DE REIS DOUR BERLIJN MarinnettesiTleater, Brillanle Voorstelling. DeGezonde#potheek- Théatre Spriet, Depots van Thee, M. Ravenswaay Zonen, Extra laatste Afscheids- Kinder-Voorstelling, A S S G H E POE STER. MARDOCK, öe Koerier van lyon, Handschoenen CARL WIMPISINGER lepeltje er in en stuitte op iets hards, dat bij nader onderzoek een tweede volkomen normaal ei bleek te zijn, dat in de eerste besloten was. Het binnenste ei was Eng. duim lang en had een omtrek van 2| Eng. duim (ruim 3 cM. lang en 6 cM. omtrek) De vinder van deze monstruositeit vraagt aan een Engelsch blad, of zoo iets ooit meer is voorgekomen? Ons antwoord luidt„Ja, meermalen. Onlangs nog werd een dergelijk geval medegedeeld in Avicultura". Red. Ingezonden stukken. [Voor den inhoud stelt de Redactie zich niet aansprakelijk.] Het handschrift van ingezonden stukken, geplaatst of niet, wordt nimmer teruggegeven. Een ernstig woord In den tegen- woordlgen tijd. Vr.Waar is de „Eerlijkheid" Antw.Op non-activiteiy Bovenstaand antwoord sluit reeds als van zelf de verwachting niet uit, dat aan de „Eer lijkheid" altoos de kans noz overblijft, weer actief te worden, om alzóó haren rang onder de menschelijke deugden te kunnen hernemen voegen wij er al dadelijk onze hoop bij „dat zij weder in hare eer hersteld zal worden, „dat zij voor de menschelijke beschaafde samen- „leving nog altoos eene toekomst heeft." Ja, zoo zal zoo moet het worden I Thans, eilacie! is het met de „Eerlijkheid", in den sterksten zin des woords, al zeer sober gesteld. We zouden haast geneigd zijn de stel ling neer te schrijven „Strikt eerlijk is tegen woordig niemand mesr." Men noeme vrij dit nu eene pessimistische stelling; de gronden, de bewijzen zijn voor handen, die stelling te staven ze zijn legio. 't Zou ons te ver voeren, ook om den wille van overbekendheid en instemming, vele dier bewijzen hier te releveeren. Hoe men ook wil trachten een oorzaak, een herkomst te geven, evenals alle deugden en on deugden, is ook de „Eerlijkheid" eene men schelijke, edele vinding, zij is uit den mensch zij is eene uiting van elk gezond menschen- hart, eene openbaring van het goede, het betere, dat elk welopgevoed menschenkind doortintelt en doordringen moet te zijner tijd. Wij weten het, en 't valt ook niet te ont kennen, dat bij vele volkeren, vooral der oud heid, maar ook nog heden, wat wij in de be schaafde wereld een ondeugd heeten, door hen als een deugd werd beschouwd en omgekeerd. De beschaving en allicht de Voorzienigheid, heeft hierin wijziging en verbetering aange bracht. 't Recht van bezit van het „mijn en dijn», de zinnelijkheid, hebzucht of gierig heid, afgunst, spilzucht, zucht tot pronk, heerschzucht, betweterij enz. enz. deze allen hebben allen op zichzelve of gecombineerd, in den loop der tijden nok wel eens ten goede groote sprongen gemaakt, en zoo aan het kort en eenvoudig begrip der strikte „Eerlijkheid" een uitlegging en toepassing gegeven, die haar tot achter de wolken van het goede en achoone zich heeft doen éclipseeren, zoowel op maat schappelijk rechtskundig, als op Christelijk ge bied. Men heeft de „Eerlijkheid", de goede trouw, ook bij ons Nederlanders vooral, als schitte rende deugden indertijd uitgebazuind, en met recht, maar helaas! de tegenwoordige tijd doet ons soms, nu wel niet wanhopen, maar toch vaak met „daCosta" uitroepen: „Wachter! wat is er van den nacht Bovendien voegt zich bij dit al tegenwoordig nog de fatale waarheid en toepassing van het woord des grooten dichters „Gij ziet wel den splinter „in uw broeders oog, maar den balk in eigen „oog bemerkt gij niet.» Zoo is'thelaas! We aanbidden het gouden kalf, dienen en vereeren den Mammon, meten met twee maten, tikken op de weegschalen, maken de onzin nigste reclames en stellen „ons eigen ik» op den troon der vergoding, enz.we zijn vaak oneerlijk door den sleur, de kracht der ge woonte, of ook wel door de opvoeding vaak ook door den strijd om het bestaan en zucht naar genot door de wereld aangeboden. Dat moet, dat kan dat zal anders wor den. AI9 de menschen „waar" worden, zullen zij ook „eerlijk" zijn. 't Licht moet doorkomen, de eclips der „Eerlijkheid» moet verdwijnen, 't Goede en Schoone moet ieder mensch door dringen en iedere wanklank uit het binnenste verdwijnen. We moeten mensch worden. Maar, om nu t)t dien gulden tijd, tot het huldigen en toepassen dier zoo menschwaardige, Christelijke deugd, de strikte eerlijkheid, te geraken, moeten wij allen eendrachtig anders handelen. We moeten wel open oog hebben voor de maatschappelijke kwalen en „kale plekken" ze desnoods durven aanwijzen, verhelpen, nog beter, ze trachten te voorkomen, ook door eigen voorbeeld, maar doen we dit niet, door den naaste te heleedigen of aan de kaak te stellen of te trachten hem (hoe ook) te htna- deelen Neen door teechtwijzing in christelijken zin door het bewandelen van den weg der ware eer, d. i. „der waarheid" die niet ver nietigt, maar behoudtdoor eigen „Eerlijk heid", zelfs tot in 't kleinste zoomede, in be- trekkelijken zin, door het verlaten van den ouden sleur en vooral door het huldigen en toepassen van het bekende zoo ware woord: „Al „wat gij wilt, dat u niet geschiedt, doe dat ook „aan een ander niet", en omgekeerd. Dat zij ieders streven en richting9-kompas 1 Weest in alle dingen „Waar", en in bet toepassen van welke deugd ook, zij „de Eer lijkheid" uw symbool, en zoo zullen ze aUen heil aanbrengen, ook voor volgende tijden. Zoo alleen zal men zich zelve en anderen tot het go«de dwingen. Menschenliefde zij in alles de voornaamste drijfveer en factor der maatschappelijke ma chine. Zoo alleen kan er Vrede op aarde komen het rijk der waarheid in de mensche lijke harten woonstede vinden en het rijk der duisternis verdwijnen. Helder, 1 Juli 1893. J. F. G. Poster ij en. Helder. Lijst van brieven, geadresseerd aan onbekenden, verzonden door het Post kantoor alhier, gedurende de eerste helft der maand Juni 1893 L. Hentge en A. Schagen, beiden te Am sterdam A. Webber, te 's Hage C. Rosman, te Haarlemmermeer van Swinderen, te Vlaar- dingen. Briefkaarten L. Z. Lans en mevr. G. van Aalst, beiden te Amsterdam S. B. Oekelon, mevr. de Jong—de Jong, te 's Hage. Stoomvaart en Scheepstijdingen. Burgemeester den T e x (s.), van Amsterdam naar Batavia, vertrok 4 Juli van Southampton. Koningin Emma van Singapore naar Amsterdam, passeerde 4 Juli Kaap Roca. Prins Alexander (s), van Araster dam naar Batavia, arriveerde 5 Juli te Port- Said. Prinses Sophie (s), arriveerde 5 Juli van Batavia te Amsterdam. G e d (s.), van Batavia naar Rotterdam, vertrok 3 Juli van Marseille. Samarang (s,), van Rotterdam naar Batnvia, arriveerde 4 Juli te Marseille. Utrecht (s.), arriveerde 3 Juli van Batavia te Rotterdam. Ornnje Nassau (9.), arriveerde 3 Juli van West-Indië te New-York. O b d a ra (3.), arriveerde 3 Juli van Rot terdam te New-York. Anna, kapt. Berg, lag 28 Juni te Nerva zeilklaar naar Purmercnd. Koophandel, kapt. Ekamp, arriveerde 4 Juli van Kötka te Gravesend. Josine Louis e, kapt. Visser, vertrok 5 Juli van Nieuwediep naar Helsingfors. V I s s c h e r ij. Nieuwediep, 6 Juli. Sedert jl. Dins dag werden hier door 75 korders 5 tot 100 tongen, 5 tot 20 kleine id., 7 tarbotten, 2 tot 10 roggen, 1 tot 4 mandjes kl. scholen 1 tot 2 manden schar aangevoerd tong gold 60 a 45 cent, kleine id. 25 a 20 cent, tar bot f 12 a f 6, rog 85 a 80 cent per stuk, kl. schol f 2 a f 1 per mandje en schar f 3 a f 2.50 per mand. De kotter IJ. M. 22 besomde aan tong, tarbot, schol en schar f 120. Marktberichten. Schagermarkt van heden. Anngev. 6 Paarden, f 25 a 85 6 Stieren, f25 a 80; 55 Gcldekoeien, f80 a 130; 12 kalfkoeicn, f150 n 220; 25 nucht. Kalveren, ƒ3 a 9; 267 Sehapen, f4 n 19; 31 Lammeren, f 2 a 8; 7 mag. Varken», f 12 a 16 20 Biggen, f7 a 10; 40 Kip pen. f0.25 a 0 60; 15 Eenden, 35 c.allea per «tuk. 400 kg. Boter 50 a 60 en 108, Kaa» 30 a 25 ct per kg.; 3500 Kip-eiereu, f2.80 a 3.10 en 2000 Eendeieren f3 a 3.25 per 100 atnka. Texel, 4 Jnli. 500 kg. Hooi, f 28. De hooi oogst is iu vollen gang. Purmerend, 4 Jnli. Aangevoerd410 Run deren 16 Stieren; 267 vette Kalveren 50 a 70 ct 118 nuchtere dito f 4 a f 12 56 Paarden, veulen 1635 Sclinpen en Lammeren304 vette Varken» 42 n 48 ct.110 magere dito f 15 a f 28164 Biggen f 7 a f 12 all»s per stuk. 436 atapel» Kaa», kleine f 30 en midd. f 24.50, per 50 Kg. 974 Kg. Boter, f 1,20 a f 1,30 per KG. Kip-eieren, f 3 a I 3.50. Enkhuizen, 4 Jnli. Muizen f 1.a 1.40, kleina f 0.60 0.80, per half Hl. Bovenkarspel, (Station) 3 Jnli. Meirapen: f8.a 8.50, wortelen f 1.25 1.30 per 1000 iluks. Streeker Muizen f 1.35 a 1.55, kleii e f 1.15 a 1.20, en ronde f 1.20 a 1.25 per half hectoliter Bloemkool fijne f 12 n 15 por 100 atnk*. Andijk, 4 Jnli. Groote Muizen f 1.80 a-. an kl. f 1.40 »- per half Hl. Broekerhaven, 3 Jnli. Groote Muizen f 1.40 a 1.55, kl. id. f0.90 a 1.15 per-half hectoliter. Wijdenes, 3 Jnli. Gr. Muizen fl.65, midd. id. I 1.40 a -.p. half hectoliter. Amsterdam, 5 Juli. Tarwe op levering weinig veranderd; Nov. f 179. Rogge op levering lager; Oct. f 133, Maart 1894 f 134. Raapolie vliegend f 25.50 Sept.-Dec. f 25.12J. Lijnolie vliegend f22.50; Jnni-Aug. f 22.50 Sept.-Dec. f21.50. Kaapkoekeu f54 a 76. Lijnkoekan f7.50 a 11.50. Veemarkt: Aangevoerd 2 Runderen, 273 vette Kalveren, late kwal. 70 an 2de 80 ct. per kg.75 nacht. Kalveren, f5 a 9; 180 vette Varken», 40 a 44 e. p. kg. Amsterdam, 5 Jnli. Aardappelen: Zeenw- •clie Spuiache Jammen f 1.a 1.10 Rijnburger» f 2.2.30 per Hl/.. Katwijker Zand f 1.20 a f 1.70 de manddito Blauwzander f 1.a 1.10 da mand, And(jkcr Muiajes f 1.40 a 1.50 de mand Westlsndtche f 1.10 a 1.20, dito Zand f 1.20, f 1.70 de manddito Blauwen f 2.10, f 2.20 per HL. Noordw. Zand f 1.20, f 1.30 de mand. Schiedam, 5 Jnli. Moutwijn f 8.50, Janever f 12 50, id. Amatardamaeh» proef f 14. Texel, van 21 tot 27 JunL Geboren CornelÏ9 Jan, z. v. J. Dijksen en C. van Doorn. Reijer, z. v. R. van der Vis en E. Dijker. Tetje, d. v. J. Koopman en A. Duinker. Petrus Johanues, z. v. J. Verberne en A. Zijm. Overleden A. Spi^f, geh. met A. Huisman, 78 j. S. M. Muijskens, geh. met J. Vos, 61 j. K. Schoenmaker, 6 m. Van 28 Juni tot 4 Juli. Geboren Johan Jacob, z. v. J. D. Roe per en G. Boon. Frouwtje, d. v. T. Tho massen en T. Arkema. Kasse, z. v. H. Beumkes en K. Zegel. Overleden M. Luiper, geh. met J. Rem mers, 82 j. F. Koebolt, weduwn. van M. Mantjes, 81 j. Anna Paulowna, van 1 tot 30 Juni. Geboren Martina Cornelia, d. v. H. Swierts en C. Boon. Grietje, d. v. J. Bijpost en V. Boerman. Antje, d. v. J. van Waggendorf van Rijn en J. Kossen. Pietcr, z. v. C. Keuris en H. Berendsen. Anna Jacoba, d. v. D. Komen en C. Komen. Grietje Adri- aantje, d. v. S. Spigt en D. Keuris. OverledenC. Wiering, 2 j. C. Braaf, echtgen. v. G. Bakker, 32 j. P. Dekker, echtgen. van J. Dignurn, 60 j. P. Zander, echtgen. van G. Hartog, 55 j. D. Kingma, echtgen. van B. Looij, 52 j. Wieringer waard, van 1 tot 30 Juni. Ondertrouwd A. N. Balk en G. Kruiten. Gehuwd J. Raven en H. J. L. Kaashoek. GeborenCornelis, z. v. J. Zwaag en D. Koning. Simon, z. v. D. Haverkorn en G. Kossen. Arie, z. v. J. Baken en M. Kapitein. Arie, z. v. L. Boerman en G. Hakof. Zijpe, van 23 tot 30 Juni. Geboren Jan, z. v. N. R003 en N. Wie- ring. Dirk Jan, z. v. J. Asjes en G. de Jong. Stijntje, d. v. P. Glijnis en T. Keet man. OverledenA. Wit, 1 m. J. M. de Bie, 63 j. J. Roos, 4 d. Schagen, van 28 tot 30 Juni. Overleden P. van Leijen, 5 ra. Sint-Maarten, van 1 tot 30 Juni. Gehuwd P. Sieuwertsen en P. Rentenaar. Geboren Maria, d. v. C. Grootes en M. Schrijver. Overleden T. Zwaag, echtg. v. W. van Dok, 70 j. De heeren dr. P. P. C. Hoek en F. P. Schilling hebben voor de candidatuur voor het lidmaatschap van den Gemeente raad, hun door de Vrijzinnige Vereeniging „Vooruitgang" aangeboden, bedankt. Tot onderwijzer voor het meubel makersvak aan de Ambachtschool te Alk- maar is benoemd de heer P. H. Brunsrnan, 1 te Arasterdam. AJD VERTEN TIEN. Bij vonnis der Arrondis- seinents-rechtbank te Alk maar, dd. 16 Juni 1893, is het aan geboden accoord in het faillissement van A. BREET Wzn., te Helder, GEHOMOLOGEERD. A. P. DE LANGE, Advocaat. Weerk. Waarnamingen ta Haldar. (Landskeet.) WinJrirhlin? «n kracht. O.N'.O. 8 KG N.O.t.N. 4 N.O. 758 88 - 1.82 762 28 t 1.58 762.60 f 1.90 Thermometer Cs. 20.4 2.6 17.8 11 1.6 19.5 f L7 Af o Toestand -g I Weersgesteldheid. van c_ da zes. De ondergeteekende beveelt zich minzaam en beleefd bij zijne geachte plaatsgenooten aan als aanspreker en aannemer van begrafe nissen. Hopende door netheid en dege lijkheid een ieders gunst en vertrouwen waardig te worden, blijf ik UEd. Dw. Dienaar, JAN J. BOOD, Schagenstraat No. 113. j Kermis te Helder. Schouwburg VAN LIER, Standplaat»: Menwe Kerkplein. Manisch Toooeelgezelscliap, Directie A. VAN LIER, te Amsterdam. Vrijdag 7 Juli 1893 (8 uur): in 80 uren. Blijspel met Zang, coupletten, duetten, quodlibets, enz., in 6 tafereelen, naar bet Hoogduitscb van H. SalingrL, door C. P. T. Bigot. Iu het -2de tafereel Groot Café Chantant, Zaterdag 8 Juli 1893 (8 uur): Wegens bet groot «acces nog een opvoering van voor geschikten prijs een Botter met com- pleeten Inventaris: Zeilen, Touwwerk, Kor ren, Beug, enz. Te bevragen bij C. HARLAAR, Zuiderhavendijk, te Enk huizen. AANGEKONDIGDE PAARDENMARKTEN IN NEDERLAND. Haarlem, Woensdag 26 Juli. Voorschoten, Vrijdag 28 Juli. Burgerlijke stand van: Helder, van 3 tel 5 Jdli. BevallenG. Roos, geb. Wolvendijk, d. N. Landman, geb. Moeijes, z. F. Fuldner, geb. Leen, «1. A. Boendermaker, geb. Pruis, z. J. L. Muller, geb. Roraijn, d. Overleden S. la Roij, 2 d. W. M. A. Pomper, 11 m. Z. Bolk, 8 m. J. C.Reu9, geb. Kuijpers, 64 j. 5 12] 0.66 'Helder, wind, droog. Golv. 6 8{ 0.66 ;Hclder, droog, mooiweer. Weinigg. 6 12 0.67 id. id. Ml I Te verwachten Oosten- tot Zuidoostenwind. PER TELEGRAAF. Parijs, 6 Juli. Gisterenavond zijn 200 personen gearresteerd, die agenten beleedigd of geslagen hadden. I Onder de gearresteerden behoort ook i de correspondent van de „Daily Graphic.» I De materieele schade, door de oproe- rigen toegebracht, wordt op 25000 frs. I j begroot. Berlijn, 6 Juli. Het Centrum heeft opnieuw bij den Rijksdag het I voorstel ingediend, om verbanning der j Jezuitenorde op te heffen. i Laatste berichten. 6 Juli. De OnderotRciers-Vereeniging der zee macht „Admiraal de Ruijter" alhier heeft gisteren, op den elfden gedenkdag van de Adderramp, aan hare eenmaal afgelegde gelofte getrouw, weder een bezoek gebracht aan het Adder-monument op de algemeene begraafplaats, om het nationale lint te ver- nieuwen aan den krans, indertijd door de Vereeniging bij het monument nedergelegd. De president der Vereeniging, de heer J. I H. Schrijver, voerde op het graf het woord en bracht er hulde aan de nagedachtenis der kameraden, die bij de ramp van den j s Juli 1882 het leven verloren in dienst van het vaderland. Daar de schout-bij-nacht, directeur en commandant der Marine alhier de Ver eeniging had verboden hare banier in het openbaar te vertoonen, had de plechtigheid, die vorige jaren nogal belangstelling wekte, ditmaal in de meeste stilte plaats, j Gisterenmiddag is een loodsvlet, waar mede de loods van het van hier vertrokken 1 schip „Josine Louise" was afgehaald, in het Marsdiep nabij Kaaphoofd door een rukwind omgeslagen. De opvarenden de zeeloods Molenaar en de loodsleerlingen Hopman en Van der Kooi wisten zich gelukkig zoolang boven water te houden, tot zij door de Marine-torpedoboot XXI, commandant de luit. ter zee D. A. P. Koning, die zich in de nabijheid bevond, konden worden ge red. De omgeslagen vlet werd door de stoora- kanonneerboot „Vali" opgevischt en alhier aangebracht. De loodsschipper IJ. Hutjes en de loodsleerlingen C. Drijver en A. de Wijn, alhier, hebben gisteren met gunstig gevolg examen afgelegd voor binnenloods. uit het Magazijn van te GORINCHEM. Deze THEEËN worden .afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf. twee en jeen half en een IN'ed. on», met vermelding van nommer en prijs, voorzien van nevensstaand merk, volgen» de Wet gedepo neerd. Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende, Nieuwediep. K. Metzelaar Az., Binnenhaven 12. Helder. Joh. Wolvendijk, (vroeger J. Breebaart), Langestraat. Wieringen. J. D. Boersen. Schagen. Wed. Kl. Denijs. T I V O L I. Vrijdag 7 Juli 1893 Groot Bal in de nieuwe gedeco reerde zaal. Aanvang 9 uur. WESTPLEIN, Helder. I3 thans weder dit jaar op de Kermis met zijn van ouds bekend Thë&tre, voorzien van nieuwe specialiteiten 1ste rang, van A L B E R, H A IM R I en PLPINIO en zal trachten met zijne net versierde, volgens de eischen des tijds ingerichte Tent, het een ieder zoo aangenaam mogelijk te maken. ZATERDAG 8 JULI: met uitdeeling van Speelgoed. Aanvang ten 9 uur. Prijzen voor Kinderen en Geleiders lste Rang 50,2de Rang 30,3de Rang 15 c. 's Avonds 8 uur Blijspel met Zang, Coupletten, Quod libets, enz. in 5 bedrijven, naar het Hoogduitscb van Jacobsohn, vrij vertaald door C. P. T. Bigot. Muziek van Sol. J. Kinsbergen. Prijzen f 1.25, f 0.75, f 0.50, f 0.25. ÏO Abonnementskaarten flO. Kermis te Helder. STADS-SCI10UWBÜRG. Koningstraat, tegenover „Musis Sacrum Het Wereldberoemde SOX-DEXT's van Londen, HET NON FLOS DLTRA DER WERELDI Vrijdag 7 Juli 1893 des avonds te 8 uur, Buitengewone Voorstelling. Voor «Ie laatste maal: Zaterdag 8 Juli TWEE Buitengewone Voorstellingen, met veranderiug van Programma. 'h Middags ten 2 uur en 's avonds ten 8 nnr. Bekende prijzen. DirectieW. Hart. Standplaats bij 't C e n t r u m. Donderdag 8 Juli 1893 DE DIERENTEMMER VAN L0U1SLANA. Drama h grand spectacle in 5 bedrijven, van Thebaud en Grange. Vrijdag 7 Juli 1893: of de noodlottigs gelijkenis. Beroemd Drama in 8 tafereelen van Bourgeois Boursiquet. Aanvang 8 uur. Prijzen: 75, 60, 40 en 20 Ct. Prijzen der plaatsenlste Rang f 0.9 9, 2de Rang 60 ct., 3de Rang 30 ct. De Tyroler zijn de beste der Wereld. Glacé, 4-knoops, zwart en gekleurd, van af f 1.—. uit Tyrol, op de kermis alhier. Wed. H. VAN RIJKEN, heeft de eer het geachte publiek van Helder en Nieuwediep te berichten, dat zij weder is gearriveerd met hare van ouds bekende POFFERTJESKRAAM op het Ylol<'fi|>lrlsi. Zij bezoekt reeds voor de veertigste maal <le Held. Kermis, en beveelt zich minzaam in ieders gunst aan, welke haar zoovele jaren is ten deel gevallen. Zij belooft door een nette en zindelijke bediening het haar geschonken vertrouwen waardig te blijven. UEd. Dw. Dienaresse, Wed. H. VAN RIJKEN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1893 | | pagina 3