Een Belangrijk Attest. ALLARD J r., Speciale Aanbieding eerste kwaliteit engelsche stoffen, DE REFERENDARIS. Loiijbard Iijvestnjeijt CoiTjpaijy, Gebroeders Serbrock, Geëmailleerd IJzeren Vaatwerk 0 0 b b Oorspronkelijke (Haagsehe) Roman, J. STORM. Aandeelen-Kapitaal 4.000.000 Dollars (f 10.000.000) volgestort. f Geert ruiden berg Bordeaux. Damrak H. 61. Geen grijs haar meer! De nieuwe London KINDERWAGEN. merk aangeboden door IEN 8 AUGUSTUS 1 8 9 3. I „Het Email van liet Geëmailleerd IJzeren Vaatwerk, merk L. DAKE ZOON, is mij gebleken van voortreffelijke hoedanigheid te zijn. Doordien het geene in verdunde 3 zuren oplosbare schadelijke Metaalverbindingen [jj bevat, kan het zonder vrees voor nadeelige gevolgen tot alle doeleinden gebezigd worden." P AMSTERDAM, II lag. 1893. w. g. V. LEODEN HULSEBOSCH. Wij teren niet op oude attesten. ELKE zending wordt op het Bureau van deu Heer v. L. H. onder zocht, dat is DE WAARBORG voor de gezondheid. De prijs is niet hooger, zelfs lager dan van gewoon Emaille. Bij eiken winkelier in de Provincies, die ook gaarne solide waar levert, verkrijgbaar of te bestellen, of bij ONS DIRECT als deze het niet heeft. Wij leveren in dat geval overal. Gedrukte attesten verkrijgbaar. QA L. DAKE ZOON, QA 30 Damrak 30 Amsterdam, HOFLEVERA NC1ERS. NB. VOOR INRICHTINGEN EN GESTICHTEN ZEKER ONMISBAAR. Dit Emaille is mede verkrijgbaar te Nieuwediep bij J. ABBENES en G. KOPPEN; te Texel bij S. C. PONGER; te Oosterend ("Texel) bij Jb. BREMAN Gz.; te Waal (Texel) bij L. J. VAN DEN BERGE, alwaar onze reclamekaart in rood, wit en blauw hangt. Vraagt n bovenstaand merk op elk atnk, lioe klein ook, anders krijgt u niet het ccbte en onderzochte. -2» CS I I H Heereu-Bottines, met breede ueuzeu en lage hakken (Engelsch model), wordeu in verschillende soorten, naar deu voet gemaakt, geleverd door A. ADRIAANS E, SchoenwinkelBonne Chaussure 21. KONINGSTRAAT 21. m O TT 3 (O 8* CD Bij ondergeteekende verscheen: door Prijs f 3. Voor leesgezelschappen en leesbibliotheken onmisbaar. Tegen toezending van het bedrag wordt het boek franco toegezonden. Helder. J. H. VAN BALEN. g ev estig d te Ka n sas Cit y (31 i s s our i), (Vereenigde Staten van Noord-Amerika), Gegrondvest 1854. Geïncorporeerd 1882. President: Hon. .tl. I». WHIT.YEY, Westfield Massachusetts. Vice-President en genêral-Mauager JAMES L. LOMRiHD, Kansas City (Mo) De volledige omschrijving der Hypotheken, welke het onderpand der door deze Matschappij uitgegeven Pandbrieven vormen, ligt voor belanghebbenden ter inzaage bij lioon Ilartsincfc Van Tijen, (Hoofd-Agenten voor Nederland en België). DER FIRMA Hun Magazijn is steeds ruim voorzien van in de keurigste dessins. „V EST A," laattmiij vau Leveusyerzekerina mei Uiferiiii M] Geïoorte, te AMSTBR.D A.M. Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 24 Maart 1893, No. 35. COMMISSARISSEN: P. B. J. FERF, te Haarlem. H. J. G. MODDERMAN, te 's Gravenhage. J. J. LE FÈVRE DE MONTIGNY, te Amsterdam. T. HAITSMA MULIER, te Lochum. Mr. H. SMEENGE, te Hoogeveen. RAAD VAN TOEZICHT: P. B. J. FERF, Commissaris-President. J. J. LE FÈVRE DE MONTIGNY. DIRECTIE: W. DE VISSER, te Amsterdam. C. MAASKANT, te Nieuwer-Amstel. Maatschappelijk Kapitaal 50 O.OOO. Deze Maatschappij sluit alle soorten van Levensverzekeringen. Het recht van Uitkeering bij Geboorte is omschreven in Art. 1(3 der Polisvoorwaarden. De Tarieven zijn naar de nieuwste sterftetafel berekend. Verzekerden met een verzekerd bedrag van af f 5O0.deelen in de winst. Inlichtingen, Voorwaarden, Tariaven, enz., verkrijgbaar ten kantore der Maatschappij, Doelenstraat 8, AMSTERDAM en ten kantore van HH. Hoofd- Agenten en Agenten. Hoofdagent voor Helder en Omstreüen gevraagd. s de beste der Parfume rieën om 't grijze baar te doen verdwijnen, is onscha delijk voor de huid, verft niet af en is te Nieuwediep alleen verkrijgbaar bij Wed. P. KAMPER, Kanaal weg 18, te Helder. Prijs 85 cent per flacon en f 1.50 per dubbele flacon. Ter overname aangeboden een weinig gebruikte KINDERWAGEN, notenbout met bruin ijzer, lederen bekleeding en beweegbare kap, voor f 15. AdresBureel dezer Courant, tusscben 10 en 4 ure. Snelperidruk van J. H. van Balen, te Helder

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1893 | | pagina 4