stemmen. Dus is herstemming noodig tus- schen de heeren Hijmans en Povel. Bij de herstemming voor een lid der Tweede Kamer in het kiesdistrict Gouda, hebben de voorstanders der kieswetten-Tak de overwinning behaald. De heer T. G. C. Valette (lib.j is met 1132 van de 2172 stemmen gekozen. De heer J. N. Bastert (cons. en kath.) had 999 steramen. Bij de verkiezing op 30 Mei jl. had de heer Valette 712, de heer Bastert 815, de heer Brummelkamp (a.-r.) 675 van de 2209 stemmen. Gouda telt 2911 kiezers. STATEN-GENERAAL. Tweede Kamer. Zitting van Dinsdag 13 Juni. Bedrijfsbelasting. Art. 7 en 8 werden goedgekeurd, eenigs- zins gewijzigd. De minister heeft medegedeeld, dat hij na rijp overleg art. 54, ie alinea (opcen ten in het eerste belastingjaar) zal laten vervallen. Het debat is aangevangen over art. 9 (tarief) met de amendementenPijtterser., Poelman, Dobbelman en Borgesius, tot ver laging der cijfers voor kleine inkomsten enz. Terwijl de heeren Seret en Heemskerk sterk waren vóór verlaging van 't tarief ten opzichte der lagere inkomsten, bestreden de Commissie van rapporteurs en de Mi nister al de amendementen en achtten zij het Regeeringstarief billijk en 't meest in overeenstemming met dat der Vermogens belasting. Zitting van Woensdag 14 Juni. Vrijdag na de pauze zal de Voorzitter voorstellen, 12 Juli aan de Kieswet te be ginnen. Op de interpellatie-Beelaerts, waarom de gewijzigde Militiewet de onderteekening van den minister van Binnenlandsche Zaken miste, antwoordde de Minister Van Tien ho ven, dat daar bij het technisch gedeelte, dienst bij de militie, wordt geregeld, en niet de dienstplichtigheid. Er zijn zoovele wetten, waarin sprake is van provinciale en ge meentehoofden, die niet de onderteekening dragen van den Minister van Binr.enl. Zaken. De Minister van Oorlog verklaarde, dat het ontwerp op den dienst bij de schutterij reeds lang bij den Raad van State aanhangig is. Na eenig debat is de interpellatie afge- loopen. Het wetsontwerp betreffende het ingeze tenschap voor toepassing der Militie, is aangenomen met 62 tegen 16 stemmen het ontwerp tot afschaffing der kanaal- en havengelden op het Noordzeekanaal met 71 tegen 3. De Bedrijfsbelasting werd voortgezet. Een subamendement-Ras-van Vlijmen werd toegelicht, ten bate van personen met ziels- of lichaamsgebreken, die door ouders en schoonouders onderhouden worden. Binnenlandsch nieuws. Helder. In eene jl. Dinsdagavond plaats gehad hebbende algemeene verga dering van de Vereeniging „Liefdadigheid naar Vermogen," werd op voorstel van het Bestuur besloten over te gaan tot de stichting van een nieuw oudeliedenhuis. De woning in het westelijk deel der ge meente, thans bij de Vereeniging als oudenliedenhuis in gebruik, mist de noo- dige ruimte om de vele bejaarde armen, die zich daartoe aanmelden, onder dak te kunnen brengen, waarom een groot aantal hunner steeds moest worden afgewezen, 't Behoeft dus geen betoog, dat de nieuwe stichting in eene groote behoefte zal voor zien. Dc geldmiddelen, voor den bouw ver- eischt, zal het Bestuur trachten te verkrijgen door het uitschrijven eener geldleening, tot een maximum van f 5000, verdeeld in aandeelen van f 100, rentende 3^ pCt. 's jaars. Met verklaarbaren bijval ontving de vergadering de mededeeling, dat der Ver eeniging door mevrouw de wed. Janzen een perceel gronds aan de Jan In 't Veld- straat ten geschenke is aangeboden, om daarop het gebouw te stichten. Ten slotte werd besloten dat de Ver eeniging zich tot den Raad dezer gemeente zal wenden, met het verzoek de nieuwe stichting met eene jaarlijksche subsidie te steunen. Moge het goede voorbeeld, door mevrouw Janzen gegeven, anderen aansporen de spoedige totstandkoming van het oude liedenhuis te bevorderen, door het nemen van aandeelen in de uit te schrijver; lee ning. Helder. De badplaats Huisduinen wordt meer en meer volkomen. De gasten kunnen nu ook pleizier maken met ezel rijden langs het strand. Het badseizoen werd gisteren geopend. Barsingerhorn. In het lokaal van den heer Slotemaker alhier, werd jl. Zondag avond eene openbare les gehouden van de leerlingen der gymnastiekschool, onder leiding van den gymnastiekonderwijzer, den heer Th. Roep. Abbekerk. Alhier werd eenigen tijd geleden door de Vereeniging „Het Witte Kruis" een ijskelder ingericht. Bij onder zoek is gebleken, dat van het daarin gebor gen ijs niets is overgebleven. Groningen. In den op jl. Zaterdag gehouden wedstrijd van mannenzangver- eenigingen, uitgeschreven door het gezel schap „Gruno" alhier, bij gelegen heid van zijn 4ojarig bestaan, werd de eerste afdeeling (koren die nog geen prijs gewonnen hebben), waartoe zich 7 gezel schappen hadden aangemeld, de eerste prijs, verguld zilveren medalile en f 100, behaald door „Oefening en Uitspanning" van Bo- venkarspel, de tweede prijs, zilveren me daille en f 50, door „Orpheon" van Am sterdam en de derde prijs, zilveren medaille door „Advendo" van Zwolle. In de tweede afdeeling (koren die reeds een prijs gewon nen hebben) dongen 3 vereenieingen mede. Den eersten prijs, gouden medaille en f 300, won „Zang en Vriendschap" van Haarlem, den tweede prijs, verguld zilveren medaille en f xoo, „Nijmeegs Mannenkoor" van Nijmegen en den derden prijs, zilveren medaille en f 50, „De Vereenigde Zangers" van Amsterdam. Breda. De gemeentelijke gasfabriek alhier heeft over 1892 eene winst opgeleverd van f23125, bij een gasprijs van zes centen per kub. el 11 Marino en Leger. De kapitein-ingenieur P. C. W. Mossel, van den staf der genie, is overgeplaatst naar Nijmegen. Jl. Dinsdagmiddag werd op 's Rijks werf te Amsterdam de eerste nagel geklonken aan Hr. Ms. pantserschip „Kortenaer". Vele autoriteiten der Marine woonden deze plech tigheid bij. De vice-admiraal N. Mac I.eod hield eene korte, kernachtige toespraak, waarin hij allen, die aan den bouw van dezen bodem zouden medewerken, aanspoorde tot krachtige samenwerking den werklieden, van wie dikwijls veel wordt gevergd, sprnk hij lust en volharding in, opdat, wanneer deze bodem evenals die van den zeeheld Korte- naer, met roem overladen uit den strijd moge terugkeeren, zij met trots konden zeggen «da! is ons werk, daar hebben wij aan ge arbeid Eeu driewerf hoera I weerklonk uit honderden kelen, waarop de bout werd ge slagen en het naambord door den hoofdinge nieur P. J. Turk, den ingenieur 2de ki. Jhr. H. Rappard en den opzichter Feij werd vastgehecht. Aan den konstabel v. k. F. II. Kap en 2den timmerman E. F. Vogelaar, aan boord van Hr. Ms. wachtschip te Amsterdam, is de gouden en zilveren medaille voor 36- en 24jarigen dienst uitgereikt. Departement van Marine in Oost-Indië. Overgeplaatstvan Gedeh (uit Nederland verwacht) naar Soembing, als commandant en opgedragen de waarneming der betrekking van stations-comm. in de Z.- en O.-afd. van Borneo, de luit. ter zee J ste kl. K. W. H. Goetzvan „Soembing", onder eerv. onth. van het bevel en van de waarn. der betr. v. stations-comm. in de Z.- en O.-afd. v. Bor neo, naar „Lombok", als comm., de luit. ter zee lste kl. I. Van den Bosch van „Lom bok", onder eerv. onth. van het bevel, naar „Atjeh", als lste off., de luit. ter zee lste lel. M. F. Tydemanvan „Atjeh", onder eerv. onth. van de waarn. der betr. van lsten off., naar „Bromo", de kapt.-luit. ter zee D. Boom van „Gedeh" naar „Banda", de off. van gez. 2de kl P. J. de Koek van „Banda" naar „Bromo", de off. van gez. 2de kl. F. Schreudervan „Bromo" naar „Kon. Emma der Nederl.", de luit. ter zee 2de kl. W. F. Gaijmans. Vergund om wegens langdurig verblijf in deze gewesten naar Nederland terug te keeren, aan den off. van gez. 2de kl. J. j. van den Berg, van de „Bromo". Benoemd tot 2dcn opzichter voor het vak van scheepsbouw bij het Marine-etablissement te Soerabaja, de ambtenaar op non-activiteit J. De Bas, laatstelijk ili«- betrekking bekleed hebbende. In 1894' zal een begin gemaakt worden met den bouw van 32 nieuwe schepen voor de Fransche zeemacht, waaronder 3 lste kl. oorlogsschepen en 5 2de kl. kruisers. Onderwijs c.1 examens. In „De Bode", orgaan van den Nederl. Onderwijzersbond, komt een schrijven voor, onderteekend door den Secretaris der afd. Helder van den Bond, waarin den onderwij zers wordt ontraden eene cventuëele benoe ming naar deze gemeente te aanvaarden. Niet onwaarschijnlijk was dat schrijven oorzaak, dat twee der ir. de jongste Raads zitting benoemde onderwijzers, de heeren A. Meester, te Nieuwe Pekela en J. Vinke, te Kampen, voor die benoeming hebben bedankt. De Vereeniging „Eendracht", te Sehermer- horn, heeft besloten Zondag a. s. met de schoolkinderen boven dc 11 jaren, die zich van April 1892 tot April 1S93 aan minder dan 2 pCt. schoolverzuim schuldig maakten, een reisje per stoomboot naar hier te doeu, terwijl den jongeren een rijtoer nnarEgmond aan Zee of Schoorl wacht. De voorzitter, de heer de Jonge, stelde de Vereeniging door eene ruime gift in staat, de getrouwste be zoekers van de Herhalingsschool aan het eerste reisje te doen deelnemen. De heer P. .7. Kor ver, van hier, heeft te Amsterdam met gunstig gevolg het 19te ge deelte arts-examen afgelegd. Aan de Universiteit te Amsterdam is het j 2de natuurkundig examen met goed gevolg afgelegd door den heer P. J. Vastenou. Benoemdtot onderwijzer ie Aartswoud, j de heer P. Verweij, te Grafttot onderwij- zeres te Egmond aan Zee, mej. R. de Haan, te Rumpt aan de Ambachtsschool te Alk maar, tot onderwijzer in het smeden, de heer j G. Tjalkens, te Haarlem in het schilderen, I de heer A. A. de Groot, te Utrechtin het meubelmaken, de lieer 1'. H. Brunsman, te Amsterdamin bet timmeren, de heer J. Willcmsen, te Alkmaar. Na voor f 550 te vergeefs sollicitanten te hebben opgeroepen voor de vacante betrek king van onderwijzeres te VVijdenes, besloot de Gemeenteraad de jaarwedde met f 50 te verhoogen eu alzoo weder te brengen op f 600. Landbouw en Veeteolt. Als een bewijs, boe bedroevend de toestand van den boer in vele plaatsen van Noord- brnbant is, meldt men uit Loon-op-Zand, dat de koeien, in plaats van in de weiden, in de roggevelden gebracht worden, zoo schraal is liet voeder en op sommige plaatsen de regen. Meer dan één boer wil zijn gchcelen oigst geven voor het zaad, dat bij verzaaid heeft. Er blijft nog één hoop, n.l. dat het yras na de eerste snede nog wat regen zal krijgen. Kerknieuws. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. kerk te Texel. Zondag IS Juni, Burg, voorm. 10 u. en 's av. 6 u., ds. v. Schaick. Waal, voorm. 10 u., ds. de Mnzure.Den Hoorn, voorm. 9.30, ds. Leffef. Oudeschild, 's av. 6.30, ds. Leffef. De Cocksdorp, voorm. 9.30 en Oosterend, nam. 3 u., de heer Barends. Doopsgezinde kerk te Texel. Zondag 18 Juni, Oosterend, voorm. 10 u., ris. Kuperus. Avondmaal. Ned. Herv. kerk te Noord-Zijpe. Zondag 18 Juni, voorm. 9.30, Schagerhrug, ds. van Deursen. Doop. Ned. Herv. kerk te Zuid-Zijpe. Zondag 18 Juni, voorm. 9.30, Burgcrbrug, ds. Koch. Doopsgezinde kerk te Zui.l-Zijpe. 1 Zondag 18 Juni, voorm. 9.30, d». van j Cnlcar. Ned. Herv. kerk te Callantsoog. j Zondag 18 Juni, geen dienst. Ned. Herv. kerk tc Sint-Maarten, j Zondag 18 Juni, voorm. 9 11., ds. Mühring. Ned. Herv. kerk te Eenigcnburg. 1 Zondag 18 Juni, nam. 1.80, ds. Beekhuis, I van Helder. Ned. Herv. kerk te Petten. Zondag 18 Juni, voorm. 9.30, ds. Beekhuis, van Helder. Ned Herv. kerk te Kolborn. Zondag 18 Juni, voorm. 9.30, ds. Bron, van Helder. Ned. Herv. kerk te Hippolitushoef op Wieringen. Zondag 18 Jnni, nam. 2 u., ds. v. Kluijve, van Schagen. Rechtszaken. Kautongerecbt te Helder. Uitsprnken van 7 Juni J. S., te Helder, als hoofd vnn een bedrijf, wnarin door twee personen beneden de 16 1 jaren arbeid wordt verricht in een werk plaats, niet in het bezit zijn van arbeids kaarten en niet zorgen dat op een plaats, waar arbeid wordt verricht, een arbeidslijst is opgehangen, 4 geldboeten vnn f 2 elk, 8iibs. 2 dagen hechtenis voor elke boete. J. S., C. G., P. D., A. E. Ar., A. D. Gz., 1 J. W. l-Iz., W. S. Jz., P. S. Hz. en W. B., allen te Texel, eieren zoeken zonder vergun ning, ieder f 2 boete of 2 dagen hecht. J. H., te Texel, paarden en andere dieren onbeheerd op den openbaren weg aldaar laten staan, f 1 boete of 1 dag hecht. R. R., J. D. en G. J. S., allen te Helder en S. W., te Wieringen, dronkenschap, ieder f 1 boete of 2 dagen hecht. P. T., te Helder, dronkenschap, f 2 boete of 3 dagen hecht. P. B., te Helder, dronkenschap bij eerste herhaling, f 3 boete of 3 dagen hecht. P. J., te Helder, dronkenschap bij vierde herhaling, 7 dagen hecht. A. B., te Helder, dronkenschap bij zesde herhaling, 7 dagen hecht. D. L. D., te Helder, dronkenschap bij achtste herhaling, 7 dagen hecht. P. B., te Texel, eieren zoeken zonder ver gunning, tweemaal gepleegd, 2 geldboeten van f 2 elk, subs. 2 dagen hecht, voor elke boete. Arroudissements-Rechtbank te Alkmaar. Zitting van 13 Juni. G. K., te Schoorl, mishaudeling, f 10 boete, stil is. 3 dagen hecht. C. Z., J. Z. en T. Z., te Egmond aan Zee, j mishandeling, ieder S dagen gev. G. B te Nieuwediep, mishandeling, f 5 boete, sub3. 3 dagen hecht, j H. v. T., te Alkmaar, rijksbelastingzaak, f 150 boete, subs. 6 weken hecht. F. K., te Alkmaar, rijksbelastingzaak, f 10 boeie, subs. 2 dagen hecht. J. d. B., te Helder, oplichting, 1 maand 1 Kev- J. W. en A. W., te Winkel, mishandeling, enz., de eerste 8 dagen, de tweede 2 maan den gev. B. G. H. v. E., te Hoorn, mishandeling, 8 dagen gev. W. R., te Enkhuizeu, verstoring eener godsdienstige bijeenkomst, 5 (lagen gev. M. U., te Hoorn, mishandeling, 14 dagen gev. A. J. P., J. d. B. en E. d. B., Hoorn, mishandeling, ieder f 6 boete, subs. 4 dagen hecht. R. G., te Medemblik, mishandeling, 14 dagen gev. A. J., huisvr. van J. d. W., te Hoorn, mishandeling, 5 dagen gev. K. K., Oudendijk, bedelarij, 3 dagen hecht J. P., wed. J. N., te Helder, hondenbe lasting, vrijgespr. Buitenland. Frankrijk. Bij de cholera-epidemie in het Zuiden des lands wordt weer, even als bij vroegere epidemieën, waargenomen dat de ziekte bi] voorkeur personen aan tast, die aan den drank verslaafd of door een andere ziekte verzwakt zijn. Overigens schijnt de ziekte weinig besmettelijk te zijn, want in geen enkel huis zijn twee sterfge vallen voorgekomen. De koetsiers te Parijs hebben besloten weder hun gewone „zomer-werkstaking" te houden. Zij klagen over de vermeerde ring van bet gemiddeld bedrag, dat zij dagelijks aan de maatschappij moeten be talen en dat, naar zij verzekeren, hooger is dan de opbrengst der ritten. Noorwegen. De Storthing hoorde gisteren verschillende personen, die opge roepen waren om getuigenis af te leggen in de quaestie der marine-wapens. De di recteur van het arsenaal, Saade, verklaarde, dat alle geweren en pistolen in Christiania onbruikbaar waren gemaakt door het afschroeven van zekere onderdeden, die afzonderlijk in kisten waren verpakt; het bevel tot dien maatregel was van het De partement van Oorlog uitgegaan. De oud-Minister van Marine Jobansen zond een geneeskundig attest, dat hij ver hinderd was aan de oproeping gevolg te geven. Tevens liet hij een schriftelijke verklaring overhandigen, volgens welke het gebeurde met de marinewapens deels zijn oorzaak had in den algemeen onrustigen toestand in 1884, deels in een verzuim van ondergeschikte beambten te Horten, die deswege voor den Krijgsraad hadden terecht gestaan. Alle getuigen wezen er op, dat de zaak niets te beteekenen had gehad, daar de geweren in zeer korten tijd weer in orde konden gemaakt worden. Oostenrijk. De werkstakers te Kladno hebben jl. Zondagavond getracht de Leo- pold-mijn te overrompelenzij werden echter door de troepen teruggedreven. De machinisten zijn verjaagd, maar de pompen heeft men aan den gang gehouden, ten einde overstroomingen te voorkomen. De toestand blijft zeer ernstig. Hongarije. Ongeregeldheden zijn voorgekomen te Szabolos. De soldaten kwa men tusschenbeide en in de schermutse ling die toen onstond, werden 12 personen gewond. De leider der beweging werd in hechtenis genomen. Te Kladno werden ongeregeldheden veroorzaakt door 5000 werkstakers. Ook te Fünfkirchen kwamen soldaten tusschenbeiden. Vele personen werden gevangen genomen. 192 ze mij? Houdt zij mij voor ongelukkig en waarom Sedert mijn huwelijk zijn wij gescheiden. Dan moet dat mede lijden voortkomen uit gebeurtenissen, die vóór mijn huwelijk zijn voorgevallen. Wat kan dat zijn Hij beefde en balde de vuisten. Alles, wat hem eene toespeling op de ver schrikkelijke gebeurtenis van toenmaals toescheen, was voor hem eene marteling. Hij had over die verschrikkelijke dingen steeds het zwijgen bewaard, maar was het daarom nog niet vergeten. Er was nog altijd een twijfel, die smeulde in zijn binnenste als een vonk en die slechts behoefde te worden aangeblazen. Waarom zeide Therese toch „Arme Raimond Hij was toch de beul en zij het offer, en niet omgekeerd. Hij had haar in het klooster gedreven en nochtans bad zij voor hem. En dan verscheen hem Lydia's gelaat, honend lachend, en hij liet een zucht liooren en zeide zoo luid, dat Bernheimer het kon hooren „Hoe zal ik daar toch achter komen „Waar achter komen?" vroeg Bernheimer. Raimond kromp ineen en keek den bankier aan. „Heeft Therese je ook gezegd, waarom zij in het klooster is gegaan vroeg hij. „Zij zegt, altijd lust daartoe te hebben gevoeld, maar ik geloof het niet. Thans, nu ik er weer op terugkwam en de oorzaak wilde weten, riep zij ontroerd uit: „Alsge het wilt weten, vraag er dan Raimond naar." „Heeft zij dat gezegd? E11 hoe zeide zij dat? Was zij toornig „O neen, volstrekt niet. Zij sprak van u steeds met de meeste hartelijkheid." „Dat is onmogelijkriep Raimond uit, „onmogelijk, zeg ik u. Heb ik dan den man niet in het gezicht geslagen, dien zij bemindeHeb ik hem niet doodelijk beleedigd Ik wist toen nog niet, dat hij door haar werd bemind. Had hij slechts willen spreken, de ellendeling, dan had hij zich kunnen redden. Hij weigerde echter en ik schoot hem dood „Doodgeschoten E11 zij beminde hem Zijt ge er zeker van „Zij heeft het zelf bekend op dien verschrikkelijken avond, toen ik haar bij het rendez-vous verraste." 193 „Therese een rendez-vous riep Bernheimer uit. „Zijt ge gek?" „Maar als die man dan niet voor haar kwam, voor wie kwam hij dan riep Ploërné uit. „Gij dwingt mij, weder aan dat verschrikkelijke raadsel te denken, dat mij toen maals zoo heeft gemarteld. Als hij om Therese niet kwam, om wie kwam hij dan?" Samuel zweeg. „Antwoordt dan!" riep de jonge man met sidderende stem uit. „Wat gelooft gij, of' liever, wat heeft Therese u verteld „Niets, op mijn woord!" „Wat bedoelde zij dan met u te zeggen, dat gij mij moest vragen naar de reden, dat zij in het klooster was gegaan „Beste vriend, vraag mij niet, wat ik zelf niet weet. Ik kan u niet de minste opheldering geven. Integendeel verwacht ik die van u. Gij hebt mij ontzettende dingen verteld." „Maar ik kan u toch niet overtuigen." „Wat Therese betreft, neen. Maar als zij, zooals gij gezegd hebt, eene volledige bekentenis heeft afgelegd Ploërné verzonk in gedachten. Eindelijk zeide hij „Zou zij er niet eene bedoeling mede gehad kunnen hebben „Gij kunt toch niet aannemen, dat zij zich zal aanklagen van iets, waaraan zij onschuldig is?" „Maar hoe is het dan?" „Ach, beste vriend, kwel u toch met die dingen niet." „Er waren toenmaals twee meisjes in huis Lydia en Therese. De ellendeling had met een van beiden betrek kingen aangeknoopt. Maar wie, wie „Vergiftig uw leven niet, met langer aan die zaak te denken," zeide Bernheimer, „wees verstandig. Ge hebt alles wat uw hart begeert. Adieu, Raimond, en houd je verstand bij elkaar." Hij drukte Raimond de hand en vertrok. Toen hij buiten was, dacht hij „Nu is alles mij duidelijk. Lydia is de schuldige. Wat moet de arme jongen verblind zijn, om slechts een oogenblik aan Therese te denken als de

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1893 | | pagina 2