NEDERLAND. Toen wij de drie bronrivieren achter ons hadden, sloegen wij in verscheidene groote kampongs in het gebied van Indrogiri ons leger op. De generaal had het besluit genomen zijne vermoei de troepen twee dagen rust te geven en dezen tijd te benutten door het doen van verkenningen, om zich op de hoogte te stellen van de stellingen der Battaks. Op de verklaringen der in boorlingen, welke wij in de bijna ge heel verlaten kampong aantroffen, kon den wij niet vertrouwen, daar ook deze lieden zich vijandig gezind tegens ons toonden. Een suppletoire begrooting van Marine voor 1892 is voorgesteld, tot verhooging van eenige artikelen zonder verhooging van het eindcijfer. De post van herstellingskosten, buitenslands, van schepen is met f 146,300 verhoogd, voornamelijk wegens de ketel verwis seling van het pantserschip //Prins Hendrik" en herstellingskosten van het fregat „Koningin Emma". Verder betreffen de verhoogingen de kosten van werving, f 8300, van zieken verpleging, f 15,000, herstelling van loodsvaartuigen, f 28;200 en pensioenen, f 24,945. Binnenland sch nieuws HELDER, 20 Juli. Offlciëele berichten uit de //Staatscourant". Blijkens bij het Departement van Marine ontvangen bericht is Hr. Ms. instructieschip //Nautilus", onder bevel van den kapt.-luit. ter zee C. Vreede, den 18 dezer van Cbns- tiania vertrokken. Bij Kon besluit zijn benoemd, bij het wapen der genie, bij den staf van het wapen, tot kapt., de 1ste luit. F. J. A. Verhoef en tot lsten luit., de 2de luit. W. J. M. Van de Wijnpersse, beiden van dien staf. De nieuwe Gouverneur-Generaal is benoemd, zegt liet //Hbld." en zijn naam heeft een goeden klank in Indië en Nederland. Jhr. C. H. A. van der Wijck be hoort tot een familie, van welke de leden als door geboorterecht voortref felijke dienaren van den Staat zijn. Zoon van een vader, die in Indië we gens kunde en rechtschapenheid bekend was, kent hij Indië sinds zijn jeugd. Zijn broeder, Jhr. Herman van der Wijck, is secretaris-generaal bij Kolo niën en staat als zoodanig hoog door kennis en karakter. Een andere broeder, de oud-zeeofficier jhr. H. M. van der Wijck, dient met even ernstige toe wijding en inzicht den Staat als secre taris-generaal van Marine, en nu treedt Jhr. Carel van der Wijck die een flink resident geweest is op als onderkoning van Insulinde. In 1865 deed hij examen voor In disch ambtenaar en bracht de jaren 186691, alzoo juist een kwart eeuw, in de koloniën door. Enkele jaren bij de Algemeene Secretarie.... later als secretaris der residentie Soerakarte.... als adsistent resident van Buitenzorg.... als resident van Tegal en van Soera- baja...., eindelijk, na 1888, als lid en vice-presidunt van den Raad van Ne- derlandsch-Indië. In Nederland teruggekeerd, was hij ten vorigen jare voorzitter van de commissie voor het afnemen van het Indisch ambtenaars-examen kort daarna vertrok hij voor eenigen tijd naar Indië als commissaris «Ier Paketvaartmaat- schappij. In de kracht nog van zijn jaren, 1 heeft hij alzoo een werkzaam en nuttig j leven achter zich. Zal hij thans aan de hooge eischen beantwoorden, in den tegenwoordigen tijd aan een opperlandvoogd van Indië gesteld De toekomst kan alleen op die vraag het antwoord geven. Wij hebben er goeden moed op, want de heer Van der Wijck is uit Indië terug gekeerd met den eervol verworven naam van een degelijk bestuursambte naar geweest te zijn, die, waar noodig, zijn gezag wist te doen gelden, een open oog had voor de belangen van land en volk en die wat in Indië veel weegt een voorstander is van afdoening van zaken De geneeskundige inspecteur in Noordholland, dr. J. P. Dozij, heeft in een circulaire de aandacht van genees- kundigen er op gevestigd, dat in het hygiënisch laboratorium, Kloveniers burgwal 84, te Amsterdam, ook ten behoeve van geneeskundigen buiten Amsterdam gelegenheid bestaat, faeca- liën van lijders, die vermoedelijk door cholera zijn aangetast, te doen onder zoeken. Naar de „Avondpost" verneemt, is dezer dagen van wege het departement van Koloniën een wetsontwerp, regelende de inrichting van gewestelijke en plaat selijke besturen op Java, ter overweging aan den Raad van State gezonden. De nieuwbenoemde landvoogd wordt als een warm voorstander van bestuurs- decentralisatie op Java genoemd. President Reitz, van den Oranje- Vrijstaat, heeftden Volksraad een verlof tot afwezigheid van drie maanden ge vraagd, om een reis naar Nederland te ondernemen. Verkiezingen voor den Gemeenteraad, op Dinsdag 18 Juli 1898. Helder. De uitslag der jl. Dinsdag plaats gehad hebbende verkiezing van 6 leden voor den Gemeenteraad, wegens periodieke aftreding van de heeren C. A. Beukenkamp, J. Hoogenbosch, I. Korver, P. van Twisk, 1 P. Spruit en A. Klik, welke laatste voor eene herbenoeming bedankte, is als volgt Er werden ingeleverd Bureau Kerkgracht 393 ii Weezenstraat 318 Samen 711 stembiljetten. Hiervan waren er 7 van onwaarde, zoodat de volstrekte meerderheid 353 was. Uitgebracht werden op de heeren C. A. I Reukenkamp 564, J. Hoogenbosch 464, I. Korver 444, P. Spruit 343, P. van Twisk 305, dr. P. C. F. Frowein 218, F. H. Ries- selmann 212, L. A; Hartsinck 210, Jb. GrnalF 138, W. S. J. Beek 131, P. Luijtzen 111, C. S. de Wit 90, S. W. Stooker 82, J. Brouwer 78, B. L. Vries 66, J. Bethlehem 57, C. Stammes 49, A. R. Weber 47, P. Polvliet 32, C. Mulders 28, H. van Winger den 26, T. Bolwerk 21, H. Wijker 18, A. Klik 15, A. P. Staalman 12, Jelle Krijnen 9, G. Bas 7, T. Mooij 6, F. H. de Goeij en P. Bierenbroodsput ieder 5, J. Schagen 4, J. H. van Balen, A. Kamp en P. Spigt ieder 8, D. M. Grünwald, G. Buhse, P. Ruads- veld, F. Snel, S. Krijnen, T. Terra, J. L. H. Bode, J. J. Moll, J. Rooders, A. van Voorn- veld, H. M. Manikus, F. Th. de Haas, L. Hartog, J. de Vries, J. Buijs, J. Baert, 14. H. J. Nas, A. Kijlstra, dr. H. J. Oosting en H. G. BischofF ieder 2 stemmen en op de heeren S. Visser, dr. P. P. C. Hoek, J. C. Wickel, C. Maalsteed, A. Stam, S. de Jong, B. van Praag, B. Oudkerk, W. F. de Jong, A. S. Manheim, D. Spier, J. Kover, I L. v. Roozendaal, Klappert, K. Zwart, W. i ten llarmsen, M. 1'. Polak, A. F. Moorman, C. Wondergem, C. D. Zurmuhlen, D. van Brederode, S. van Amesfoort, G. de Beurs, G. H. F. Filbri, Jb. Zegel, J. Kortf, C. L. Snunders, J. Hin, M. Witsenburg Jr., G. den Duik, J. A. Meijer, J. Bosch, J. Asma, S. Jnring, K. A. Heeroma, A. G. J. de Vries, W. de .long, C. Hin, P. Reijling, J. Metus, P. J. Rijkers, S. T. Kleinbentinok, A. C. Roem, J. S. Janzen, J. Damman, S. Schel- linger, J. Dunselman, J. Graat, H. Mens, de Vries, L. B. Kleijn, A. Liedmeijer, S. Spigt, G. J. Schade, G. de Barbanson, F. P. Schilling, G. Haak, C. de Boer Jr., J. van Rosendael en J. Taal, ieder 1 stem. Gekozen zijn dus de heeren C. A. Beuken kamp, J. Hoogenbosch en I. Korver, terwijl herstemming moet plaats hebben tusschen de heeren Spruit, van Twisk, Frowein, Riessel- j mann, Hnrtsi"ck en Graaft'. Anna Paulowna. Uitgebracht 67 stemmen, waarvan op de heeren D. Schenk Az. 61, C. Waibocr Rz. f7, J. A. Zurmuhlen 46, L. Metzelaar 17, D. Rezelinau 16, P. J Huiberts i6, D. Gcerligs 2, G. J de i Mazure, .T. Vlaming, H. Koster, T. C. van Wijk, E. Crum en K. Kniin Az. ieder 1 j stem. Alzoo herkozen de 8 eerstgenoemd en. Texel. Herkozen 0. KeijserPz.en gekozen W. Mets Tz. Herslemming tusschen Jhr. 1 L. Strick van Linschoten, W. Brans, J. R. G. Coninck Westenberg en P. P. Boon. Zijpe. Herkozen J. van Beusekom en S. de Wit. Gekozen J. F. Morra en G. Nieuwland. Wieringerwaard. Herkozen J. L. T. Groneman, V. Jz. Bakker en J. Dz. Schenk. Schagen. Herkozen C. Asjes, Jb. Hopman en W. Roggeveen Cz. Gekozen C. Zijdewind. Herstemming tusschen F. G. C. J. Heijligers en J. M. Koelman. Sint-Maarten. Herkozen W. Scher- merhorn, J. Dekker Tz. en K. Blom Dz. Barsingerhorn. Herkozen J. Hoek stra, J. Rlaauboer en G. Beers. Winkel. Herkozen A. Nobel. Her stemming tusschen J. H. W. Melchior en J. Timmerman. Alkmaar. Herkozen C. W. Bruinvis, J. de Lange C Jz.., J. de Wit D/.. W. F. Stoel, J. M. de So'Miaville en T. L. Koorn. Slecht 319 van de 1330 kiezers kwamen op. Heiloo. Herkozen jhr. rar. P. van Foreest., Joost Beet en A. de Waard. Egmond aan Zee. Herkozen P. Pranger en G. van der Schinkel. Herstem ming tusschen P. Conijn en G. Duin Manyer. Enkhuizen. Gekozen A. P. Ie Coultre, D. Schollen en A. li. A. van Roojeu, afir. leden. Herstemming tusschen J. Schouten en A. J. de Jongh. Purmerend. Herkozen D. Bakker Cz., W. van de Poll en J. Kater Az. Beverwijk. Herkozen H. Burger Mz-, C. H. Moens en J. Veldhuizen van Zanten. Herstemming tusschen G. Smit en C. A. Zwager. Haarlem. Herkozen mr. J. de Clercq van Weel, mr. A. A. van der Mersch, C. Prins Sz., G. J. van Dieren Bijvoet, J. A. Lodewijks, dr. D. de liaan, J. Krol Kz., dr. H. D. Tjeenk Willink en H. van den Berg. Herstemming tusschen S. Roog, H. L. Jans sen van Raaij en J. Smits CJz. Texel. De heer Jac. P. Thijsse, hoofd eener school te Amsterdam, vroeger als zoodanig alhier, heeft gedurende zijn ver blijf alhier eene collectie eieren verzameld, welke hij alsnu ten geschenke heelt gegeven aan het Kon. Zoöl. Gen. Natura Artis Magistra te Amsterdam. Aan datzelfde Gen zijn door Gebr. Dogger van hier eieren van een imctvisch (sepia officir.alis) geschonken. Texel. Jl. Zaterdagavond werd te Oudeschild eene drukbezochte vergade ring gehouden, om te spreken over de verbetering der modderslooten, enz. achter het dorp. Er werd besloten een request naar den raad der gemeente te zenden, met verzoek om hulp en voorlichting in deze zaak. Marino -sn Leqer. Hr. Ms. monitor//Cerberus" is hier gisteren vnn Amsterdam aangekomen om te dokken. De luit. ter zee 1ste kl. L. E. Van Dig gelen, dienende aan boord van Hr. Ms. moni tor „Cerberus", heeft een verlof gedurende een jaar aangevraagd, om zich, tot. het wanr- nemen eener particuliere betrekking, naar Engeland en Zuid-Afrika te begeven. liet eereteeken voor belangrijke krijgsver richtingen, met den gesp Atjeh 18731890, is uitgereikt aan den luit. ter zee 2de kl. B. J. G. Umbgrove. Alhier is gearriveerd de 2de comp. van bet 4de reg. vest.-art., onder bevel van den kapt. J. J. A. F. Kanuemans, komende van 's liage, alsmede de 11de comp. van gen. reg. uit Willemstad, ouder bevel van den kapt. G. M. .1. Turk, met het doel om vuur- oefeningen met het vestinggesehut bij te wonen. De mach.-leerl. 1ste kl. P. Gallas, C. A. de Bode, J. W. J. Cleijpool, C. J. Conrad en A. W. Engelhrecht hebben met goed gevolg examen afgelegd voor mach. 3de kl. Te 's Gravenhage is overleden de heer J. M. Weijers, oud-zeeofficier. Naar men verneemt, zal de kapt. ter 'en P. C. Pabst met het einde dezes jaars dei, zeedienst met pensioen verlaten. De off-mach. 2de kl. N. II. Klaassen is voor den tijd van 14 dagen alhier gedeta cheerd, tot het bijwonen van lanceerproeven met vischtorpcdo's. Naar het „Hbld." verneemt, heeft het toestel van den Italiaan Rellamo, bestemd tot het doorsnijden van torpedonetten, bij de proefnemingen aan de inscbietplnnts in zij- kannnl F goed voldaan en zullen verdere proefnemingen worden gestaakt. Het Atnerikaansche Congres heeft 200,000 dollars toegestaan om eene onderzeesche torpedoboot te bouwen en te beproeven Er zijn drie plannen in onderzoek de voreisch- ten zijn, dat de boot op elk oogenblik ter stond ouder water kan worden gelaten, dat zij in alle richtingen te wenden is en de torpedo's gemakkelijk onder water af te schieteu zijn. Landbouw en Veeteelt Bij den veehouder J. de Veer, onder Schagen, heeft zich onder zijne varkens een geval van vlekziekte voorgedaan. Het beest is volgens de voorschriften der wet verbrand. Het eigenaardige in dit geval is zeker, dat het aangetaste dier een bloed- varken was, een met bloed en vleesch in de eerste weken gemest varken, hetgeen tot heden een radicaal middel tegen deze gevreesde ziekte was. Door het verminderen der rundveeprijzen heeft het Onderling Veefonds t_- Hoogwoud besloten de sommen, die voor gestorven dieren worden terugbetaald, met 25 pCt. te verminderen. Ondanks de groote aanvoeren van bloem kool te Bovenkarspel in den afgeloopen week, kon de prijs zich tocli handhaven. Aanvoer 350,000 stuks, prijs t 5.50 a f' 7,50 per ico stuks. Sluitkool bleef hoog in prijs, aanvoer 8000 stuksprijs witte f 6.50 a f 9, roode f9 a f 11 per 100 stuks. Aardappelen vast in prijs met levendigen handelaanvoer 10,000 manden, prijs f 1.20 a f 1.40 per halt HL. De aangevoerde producten werden grootendeels naar het buitenland verzonden. Tn „Sempervirens" wordt gewaarschuwd tegen het koopen van Anonitums (monniks kappen), een bloem die nogal in den smaak schijnt te vallen. Hare vergiftige eigenschappen maken de plant allerminst geschikt tot verkoopen, vooral in gezinnen waar kinderen zijn. Kerknieuws. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. kerk te Texel. Zondag 23 Juli, Burg, voorm. 10 u., ds. van Schaick. Avondmaal. Waal, voorm. 40 u., ds. de Mazure. Den Hoorn, voorm. 6.30 en Oosterend, nam, 3 u., ds. Left'ef. Oudeschild, nam. 2 u ds. van Schaick. De Cocksdorp, voorm. 9.30, de heer Barends. Doopsgezinde kerk te Texel. Zondag 23 Juli. Waal, voorm. 10 uur, ds. Kuperus. Ned. Herv. kerk te Noord-Zijpe. Zondag 23 Juli, voorm. 9.30, Schagerbriiir, ds. van Deursen. Ned. Herv. kerk te Zuid-Zijpe. Zondag 23 Juli, geen dienst. Doopsgez. kerk te Zuid-Zijpe. Zondag 23 Juli, voorm. 9.30, Oudesluis, ds. van Calcar. Ned. Herv. kerk te Callantsoog. Zondag 23 Juli, voorm. 9.30, ds. Pareau, van Anna Paulowna. Ned. Herv. kerk te Sint-Maarten. Zondag 23 Juli, voorin. 9 uur. Valkoog, ds. Mühring. Ned. Herv. kerk te Eenigenburg. Zondag 23 Juli, voorm. 9.30, d«. van Kluijve, van Schagen. Ned. Iierv. kerk tc Wieringerwaard. Zondag 23 Juli, voorm. 9.30, ds. Koch, van Zuid-Zijpe. Ned. Herv. kerk te Kolhorn. Zondag 23 Juli, nam. 1.30, ds. Koch. Ned. Herv. kerk Hyppolitushoef op Wieringen. Zondag 23 Juli, voorm. 10 u., ds. Beek huis van Helder. buitenland. Frankrijk. In de Kamer hield Dreyfus jl. Dinsdag een interpellatie over Siam. De Kamer nam met algemeene stemmen een motie van orde aan, die door de Regsering was aanvaard en waarin vertrouwen in de Regeering en in haar energie wordt betuigd. Develle antwoordde op de interpellatie, dat hij na de verklaring, in hetEngelsche Parlement afgelegd, een nota zond aan den Franschen gezant te Londen, waarin hij zijn verwondering te kennen geeft de En- gelschen op zulk een goeden voet met de Siameezen te zien. In de nota wordt het voornemen beves tigd de Franschen troepen te versterken en, zoo noodig, voldoening met de wapenen te eischen. Daarna werden naar Siam twee oorlogsschepen gezonden, die met goed gevolg de afsluiting verbraken. (Toejui ching.) Den volgenden dag beschoten de Siameezen een van de Fransche schepen, waardoor het volkenrecht werd geschonden. Indien geen voldoening wordt geschonken, kan de Kamer rekenen op de vastberaden heid en geestkracht der Regeering. Daarop werd bovengemelde motie aangenomen. Naar de „Soir" bericht, heeft de Fransche regeering aan net Siameesche gouvernement een ultimatum gezonden. 28 reeds aan den avond van den dag, dat gij vertrokken zijt, ook is heengegaan „Ja, ik kreeg gisteren in mijn hotel een brief van haar uit Terkitten. Zij meent, dat zij daar onontbeerlijk is en zij kan wel gelijk hebben, want de lasten van dat groote huishouden zijn voor de zwakke schouders harer arme moeder te zwaar. Natuurlijk had ik spijt over haar plot seling vertrek, want het is u zeker zwaar gevallen, mijn schat, om haar zoo plotseling te verliezen Editli wendde haar gelaat een weinig af, alsof zij op dit oogenblik haar man liever niet in de oogen wilde zien. „Mijne bekendheid met Blanca is eigenlijk nog te kort om zoo innig niet haar bevriead te zijn als gij. Ook har- moniëeren wij niet erg." i/O, maar dat zal u niet verhinderen elkander als zusters lief te hebben. Mijne vriendschap voor Blanca dateert reeds uit den tijd onzer kindsheid. Ik weet dat er op aarde maar weinig betere menschen zijn te vinden dan zij en ik ben ook overtuigd, dat zij u van harte liefheeft. En nu zou het waarlijk wel een wonder zijn, als het u niet gelukte haar liefde en vertrouwen te winnen." „Laten wij dat aan de toekomst overlaten," zeide zij, zich een beetje ongeduldig omdraaiend. „Hebt ge den brief gevonden, die Burghardt heeft achtergelaten „Tot mijne verrassing, jaHij schijnt opeens een merkwaardige haast te hebben gehad. Maar ik kan het niet erg aardig van hetn vinden, u juist op zoo'11 tijd alleen te laten, nu ge zelfs het bescheiden gezelschap van uw man niet had, om u eenige erstrooiing te verschaften. Tot straf moesten we hem eigenlijk onder een of ander voor wendsel weer terugroepen. Hoe zoudt ge er over denken, 29 als ik hetn eens telegrafeerde, dat gij plotseling het ver langen hebt gekregen u te laten schilderen. Ik wil wedden, dat hij binnen tweemaal vier-en-twintig uren terug was, uit vrees, dat gij een ander den voorrang zoudt kunnen geven." Hij had zijn voorslag lachend en in scherts gedaan des te meer moest hem de ontroering verbazen, die Edith over weldigde. Zij legde snel beide handen op zijn arm en een pijnlijke, angstige uitdrukking lag in hare schoone donkere oogen, toen zij zeide „Gij moet mij vast beloven, niets dergelijks te doen. Ik wil niet, dat Burghardt ooit weer bij ons in huis komt en het allerminst kan er sprake zijn van eene uitnoodi- ging onzerzijds Verbaasd keek Gerard haar aan. „Dus heeft zijn vertrek wellicht een anderen grond gehad, dan die hij mij in zijn brief opgaf?" vroeg hij ernstig. „Ik wil hopen, dat hij zich niets jegens u veroor loofde, wat „Neen klonk het half onwillig en weifelend van de lippen der jonge vrouw. „Maar het is toch beter, dat hij ver van ons blijft. En dan heb ik nog een andere wensch, aan de vervulling waarvan mij veel, zeer veel gelegen is, Gerard." „Gij een wensch riep hij met alle teekenen van levendige vreugde uit. „Dat is een dag, dat ik een streepje aan den balk mag zetten, want de mogelijkheid daarvan scheen mij ten eenemale onmogelijk toe." „Ik geloof, dat het klimaat van Groenheide niet erg goed voor mij is ten minste niet in dit jaargetijde. Ik voel een sterk verlangen naar eene andere streek, maar

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1893 | | pagina 2