Timmerlieden gevraagd, 't Beste en goedkoopste De Heldersche Drogistwinkel, Lokaal „Tivoli". iüP**Zaterdag 20 Mei, Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij. Geen grijs haar meer! Gebroeders Serbrock, Hl Htttamkifs, Amsteïdam, Damrak H. 61. EERSTE KWALITEIT ENGELSCHE STOFFEN, EXTRA TREINEN CHOCOLAT MENIER DE GROOTSTE FABRIEK DER WERELD Dagelij ksche Verkoop 50,000 Kilo's Verkrijgbaar bij Conüseurs, WINKELIERS IN COMESTIBLES EN IN KRUIDENIERSWAREN Allen, die iets te vorderen hebben van, verschuldigd zijn aan, of borgtochten onder zich hebben ten laste van de onder het voorrecht van boedelbeschrijving aan vaarde nalatenschappen van wijlen GUURT JE BRUIN, ADAM KALF Dz. en MAARTEN KALF, gewoond heb bende en respectievelijk overleden te Texel den 5 Januari 1892, 19 April 1893 en 23 October 1892, worden verzocht daarvan opgaaf of betaling te doen voor 1 Juni 1893, ten kantore van den Notaris G. D IK K E R S, te Texel. I0011 naar bekwaamheid, bij H, Jonker, Anna Paulowna. adres is Koningstraat 69. De beroemde Russische Hof-jager CHR. CHODASCHEWITZ zal met zijne goed gedresseerde Siberische Beren, waaronder de groote Russi sche Reuzenbce r,wegende6O0 pond, nog GROOTE Familie-voorstellingen geven op Zaterdag: 20 en maandag- 22 mei 1S93, telkens des avonds ten 8 ure. Entrés le rang 49 et.; 2e rang 30 et. Militairen en kinderen Malen üalf geld. 's namiddags van 2 tot 4 uur GROOTE Afscheids-Kindervoorstelling. Entree.- le rang 49 et.; 2e rang 30 ct. Militairen eb kinderen betalen kalf geld. Weeskinderen vrijen toegang. Kaarten voor de voorstellingen zijn verkrijgbaar in het Café ,/Reitsma", Havenplein 12 en aan den ingang van het lokaal. De Beren zijn dagelijks in den tuin van ^Tivoli" te bezichtigen, tegen be taling van 10 cent; kinderen 5 cent. 3. van Amsterdam via ZaandamUitgeest naar Haarlem 's avonds 10.45. De treinen stoppen aan alle tusschen- itations. Zie verder de aanplakbiljetten. De Administrateur. Verloren: Twee muntbiljetten van f 10, gaande van het Casino-gebouw tot aan het Café DE JONG. De nummers zijn bekend. De eerlijke vinder zal goed beloond worden. ÉDe nieuwe London is de beste der Parfume rieën om 't grijze haar te doen verdwijnen, i3 onscha- [e huid, verft niet af en is te Nieuwediep alleen verkrijgbaar bij Wed. P. KAMPER, Kanaal w eg 18, te Helder. Prijs 85 cent per flacon en f 1.50 per dubbele flacon. Hun Magazijn is steeds ruim voorzien van in de keurigste des s i n s. Snelpersdruk van J. H. van Balen, te Helder. op MAANDAG 22 MEI 18113, 2e Pinksterdag 1. van Amsterdam via Zaandam naar den Helder 's avonds 10.45. 2. van Haarlem naar den Helder 's avonds 11.10.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1893 | | pagina 4