NIEUWEDIEPER COURANT. HELDERSCHE- M. 57. Zondag 14 Mei 1893. Jaargang 51. Nieuwsblad voor Hollands Noorderkwartier. Premiën. ietuitroomenderielk, De Veefokker. NEDERLAND. Het Vaderlandt ghetrouwe Blij f iok tot in den doot. Wilhelmuslied. EN i detespercert nimmer Jan Pieten. Coen. Vorsobljnt lederen Dlnsda®, Donderdax en Zaterdag. Abonnementsprijs per 3 maanden: Voor de courant binnen de gemeeente0.70, met Jong Holland/ 1.20 naar de overige plaatten van Nederland a 0.90, 1.40 g alle landen, die in bet postverdrag zijn opgenomen (inbegrepen Oost-Indië en Amerika). 1.75, 2.60 00 0 0 Zuid-Afrika 2.50, 000 4.— RED ACTEUR-UITGEVER J. H. VAN BALEN. Molenplein.Helder. Prjja der Adrert n t i a Van 15 regels 50 cents, elke regel meer 10 eent. Bij abonnement, naar («lang vaa de boeveelheid regels, aanmerkelijk lager. Advertentiën voor liefdadige doeleindenper regel I Ct. Dienstaanbiedingen voor den werkenden stand w i De Advertentiën kunnen overal worden geplaatst tasschen den tekst. Voor de abonnés van ons blad zijn, tegen veel verminderde prijzen, ver krijgbaar de volgende werken: Aantcekenlngcn van den fokker omtrent zijn melkvee, door H. B. Hylkema Directeur der Leeuwarder Melkinrichting. Prijs 40 cent, franco 50 cent. door 77. B. Hylkema, Directeur der Leeuwarder Melkinrichting. Prijs 20 cent, franco 25 cent. Het Geheim van den Toovenaar, door André Laurie. Prijs 50 cent, franco 60 cent. Het bedrag kan per postwissel worden overgemaakt. Bestellingen, die niet vergezeld gaan van het bedrag, worden niet uitgevoerd. HELDER, 13 Mei. Ofïlciëele berichten uit de «Staatscourant'1. Bij Kon. besluit van 8 dezer is J. Bakker Jzn., gezagvoerder van de sleepboot „Hercu les", alhier, benoemd tot broeder in de orde van den Ned. Leeuw. De Minister van Justitie heeftbepnald.dat het notaris-examen voor dit jaar zal aanvan gen op Maandag 8 Juli a. s., te 's Hage. Met 26 dezer wordt op non-activiteit ge steld de luit. ter zee 2de kl. R. F. Van Brakel Schimmel en met 10 dezer de luit. ter zee 2de kl. G. Van de Pol, respectieve lijk dienende aan boord van Hr. Ms. stoom schip „Tromp" en monitor „Matador" laatstgen. wordt met 26 dezer geplaatst aan boord van Hr. Ms. stoomschip „Tromp". Verder is geplaatst met 10 dezeraan boord van Hr. Ms. monitor „Matador", de luit. ter zee 2de kl. J. S. A. Kroon en wordt geplaatst met 15 dezer aan boord van Hr. Ms. wachtschip te Hellevoetsluis, de luit. ter zee 2de kl. J. B. Van Osselen. Bij Kon. besluit is met 1 Juni aan J. P. M. Oosterman, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als burgemeester van Oosthuizen. Op x dezer des middags 12 uur werd het gedeelte LekMerwede van het Mer- wedekanaal voor de scheepvaart openge steld. De „New-York Herald" beschrijft de schepen der zeemogendheden, die te New-York vertegenwoordigd waren en zegt van Hr. Ms. „Van Speijk" Hoe verschillend vertoonen zich deze schepen, wanneer zij zich onder stoom bevinden en wanneer zij rustig voor anker liggen. Misschien komt dit het meest uit in het Nederlandsche vaartuig. De „Van Speijk" vertoont zich geheel anders als zij statig voortstoomt. Haar lange, scherpe, snijdende boeg is uitmuntend schoon. Zij ziet er uit alsof de zee geen geheimen bevatte, die het haar onmogelijk zou zijn te doorgronden. Hare hooguitstekende masten en ontzag wekkende ra's doen zich nu niet langer voor als de verpersoonlijking van een lang vervlogen tijdperk in de scheepsbouwkunst. Zij zien er thans uit als met leven bezield, evenals elk ander deel harer uitrusting. De „Van Speijk", ofschoon zij op het eerste gezicht zich voordoet als een schip uit lang vervlogen tijden, doet zich wer kelijk vol majesteit voor. De ontzaglijke hoogte harer masten en de wijdte harer ra's, haar solide tuigage, haar lage, dreigende hulk, haar lange boegspriet en die enkele zwarte schoorsteen, vonden een tegenhanger in de sierlijkheid harer takelage, en zij bood een schouwspel aan, zoo aantrek kelijk, dat de bevolking van New-York noode de oogen van haar afwendde". 8lnnenlandsch nieuws. Helder. Het programma van het eerste zomer-concert, op morgen (Zondag)- namiddag door liet Stafmuziekkorps der Marine in het „Park Tivoli" alhier te geven, luidt als volet 1. Frühlingslieder, Marsch, E. Beaudonck. 2. Ouverture zu dem Festspiel von A. von KotzebueKönig Stephan, L. von Beethoven. 3. Virgo Maria, Prière, C. Oberthür. 4. Grande far.taisie sur des motifs de 1'opéra 1'Africaine, Gincorao Meijerbeer. 5. Ouverture comique, Kéler Bcla. 6. Fantaisie über beliebte Lieder, Eduard Strauss. 7. Angelo- Walzer, Alphonse Czibulka. Nos. 1, 2 en 4 eerste uitvoering. Texel. Uit de rekening en verantwoor ding van den polder Waal en Burg over 1892 blijkt dat de ontvangsten f 3128.054 en de uitgaven t 3335.63 hebben bedragen nadeelig saldo f207.574. Anna Paulowna. Met de pogingen tot oprichting van een Muziekkorps is men in de laatste weken niet veel gevorderd. Dit is in geenen deele te wijten aan hen, die hiertoe het initiatief namen integendeel komt dien heeren een woord van lof toe voor hunne volharding. Zij wilden toch binnenkort nogmaals eene vergadering houden, om de zaken verder te hespreken. Intus- schen is hun dit van bevoegde zijde ontra den, aangezien het jaargetijde zich uit den aard der zaak minder voor vergaderingen van dien aard ten plattelande leent. In het najaar worden echter de pogingen weder voortgezet, in de hoop alsdan te zullen sla gen en van de zijde der ingezetenen meer dere ondersteuning te ondervinden, dan welke tot nog toe is verleend. Om inmiddels de gedachten aan „Sempre Crescendo" levendig te houden, hebben de leden dier Vereeniging het voornemen, een paar malen gedurende dezen zomer, met eventueele vergunning van den burgemeester, eene matinee musicale te geven in den tuin van „Veerburg". Alkmaar. Een veertigtal ingezetenen hebben zich tot den gemeenteraad gewend met het verzoek, dat de gemeente f 800 waarborg per jaar gedurende 10 jaar zal verleenen, ten behoeve van het Rijk, ter verkrijging van intercommunaal telefoon verkeer. Men schrijft ons hieromtrent het volgende en wij vestigen de aandacht daarop, omdat ook onze gemeente daarbij belang heeft In de maand Januari 11. wendde de heer Pot in overleg met vele belangstellenden zich tot den minister om de voorwaarden te vernemen, waarop Alkmaar en onze ge meente in het intercommunaal telefoon verkeer konden worden opgenomen. Het antwoord was dat verlangd werd waarborg voor een zekere jaarlijksche opbrengst. Wat Alkmaar betreft werd dit bepaald op f 1100. De heer Pot verklaarde zich bereid f 300 per jaar daarin bij te dragen en boven genoemde adressanten verzoeken daarom de gemeente de resteerende f 800 te willen bijdragen. De raad van Alkmaar stelde het adres in handen van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, die met alge- meene stemmen adviseerde de gevraagde subsidie te verleenen. Grootebroek. Het gemeentebestuur heeft bij de directie der Holl. Spoorweg- Maatschappij een waggon duinwater aan gevraagd, om in de behoefte aan goed drinkwater te voorzien. Alkmaar. Het sociëteitsgebouw met woonhuis enz. aan de Kroonstraat alhier, groot o. 11.54 HA., heeft in de door notaris Backx van Wieringerwaard gehouden veiling f 10.205 opgebracht. 138 Hij rekte zich uit en met een zekere greep nam hij haar op en droeg baar voort. Zij liet een lichten kreet van schrik hooren en hare oogen, waarvan zij de fraaie leden net geopend had, fonkelden. Hij keek haar in dieschoone, zinnelijke oogen, waarin eene weemoedige, smachtende uitdrukking te lezen was. Verre van de tnenschen op de vlakte, omgeven van de dalende schemering, had hij de aangebedene geheel voor zich alleen. Hij hield haar tegen zijn borst gedrukt en het kwam hem voor alsof zich zijn hartslag met de hare vermengde. Plotseling, zonder in zijn loop op te houden, boog hij zich over den begeer lijken mond, die zoo dicht bij hem was en drukte er een gloeiende kus op. Hare schoone oogen sloten zich en hij voelde haar lichaam sidderen. Als een doode, beweging loos, lag Lydia zoo in zijn armen. Hij naderde de slede, zette haar er in en voer toen met razende snelheid naar het uitgangspunt, waar Bernheimer hem wachtte. Toen hij Lydia in de slede zag, riep hij Mijn God, wat is er gebeurd De jonge vrouw antwoordde hem zelf. „Eene lichte duizeling, anders niet't is nu alweer over." Zij wilde toen opstaan, maar het ging moeielijk. „Ik ben nog niet in orde," zeide zij. En zich tot de Roquière wendend „Ik had ongelijk mij aan u toe te vertrouwen." Maar er speelde, terwijl zij dit zeide, zoo'n eigenaardig lachje om hare lippen, dat de jonge man niet wist of zij op hare duizeligheid of op den kus doelde. Zij maakte hare schaatsen los en nam Bernheimer's arm. „Ik heb nu geen lust iet3 te gebruikenMijn rijtuig.... ik wil naar huis." „Ziet ge wel dat ik gelijk had Ik heb het u wel ge zegd.... Als ge mijn raad gevolgd, waart waser niets gebeurd." „Zeker niet.... maar misschien gaat het voorbij." Op het punt heen te gaan, draaide zij zich om naar de Roquière en met dezelfde uitdrukking in de oogen, als toen hij haar in zijne armen had, zeide zij: „Tot spoedig wederzien, nietwaar?" Hij boog, zonder te antwoorden, zeer diep en verwijderde zich. 135 geroep gaven Lydia noch de Roquière acht en om die reden ging hij, om niet al te belachelijk te worden, geër- gercT terug, terwijl hij de slede zag verdwijnen aan den rand van het meer, waar bijna geen schaatsenrijders meer waren te zien. Lydia hoorde nóch Roquière ademen noch hem over het ijs gaan het was alsof een phantoom haar in razende vaart medevoerde. Hoe aardig het was, toch begon de jonge vrouw medelijden met haar rijder te krijgen. Zij wendde hem lachend haar rozig gezicht toe en zeide„Ik bid u, breng mij toch bij de anderen terug; ik schaam mij dat ik uwe goedheid zoo heb misbruikt." Tot eenig antwoord verdubbelde Roquière zijne snelheid, maar draaide tevens om. De schaatsenrijders in de verte schenen haar kleine zwarte mieren; toen zag zij, terwijl zij met toenemende snelheid naderde, de gestalten grooter en grooter worden en een seconde later was zij te midden van hen. „O, zijt ge daar eindelijk," riep Bernheimer, zonder zijn wrevel te verbergen, „gij had mij wel kunnen zeggen dat gij van plan waart tot aan het einde van het meer te gaan, dan had ik u kunnen volgen." De jonge vrouw wisselde een boosaardigen blik met de Roquière, die als een renpaard snoof en wees op den ban kier, die zich met moeite op zijne schaatsen staande hield. „Ik geloof, dat gij het mogelijke hebt gedaan," zeide Lydia, „maar den wind haalt men niet in en wij gingen als de wind." „Kom uit de sledege moet als ijs zijn „Neen, ik ben zelfs warmIk wil toch ook eens pro- beeren schaatsen te rijden." „Ga maar met mij mede," zeide Samuel, #ik zal het u wijzen en ik sta er voor in, dat u niets zal overkomen." „O," zeide mevrouw de Ploërné, „in u 'heb ik niet veel vertrouwen, en bovendien heb ik hier den leermeester, dien ik noodig heb." „Ik geef toe, dat de Roquière sneller rijdt, maar zeker niet met meer zekerheid. Neem een stok, waarvan wij ieder een der uiteinden vasthouden, dan hebt gij u slechts te laten trekken." #Neen, neen, van twee ridders zou er mij zeker een te Enkhuizen. Alhier wordt per spoor water aangevoerd, om in de behoefte aan drinkwater te voorzien. Arasterdam. Prof. Tilanus vierde gisteren op zijn zeventigsten verjaardag zijn a5jarig professoraat, onder talrijke en har telijke blijken van hoogachting en waar deering. Marint en Leger. Op 's Rijkswerf alhier werden aan de on- dervolgende minder-geëmpl. en werklieden uitgereikt: een gouden medaille met f 100 gratificatie aan de scheepstimmerlieden C. Van der Brugge en W. Lastdrager een zilveren medaille met f 50 gratificatie aan den scheeps timmerman J. Buiskes en den zeilmaker J. Kroos een bronzen medaille aan den schrijver lste kl. H. Van Es, de scheepstimmerlieden A. Riemerts, J. Helder, R. Roerdomp en J. J. Larssen, den ketelmaker J. Goes, den huis timmerman L. RumpfF en den ernstvuurwer- ker J. C. Jansen. De mededeeling betreffende de keuring der adspiranten-cadet en -adelborst is, naar „de Avondp." meldt, niet geheel juist. Alleen bij h^t examen voor de Cadettenschool zal het geneeskundig onderzoek daaraan voorafgaan en wordt bovendien eene herkeuring toege staan. De Minister van Marine blijft, Blij kens de oproeping der adspiranten-adelborst, het oude systeem handhaven en laat het schriftelijk gedeelte van 't examen afleggen, alvorens de jongelieden te doen onderwerpen aan de keuring, op den uitslag waarvaD in geen geval kan worden teruggekomen. De inspecteur-generaal over het Loodswezen, de schout-bij-nacht J. Spanjaard, zal eerst daags eene inspectie houden over het Loods wezen te Terschelling. Ter vervanging van den opper-torpedist F. Eiselin, als gezagvoerder aan boord van het torpedo-transportschip „Mercuur", is benoemd de opper-torpedist J. A. L. Dilg. Naar men verneemt, zal de off.-mach. lste kl. J. L. Vermeer bij de opleiding der mach.- leerlingen te Hellevoetsluis geplaatst en alhier vervangen worden bij de conservatie door den off.-mach. 2de kl. L. Klompé. Onderwijs en examens. Tot onderwijzeres aan de openb. school te Zuidscharwoude is benoemd mej. W. Groot, te Oudkarspel. De heer J. Hoek, te Oudorp, heeft met goed gevolg het theor. apothekers-examen aan de Hoogeschool te Utrecht afgelegd. De heer J. van den Bos, onderwijzer te Sehoorl, staat No. 2 op de voordracht voor onderwijzer te Kralingen. Mej. N. de Vos, onderwijzeres te Oost- graftdijk, komt voor als No. 1 op de voor dracht voor onderwijzeres aan de openb. lag. school te Broek in Waterland, j In de vergadering van de Vereeniging voor i getrouw schoolbezoek te Heer-Hugowaard is besloten, een reisje naar Amsterdam te doen met de leerlingen der vier scholen, die den leeftijd van 10 jaren hebben bereikt en in i het laatste leerjaar minder dan 10 school- tijden hebben verzuimd. Welk schoolfeest I den jongeren leerlingen zal worden gegeven, I is nog niet besloten. Landbouw en Veeteelt. De laatste veeverzendingen van Terschel- ling naar de Hollandsche markten is treurig afgeloopen, daar de kooplieden zeer belang- rijke verliezen hebben geleden. Er heersebt j dientengevolge eene groote stagnatie in die verzending. Ook het wolvee lijdt onder den druk der lage markten, wijl voor lammeren van f3 tot f5 wordt besteed, tegen f 10 en hooger in 1892. Verreweg de meeste 1 dezer dieren zijn nog onverkocht, wat vroe- 1 ger ook niet het geval was. j De Minister van Ëinnenl. Zaken heeft zieh i tot de commissarissen der Koningin gewend, mededeelende, dat in eene bijeenkomst van districts-veeartsen aan zijn departement ter J sprake zijn gebracht de maatregelen, genomen ter beteugeling van het mond- en klauwzeer, j Als een gevolg van deze samensprekingen wordt de aandacht gevestigd op de volgende punten

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1893 | | pagina 1