FIRMA N. ALLARB JR., ÊimÊMigL Vraag uitgebreide Prijscourant. RIJNWIJNEN. Roode Bordeauxwijnen. Champagne „Carte Blanche" f 18 per 12 flesschen. Gebroeders Serbrock, EERSTE KWALITEIT ENGELSCHE STOFFEN, De Heldersche Drogistwinkel, Geen grijs haar meer! De Lange Qe Moraaz, Het Geheim van den Toovenaar, WORLEDGE's HEAD-ACHE LOTION. M GEERTRUIDENBERG BORDEAUX. SCH"DEM0NBAD0S. Neem eens eea proef s.v.p. met onze Rijnwijnen. Levering van Champagne van alle bekende huizen. Waar de Firma nog niet vertegenwoordigd is, worden degelijke Hoofd-Agenten en Depothouders gevraagd. Damrak H. 61. CHOCOLAT MENIER DE GROOTSTE FABRIEK DER WERELD IDagelij ksche Verkoop 50,000 Kilo's Verkrijgbaar bij Gonflseurs, WINKELIERS IN COMESTIBLES EN IN KRUI OENIERS WA REN A Hen, die iets te vorderen hebben van-, verschuldigd zijn aan-, borgtochten bezitten ten laste van-, of papleren, bescheiden of goederen onder hunne berusting hebben, behoo- rende tot de onder het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarde nalaten schappen van den Heer CORNELIS EGBERTUS PERK en Jonkvrouwe D. C. A. STRICK VANLINSCHOTEN, Echtelieden, laatst gewoond hebbende te Arnhem en aldaar overleden den 7 Juni 1893, worden verzocht daarvan OPGAVE, BETALING of AFGIFTE te doen vóór den 30 Juni 1893, ten kantore van den Notaris G. VAN ORSOIJ VEEREN, te Arnhem. t Beste en goedkoopste adres is Koningstraat 09. De nieuwe London jAjrJKm is de beste der Parfume- ^f^TSArieën om 't grijze haar te j f^^^^^aldoen verdwijnen, is onscha- j delijk voor de huid, verft niet af en is j te Nieuwediep alleen verkrijgbaar bij Wed. P. KAMPEK, Kauaalwcg 18, te Beider. Prijs 85 cent per flacon en f 1.50 per dubbele flacon. De Commissionairs in Effecten ALKMAAR, bevelen zich aan tot het koopcn en ▼erkoopen van Binnen- en Buitenland- ■che EFFECTEN, het plaatsen en afschrijven van KAPITALEN in het Grootboek van Nationale Schuld, en verdere werkzaamheden tot den handel in geldswaardig papier betrekkelijk. Mede bevelen zij zich aan als Cor respondenten en Agenten van de Brand waarborg-llaatsehappij ge vestigd te Utrecht, onder directie van den Heer J. E. SCHUURMAN. De Ontvanger der Registratie en Domeinen te Helder zal op Woensdag den 21stcn Juni 1893, ten zijnen kantore, bij inschrijving, met 10 pCt. onraad, verkoopen Voor den dienst onge schikte militaire goe deren (Genie-, Artillerie- en Hospitaal-), in 14 kavels. Betaling en aflialing uiterlijk 22 Juni 1893. Inlevering der gezegelde billetten 21 Juni 1893, voormiddags 1(U uur; opening om 11 uur. Kijkdag 20 Juni 1893, v. m. 9—12 uur. Voorwaarden en inlichtingen bij den Ontvanger. Goede gelegenheid voor KOST en INWONING I bestaat voor 2 14napen, die de Hoogere Burgerschool bezoeken,bij A. HEI JN Sz., te Alkmaar. Bij alle Boekhandelaren verkrijgbaar DOOR Andrê Laurie. Met 24 platen in keurigen pracht band f 1.60. Een der beste jongensboeken van den nieuweren tijd. (Jituiuiiteiid geschikt voor CADEAU. Het //Bott. Nieuwsbl." van 22 April zegt: „Van den uitgever J. II. van Balen te Helder werd door ons ter aankondiging ont vangen een sierlijk gebonden boekwerk „Het geheim van den Toovenaar" door Andrc Laurie. Met recht mag dit boek een jon gensboek heeten, maar al is daarmede gezegd, dat de verdienstelijke schrijver de bedoeling had de jeugd aangenaam en nuttig tevens, bezig te houden, ouderen van dagen biedt het eveneens nr.g veel wetenswaardigs. In bevattelijken vorm geschreven geeft het werk den lezer een kijkje in de wereld der arche- logie. Tevens voert het hem naar Perzië en den Iran, en doet het hem kennis maken met veel wat hij tot heden niet wist. Bij het lezen was het ons meermalen of Jules Verne onder den pseudoniem André Laurie was gaan schrijven. HOOFDPIJN wordt het beste genezen door Door het geheele Rijk verkrijgbaar in flesschen van fO.80, fO.45 en f 0.25, te Nieuwediep bij W. V. Bruinvis, Hoofdgracht, en J. Crcnicr, Koningstraat. Hoofdagent voor Nederland en Koloniën: JAN W. HAVERKAMP, pulstraat 54, Amsterdam. „V EST A," Maatschappij van Lcvcusverzelierini mei OilkccriiiE lij Gelmrie, to A M ST£IEID A JVL. Goedgekeurd hij Koninklijk Besluit van 24 Maart 1893, No. 35. COMMISSARISSEN: P. B. J. FERF, te Haarlem. H. J. G. MODDERMAN, te 'e Gravenhage. J. J. LE FÉVRE DE MONTIGNY, te Amsterdam. T. HAITSMA MULIER, te Lochum. Mr. H. SMEENGE, te Hoogeveen. RAAD VAN TOEZICHT: P. B. J. FERF, Commissaris-President. J. J. LE FÊVRE DE MONTIGNY. DIRECTIE' W. DE VISSER, te Amsterdam. C. MAASKANT, te Nieuwer-Amstel. Maatschappelijk Kapitaal 50 O.OOO. Deze Maatschappij sluit alle soorten van Levensverzekeringen. Het recht van Uitkeering bij Geboorte is omschreven in Art. 16 der Polisvoorwaarden. De Tarieven zijn naar de nieuwste sterftetafel berekend. Verzekerden met een verzekerd bedrag van af f5O0.deelen in de winst. Inlichtingen, Voorwaarden, Tariaven, euz., verkrijgbaar ten kantore der Maatschappij, Doelenstraat 8, AMSTERDAM en ten kantore van HH. Iloofd- Agenten en Agenten. Hoofdagent voor Helder en Omatreüen aevraagd. E3CJPOMT P4I 2'k. Al INDIË. N°. 2 a f 15. 4 ii f 30.-. 4 fl. Niersteiner. 2 Brauneberger. 3 Zeitinger 1 Marcobrunner. 6 fl. Geisenheimer. 5 fl. Rudesheimer. :10 Marcobrunner. 4 Grafenberger. 7 Moselbliimchen.3 Brauneberger. 4 Bodenbeimer. :3 Jobannisberger. j 3 Moselblümchen. I 1 v Hochheimer. 3 Brauneberger. 2 Josepbshöfer. I 2 Josepbshöfer. 3 Geiserheimer. I s 4 Johannisberger'j Levering a kontant, franco naaste station; emballage in den prijs begrepen. „Het merk Cli«" de Monbadon is niet alleen! „vol eu smakelijk, doch ook, evenals andere! „merken, zeer zuiver en prachtig van kleur." Levering a contant, franco naaste station; emballage niet inbegrepen. Prijs per anker f27.-; per half Okshoofd f75.per Okshoofd f140.-. Voor HH. Hoteliers en Slijters speciale conditie en prijsnoteering. de Charente Nê 1 p. Liter fl.13 T Q A de Glmrente 2 -1.28 Levermg op 3 maanden, op de Charente 3 -1.43 j <ust' flesch' enz' Monopole p. L. f 1.33, f 1.53 en fl.73. Levering op bemande fl. Onze wijnen zijn verkrijgbaar in het depót bij den Heer J. CREMER, te Helder. Orders voor onze firma worden ook aldaar opgenomen. iffiitiïda®, Kun Magazijn is steeds ruim voorzien van in de keurigste dessins. Snelpersdruk van J. H. van Balen, te Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1893 | | pagina 4