Vraag Dr. LANGEN'S Melksuiker, Chocolade Flikjes en Cacao. DE REFERENDARIS. De Visscherij, AANBESTEDING. AANBESTEDING. A. J. DE JONCH. Notaris BACKX, Notaris BACKX, WORLEDGE'S HE Al) ACHE LOTION, Taalstudie zonder Meester. Het Geheim van den Toovenaar, Qe Lange De Moraaz, Bölger Zoon, Bölgers Thee, J. STORM. Uitgeloot No. 6. De Heldersche Drogistwinkel, T E H U U R: KINDERWAGEN. DE BAZAR. KENNISGEVING. liet Gemeentebestuur van den Helder brengt, ter voldoening aan het bepaalde i bij de artt. 6 en 7 der wet van den 2 Juni 1875, Staatsblad No. 95, ter j openbare kennis, dat verzoek om i vergunning is gedaan door a. HENDRIK CORNEL1S MOOR- i MAN, te Dcldcr, tot oprichting van eene smederij op het erf van het perceel op den hoek van de Oostslootstraat en de Kuiperstraat, No. 4O, Sectie A, No. 4860. b. J. O. YAN WIJNGAARDEN, te Helder, tot oprichting van eene slachterij op het perceel Sectie A., No. 8300, in de WIllicliiiliiaNtrnat. c. B. F. VERFAILLE, te ilelder, tot vergrooting zijner bakkerij op het perceel Sectie A, No. 3823, in de I.angeHtraat No. 7 4. Bezwaren hiertegen kunnen worden ingebracht op Donderdag; den 10 Augustus a. s., des namiddags ten twee uur, aan het Raadhuis. Helder, den 27 Juli 1893. Burgemeester en Wethouders der gemeente Helder, C. A. BEUKENKAMP. De Secretaris, O. BOON. Burgemeester en Wethouders der gemeente Helder zullen op Vrijdag den 4 Augustus 1893, des namiddags ten 2 uur, publiek, alleen bij inschrij ving, aanbesteden het bouwen van een politie bureau met brandspuithuis. Aanwijzing zal geschieden op Woensdag den 2 Augustus 1893, des morgens ten 10 uur, door den Gemeente-bouwmeester, aan zijn bureau aan de Kerkgracht. De !inschrijvingsbiljetten moeten aan het Raadhuis worden bezorgd op Donderdag den 3 Augustus 1893, vóór des namiddags 4 uur. Het bestek ligt aan het Raadhuis ter inzage; afdrukken zijn tegen betaling van 75 cents aldaar te bekomen. Helder, 27 Juli 1893. C. A. BEUKENKAMP, Burgemeester. C. BOON, Secretaris. Maagdenburg. 1893: IIoog»tc onderscheiding ElorelirillS met C^OUdLOÜ Medaille 2 Smakelijk en voedzaam, uit de NEDERLANDSCHE ALBUMINEFABRIEK, Leiden, bij de bekende afnemers. Burgemeester en Wethouders der gemeente Helder zullen op Vrijdag den 4 Augustus, publiek, alleen bij inschrij ving, aanbesteden de levering van eenige benoo- digdheden voor het onderwijs in de nuttige handwerken aan de Openbare Lagere Scholen. De voorwaarden liggen ter Gemeente- Secretarie ter inzage. De inschrijvingsbiljetten moeten aan het Raadhuis bezorgd worden op Donderdag 3 Augustus 1893, vóór des namiddags 1 uur. Helder, 27 Juli 1893. C. A. BEUKENKAMP, Burgemeester. C. BOON: Secretaris. Gratis te verkrijgen pl. m. 10 K.M. Grond. Te bevragen bij KNIJNSBERG en KLINGELEI, metselaars te Warinen- huizen. De 's Graratapbe Hypotheekbank verstrekt Gelden ter leen ieqen MATIGE RENTEN en AAN NEMELIJKE VOORWAARDEN, op llulzen en Landerijen, en geeft PANDBRIEVEN uit van f ÏOOO, 500, 100 en f 50, uitstekend geschikt voor golide geldbelegging. Inlichtingen te bekomen te Helder bij den Heer Steeds voorhanden de buitengewoon gerenommeerde Theeën van de Firma P. E. Thueré te Utrecht. eijk.lraat. Wad. SEVENHUIJSEN. gevestigd te Wieringerwaard, znl publiek verknopen, te Anna Paulowna, op Dingdag 8 Augustus 189.3, a. 's morgens 10 uur, ten sterfhuize van J. HOOGVORST aan den Meerweg Meubelen en Huisraad; I». 's middags 12 uur, in de „VIas- en Korenbeurs" Een HUIS en ERF met WEI- en BOUWLAND, bij elkander, aan den Meerweg te Anna Paulowna, Sectie K, No. 1057, 1117 en 1118, samen groot 4 hectaren 95 aren. Behoorende tot de nalatenschappen van de Ehl. HOOGVORST. gevestigd te Wieringerwaard, zal publick vcrkuopcu, te Barsingerhorn, op Woensdag 9 Augustus 1893, 's avonds 7 uur, in de herberg van W. GROEN: Een HUIS en ERF met TUIN, te Barsin- gerhorn, in de kom van het dorp, Sectie C, Nos. 603 en 563, groot 3 aren 55 centiaren. Behoorende tot de nalatenschap van Mejuffrouw de Wed. P. DE VRIES. Inlichtingen mede te bekomen ten kantore van den Notaris G. VAN OS, te Zijpe. Nieuw! Nieuw! Drinkt gij Bier? Vraag dan naar het beste middel tegen hoofdpijn, wordt uitsluitend verkocht in flacons van 125, 250 en 500 gr. h f 0.-25, f 0.45 en f 0.80. Men lette er op dat de flesschen donker geel van kleur zijn, dat de woorden L'nivergal Worledge's i. 1 1 llead aclic Lotion in de capsule geperst zijn en dat op het inwikkelpapier DPllj^UlSlUltllI^ IHGl KUTK. met gebruiksaanwijzing de naam voorkomt van den Hoofdagent voor Nederland en Koloniën JAN W. HAVERKAMP, 8puislr:i:il 54, Amsterdam. Alles wat als hoofdpijnwater in den handel gebracht wordt onder een eenigszins gelijkenden naam en etiquet is bedrog en namaak. Het echte llead achc Lotion is verkrijgbaar te Niciuvedicp bij W. V. Bruinvis, Hoofdgracht, en Jl. Creiner, Koningstraat. Wie in verrassend korten tijd VREEMDE TALEN wil leeren Lezen, Schrijven en Spreken (zonder Meester) schaffe zich aan Je KeilioJe LaieDscbeiJt-SM ie Brui». Franscb, Duitsch, Engelsoh, LATIJN, Grieksch, (elk compleet in 18 brieven ?i 60 cent, dus f 10.80). Italiaanse h, Spaansch, Portugeesch, Zweedsch, Deensch-Noorsch Hollandsch, (elk compleet in 12 brieven a 60 cent, dus f 7.20). Maleisch tor Zelfonderriclit,1 Javaansch ia Zelfonderricht, Hij alle Boekhandelaren verkrijgbaar DOOR André Laurie. Met 24 platen in keurigen pracht band f 1.60. Een der beste jongensboeken van den nieuweren tijd. ti 11 in n n t e n d gCNchikf voor CADB AU. Het „Rott. Nieuwsbl." van 22 April zegt i „Van den uitgever J. II. van Balen le Helder werd door ons ter aankondiging ont vangen een sierlijk gebonden boekwerk „liet geheim van den Toovenaar" door André Laurie. Met recht mag dit boek een jon gensboek beeten, maar al is duarmerie gezegd, dat de verdienstelijke schrijver de bedoeling had de jeugd aangenaam en nuttig tevens, bezig te houden, ouderen van dagen biedt het eveneens neg veel wetenswaardigs. In bevattelijken vorm geschreven geeft het werk den lezer een kijkje in de wereld der archc- logie. Tevens voert het hem naar Perzië en den Iran, en doel het hem kennis maken met veel wat hij tot heden niet wist. Bij het lezen was het ons meermalen of Jules Verne onder den pseudoniem André Laurie was gaan schrijven. De Commissionairs in Effecten ALKMAAR, hevelen zich aan tot het koopen en vei'koopen van Binnen- en Buitenland- sehe EFFECTEN, het plaatxen en uf«chrijTen van KAPITALEN in het Grootboek van Nationale Schuld, en verdere werkzaamheden tot den haudcl in gel«l»waardlg papier betrekkelijk Mede bevelen zij zich aan als Cor respondenten en Agcutcii van de Brand waarborg- Maatschappij ge vestigd te Utrecht, onder directie van den Heer J. E. SCHUURMAN. Hofleveranciers van Hare Majesteit de Koningin-Weduwe. bekroond te Amsterdam, Gent en Parijs, wordt verkocht bij: Helder J. Hnbbcliug, Kanaalwcg. Nieuwediep L. Bntcr. Oudesluis P. O. de Carpentier. Anna Paulowna P. de Vries. 't Zand in de Zijpe EI. Bakker. u h n u S. Korvcr. bewerkt door A. A. FOKKER, itgegeven onder toezicht van Mr. G. J. GRASHUIS, cent, bewerkt door A. A. ROCKOFF. uitgegeven onder toezicht van 1 L. K. HARMSEN, Lector te I. e I d e Lector te S.eidei Compleet in 12 brieven a 60 cent, Compleet in 15 brieven h 60 dus f 7.20. dus f 9. SCHEIKUNDE door Zelfonderricht, bewerkt door Dr. .1. C'.. 8XI4DF.KS, Leeraar II. B. S. Zutphen, compleet in 2 Cursussen, elk afzonderlijk verkrijgbaar, versierd met een groot aantal Gravures. Ie Cursus (anorganische Scheikunde) compl. in 30 brieven A60centof f 18. Ile Cursus (organische Scheikunde) compl. in 30 brieven si 60 cent of f 18.—. DE NATUURWETENSCHAPPEN door Zelfonderricht en DE WISKUNDE door Zelfonderricht, bewerkt door J. H. VAN KOTEN, Natuurk. Ingen. Amsterdam, elk afzonderlijk verkrijgbaar in 12 brieven i\ 60 cent, dus f 7.20. Uitvoerige proeven van bewerking en prospectus alom gratis verkrijgbaar. Zuiphen. W. J. THIEME Cie., Uitgevers. „V EÏST A," Maatscliappij vau Leiensmteras Ml Uilteerim til] Geïoorte. te AM8TSRD AM. Goedgekeurd hij Koninklijk Besluit, van 24 Maart 1893, No. 35. COMMISSARISSEN: P. B. J. FERF, te Haarlem. H. J G. MODDERMAN, te s Gravenhage. J. J. LE FÈVRE DE MONTIGNY, te Amsterdam. T. HAITSMA MULIER, te Lochum. Mr. H. SMEENGE, te Hoogeveen. RAAD VAN TOEZICHT: P. B. J. FERF, Commissaris-President. J. J. LE FÊVRE DE MONTIGNY. DIRECTIE: W. DE VISSER, te Amsterdam. C. MAASKANT, te Nieuwer-Amstel. Maatschappelijk Kapitaal f 500.000. Deze Maatschappij sluit alle soorten van Levensverzekeringen. Het recht van Uitkeering bij Geboorte is omschreven in Art. 16 der Polisvoorwaarden. De Tarieven zijn naar de nieuwste sterftetafel berekend. Verzekerden met een verzekerd bedrag van af f 5O0.deelen in de winst. Inlichtingen, Voorwaarden, Tariaven, enz., verkrijgbaar ten kantore der Maatschappij, Doelenstraat 8, AMSTERDAM eu ten kantore van HH. Hoofd- Agenten en Agenten. Hoofdagent voor HeldLer en Omstreüen gevraagd. Bij ondergeteekende verscheen: Oorspronkelijke (Haagsehe) Roman, door Prijs f 3. Voor leesgezelschappen en leesbibliotheken onmisbaar. Tegen toezending van het bedrag wordt het boek franco toegezonden. Helder. J. H. VAN BALEN. Bij beugelsluiting met kurken voor bierflesschen, is er geen sprake van mikroben of bacteriën. Kurkensluiting is altijd de ali»«le- lijkftlc en beste sluiting geweest. Deze doelmatige sluiting is alleen verkrijgbaar bij NI. MEERENS Jr., Enrltenfalirlkaiit. ZniSstraat, HELDER. Vraag prijscourant Nieuw! Nieuw! Leening 1862, welk aandeel en rente zullen worden uitgekeerd op Vrijdagavond a. s., 4 Aug., tusschen 8 en 10 uur in de conoistorie- kamer der Geref. Kerk, Kanaalweg. Het beheer, J. COLLET. 't Beste en goedkoopste adres is Koningstraat 69. Een weliugericht Woonhuis met Tuin. AdresPlantsoenstraat 2. Adriaan Biersteker, Tandarts nieuwe wet, is fles W o e n s d a s te «uiteren te HELDER, KertEMt 41, van 's namiddags 471 uur. Ter overname aangeboden ceii weinig notenhout met bruin ijzer, lederen bekleeding en beweegbare kap, voor f 15. Adres: Bureel dezer Courant, tusschen 10 en 4 ure. DEGELIJK 37e Jaargang. DOELMATIG f jGOEDKOOP per 6 Nw. Alom gewaardeerd is het Dames- Modetijdschrift Duizenden teekeningen van Dames- Modes en Handwerken. Vele snijpa- tronen. Bij ieder No. een kosteloos Bijblad, bevattende Modekroniek, Feuilleton en Varia. Per Nrsf 1.portvrij f 1.25 Met 6 gekleurde platen 1.50 „1.75 Met 8 geknipte patronen 1 50 1.75 voor Praaie HaMwertea. fo.50 per kwartaal. Uitgave GEBR. BELINFANTE, '3 Gravenhage. ,/y Bij J. H. VAN BALEN, te Helder, wordt uitgegeven: Weekblad voor Zee- en Zoetwatervis- scherij, Vischteelt, Vischbereiding en Vischhandel. Prijs per kwartaal f 1.25. Inhoud van nummer 35 Rechtszaken. Politietoezicht op de Zeevisscherij. Visschen in gesloten tijd. Nettenbijters. Eene tweede haven. De robbenvangst. Gratis- Adreslijst. Advertentiën. Voor een ieder die eenig belang stelt in de visscherij, is dit blad onmisbaar. Snelpersdruk van i. H. van Balen, te Helder,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1893 | | pagina 4