ZOLA, le lollige Werken Tan JACOB CATS, F ,;t algemeen belang". DE REFERENDARIS. Directeur C. S. JA RING. mm$ 1141-ACH LOTION WIERINCEIM. ANNA PAULOWNA. De Heldersche Drogistwinkel, Dokter PASCAL. Oorspronkelijke (Haagsehe) Roman, J. STORM. Plaatselijke Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij WESTSTRAAT 10 6, HELDER. De Dichtwerken van JACOB CATS De Veefokker. Het nitroomen der Melk, BOTTER GEVRAAGD MELKSUIKER DE BAZAR. CHOCOLAT HIEIIER DE GROOTSTE FABRIEK DER WERELD Dagelijksche Verkoop 50,000 Kilo's Verkrijgbaar bij Conüseurs, WINKELIERS IN COMESTIBLES EN IN KRUIDENIERSWAREN Ex artikel 1223 B. W". zal worden overgegaan tot de openbare verkooping van de volgende Onroerende Goederen, staande ten name van C. MAARS c. s., te weten WIERINGEN, kadaster Sectie A, nummers 1597, 1605 en 1606, zijnde Landerijen, in den polder Waard-Nieuwland, ter gezamen lijke grootte van 6.71.33. ANNA PAULOWNA, kadaster Sectie L, nummers 163, 169, 170, 171, 172, 173, 182, 183, 185, 186, 187 en 193, zijnde flinke Beliui- xlng met Aanhoorigheid, Boet, Erf, Tnln en L a n d e r ij e n, genaamd vRuimzickt", ter gezamenlijke grootte van 26.03.50. De veiling zal worden gehouden te WIERINGEN, op Vrijdag 19 Mei 1893, des avonds 7 ure, in het Schippers huis te HYPOLITUSHOEF en ten overstaan van den Notaris H. A. J. van der Speek Obreen, aldaar, en te ANNA PAULOWNA, op Zaterdag 20 Mei 1893, des voor middags 11 ure, in de //Vlas- en Korenbeurs" en ten overstaan van den Notaris C. Boonacker, te Schagen. Informatiën zijn te bekomen ten kantore van den Heer A. CRAMER, te Amsterdnm, Oudezijds-Voorburgwal 217, terwijl de veilconditiën volgens plaatselijk gebruik ter lezing zullen liggen ten kantoren van de Notarissen respectievelijk met de veiling belast. ZEGT HET VOORT! 't Beste en goedkoopste adres is Koningstraat 69. Trekking Maandag e. k. Loten STAD BRUSSEL, (België), met hoofdprijzen van 75.000 1250, f500, f250, f75, enz. De ondergeteekende bericht dat bij de Boekhandelares Wed. P. C. Samwel, Spoorstraat 86, alhier, verkrijgbaar zijn Geheele Aandeelen 1.50, geldig voor bovenstaande Trekking met na de trekking franco en gratis toezending der officiëele Trekkingslijst. De volle bovenstaande prijzen worden ters'ond naont- vangst door mij uitbetaald. *"^0 AMSTERDAM. D, E, COSMAN, in Effecten. O. Z. Achterburgwal tusscheu Hoogstraat cii Stoofsteeg 124. Door "WTLMS Co., te Amsterdam, is heden de e e r s t e aflevering verzonden van Dit werk zal kompleet zijn in ongeveer 10 afleveringen in Gr. 8° formaat van 32 bladzijden, tegen den prijs van 25 Cent de aflevering. Bij ondergeteekende verscheen: door Prijs f 3. Voor leesgezelschappen en leesbibliotheken onmisbaar. Tegen toezending van het bedrag wordt het boek franco toegezonden. Helder. J. H. VAN BALEN. De Maatschappij verzekert op de billijkste voorwaarden tegen schaden ontstaan door brand, door de ter blussching aangewende middelen, door het inslaan van den bliksem en door het ontploffen van gas of petroleum. Vaste jaarlijksche bijdrage voor Woonhuizen 50 cents per f1000. Voor Winkelhuizen iets hooger, naar gelang van het brandgevaar.- Alle nader gewenschte inlichtingen worden gaarne verstrekt ten kantore der Maatschappij: Hollandscbe IJzeren Spoorweg-Maatschappij. MARKTTREINEN, op Woensdag 10 Mei 1893. 1. jan UITGEEST Baar DEN HELDER. Vertrek van Uitgeest 5.40 voorm. 2. Tan DEN HELDER naar UITGEEST. Den Helder vertrek 9.40 voorm. Schagen 11.50 u evenals de treinen 131 en 130 des Donderdags. Deze treinen stoppen aan alle tus- schenstations en ook te Zijdewind en te Oudesluis. Bovendien zullen op 10 Mei stoppen te Oudesluis trein 107 van Alkmaar en trein 104 van den Helder te Zijdewind trein 103 en trein 107 van J Alkmaar en trein 112 van den Helder. He Administrateur. j (Worledge's Hoofdpijnwater) is bet beste onschadelijke middel tegen H O O F D P IJ N. Verkrijgbaar in flesschen van: 500 gr. a fO.SO, 250 sr. a fO.45, 125 gr. a fO.25, te Nieuwedicp bij W. V. Bruinvis, Hoofdgracht, en J. Cremer, Koningstraat. Hoofdagent voor Nederland en Koloniën: JAN W. HAVERKAMP, Spuistraat 54, Amsterdam. xijn aardig en vermakelijk, geestig en leerrijk. BÉE" Voor den spotprijs van tien Cent per aflevering 8tellen wij tijdelijk eene inteekening open op geïllustreerd met 200 fraaie platen. Deze zelfde uitgave kostte vroeger f25.20 en thans tijdelijk slechts f 5. of in 50 afl. k ÏO Cent. Het geldt hier eene opruiming van een klein getal Exemplaren eener fraai uitgevoerde uitgave van JACOB CATS werken, zooals zelden voorkomt. Wie nu in het bezit wil zijn van de vermaarde Dichtwerken van Jaeob Cat», onzen volksdichter bij uitnemendheid, in een keurige, degelijke en kloeke uitgave, 2 folio deelen met karakteristieke platen, drale niet daarop in te teekenen. Voor dezen geringen prijs zal men zich nooit meer eene zoo fraaie uitgave, zoo goedkoop, van de altijd amusante en leerrijke dichtwerken van Jacob Cats kunnen aanschaften. De le Aflevering is alom te ontbieden en is de inteekening bij alle solide Boekhandelaren opengesteld. Prospectus gratis verkrijgbaar bij de uitgevers Gebr. E. M. COHEN te Nijmegen en te Arnhem. J. H. VAN BALEN, te H e 1 d e r, debiteert met succès: Aanteekcningen van den fokker omtrent zijn melkvee, door H. B. HYLKEMA. prijs n.5o. Bovenstaand werk mag geen enkelen veefokker ontbreken. Het bestaat uit een flink register, waarin de veehouder de opbrengst van de melk heeft aan te teekenen, van elke koe afzonderlijk, met vermelding van naam, afkomst, enz. van de koe. Hij verkrijgt daar door niet alleen een overzicht van de gemiddelde opbrengst van elk stuk melkvee, maar leert de goede en slechte hoedanigheden van zijn vee kennen. De schrijver zegt daaromtrent in zijn voorrede ,/Wij allen weten, dat de veefokkerij een tak van bestaan is, die veel ge wicht in de schaal legt. Over de geheele wereld is ons vee beroemd. Dien roem te bewaren is plicht en voordeel van den veehouder. De waarde van de koe hangt af van hare hoedanigheid, haren vorm en hare eigenschappen. Die eigenschappen, vor men en hoedanigheden te ontwikkelen of te onderdrukken, heeft de fokker in zijn macht. Nauwkeurig moet hij daarvoor zijn vee kennen en dit niet alleen, maar ook de familie er van. De ondervinding leerde, dat één exem plaar op zichzelf, dikwerf geen waarde heeft voor de fokkerij. Maar wie kent de voorouders van zijn vee? ja, de landbouwers op leeftijd, voor zooverre zij het zelf gefokt hebben, maar anders verkeert men daaromtrent meestal in onzekerheid. Welke boer zou niet gaarne iets van de familie en oorsprong van zijn vee willen weten, doch te vergeefs. Hij weet er niets van dan bij overlevering en dan nog mist hij nauwkeurigheid, want deze alleen kan juiste cijfers en aanteekeningen ver schaffen. Daarom, geachte veehou ders, zend ik dezen arbeid de wereld in. J. H. VAN BALEN, te H e 1 d e r, debiteert met succès: door H. B. HYLKEMA, Direct, der Leeuwarder Melkinrichting. Met uitslaande plaat. prijs r o.so. INHOUD: De melk. De roomlaag. Afkoe ling der melk voor het uitroomen. Invloed van het vervoer der melk op het uitroomen. Invloed van de j temperatuur op het uitroomen. De j wijze van afkoelen. Invloed van de I hoogte der melk op de uitrooming. j De plaats van uitrooming. Herhaling. Het Friesche stelsel van uitroomen. Het Schwartz-systeem. Wijziging van het Schwartz-systeem in Friesland. Uitrooming door middelpunt-vlie dende kracht. Vergelijking van het Friesche-, Schwartz- en centrifuge- svsteem. Het Destinonsche stelsel. Het Gussandersche stelsel. Tegen toezending van het bedrag in postzegels of per postwissel, wordt bovenstaand werkje franco toegezonden. Adriaan Biersteker, Tandarts nieuwe wet, is les Woeisiais te consnlteeren te erteracM il, namiddags 47| uur. te koop, pl. m. 46 voet lang, 15 voet wijd. Met compleeten Inventaris en in goeden staat, te bevragen bij J. J. KUIPERS, Scheeps timmerman te Makkum. wegens teleurstelling zoo spoedig mo gelijk een SMIDSKNECHT of ver gevorderd leerling, eenigszins met hoefbeslag bekend, P. G. en van goede getuigschriften voorzien, bij C. KWANT, Petten. RAADPLEEG UWEN GENEESHEER!! Gebruik voor Kinderen, Zwakken en Maaglijders, in bussen a Ko. netto inhoud a go Cts. U li ui li Ji li li 25 uit de Neflerlandsclie Altainefabriet. te Leiden. Eere-Diploma Gouden Medaille 1892. (ipcarnnclpcrd zoirer en onder contrSle der Heeren l)r. P. F. VAX HAMEL HOOS en A. HARMENS lVzn. te Amsterdam. Verkrijgbaar 0. a. bij de firma WALRAVEN, Bassingracht 7, Nieuwediep. DEGELIJK 37e Jaargang. DOELMATIG f GOEDKOOP per 6 N'rs. Alom gewaardeerd is het "Dames- Modetijdschrift Duizenden teekeningen van Dames- Modes en Handwerken. Vele snijpa- tronen. Bij ieder No. een kosteloos Bijblad, bevattende Modekroniek, Feuilleton en Varia. Per 6 Nraf 1.portvrij f 1.25 Met 6 gekleurde platen 1.50 1.75 Met 3 geknipte patronen 1.50 1.75 Tijtebritt voor Fraaie Hanflwertei, f 0.50 per kwartaal. Uitgave GEBR. BELINFANTE, 's Gravenhage. ïnweim Snelpersdruk van J H. van Balen, te Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1893 | | pagina 4