derdag werden hier door 85 korders 20 tot 200 tongen, 5 tot 50 kleine id., 7 tarbotten, 2 tot 20 roggen, 1 tot 8 mandjes kl. schol en 1 tot 3 manden schar, door beugers 450 roggen en 80 schelv. en door trekkers 05 tal geep en 750 tal haring aangevoerd tong gold 40 a 25 cent, kleine id. 15 a 10 cent, tarbot f 9 a f 6, rog 65 a 55 cent per stuk, kl. schol f 4 a f 1.25 per mandje, schar f 1 >er mand, schelv. f 18 per honderd, geep 3.15 a f 2.50 en haring 25 cent per tal. Vacante betrekkingen- Adjunct-Commies bekend met gemeente- admin. ter gemeente secretarie van Dordrecht; hon. f 600 tot f 1100. Adres vóór 10 Mei den burgem. Boekhouder op een expeditiekantoor voor loopig hon. f 700. Adres N. v. d. Dag, Lett. U. V. 365. Boekhouder (dubbele methode) tevens cor respondent in Fransch en Duitsch, in eene fabriek te Amsterdam; voorl. hon. f 1000. Adres A. de la Mar Ar.., Advertentiebureau ald., M. A. Boekhouder (gehuwd P. G.) bekend met Engebche, Franscbe en Duitsche corres pondentie in een handelshuis hon. f 1800. Adr. N. v. d. D., Lett. L. C. 679. Directeur, geheel bekend met de fabriekma- tige zuivelbereiding en bekwaam voor admin. aan de Coöperatieve stoomzuivelbereiding te Achlumhon. f 900 met vrije woning. Adr. den Voorzitter. Directeur voor de Haagsche Bouwgrond Mij. Duinoord hon. 1 1500 en half pCt. van de bruto verkoopprijzen. Adr. den Sec retaris van het bestuur, Laan Copes van Cattenburg 36 G., te 's Gravenhage. Gemeentebode tevens adsistent bij de brand weer en haven tc Leerdam. Adr. vóór 15 Mei den burgem. Marktberichten. Wieringen, 3 Mei. De eerste markt wn» zeer slecht bezocht, niet alleen van kooplieden, doch ook vee, zoodat dezelve als niet gehouden kan be achonwd worden. Zulks i9 echter niet te verwonderen, daar dit bijna ieder jaar het geval is met de eerste markt; er is echter geen twijfel 01 de volgende week zal dezelve wel zeer drnk worden bezocht, daar er hoegenaamd nog geen vee vnn Wieringen ia .fgegann. Alkmaar, 5 Mei. Aangevoerd 283 stapels (aas, wegende 100,974 Kg.; kleine f 29.50, eom- ni-sie eu middc'bare f 26.50, per 50 Kg. Tarwe, f 5.60 a f7; Rogge, f 4.50 Chev. Gerst, 4.S0 a f 5.10 Haver, f 3.25 a f 3.80 per Hl. Hoorn, 4 Mei. Aangevoerd: 191 stapels Kass, wegende 50,966 Kg.kleine f 29 en commissie f 25, Edam, 4 Mei. Aangevoerd 228 partijen Boter, late kwal. f 0.50 a f 0.59 de 5 Hg. Eieren, f2.75 f 3.50 de 100 atuks. Amsterdam, 5 Mei. Tarwe op levering onveranderdin deze maand f 176 Xov. f 182. Rogge op levering voorjaar iets hooger. najaar onveranderd; in deze mnand f 138, Oct. t 134. Raapolie vliegend f 26.75Mei f 26.12* Sept.- Dce. f 27.12*. Lijnolie vliegend f 23; Mei f 22.50; Juni-Ang. 22.62*; Scpt.-Dec. 21.75. Raapkoeken f 54 a 74. Lijnkoeken f7* 12. Amsterdam, 5 Mei. Aardappelen: Friesehe Dokk. Jammen f 0.60 a 0.80; id. Fran. f 0.60 a 0.80, id. Saaiers f 0.50 a 0.Zecnwsche Spuische Jammen f 0.60 a 1.dito blauwe f 0.90 a l. Flakk. jammen f 0.75 a 0.90 Geld. Blanwe f 0.80 a f 0.90 Champion» f Schiedam, 5 Mei. Moutwijn f 9.Jenever f 13.id. Amaterdarasehe proel f 14.50. AANGEKONDIGDE PAARDENMARKTEN IN NEDERLAND. Utrecht. Maandag 15 Mei. Groningen Dinsdag 23 Weerk. Waarnemingen te Helder. (Landskeet.) Windrichting en kracht. 2 N.a 6 KG 8 0.N.O. 4 12,N.O. 7 Barometer Therm meier mM. Ce. Stand. I Afw. Stanil. Afw. 774.88 +14.68 9.7 - 2.3 775.68 +15.38 9.9 - 0.3 775.14!+14.84 - 2.0 5 12 0.69 6 Si 0.74 6 12 0.55 Held.,l.bew., winderig, koelw. Held., droog, goedweer. Held., winderig, droog, goedw. Te verwachtenOostenwind. J. Verduin en V. Visser. P. Reus en G. Biesboer. Geboren Neeltje, d. v. J. Neefkes en M. Hopman. Elisabeth Diewera, d. v. J. Visser en A. J. Groet. Overledeu K. Reus, 3 m. Oudkarspel, van 1 tot 30 April. Gehuwd P. Raven en N. Huiberts. T. Boot en L. van Soelen. M. Zut en A. G. Strooper. Geboren Willem, z. v. K. Glas en G. M. Engeringh. Pietertje, d. v. R. Schrieken en G. Nol Arie, z. v. H. Dekker en J. H. Dekker. Aaltje, d. v. A. de Jager en IJ. Bakker. Elisabeth, d. v. G. Langedijk en M. Schoenmaker. Geertje Anna, v. J. Bakker en J. Thomasz. Elisabeth, d. v. IJ. de Lange en A. Kos. Trijntje, d. v. C. Tol en M. Filmer. Pieter, z. v. J. Borst en S. Rouwens. Cornelis, z. v. J. Rootjes en A. Hofland. Nieuwe Niedorp, van 1 tot 30 April. OndertrouwdT. van der Molen en D. Bakker. J. de Jong en H. Meiten. M. Brink en T. Molenaar. Gehuwd: P. Bakker en G. Kooij. A. Rentenaar en A. Pool. Geboren Johaunes, z. v. S. Tesselaar en A. Bijl. Adriaantje, d. v. G. Wit en G. Krap. Oude Niedorp, van 1 tot 30 April. Ondertrouwd J. Bruijns en A. Blanken- daal. P. Kieft en G. Blankendaal. L. Kam per en A. Ooijevaar. J. Bras enC. Hoekma. J. Kouwenberg en H. de Wit. Gehuwd C. Borst en C. Smit. J. Bruijns De afgevaardigde Lieber, van de cen trumpartij, verklaarde dat hij het voortbe staan van het centrum voor het belang van het rijk gewichtiger acht dan deze legerwet. Wij vinden, zeide spr., dat bij de steeds voortgaande uitbreiding van het militarisme meer op den Pruisischen staat dan op het Duitsche rijk gelet wordt; doch in den Rijksdag moet de Duitsche politiek behartigd worden, en niet enkel de Prui- sische (opschudding). Hierop antwoordde de rijkskanselier Caprivi, dat hetgeen Lieber gezegd had over het voortbestaan van de centrumpartij, niet de woorden waren van een echten patriot. De regecring heeft van haar eisch zooveel laten vallen als zij in het belang van den binnenlandschen vrede meende te moeten opgeven. Ik zou echter plicht- vergeten en gewetenloos handelen, zeide hij, als ik mij voor het land niet beslist uitsprak tegen het voorstel der centrum partij, dat het. leger verzwakt (levendige bijval). De kansen voor de legerwet zijn sinds heden plotseling weer veranderd. Er wor den nieuwe onderhandelingen gevoerd, zoowel achter de schermen als openlijk in den foyer tusschen de Ministers, de leden der regeeringspartijen en een deel der vrij zinnigen. Een degelijk, gezond en goedkoop voedsel voor het volk, ter vervanging van den aardappel. De Chineesche aardappel (Dioscorea Bata- en A. Blankendaal. P. Kieft en G. Blanken- tas). „De Dioscorea Batatas", dus lezen wij daal. J. Kouwenberg en II. de Wit. L. in „Vr. v. d. D.« „is een éénjarige plant Kamper en A. Ooijevaar. J. Bras en C. Iloekma. wat het loof, eene overblijvende plant wat GeboreuPieter, z. v. C. Bakker en J. hare wortels betreft. Deze laatste dringen Tromp. Anna, d. v. R. Smit en A. Stapel. Remmert, z. v. J. Bakker en M. Wilms. Overleden N. van Amstel, echtg. v. J. Tissing, 43 j. Schoorl, van 1 tot 30 April. OndertrouwdP. Ivangh en A. van Rin- sum. K. Wijnberg en E. J. Bakker. K. Zwakman en G. Renooij. G. van Meura en T. Zwakman. Gehuwd J. G. Leijdekkers en C. Praat. L. Modder en J. W. Roozen. G. Jongejans en T. Jonker. P. Watertor en A. H. Ludeke. Geboren Johanna, d. v. N. Roozendaal en C. Hof. OverledenM. Hoogvorst, echtg. v. C. Hoog vorst, 28 j. Broek op Langedijk, van 1 tot 30 April. Ondertrouwd A. Waiboer en M. Dekker. C. Kansen en A. Bruin. Bevallen M. Kossen, geb. Blok, z. N. Dirkmaat, geb. v. d. Molen, d. T. Dekker, geb. de Geus, d. T. Wagenaar, geb. Wage naar, z. A. de Boer, geb. Borsten, d. J. Stins, geb. Deugd, d. Overleden J. Strijbis, 8 j. J. H. Ploeg, 3 j. A. Kossen, 8 d. T. Koning, echtg. v. W. Keizer, 70 j. G. Bakker, 4 j. Haringkarspel, van l tot 30 April. Ondertrouwd O. Wijnker, 23 j„ won. te Sijbekarspel en T. Molenaar, 26 j. P. B. Weel, 23 j. en M. Groot, 21 j. J. Smit, 29 j-, won. te Wieringerwaard en C. Kuiper, 29 j. J. Kossen, 24 en A. Bregman, 24 j. R. Borst, 24 j. en A. Swart, 25 j. G. Stoop, 38 j., won. te Sint-Maarten en M. Bleeker, 32 j. C. Dam, 23 j. en M. Jongejan, 23 j., won. te Schagen. J. Levendig, 28 j. en G. Thomasz, 26 j., won. te Schagen. H. Kapi tein, 23 j. en T. Ten tij, 24 j. J. Burger, weduwn. v. J, M. Glas, 40 en J. v. Duin, 27 j. J. Strooper, 29 j. en A. Somerdijk, 24 j. P. Kistemaker, 22 j. en B. Boon, 20 j. Gehuwd G. Slot en M. Grin. C. Wijn ker en T. Motenaar. P. B. Weel en Groot. J. Kossen en A. Bregman. J. Smit en C. Kuiper. GeborenAgatha, d. v. J. Tak en C. Dudink. Nicolaas Hillebrand, z. v. L. Reu vers en A. Swar.. Geertruida, d. v. J. Hes- sing en E. Schoen. Trijntje, d. v. G. Won der en G. Koorn. Wilhelmina, d. v. D. Wijnker en M. Stam. Maria. d. v. J. Goudsblom en J. E. Kuilman. Trijntje, d. v. P. Spaans en A. Buter. OaerledcnN. H. Reuverr, 2 w. Levenl. aang. 1. Go!v. Wcinigg. Golv. Burgerlijke stand van: Texel, van 26 April tot 2 Mei. Ondertrouwd P. Zijm en J. de Vries. Gehuwd P. Bakelaar en M. Blom. GeborenGornelis Klaas, z. v. S. Dogger en A. A. Smit. Marretje, d. v. P. Kuiper en M. Bruin. Cornelisje, d. v. J. Drijver en T. de Leeuw. Grietje, d. v. J. Bas en G. Plaatsman. Overleden Geene. Levenl. aangeg. 1. Anna Paulowna, van 1 tot 30 April. Geboren Marinus, z. v. M. v. d. Nieu- wengieren en P. Mooij. Johannes Cornelis, z. v. P. J. Oostwouder en B. v. d. Wal. Pieter, z. v. C. Bruin en A. Jonker. Suzanna, d. v. S. Boerman en G. Wit. Johannes, z. v. K. Wiering en C. Schutte. OverledenN. Kapitein, wed. v. D. Grin, 60 j. C. Philipsen, 1 j. G. Vermeij, 15 j. Sint-Maarten, van 1 tot 30 April. OndertrouwdJ. Verduin en V. Visser. A. Nottelman en A. Jonker. P. Reus enG. Biesboer. P= Smit en P. Kok. GehuwdA. Nottelman en A. Jonker. Laatste berichten. 6 Mei. Officieel» berichten uit de „Staatscourant". De Minister van Binneul. Zaken brengt ter kennis van belanghebbenden, dat in den loop der maand Juni of Juli gelegenheid zal worden gegeven tot het afleggen der examens ter verkrijging van een getuigschrift als vroed- vrouw. Zij zullen worden afgenomen in Am- I sterdam. Zij die tot die examens wensehen te worden i toegelaten, worden uitgenoodigd daarvan vóór 1 Juni a. s. schriftelijke opgave tc doen aan j den inspecteur voor het geneeskundig Staats toezicht voor de provincie Noordholland, dr. J. P. Dozy te Amsterdam. Voor nadere j bijzonderheden zie men de Staatscourant. I Tegen de helft van Sept. dezes jaars is er gelegenheid tot plaatsing van leerlingen aan de Rijkskweekscholen voor vroedvrouwen te Amsterdam en te Rotterdam. Belanghebbenden 1 worden uitgenoodigd van haar verlangen om geplaatst te worden vóór 15 Juli schriftelijk kennis te geven aan den voorzitter van den Geneeskundigen Raad van den dienstkring, i waarin zij haar woonplaats hebben. Nadere bijzonderheden in de «Staatscourant". loodrecht tot op eene diepte van een el of soms nog dieper in den grond door. Zij ver schillen in grootte en lengte, naar den meer of minder weligen groei en de gesteldheid den grond. Somtijds krijgen zij de lengte van J of zelfs van 1 Ned. el, hebben van onderen de dikte van eene vuist, van boven aan de oppervlakte van den grond slechts van omtrent één duim. Eenige worden 1 Ned. pond zwaar, maar dooreen gerekend kan men het gewicht op 3 a 5 Ned. oneen rekenen. Hare voortkweeking geschiedt door een wortel in stukken te snijden en die stukken, tegen het midden van April, op een afstand van 2 palmen van elkander, in een luchtigen, zandigen, goed gemesten grond te plaatsen. Spoedig komen de stengels te voor schijn, die, dun en slap, door stokken onder steund moeten worden, waar zij zich even als onze snijboonen van zelve omheen slin geren. Legt men echter die steugen horizon taal in den grond, zoodat de bladeren er boven blijven, dan zal dit wel eenig nadeel aan den groei van den wortel doen, doch de stengen maken uit de oksels spoedig weder wortels, waaraan kleine knolletjes groeien, die het volgende jaar weder groote knollen opleveren. Tegen het midden van September begint bet loof geel te worden en af te ster ven, zoodat de wortels alsdan als rijp kunnen worden beschouwd. De meeste planten hebben slechts een, weinigen 2 of 3 wortels, dooh hare grootte vergoedt ruimschoots het minder aantal. Volgens de genomen proeven kan de gemiddelde opbrengst in gewicht op het dubbele van den aardappel worden gerekend. Intusschen kan de cultuur in het groot, de gesteldheid van den grond en de meerdere kennis der plant zelve daarin eene groote wijziging brengen. De wortels staan ver boven den aardappel, wat rijkdom van voedende dcelen betreft. Zij zijn van binnen sneeuwwit, niet vezcl- achtig en worden in stukken gesneden, bij eene kortstondige koking, n.1. van 10 minuten, in hoedanigheid aan het beste tarwemeel gelijk. Zij zijn ongevoelig voor de strengste koude, waardoor zij ook in dit opzicht een wezenlijk voordeel boven den aardappel aanbieden. In één woord, de Dioscorea Batatas voldoet aan alle vereischten van een voedingsmiddel. Sedert onheugelijke jaren heeft zij als zoodanig in China het burgerrecht verkregen. Ook voor ons klimaat, voor Nederland, is zij volkomen geschikthare bewerking is ge makkelijk, haar wortel is groot, rijk aan voe dende deelen, eetbaar als ze slechts kort gekookt is en zonder eenigen sterken of onaangenamen smaak." Verder drukt de schrijver de Nederlanders op het hart, partij te trekken van deze vrucht, om de aardap pels er langzamerhand door te vervangen en geeft ten slotte het volgende staatje, waaruit de opbrengst in gewicht, per H. A met andere vruchten vergeleken wordt, zoowel wat aantal Kg. als voedende be3tanddeelen betreft. In verschen toestand tarwe 868, rogge 762, erwten 562, Dioscorea 2700 vaste bestanddeelent. 775, r. 648, e. 507, D. 1425. Daarvan komen voor: Eiwitstof: in t. 130, r. 112, e. 143, D. 720 zetmeelin t. 406, r. 305, e. 199, D. 510 zouten in t. 23, r. 16, e. 15, D. 40. N.B. De getallen zijn alle in ponden uitgedrukt. Schrijver dezes is een med. Doctor. Hij veroordeelt in hooge mate het gebruik der aardappels en prijst deze vrucht door zijn hoog eiwitgehalte ten sterkste aan. Berlijn, 5 Mei. Rijksdag. Von Manteuffel verklaarde, dat de conservatieven 1 voor het voorstel-Huene zullen stemmen, ten einde in het belang des vaderlands ieder conflict te vermijden. PO Gevonden Adres Bureau 1 penning. I i t i e. voorwerpen. 1 hondenhalsband met ADVERTENTIEN. Dank aan allen, die mij bij het overlijden mijner geliefde Echtgennote bewijzen gaven van hunne belangstelling. Helder, 5 Mei 1893. P. VERFAILLE.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1893 | | pagina 3