Katgooien en Bal, Departement van Marine in Oost-Indië. Overgeplaatstvan „Gedch" naar „Kon. der Nederl.", de off. van adm. late kl. J. Yas- seur van „Kon. der Nederl." naar „Merapi", de off. van adm. 1ste kl. H. J. Knottenbelt van „Merapi" naar „Gedeh", de otf. van adm. 1ste kl. S. Hummelinokvan het kust licht der 1ste orde op Poeloe Besar (Banka) naar die der 2de orde te Tandjong Kalean (Banka), de lichtopz. 2de kl. 1). E. Swart, met intrekking zijner overplaatsing naar de kustlichten op Boompje9-eiland en Noord wachter. Onderwijs en examens. Mej. A. C. Klots, van hier, heeft te 's Hage acte voor de Eugelsche taal bekomen. Tot onderwijzeres aan de openb. school te Oude Niedorp is benoemd mej. E. A. Broek man, te Amsterdam. Benoemd tot onderwijzeres te Wythmen, gera. Zwollerkerspel, mej. R. G. G. Riegen, te Oude Niedorp. Landbouw en Veeteelt. Te Wieringcrwaard is de varkensziekte uitgebroken en in de vorige week zijn er reeds drie. varkens verbrand. Te Venhuizen is de besmettelijke varkens ziekte zoo hevig woedende, dat bij 16 eige- 1 naren de lijken moesten worden verbrand. Te Egmond aan Zee is de vlekziekte ge constateerd bij eenige biggen, den 22 .Tulijl. van de Alkmaarsche markt aangevoerd en afkomstig uit Aartswoud. De reeds gestor ven beesten rijn op last van den districts- veearts verbrand. Te Uitgeest breidt zich de vlekziekte onder de varkens zeer uit. Dezer dagen z-ijn 5 varkens verbrand met de ingewanden van een 30tal anderen, die nog intijds geslacht werden en waarvan het vleesch goedgekeurd werd. De hokken werden ontsmet en soms ook op 's Rijks kosten verbrand en door nieuwe vervangen. Dat Bovenkarspel als marktplaats nogal beteekenis heeft, kan wel voldoende blijken uit het spoorwegvervoer, hoofdzakelijk naar het buitenland. Ongerekend de partijen, die via Broekerhaven eu Enkhuizen hunne be stemming bereiken, zijn toch in den tijd van zes dagen 103 waggons van die plaats als ijl- en vruehtgoed verzonden. Aan een particulier schrijven uit Berlijn ontleent de „Zutph. Ct." de mededeeling, dat weldra het verbod van invoer van vee in Duitschland in zoover gewijzigd zal worden, dat fok vee uit Nederland voor landbouw ver- eenigingen in Duitschland (Landwirtschaftliche Vereine und Genossenschaften) onder bepaalde voorwaarden wordt toegelaten. Buitenland. Duitschland. De Keizer verliet jl. Donderdagmorgen te halfelf de haven van Kiel aan boord van de „Hohenzollern", die koers zette naar de Noordzee. Engeland. In het Lagerhuis had jl. Donderdag een tooneel plaats, zooals er nog nooit is voorgekomen. Toen deheerCham- berlain bij de discussie over het Home Rule-ontwerp de politiek van Gladstone aanviel, werd van de banken der nationa listen „Judas" geroepen. De conservatieven verlangden dat dit woord zou teruggenomen worden, maar door het hevige rumoer schijnt de vice-voorzitter dit verlangen niet gehoord te hebben. Plotseling ontstond er een vechtpartij tusschen eenige conservatieven en nationalisten, die elkaar met de gesloten vuist toetakelden. De vechtenden werden evenwel spoedig gescheiden, en de voorzitter eischte, dat de beleedigende uitdrukking „Judas" teruggenomen zou worden. Dit werd gedaan door den nationalist T. P. O' Connor, die zijn leedwezen betuigde dat hij de aanleidende oorzaak was geweest van het rumoer. l)e voorzitter deed een beroep op het Huis, om het betreurenswaardige in cident te vergeten en bij de verdere be raadslagingen de eer van het Huis niet uit het oog te verliezen. Daarmede was de rust hersteld. De artikelsgewijze-behandeling van het Home Rule-ontwerp is afgeloopen. De werkstaking onder de Londen- sche steenkolenarbeiders breidt zich uit. Te Leeds hebben reeds 20,000 personen den arbeid gestaakt. Een gelijk aantal heelt te Nottinghara dit voorbeeld gevolgd. Ook te Pontefract, Bristol en in andere plaatsen telt men duizenden werkstakers. Op een vergadering der Schotsche mijnwerkers te Glasgow is besloten, dat men den uitslag van de morgen te houden meeting der mijneigenaars zou af wachten en dat men het werk zal staken, ingeval de eigenaars niet toestemmen in een loonsverhooging van 1 shilling. Siara. De Regeering nam jl. Zater dag alle voorwaarden van het ultimatum van Frankrijk aan. Het Reuterbureau heeft vernomen, dat de Fransche Regeering hel aanbod van Siam, waarbij alle voorwaarden aangeno men worden, zal aannemen. Daardoor zal de blokkade niet meer noodzakelijk zijn. Over de quaestie der provinciën aan den Boven-Mekong, die Engeland aan Siam afgestaan heeft, zou voorloopig niet beslist worden. Men zal latere onderhandelingen tusschen de Fransche en de Engelsche Re geering afwachten. Het eiland Koh Lishang is door de Franschen bezetde aldaar verblijf hou dende ambtenaren, daaronder die van de Sïameesche douane, zijn van hun post ontzet. Op prauwen, behoorende aan Engelsche kooplieden, werd beslag gelegd. Engeland weigert een blokkade te er kennen, waartoe men zonder voldoende kennisgeving van de daarbij het incest belanghebbende mogendheid was overge gaan en dat Engeland Frankrijk verant woordelijk stelde voor alle daaruit voort vloeiende gevolgen. Dahomey. Officieel wordt nu be vestigd, dat Koning Behanzin zijne onder werping heeft aangeboden aan kolonel Dumas, die bij afwezigheid van generaal Dodds het opperbevel voert. Argent. Republiek. Een door de radi calen georganiseerde revolutie is in de provinciën Buenos-Ayres en Rosario uitge broken. Sedert jl. Zondagmorgen wordt in 20 steden der prov. Buenos-Ayres gevoch ten. De opstandelingen hebben de over hand. In de prov. Rosario hebben hevige gevechten plaats. Sedert 's morgens 6 ure is het geheele land in opstand. De aanvoerder der radicalen, Alesa, heeft een manifest uitgevaardigd, waarin hij zijn partijgenooten aanspoort om de vrij heid en de rechten des volks te heroveren. Men is beducht, dat de beweging zich ook zal uitbreiden naar de provinciën San Juan de Corrientes. De rails van den spoorweg met het Zuiden, het Westen en Ensonada zijn op gebroken en de telegraaflijnen zijn op ver schillende plaatsen afgesneden. De politie en de soldaten houden de voornaamste punten der stad bezet. Gamengd nieuws De ruïne van de afgebrande Herv. kerk te Assendelft biedt een eigenaardig gezicht aan, vooral het gedeelte toren, dat ruim 5 eeuwen oud is en in dien tijd een der schoonste in den omtrek was. In deze kerk werd ook de schilder Saenredam begraven. De zerk is nog aanwezig. De volgende advertentie stond eenige dagen geleden in „De Veenbode", een blad dat te Musselkanaal uitkomt „Jongelieden van Stadskanaal en aangren zende monden worden verzocht a. s Zater dagavond 8 uur te vergaderen in het loge ment van H. Altona, om een bond op te richten, waarbij men zich verbindt vóór zijn 50ste jaar niet in het huwelijk te treden. Het voorloopig bestuur A. Groencveld H. Smalbil". De toch reeds geheimzinnige geschie denis met het kind dat dood in de duinen le Scheveningen zou zijn gevonden, wordt hoe langer hoe duisterder, en verschillende personen hij de politie komen vertellen, dat zij een heer als gesignaleerd is te Scheveningen hebben gezien op den mid dag, dat het kind daar dood moet zijn ge vonden. De verklaringen van deze getuigen loopen echter nogal uiteen. Terwijl sommigen ver klaren den gesignaleerde in den omtrek van den Vuurtoren „verdacht te hebben zien zoeken", komen anderen vertellen, dat zij hem op de „Witte Plek" in de Schevening- sche Boschjes hebben gezien. Niettegenstaande de politie een langdurig onderzoek heeft ingesteld, is zij er niet in kunnen slagen, iets naders aan het licht te brengen. Ook is nog geen aangifte gedaan van het vermissen van een kind. Dat de kleine in het „Oranje-Hotel" zou zijn binnengedragen zooals door enkele werd beweerd is gebleken onjuist te zijn. De politie heeft geen enkel spoor kunnen ontdekken van twee knechts met hotelpetten, die den heer behulpzaam zouden zijn ge weest bij het wegdragen van het lijkje. Ook niemand in de omgeving, welke des middags ten half drie, het uur der ontdek king, niet zoo stil is, heeft iets bijzonders gadegeslagen, hoewel toch het vervoer van een lijk door twee personen op dat uur van den dag de aandacht zou moeten trek ken. Kortom, er is tot dusver niets ontdekt, dat eenig bewijs of aanwijzing in deze duis tere zaak oplevert. Steeds sneller. De Amerikaan- sche stoomboot „Paris", van Southampton naar New-York, heeft het record voor dien sfstand met meer dan 2 uren geslagen. De „Paris" deed den tocht in 6 dagen, 9 uren en 30 minuten. Het hof van Tarn heeft een jongen boer, die zijn vader heeft geworgd, ter dood veroordeeld. De oude had alles aan zijn zoon vermaakt, op voorwaarde van kost en inwoning, maar de zoon gaf hem nauwelijks genoeg, om niet van honger te sterven. Toen de vader wilde vertrekken, riep hij hem in den stal en verzocht hemie helpen om een ton te verzetten. Daarop wierp hij den ton op zijn vader en liet deze drie dagen onder den ton liggen maar na drie dagen was de arme grijsaard nog niet dood en toen worgde zijn zoon hem. De moordenaar erkende 't, zeggende, dat zijn vader niets deed dan het geld van zijn kinderen opeten 1 Uit onze Koloniën. Batavia 23 Juni. Den 22steu Juni werd uit Soerabaja aan de Java-Bode" geseind De „G.-G. Loudon", die van Pidjoe op Lombok hier is aangekomen, bracht de tijding mee, dat den lGden Juni door de troepen van den vorst van Ix>mbok een aanval is gedaan op de Sasaks, die beu met een verlies van 300 dooden terugsloegen, terwijl de Sasaks, met repeteergeweren gewapend, maar 5 dooden en 20 gewonden kregen. Op 23 Juni zouden de Sasaks een aanval doen op de troepen van den vorst. Tengevolge van de onlusten kon men op Lombok koeien en paarden koopen van 10 a 12 gulden het stuk. De „G.-G. Loudon" gaat heden met 287 koeien en 25 paarden naar Batavia. De sultan van Djokjakarta heeft, naar men vandaar aan de „Loc." rn-ldt, raden toemenggoeng Dlianoe Koesoomo, behoorendo tot de voorname ambtenaren aldaar, wegens het aangaan van schulden boven zijne finaneieele kmehten en het heulen met dieven en roover9, uit Z. il.'s gebied verbannen, met gelijktijdige ontneming van den rang van toemeusgoeng. Naar aanleiding daarvan heeft de G.-G., na den raad van Indië te hebben gehoord, °oed- gevonden en verstaanaan raden Dlianoe Koesoemo gedurende zijn verbanning de hoofdplaats Koepang, op Tiraor, als verblijf aan te wijzen, onder genot van een uit 'a lands kas aldaar uit te betalen onderstand van f 30 's maands, in te houden van des sultans inkomsten. De resident van Djokjakarta is verder gemachtigd om het noodige te ver richten, ten einde meergenoemde raden c. q. met zijn wettig gezin en hoogstens twee vol gelingen voor rekening van den lande naar de plaats zijner bestemming te doen over voeren. ïFÏéBelanghebbenden worden - attent gemaakt, dat er bij den Afslager JACQUES VAN ROSEN- DAEL, Stationstraat 12, den Helder, steeds gelegenheid bestaat, tegen zeer aannemelijke voorwaarden, tot opgaaf van allerlei goederen, voor verkoopingen bestemd, waarvan de eerstvolgende zal plaats hebben op Woensdag 9 dezer. Poster ij en. Helder. Lijst van brieven, geadresseerd aan onbekenden, verzonden door het Post kantoor alhier, gedurende de eerste helft der maand Juli 1693 A. van Neok en Nieuwenhuijs, beiden te Amsterdam W. Raven, te 's Hage. Stoomvaart on Schespstijdingen. Prins Hendrik (s.), van Batavia naar Amsterdam, passeerde 28 Juli Perim. Prinses Wilhelraina (s.), van Ba tavia naar Amsterdam, vertrok 28 Juli van Genua. 0 0 n r a d (s.), van Batavia naar Amsterdam, vertrok 29 Juli van Pndaog. Prinses Sophie (s.), van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 80 Juli te Southamp ton. D r e n t. h e. van Rotterdam naar Ba tavia, vertrok 28 Juli van Colombo. U t r e c ht (b.), van Rotterdam naar Batavia, passeerde 29 Juli Sagres. Z u i d h 0 11 a n d (s.), arriveerde 29 Juli van Batavia te Rotterdam. Salak (3.), van Bnlavia naar Rotterdam, arriveerde 31 Juli te Marseille. Prins Willem III (s.), vertrok 29 Juli van New-York naar West-Indië. Didam (s.), vertrok 28 Juli van New- York naar Rotterdam. V e e n d a m (s.), arriveerde 29 Juli van Rotterdam te New-York. Spaarndam (s.)t vertrok 29 Juli van New-York naar Rotterdam. P C a 1 a n d (s.), arriveerde 30 Juli van New-York te Rotterdam. City of Bristol (s.), arriveerde 29 Juli van Cardiff te Nieuwediep. Henderik Onnes, kapt. Middel, arri veerde 24 Juli van Nieuwediep te Sundswall. V i s s c h 0 r ij. Nieuwediep, 1 Augustus. Sedert jl. Zaterdag werden hier door 120 korders 10 tot 60 gr.-, 5 tot 15 kl tongen, 10 tarbotten, 3 tot 12 roggen, 2 tot 8 mandjea kl. schol en 1 tot 3 manden schar aangevoerd gr. tong gold 50 a 40 cent, kl. id. 25 cent, tarbot f8 a f6, rog S5 per stuk, kl. schol fl.50 a f 1 per maudje en schar f 3 per mand. Marktberichten. Alkmaar, 29 Juli. Aangevoerd 4 Paarden, f90 a 200; 14 Runderen, f70 a 200; 14 nueht. Kalveren, f4 n 10; 32 .Schapen, f 10 a 18; 68 Lammeren, f4 a 9; 51 mag. Varken», f 14 a 17.50 215 Biggru, I 10 a 11, 2 Bokken en Geiten, f3 a 6. Alkmaar, 31 Juli. Aangeroerd 6 Runderent j f180 a 225; 181 vette Kalveren. 70 a 80 et.; 16 nucht. dito (5 a 10; 211 Sehipen, f 12 a 19 30 Lammeren, f4 n 7 147 vette Varken», 42 a 50 et.; 43 mag. Varken», f 14 a 17. 1 Bovenkarspel (Station), 28 Juli. Meirapcn f-,a wortelen fl.10 a 1.30 per 1000 ituka. Streeker Muiiet) f 1.30 a 1.45, klei e f 0.55 a 0.65 en runde f 1.25 a 1.40 per half hectoliter Bloemkool fijne f 4.a 4.50, grove f 6.1 8.-; Witte Kool f 6.— a 10.-, roode f 9 a 14 25 per 100 «tuk». Peren I 2.50 a 3 per half III. Enkhuizen, 29 Jnli. - Muizen f 1.80 1 1.45, kl. f 0.75 n 0.80, BUuwc f 1.45 a p. half Hl. Andijk, 29 Jnli.Groote Muizen f 1.45 al.50 en kl. f 1.10 1.15 per half Hl. Broekerhaven, 29 Jnli. Groote Muizen fl.30 a 1.40, kl. id. f 0.60 a 0.85 per half hectoliter, j Wijdenes, 29 Jali. Gr. Muizen f 1.65, midd. 1 id. 11.40 a p. half hectoliter. Amsterdam, 28 Juli (Weekbericht.) I Fjjue Zaden. Karweizaid «til, d<>eh niet Dger af gegeven. Andere artikelen bij kleiuigheJeu tut va»te prijzen. Mosterdzaad bruin f 45 a 35, id. geel f30, Kanarieznad f 17 a 13 per 100 kg. Karweizaad jarig f 14.75, id. 1892 f 15. Maaozaad blauw f21 a 22 per 50 kg. Petroleum. Voor Ararnkaan»che ondergingen de prijzen weinig veranderingde handel zoowel in loco ah levering wa» onbetcekenend Raapolie leverde geen noemensaaardig prijsvertchil op; in dadelijk ging wciuig om, maar op levering waren nog al zaken. Lijnolie verkeerde in eene trage (temming, de haudet had niet veel te bettekenen, I.ijnzaal zeer vast. Borobay f256, Mei-Jnli f257. Jnli-Sept. f258, Calcutta Mei-Juli f248, Jnui-Aug f212J. Koolzaad v«»tCawupoie f 218J. Oplevering iet» nuoger gehouden. Amsterdam, 81 Juli. Tarwe op laverinp flauw Nor. f 169. Roi«e op levering lager; Oct. f 118. Maart 1894 f 119. Itaapolie vliegend f 26.Sepl.-Dee. f 24.371. Lijn-die vlie.'-nd f22.Juni-Aug. f 21.75; Sept.-L)ec. f21.25. Raapkoeken fflO a 80. Lijnkoeken f7.75 a 11.50. Veemarkt: Aangevoerd 223 Runderen, »ette 1ste kw. Koeien, 71 ct., 21e 61 eu 31e kw. 51 et. per kg; 170 Melk- en Kïlfkoeien, f120 2207 Gnukalveren, 44 nacht. Kalve en. f4 »6;4 Scha pen, 7 Lammeren, 400 vette Varkens, 39 a 43 ct. per kg. Amsterdam, 31 Jnli. Aardappelen: Friesehe Saaier* f2.30, f2 50; dito H >mb rgers. f2.90, fS, G lders-he bla wen f2.90, f3. dito Kralen f2.50, f2.60 per HL.. Rijnburgen ff-.per III.- Katwijkrr Zand f 1.1 1.75 de m»nd dito.Mni»- je» f 1.40, f 1 60 de mand; Anl. Mni»jc» f 2 80, f3 per HL..; Westland-che f-.dito Zand fl.80. 1.40 de mand; Muiajea f2.80, f 2.90; Haarl. Bollen f 1.20, fl.50 per Hl.Noordwijktr Giave fl.30, f 1.40dim Zand f0 90, fl.10 de m»nd; Sasienheimer Zand f 1.90, f2; llillegommer Zaud fl.f2.20 de mand. Schiedam, 31 Juli. Moutwijn f 8 50. Jeneva- f 12.50, id A m»t»rd»m»chn proef f 14, AANGEKONDIGDE PAARDENMARKTEN IN NEDERLAND. Terschelling (Veulenmarkt), Woensdag 30 Augustus. Burgerlijke stand van: Helder, van 27 tot 29 Juli. OndertrouwdA. J. Advocaat, 2de schrijver bij de Marine, en C. W. Post. S. Mars, 2de schrijver bij de Marine, en E. Post. P. Munier, zeeman, en M. Keet. J. F. Kloppenburg, koffiebuishouder, en G. J.Snip. BevallenJ. Fenenga, geb. Jongstra, d. A. W. H. C. Bakker, geb. Op *t Land, d. A. de Koning, geb. Blokhoff, d. N. Rijkeboer, geb. Roos, z. C. M. van Dijk, geb. Schellingerhout, z. J, C. de Bunje, geb. Harterinir, z. OverledenJ. M, Faber, 60 j. T. J. Köhnke, 11 w. Texel, van 19 tot 25 Juli. GeborenElisabeth Comelia, d. v. L. Daalder en N. Wuijs. Gerrit Maarten, z. v. C. Blom en H. Mets. Trijntje, d. v. W. Eelraan en G. Boon. Trijntje, d. v. M. Reuvers en D. Buis. Neeltje, d. v. W. Vlas en N. Hemelrijk. OverledenM. Zijm, weduwn. van N. Kuiper, 73 j. H. Plaatsman, 11 d. Levenl. aangegeven 1. Anna Paulowna, van 1 tot 31 Juli. Geboren Grietje, d. v. J. Voorthuijzen en I). Smit. Arie, z. v. G. Dekker en G. Brak. Guurtje, d. v. J. Stammes en A. Kreijger. Bauke, z. v. D. Zon en M. Schuite- maker. Cornelis, z. v. J. Blaanboer en J. j Smit. Aris, z. v. A. v. Stipriaan en D. Lanser. Jan, z. v. W. Borst en M. Nieuwen- burg. Jansje, d. v. J. Blaauboer en T. Spaans. Overleden P. Rietvink, 20 j. C. Boon, echtg. v. H. Swierts, 41 j. N. Nap, 7 w. G. Kramer, wed. v. G. Bachman, 66 j., won. te Warder. M Wagenmaker, echtg. v. A. Goudsbloem, 54 j. Schagen, van 22 tot 25 Juli. Gehuwd J. H. Keizer en M. Roggeveen. Van 26 tot 27 Juli. Geboren Dieuwertje, d. v. K. Struyf en A. de Jong. 343ste Staatsloterij. Tweedeklasse. E«rsta Lijat. No. 20916, f5000. No». 155 en 6191 ieder f1500. No. 17320 f 100. No». 13046 en 18910 ieder f400. Nos. 16368 en 18973 ieder f200. No». 4552 5526 10357 11911 13255, 16139 en 20085 ieder f 100. Prijzen van f30. 74 2430 4709 7278 9583 12731 15360 18142 78 2449 473S 7285 9596 12767 15440 18164 148 2459 4825 7326 9680 12807 15471 18165 220 2460 4869 7364 9766 12914 154S6 18247 229 2175 4898 7371 9827 12972 15537 18812 237 2487 4903 7409 9898 13022 15578 18360 239 232C 4904 7490 9941 13079 15617 18433 251 2566 4912 7501 9964 13149 15647 18457 295 2567 4998 7681 10056 13215 15637 18474 324 2654 5026 7704 10138 13217 15685 184S3 326 2679 5037 7742 10142 13236 15721 18496 348 2753 5046 7761 10153 13245 15750 18621 428 2788 5070 776S 10263 13320 15754 1S687 450 2823 5074 7847 10318 13325 15800 18692 453 2864 5123 7988 10388 13414 15816 18719 477 2881 5140 7996 10399 13442 15924 18316 546 2938 5147 8010 10412 13556 15929 18872 551 2958 5160 8018 10420 13563 15936 18874 568 3033 5224 8029 10442 13635 15951 18907 743 3043 5255 8037 10473 13744 15958 18913 856 3072 5362 8049 10553 13765 16036 1S923 858 3085 5371 8058 10633 13813 16090 18975 954 3101 5384 8135 10685 13819 16099 18986 994 3201 5456 8151 10771 13938 16189 19038 1043 3246 5459 8221 10821 13943 16265 19176 1061 3247 5623 8227 10830 13988 16278 19224 1069 3256 5685 8242 10922 14124 16414 19247 1083 8262 5726 8276 10936 14163 16481 19248 1153 3339 5729 8298 10962 14165 16545 19335 1167 3384 5737 8299 10970 14219 16603 19372 1206 3432 5765 8311 11006 14249 16639 19443 1251 3509 5S35 8354 11051 14277 16710 19468 1837 3684 5926 8492 11097 14309 16778 19482 1464 3707 5940 8522 11166 14402 16780 194S7 1504 3735 6080 8561 111SS 14416 16883 19489 1603 8770 609 4 8579 11190 1U74 16S98 19585 1655 8787 6124 8594 11207 14509 16927 19606 1702 3S62 6208 860S 11343 14517 1695S 19610 1770 386S 6214 8730 11401 14564 16969 19621 1779 3920 6216 8751 11463 14570 16976 196S7 1845 3948 6241 8836 11476 14631 169SI 19717 1923 4040 6257 SSS1 11580 14702 17061 19320 1941 4041 6260 SS98 11595 14716 17076 19957 1950 4043 6327 8924 11770 14731 1710S 19965 1987 4084 6330 894S 11820 14377 17113 2Ü111 2007 4092 6347 9002 11849 14902 17197 20194 2015 4093 6395 9006 11860 14916 17200 20407 2017 4151 6438 9038 11913 15015 17263 20431 2147 4157 6505 9154 11987 15021 17345 20590 2158 4171 6595 9194 12)56 15026 17448 20653 2159 4179 6674 9259 12141 15085 174S1 20663 2165 4269 6721 S260 12221 15132 17490 20712 2197 4277 6726 9237 12266 15133 17573 20823 2235 4286 6734 9357 12466 15169 17612 20635 2238 4406 6769 9416 124S9 15196 17632 20910 2347 4109 6817 9451 12502 15207 17733 20949 2359 4198 6917 9452 12561 15.'24 17788 2 >77 2367 4530 6'J4S 9470 1256S 15231 17837 2384 4579 7018 9493 12635 15285 17972 2416 4597 7024 9543 12636 15307 1799) 2427 4638 7102 9561 12708 15336 18106 Weer*, waarnomhge.i le Helder. (Lands keet.) 3. •Vin tr.rfeluc BiroineUr m.M. Thermometer Ca. 1 -o kre SUs.d. j A'w. .Stand. 1 Afw. 30 12 W. 1.3 Kg. 31 12W.I.Z. 6 1 8 N' t.W.10 1 12 N.W t \V. 7 756.34 - 4.06 756.6') - 3.80 759.16 - 1.24 760.23 - 0.17 15 4 - 3.8 15 0 - 4.3 14.7 - 2.9 14.8 - 4.5 5 ii Weêngeitfldlieid. Toeatand vu d» iet. 3012 3112 1 8 1113 0.82 Bewolkt, heldor, mooivreer. 1 S'eehtw. 0.76 Zw. bew.. reifrab., wmdrig. Golv. 0.65 Held., bewolkt, winderig. id. 0.62 Bewulkt, goedweer. id. De gemiddelen declinatie van de magneet naald ten Westen, des namiddags 2 uur, be draagt over de maand Juli 15 gr., 3 min., 28 sec. Te verwachten Noordwesten- tot Westenwind. l a a t 8 t e berichten i Augustus. PER TELEGRAAF. Londen. „Daily News' bericht, dat de Fransche admiraal in Siam han delt volgens rechtstreeksche orders uit Parijs. De admiraal verbood de Eng. kanonneerbooten binnen de blokkade- lijn te komen. Offlcieele berichten uit de „Staatscourant". Bij Kon. besluit is benoemd tot ridder der orde van den Nederl. Leeuw W. A. J. Elzevier Dom, voorzitter van de Broeder schap der notarissen in Nederland cn notaris te Amsterdam. Bij Kon. besluit is benoemd tot ambte naar van het Openb. Min. bij het kanton gerecht in het arrondiss. Alkmaar voor de kantons Hoorn en Medemblik, ter stand plaats Hoorn, mr. P. C. Klaasesz Jz., advo caat en procureur te I^eeuwarden, tevens beëedigd klerk der griffie van de arrond.- rechtbank aldaar. Bij Kon. besl. zijn benoemd tot griffier bij het kantongerecht te Meppel mr. JWes- sels Boer, thans griffier bij het kantonge recht te Medemblik tot griffier bij het kan tongerecht te Medembiik mr. j, Dutnon, gewezen rechterlijk ambtenaar in Ned.-Indië, wonende te 's Gravenhage. Gerehabiliteerd. Met genoegen ves tigen wij de aandacht onzer lezers op het officieele bericht omtrent de benoeming van den heer Vennekool tot directeur enz. van het betonningsmagazijn te Enkhuizen. De minister heelt hiermede bewezen dat hij een man van zijn woord iswant be halve dat hij indertijd in de Tweede Kamer de toezegging had gedaan den heer V. in eene betrekking te plaatsen, had, zooals men weet, ook de hr. V. zelf die toezeg ging ontvangen. Voor den heer Vennekool schijnt ons deze benoeming eene rehabilitatie toe, waarmede wij hem hartelijk geluk- wenschen. Van den jl. Vrijdag in de Noorder- gronden omgeslagen botter H.D.3 was reeds den volgenden dag niets meer te ontdek ken, zoodat het vaartuig óf verbrijzeld óf weggeslagen moet zijn. Heden had hier de herstemming plaats, ter verkiezing van 3 leden voor den Gemeen teraad. Tot hedenmiddag 3! uur werden ing.- levêrd Bureau Kerkgracht 409 biljetten Weezenstraat 34S Samen 757 biljetten. Bij de verkiezing op iS Juli jl. werden in 't geheel 711 biljetten ingeleverd. De opening der stembussen zal mirgen ochtend om 9 uur plaats hebben in de Bouw- zaal, aan de Kerkgracht Gisteren werden hier door dc Marine proeven genomen met in den mond der haven gelegde drijvcr.de versperringen. De monitor „Bloedhond", die moest trachten de versperring ongehinderd te passeeren, slaagde daarin eenmaal, doch geraakte bij eene volgende manoeuvre met het achter schip tegen den steenen dam, waardoor een der schroelbladen werd afgeslagenom deze schade te herstellen, werd het schip in het droogdok opgenomen. De stoomkanonneer- boot „Vali", die in den namiddag ter ver vanging van de „Bloedhond" dienst deed, kon eenige malen zonder hinder dc versper- ring voorbijstoomen. I Tijdens den duur der proefneming was i de haven voor de vaart afgesloten. De juffrouw, een ziekenverpleegster. die aan de politie het geheimzinnige voor val met een driejarig kind in de duinen te 1 Scheveningen heeft medegedeeld, is gisteren I door den rechter van instructie gehoord. ADVERTENTIE N op Zondag 6 Augustus, bij G. J. VOLDER. te Anna Paulowna.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1893 | | pagina 3