Bij Kon. besluit van 15 dezer is aan den heer mr. C. Pijnacker Hordijk, op zijn verzoek, een eervol ontslag verleend als Gouv.-generaal van Nederl.-Indic, onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door hem aan den lande bewezen, en met bepaling dat voormeld eervol ont slag gerekend zal worden in te gaan met den dag, waarop hij de functiën van Gouv.- generaal aan zijnen opvolger zal hebben overgegeven. Bij Kon. besluit van 16 dezer is be noemd tot Gouv.-generaal van Ned.-Indie de heer Jhr. C. H. A. Van der Wijck, oud-vice-president van den raad vanNed.- Indië, met bepaling, dat hij als zoodanig optreedt met den dag, waarop hij te Batavia zal aankomen. Binnenlandsch nieuws. Wieringen. Op zijn verzoek, is de heer Van Kempen, burgemeester, ontheven van het toezicht der Zuiderzee-politie en zal de heer Calkoen, burgemeester van Edam, als zoodanig optreden. In verband daarmede is door den Minister van Water staat bepaald, dat de te Wieringen geves tigde onder-opzichters hun woonplaats naar Edam zullen moeten overbrengen. Marine en Leger. Naar men verneemt, zal Hr. Ms. fregat „Atjeh" in Sept. a. s. van uit Indië de reis naar Nederland aanvaarden. Het eereteeken voor belangrijke krijgsver richtingen, met de gesp Atjeh 18731890, is te Amsterdam uitgereikt aan den marinier lste kl. G. A. Mientjes, de matrozen 2dekl. J. Vos, C. Van Aalst, J. A. van den Berg en J. van Teerns, dienende aan boord van Hr. Ms. „Das" en aan de matrozen 2de kl. J. H. Harms en O. de Vries, dienende aan boord van Hr. Ms. wachtschip aldaar. Er is, naar aan het „Hbld." uit 's Hage bericht wordt, sprake van, om de betrekking van luit.-kolonel-iutendant van liet korps mariniers niet te vervullen, maar samen te smelten met de administratie der zeemacht. Landbouw en Veeteolt. Een der te Oosterend op Texel bestaande kaasfabrieken heeft wegens slechte resul taten reeds hare werkzaamheden gestaakt. De fabriek van den heer Koning heeft dientengevolge meerdere werkzaamheden gekregen. In de op 29 Juni jl. te Schagen gehou den vergadering der Coöperatieve Vereeni- ging tot aankoop van Veevoeder, werd wegens het bedanken van den heer P. i Buis Jz, tot administrateur gekozen de heer C. Kooi van Haringkarspel, en tot bestuurs- lid herkozen de heer P. Timmerman Dz. Een hoenderfokker doet in een West- j faalsch blad een hoogst eenvoudig middel aan de hand om vogels van ongedierte te bevrijden. Men besprenkelt de hokken met j frisch water en bestrooit ze daarna overal, waar ongedierte huist, met roet. Wanneer broedende kippen door de 1 luis zoo geplaagd worden dat ze niet stil kunnen zitten, zijn eenige handen vol roet, onder het nest gestrooid, voldoende om ze van die kwelling te bevrijden en gezonde kuikens voort te brengen zonder dat de dieren eenig nadeel van het roet onder vinden. De Minister van Binnenlantlsche Znken heeft aan den inspecteur van het middelbaar onder wijs, belast met het toezien op de landbouw scholen, machtigiug verleend om met de Rijks- landbouwleeraren en waarnemeden Rijksland- bouwlteraren eene samenkomst te houdeu, ter bespreking van de vraag hoe deze ambtenaren de landbouwers zouden kunnen voorlichten omtrent de wijze waarop kan worden voor zien in de bestaande behoefte aan groen voe der. In verband daarmede is door bovengenoem de ambtenaren uitgebracht het hieronder vol gende ADVIES aan de landbouwers, betref fende de middelen, die aangewend kunnen worden om te voorzien in de behoefte aan veevoeder. De langdurige droogte in dit voorjaar en in j den voorzomer heeft bijna allerwege groot ge- j brek aan veevoeder doen ontslaan en met veel j zorg ziet men in verschillende streken den aan- I stannden winter tegemoet. Brengen de vol- gende maanden gunstig weder, dan kan die I zorg nog aanmerkelijk worden verlicht, wan- j neer de landbouwers er naar streven, om veevoeder te verbouwen, zooveel ze maar eetiigszins kunnen. Het schijnt in de gegeven omstandigheden j van groot belang, dat de landbouwers zich zooveel mogelijk houden nan de gewoonlijk gekweekte gewassen, om daardoor de kans voor mislukking zoo gering mogelijk te doen zijn. Door eene zorgvuldige behandeling en overvloedige bemesting met stalmest of luilp- j meststoffen moet getracht worden een groo- j teren oogst dan gewoonlijk te verkrijgen. De aandacht der landbouwers wordt geves- tigd op de volgende zaken I. Op kleigronden en goede zandgronden verbouwt men een mengsel van gewone wik ken en haver. Daarbij is als volgt te handelen Zoodra de voorvrucht geoogst is, wordt op de stoppelen zoo noodig 12 H.L. ongebluschte kalk per II. A. uitgestrooid en ondergeploegd. 1 Is de voorvrucht niet met superpiiosphaat, slnkkenmeel of eene andere phosphorzuur- houdende meststof bemest, dan strooic men j daarna 230 a 300 K.G. superphosphaat van 14 pCt. per H.A. uit en egge deze meststof met de vervolgens te zaaien haver en wikken onder. Voor zaaizaad gebruike men 1$ H.L. wikken en 1 H.L. haver per H.A. De voor dit gewas te maken kosten wor den per H.A. als volgt begrootvoor H.L. wikken, a f 10 de H.L,, f 15 voor 1 H.L. haver, ii f 4 de Ii.L., f 4; voor 200 ii 300 K.G. superphosphaat, a f 4.50 de 100 K.G., f 9 a f 13.50 voor 12 H.L. kalk, a 50 c. de H.L., f 6 te zameu f 34 a f 38.50. II. Op kleigronden en goede zandgronden is verder de verbouw van witten mosterd aan te bevelen. Is de voorvrucht niet met superphosphaat, slakkenmeel of eene andere phosphorzuur- houdende hulpmeststof bemest, dan strooie men na den oogst daarvan terstond 200 K.G. superphosphaat per II.A. uit, ploege deze met de stoppels onder en zaaie daarna 20 K.G. wit mosterdzaad per H.A. Als overbemes ting gebruike men vervolgens 100 a 150 K.G. Chilisalpeter per II.A. De voor dit gewas te maken kosten wor den per H.A. als volgt begrootvoor 20 K.G. wit mosterdzaad, a 50 cent de K.G., f 10; voor 200 K.G. superphosphaat, h f 4.50 de 100 K.G., f 9; voor 100 a 150 K.G. Chili salpeter, a f 12.50 de 100 K.G., f 12.50 a f 18.75 alzoo te zameu f 31.50 a f 37.75. III. Ten einde een rijken oogst van snij- rogge te kunnen verkrijgen, zal het best als volgt kunnen worden gehandeld Zoodra daarvoor terrein beschikbaar komt, bemeste men dat overvloedig met stalmest. Kan men daarover niet beschikken, dan ge bruike men op zandgrond per II.A. 600 K.G. slnkkenmeel en 600 K.G. kaïniet, op klei grond 400 K.G. superphosphaat of 600 K.G. slakkenmeel. In 't begin van September zaaie men vervolgens per H.A. 2£ a 3 H.L rogge uit, die zoodrn ze opkomt op zandgrond eene overbemesting ontvangt met 50 K.G. Chilisalpeter. Deze overbemesting wordt in 't voorjaar met 100 K.G. Chilisalpeter herhaald. Op kleigronden geve men alleen in 't voor jaar eene overbemesting met 150 K.G. Chili salpeter per H.A. De kosten voor bemesting worden, wat de hulpmeststoffen aangaat, voor zandsrondeu per H.A. als volgt begrootvoor 600 K.G. kaïnict, a f 2.75 de 100 K.G., f 16 50 voor 600 K.G. slakkenmeel, a f2.75, f 16.50; voor Chilisalpeter, a f 12.50, 1' 18.75, te zamen f 51.75. Voor kleigronden wordt de kostenbereke ning aldusvoor 400 K.G. superphosphaat, a f 4.60 de 100 K.G., f 18 voor 600 K.G. slakkenmeel, a f 2.75 de 100 K.G., f 16.50; voor 150 K.G. Chilisalpeter, ii f 12.50, f 18.75 te zamen f 36.75 a f 35.25. IV. Om op lichtere zandgronden den groei van stoppelknollen te bevorderen, is het wenschclijk, vooral daar, waar niet over eene voldacndc hoeveelheid stalmest kan worden beschikt, om 400 K.G. slakkenmeel per H.A. met de stoppels onder te ploegen. Men zaaie de knollen niet te dicht en zorge vo ral voor het opeggen. Kort voor het opeggen strooie men per H.A. 100 a 150 K.G. Jhilisalpeter uit. De kosten van deze bemesting zijn de volgende: voor 100 ii 150 K.G. Chilisalpeter, a f 12.50 de 100 K.G., f 12.50 li f 18.75 voor 400 K.G. slakkenmeel, a f 2.75 de 100 K.G., f 11; samen f 23.50 af29.75. V. Voor die streken waar de grasbouw hoofdzaak is en waar het van overwegend belang zou zijn nog eene tweede snede te maaien, moet worden aangedrongen op een zoo spoedig mogelijk begieren van geschikte perceelen, of het bemesten met 150 K.G. Chilisalpeter per H.A. VI. Verder moet de aandacht der land bouwers gevestigd worden op het feit, dat groote hoeveelheden groenvjeder door inkuilen en persen bewaard kunnen worden. Daarvoor komen vooral in aannvrking de tweede snede gras (bij regenachtig weder), knollen, man- gelwortel- en bietenloof met koppen, klaver, wikken, enz. In de meeste gevallen zal de volgende wijze van bewaring aanbeveling verdienen In gronden, die geen last van liooge grondwaterstanden hebben, gravc men een kuil met rechtopstaande wanden van ongeveer driekwart M. diepte, waarvan de wanden boven den grond met zoden stevig worden opgezet. Hierin brenge men het in te kuilen groenvoeder, trappe de massa inzonderheid nan de kanten goed vast en zorge door 't overdekken met eene laag narde van ongeveer driekwart M. dikte voor eene zware belas ting, die minstens 500 K.G. per vierk. M. moet bedragen. Voor gronden, waar men last van water heeft in den winter, zette men den hoop op den grond, zorge eveneens voor vast ineen- trappen, het afsnijden van de kanten, waarbij het afgesnertene weder op den hoop wordt gebracht en voor eene belasting van minstens 500 K.G. per vierk. M. VIL Nog moet den landbouwers worden aangeraden om de benoodigde meststoffen en voedermiddelcn gezamenlijk (coöperatief) aan te koopen. Hoe meer zulks geschiedt, hoe voordeeliger kan worden gekocht. Ieder landbouwer, die nog nadere inlich tingen mocht noodig achten, wende zich tot den Bijkslandhouwleernar voor zijne provincie of totden persoon die hem vervangt. Rechtszaken. Kantongerecht te Helder. Uitspraken van 12 Juli 1893 J. Jz. K., te Wieringen, onbevoegd uitoe fenen der veeartsenijkunst, f 5 boete of 3 dagen hecht. C. R. en M. V., beiden te Helder, zicli in ongewone kleederdracht op straat bevinden, zonder vergunning van den Burgemeester, ieder f 1 boete of 1 dag hecht. J. B. en J. H., beiden te Texel, spelen met geld, ieder f 0.50 boete of 1 dag hecht. M. G. en P. C. H. M. H., beiden te Helder, klimmen in boomen, ieder f 0.50 boeie of 1 dag hecht. A. E. L., huisvr. v. J. B., te Helder, zonder schriftelijke vergunning door of van wege den hevelvoerenden officier afgegeven, voor een marinier verkoopen van tot diens kleeding behoorende goederen, f 2 boete of 3 dagen hecht. S. L. en C. H., beiden te Helder, zonder daarioe gerechtigd te zijn iu de maand Mei loopen op hooiland, ontslagen van rechtsver volging. C. P., D. K., D. R., J. de K. en J. de W., allen te Helder, ter zake van hetzelfde feit veroordeeld ieder tot f 0.50 boete of 1 dag hecht. H. II., te Helder, beer vervoeren op straat zonder vergunning, f 0.50 boete of l dag hecht. D. S., te Helder, binnen de gemeente een varken bonden, f 0.50 boete of 1 dag hecht. J. K., C. G. en J. Sz. B., allen te Wie ringen, straatschenderij, vrijgesproken. P. O., A. de V., H. P., G. J. 3.. P. V., G. v. D., N. J. V., C. V. en O R., allen te Helder, dronkenschap, ieder f 1 boete of 2 dagen hecht. C. v. d. W.t te Helder, dronkenschap bij eerste herhaling, f 5 boete of 3 dagen hecht. Th. v. d. K., te Helder, dronkenschap bij tweede herhaling, 3 dagen hecht. S. B., te Helder, dronkenschap bij eerste herhaling, tweemaal gepleegd, 2 geldboeten van f 5 elk, subs. 3 dagen hecht, voor elke boete. P. J., te Helder, dronkenschap bij vierde herhaling, tweemalen gepleegd, 2 hcchtenis- straffen van 10 dagen elk. Buitenland. België. De „Patriote" meldt, dat volgens geruchten, in ministericele kringen in omloop, Beerr.aert binnenkort als hootd van het Kabinet en Minister van Financien zal aftreden. Duitschland. Nadat de Rijksdag jl. Zaterdag art. x van het legerontwerp in derde lezing had aangenomen met zitten en opstaan, werden de overige artikelen zonder verdere stemming aangenomen. Vervolgens werd het geheele ontwerp bij hoofdelijke stemmen met 201 tegen 185 stemmen aangenomen. Bij de stemming ontbraken drie leden van het centrum, één lid der Zuid-Duitsche volkspartij en één Pool. Tegen stemden de leden der vrijzinnige volkspartij, de sociaal-democraten, de Welfen en het ge heele centrum op twee leden na. Toen de uitslag der stemming was medegedeeld, verlieten de sociaal-democraten de zaal. De suppletoire begrooting werd zonder discussie aangenomen. De rijkskanselier las de keizerlijke bood schap voor, waarbij de Rijksdag gesloten wordt verklaard. De Rijkskanselier sprak den dank des keizers en der verbonden regeeringen uit voor liet vaderlandslievende besluit dat de Rijksdag had genomen. Noord-Amerika. Het Vikingschip is te Chicago door het Amerikaansche oorlogsschip „Nichigan" en een gansche vloot van stooraboolen cn jachten ingehaald en met 21 schoten begroet. Kapitein Magnus Andersen werd door eene Noor- sche commissie ontvangen en door den burgemeester van Chicago en het tentoon stellingscomité namens de stad Chicago verwelkomd. Alle buite-riandsche vertegen woordigers begeleidden hem en zijne beman ning naar de tentoonstellingsterreinen. Brazilië. Luidens een bericht uit Valparaiso aan de „Herald" is de toestand van Van der Kolk in Rio Grande gevaar lijk de Brazaliaansche kruiser „Republica" is voor de afscheiding buiten de haven aangekomen. Men gelooft, dat de schepen van Van der Kolk ingesloten zijn, zoodat het onmogelijk is te ontkomen. De generaals der oproerlingen Salgado en Saraïva werden met 3000 man 13 dezer te Rio Grande verwacht. Een telegram aan de „Times" uit Rio de Janeiro van 15 dezer meldt, dat het stoomschip „Jupiter", gecommandeerd door Van der Kolk, bij Santé Catharina in den avond van den vorigen dag is genomen door het Braziliaansche oorlogsschip „Re- 1 publica". Van der Kolk en de geheele j bemanning zijn gevangen. Ook het stoom- schip „Italia" is veroverd. Aan de „Herald" wordt uit Valparaiso gemeld, dat Van der Kolk gevangen wordt gehouden op het oorlogsschip „Republica" en dat hij ongetwijteld als landverrader zal worden opgehangen. Siam. De Fransche regeering heek haren vertegenwoordiger te Bangkok bevel gegeven te protesteeren tegen het beschie- ten der Fransche schepen en de schending van het volkenrecht. De Fransche bladen eischen, dat de regeering in Siam krachtig zal optreden. De Fransche zeesoldaten hebben de forten Donthang en Taphun aan den boven loop der Me Kong veroverd. Var: de Franschen werden ro gedood j of gewondde Siameezen leden belang- I rijke verliezen. I Een ander bericht uit Saigon meldt, dat 1 de Siameezen de stoomboot „Jean Baptiste Say" plunderden en in den grond boorden; de bemanning werd mishandeld en eerst 1 te Bangkok losgelaten. Gemengd nieuws. Te Grosthuizen is de bliksem ge slagen in de boerderij van den heer J. Leeuw. Door spoedige hulp wist men te voorkomen, dat 't perceel geheel in de asch werd gelegd. Bij vonnis der Arrondissements-recht- bank te Haarlem van den 11 dezer is de Naamlooze Vennootschap Noordhollandsche Gecondenseerde Melkfabriek „Arcadia", te Purmerend, met ingang van 4 dezer in staat van faillissement verklaard. De Koning en de Koningin van Saksen zijn gisterenochtend per Staatsspoor in deze residentie aangekomen, reizende onder den naam van graat en gravin Von Plauen. Prinses Heinrich van Pruisen zal heden uit Engeland te 's Gravenhage aan komen. Zondagochtend is te 's Gravenhage aangekomen de Groothertog Max van Baden. Bij een drukker te Amsterdam is op last van den officier van justitie huiszoe king gedaan. De heer S., uit Zutphen, te Amsterdam kantoor houdende, had nl. herhaaldelijk brieven gepost, welke met valsche postzegels waren gefrankeerd. Op zijn mededeeling, dat hij de zegels van voornoemden drukker had gekocht, zonder te weten of zij valsch waren of niet, heeft de huiszoeking plaats gehadmet welk resultaat is vooralsnog onbekend. Nader verneemt „Het Centrum", dat de bedoelde drukker wederom een effecten makelaar heeft aangewezen als den man, van wien hij de postzegels gekocht heeft. Men schrijft uit Leeuwarden aan de „N. R. Ct." De mierenplaag in de woning van den postdirecteur, die tijdens het winterseizoen aan het verminderen was geweest, is later weder toegenomen. De warmte der laatste maanden heeft de mieren doen vermenig vuldigen, nog erger dan verleden jaar het geval was. Niets "is hun heilig. Zij weten overal door te dringen ei vullen de ver trekken in alle hoeken, in kasten, laden, vooral in trommels, hoe goed ook gesloten, als er maar eetwaren in zijn. De woning van den postdirecteur is dan ook opnieuw onbewoonbaar geworden en deze ambte naar was daarom persoonlijk bij den Minis ter van Waterstaat, om op den onhoudbaren toestand te wijzen en vergunning te krijgen weder, evenals ten vorigen jare, voor zijn rekening tijdelijk, zoolang de plaag aan houdt, zich van een andere woning te voorzien. 24 naar het heerenhuis vrij was voor Edith. „Hefc blijft dus bij de verbanning Nu, mij wel. Ik zal er voor zorgen, mevrouw, dat gij mij niet voor de tweede maal de gastvrijheid zult opzeggen." Hij liet haar voorgaan en geleidde haar tot in huis. De weg was slechts kort, maar bij het drukkende zwijgen scheen hij beiden eindeloos lang. In de verlichte vestibule bleef Edith staan en eerst nu zag de schilder, hoe doodelijk bleek zij was. „Zal ik u voor uw vertrek nog zien, mijnheer Burghardt zeide zij, zonder hem aan te zien. „Het zal u zeker aangenaam zijn van die noodzakelijk heid ontheven te worden, mevrouw," zeide hij koel. //Sta mij derhalve toe, dat ik morgenochtend met den eersten trein vertrek en dat ik den „inspector" verzoek mijne bagage na te zenden. Voor uw man zal ik een briefje achterlaten, dat mijn plotseling vertrek verklaartik zal gewichtige persoonlijke aangelegenheden voorwenden, tenzij gij het noodzakelijk acht hem de waarheid te vertellen." „Neen! Schrijf hem wat u goeddunkt. Ik geloof dat ik mij het best voor mijn geweten kan verantwoorden, als ik, hetgeen tusschen u en mij is voorgevallen, ook voor ons houd. Enleef gelukkig. Het zal mij altijd ge noegen doen, te hooren dat gij in de wereld roem en eer en de bevrediging van al uwe wenschen gevonden hebt." De schilder boog diepde fijne witte hand echter, die zij hem ten afscheid reikte, raakte hij slechts vluchtig met zijne lippen aan. „Ik dank u zeer voor uwe goede wensehen en voor de gastvrijheid, die ik zoolang in uwe woning heb ondervonden, mevrouw. Waarschijnlijk zal het u wel spoedig gelukken 25 den naam te vergeten van iemand, die die gastvrijhe id zoo slecht wist te vergelden Dat was zijn laatste woord. Hij trad terug, als om te laten zien, dat de afscheidsceremonie daarmede geëindigd was. Maar zijne oogen bleven met verterend verlangen rusten op de prachtige gestalte, totdat het laatste tipje van haar kleed boven aan de trap voor zijne oogen verdwenen was. Uren lang zat in dien nacht Edith von Rinkow nog aan het open venster van hare donkere slaapkamer en staarde onafgebroken in de zwarte, door den wind bewogen spook achtige schaduwen van het park. Eene doodelijke treurig heid had haar bevangen, toen zij den drempel der kamer had overschreden en zich daar had neergezet, maar de verlichtende tranen wilden niet komen en langzamerhand verzonk zij in een treurige, weemoedige stemming. Bijna zonder er zich van bewust te zijn, ondervond zij eindelijk de genoegdoening, die een ieder ondervindt, als hij een offer heeft gebracht in de vervulling van zijn plicht en toen kwam opeens de wensch bij haar op, Gerard te zien, hem bij zich te hebben, zijn frisch, eerlijk gelaat te zien en zijn opwekkende stem te hooren. Maar dit zeld zaam verlangen onderdrukte zij snel, alsof zij zich op eene dwaasheid had betrapt. Haastig stond de jonge vrouw op, deed het raam dicht en legde zich te bed, zonder nog eer»t licht aan te steken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1893 | | pagina 2