NIEUWEDIEPER COURANT. HELDERSCHE- M. 108. .4,j, Zondag 10 September 1893. Jaargang 51 Nieuwsblad voor Hollands Noorderkwartier. NEDERLAND. Het Vaderlandt ghetroavre Blijf iele tot in den doot. Wilhelm tu lied. EN „En desespercert nimmer I" Jan Piet tri. Coen. VersolaUnt locloroa OlnadaK, Donderdag en Zaterdase. Abonnementsprijs per 8 maanden: Voor de conrant binnen de gemeeentef 0.70. met Jong Holland/ 1.20 UITGEVER Prijs der Advertentiën: naar de overige plaatsen van Nederland 0.90, alle landen, die in het postverdrag zijn opgenomen (inbegrepen 1.40 J. H. VAN BALEN. Vsn 1—5 regels 50 esnts, elke regel meer 10 eent. Bij abonnement, naar gelang van de hoeveelheid regels, aanmerkelijk lager. Oost-Tndië en Amerika). 1.75, Zuid-Afrika2.50, 2.60 4.— Molenplein.Helder. Advsrtentiën voor liefdadige doeleinden per regel 5 Ct. Dienstaanbiedingen voor den werkenden stand5 De Advertentiën kunnen averul worden geplaatst tusschen den tekst. HELDER, 9 September. Naar het „Vad." verneemt, is de octrooi- wet bij hel Departement van Waterstaat in ontwerp gereed en door den Minister aan verschillende industrieele lichamen toe gezonden om advies. Naar „De Tel." verneemt, heeft mr. M. W. F. Treub ontslag gevraagd als pri vaat-docent voor 't notariaat aan de Univer siteit te Amsterdam. In vereeniging met den notaris J. J. Smith zal hij daar een sch 1 voor 't notariaat vestigen. Binnenlandsch nieuws. Helder. Het programma van het zestiende zomer-concert, op morgen (Zondag), des namiddags ten 2{ u., door het Staf muziekkorps der K. N. Marine in het „Park Tivoli" alhier te geven, luidt als volgt 1. Flora-Marsch, Hermann Thadewaldt. 2. Ouverture: La fille du regiment, G. Doni- zetti. 3. Paraphrase surLes Uameaux de Faure, J. H. Becker. 4. Grande fantaisie de 1'opéra: Martha, Friedrich von Flotow. 5. 0.uverture Festival, Albert Leutner. 6. Pro bono publiés, Potpourri, O. Fétras. 7. Jolly Girls, Valse, Robert Vollstedt. Nos. 1 en 7 eerste uitvoering; No. 4 op verzoek. Texel. Gemeenteraad. Zitting van 5 Sept. 1893. Voorzitter de heer Burgemeester. Alle leden zijp. tegenwoordig. Na het openen der vergadering wordt door de nieuwbenoemde leden, de heeren Westen berg, C. Keyscr Pz. en W. Mets Tz. de gebruikelijke eed of belofte in handen van den Voorzitter afgelegd en wenscht de laatste genoemden heeren geluk met dit vernieuwde blijk van vertrouwen op hunne beurt danken deze voor de hen ten deel gevallen onder scheiding en verklaren zij zich gaarne bereid naar hunne beste krachten de gemeentebe langen te zullen voorstaan. De notulen der vorige vergadering worden hierop voorgelezen en met. eene kleine bemer king van de heeren C. Keijzer Pz. en A. Dros Az. goedgekeurd. Vervolgens doet de Voorzitter mededeeling: 1. dat de benoeming van een Wethouder in deze vergadering niet ter tafel zal worden gebracht, omdat de Raad nog onvoltallig is. 2. dat Mej. Gueze, onderwijzeres te Ouile- schild, volgens ingekomen missive van het hoofd der school aldaar, op 28 Aug. hare functiën wederom heeft hervat. 3. dat Ged. St. hunne goedkeuring hebben geschonken aan het Raadsbesluit tot verhoo ging der jaarwedde van den onderwijzer te Koog. De Voorzitter stelt voor dit een en ander voor notificatie aan te nemen. Alvorens het derde punt der agenda, het wijzigen van de politie-verordening, in behan deling te nemen, leest de Voorzitter den Raad voor een gedeelte der correspondentie, door B. en W. met IIII. Ged. Staten betref fende dit punt gevoerd, en waarin Ged. St. den wensch uitdrukken, met het oog op de algemeene gezondheidstoestand, dat de voor gestelde wijzigingen door den Raad worden aangenomen. B. en W. hebben uit de in de vorige verga dering gevoerde discussie aanleiding gevonden de redactie van art. 30b eenigszins te wijzi gen en stellen voor dezelve alsnu te doen luiden: „op daartoe strekkend advies van den genees heer, zijn eigenaren van slooten en vaarten verplicht," enz. De heer C. P. Keijser stelt voor in deze redactie eene kleine wijziging te brengen en te lezen „op daartoe strekkend advies van den geneesheer zijn eigenaren van slooten en vaarten, voor zoover die Diet onder het be heer der waterschapsbesturen slaan, verplicht," enz. De Voorzitter merkt op dat in dat geval slooten, in eigendom aan de Waterschaps besturen toebehoorende, buiten het bereik der Verordening zouden staan en dit niet het doel isèn polderbesturen èn particulieren moeten gelijk staan zoo noodig en met het oog op de algemeene gezondheidstoestand, moeten B. enW. overnl kunnen optreden werd het voorstel van den heer Keijser aangenomen, dan zou z. i. daardoor eene leemte in de Verordening ontslaan. Het spijt den heer Keijser dat hij niet met den Voorzitter kan medegaan z. i. stelt men het medisch belang te sterk op den voorgrond; men komt onwillekeurig eenigszins tot de gedachteis dan Texel eene opeenhooping van vuil en smetstoffen Zulks is toch wer kelijk zoo nietde polderbesturen werken steeds mede tot het verkrijgen van betere toestanden. De Wethouder F. Keijser meent dat de Voorzitter den vorigen spreker niet juist be grijpt hij bedoelt niet de slooten in eigen dom, maar die welke in beheer zijn bij de waterschapsbesturen, en voegt er ter beant woording van den vorigen spreker bij, het niet aan zou gaan de polderbesturen in deze als wakende voor de hygiène te beschouwen zulks behoort aan B. en W. te worden op gedragen. De heer C. P. Keijser zegt nogmaals niet met de vorige sprekers te kunnen medegaan en verklaart bjj zijn gevoelen te zullen blijven. De heer Mets vraagt wat de kosten kunnen zijn hij weet dat er eigenaren van ver vuilde slooten zijn, die onmogelijk zelve de kosten, aan het schoonmaken verbonden, kun nen bestrijden. De Voorzitter merkt op dat dit zaken zijn van later zorg. De heer Mets wilde in dit artikel opnemen de bepalingindien de eigenaren van zoo danige slooten onmachtig zijn verbetering aan te brengen, worden de kosten door de gemeente gedragen. De Voorzitter moet zijne steun aan deze bespreking ontzeggen de gemeente mag de eigendommen van particulieren niet verbe teren. De heer Mets meent, dat, waar met het oog op de volksgezondheid zooveel wordt ge,daan, men ook in deze van gemeentewege wel zou kunnen optreden. De Voorzitter zegt, dat, indien de algemeene volksgezondheid zulks vereischte, de gemeente dan handelend en in den geest als door den heer Mets bedoeld zou kunnen optreden. Hierna wordt het art. 30b, zooals het door B. en W. wordt voorgesteld, in stemming ge bracht en met 8 tegen 2 stemmen aange nomen tegen stemden de heeren C. Keijser Pz. en Roeper. Art. 31, waarbij tegen overtreding van art. 28, 29 en 30 eene geldboete van ten hoogste f 10; en tegen overtreding van art. 30a, -b en -c, eene boete van ten hoogste f 25 of maximum-hechtenis van 6 dagen wordt be dreigd, wordt met 8 tegen 2 stem men aange nomen de heeren Roeper en C. Keijzer Pz. stemden tegen. De Voorzitter stelt voor art. 139, zooals het thans luidt, geheel in te trekken en daar voor te lezen de dienaren van politie, enz. Deze wijziging is noodig om ook de nacht- wachts de bevoegdheid te verstrekken, bij eventueele overtredingen handelend op te treden en proces-verbaal op te maken Dit artikel wordt met algemeene stemmen aangenomen. Overeenkomstig art. 18 van het reglement van orde zal de Voorzitter thans de wijziging in zijn geheel aan stemming onderwerpen. De wijziging wordt aangenomen met acht stemmen voor en twee tegen (die van de meergenoemde leden C. Keijser Pz. en Roeper). De Voorz. uit den wensch, dat de uitvoering van dit gedeelte der Verordening nimmer noodig zal blijken. De benoeming van een ambtenaar van den Burg. Stand (vacature Westenberg) is thans aan de ordr. De heer Westenberg wordt als zoodanig herbenoemd met 9 van de 10 stemmen. De Voorzitter stelt voor. wanneer de Raad met hem van oordeel is het noodig is drie ambtenaren van den Burg. Stand te benoemen, j daartoe over te gaan. De Raad vereenigt zich met dit voorstel en benoemt als zoo danig met acht stemmen de heer C. P. Keijser; j op de heeren Koorn en F. Keijser werden de 118 toch lief, nietwaar De jonge vrouw deed snel een paar schreden naar het bed toe en terwijl zij zich over hem heen boog, beroerden hare lippen vluchtig zijn haar. Een ander antwoord gaf zij niet, maar hij was tevreden met dit weinige, want een gelukkige lach bleef op zijn gezicht en hij liet zich met een lichten zucht van inspanning in de kussens terug vallen. „En gij zijt er ook, Blanca voer hij voort. „Ver geef mij, dat ik u niet dadelijk begroet heb. Welk een genot is het toch eene lieve vrouw en trouwe vrienden te bezitten waarachtig, het is het schoonste dat men op de wereld kan heb ben Zijne woorden verloren zich in een onduidelijk gemur mel en zijne oogleden vielen langzaam toe. Nauw een minuut later was hij vast ingesluimerd, maar zijn voor komen liet duidelijk zien, dat deze slaap een groot ver schil was met den verschrikkelijken toestand van bewuste loosheid, waarin hij zoovele uren had verkeerd. De beide vrouwen wisselden geen woord over de ge lukkige wending, hoe natuurlijk het overigens ook voor Blanca geweest ware als zij de jonge vrouw had geluk- gewenscht. Zwijgend bleven zij een poosje zitten toen zeide Blanca, met oogen die met een eigenaardig vochtigen glans schitterden „Ge ziet er zeer slecht uit, liefsteHebt ge dan den geheelen nacht gewaakt „Kunt ge denken, dat ik het niet gedaan zou hebben „En gij zijt misschien niet eens uit uwe kleederen ge weest Dan was het hoog tijd dat ik hier kwam. Ge zoudt Gerard een slechten dienst bewijzen, als ge u zelf Blanca von Steinbach moest onmiddellijk na ontvangst van het telegram op reis zijn gegaan, want zij was reeds den volgenden morgen aan het naast bij Sakran gelegen station en alleen de omstandigheid dat omtrent dien tijd van den dag moeielijk een rijtuig te bekomen was om verder te reizen, was oorzaak dat zij er niet vroeger aankwam. Edith hoorde het knarsen van de wielen over het kie zelzand en zij vernam ook Blanca's stem, toen zij met het meisje eenige oogenblikken sprak. Zich overtuigd hebbende, dat Gerard's toestand nog dezelfde was, verliet zij de ka mer, om Blanca, die zoo bereidwillig was gekomen, tege moet te gaan. Reeds op den drempel van de naaste kamer ontmoetten zij elkaar en het was duidelijk te zien, dat Blanca haar in de armen had willen vliegen, maar Edith scheen daar niets van te merken, want zij reikte haar slechts de hand, terwijl zij zacht en op deemoedigen toon, maar zonder hartelijkheid zeide „Gij zijt spoediger gekomen, Blanca, dan ik durfde hopen. Ik zal het niet wagen u daarvoor te danken, want gij doet zooiets niet om dank. Wilt ge Gerard terstond zien?" „Als het zonder nadeel voor hem kan, zeker 1 Maar hoe is dat verschrikkelijke toch gebeurd Men heeft mij ver teld, dat hij met zijn boot in de branding is omgeslagen en door drijvende wrakstukken gekwetst is. Is dat zoo Zij sloeg de jonge vrouw gade met scherpe blikken, beide andere stemmen uitgebracht. Thans wordt in behandeling genomen het adres van den heer De Boer, onderwijzer aan de meer uitgebr. lagere School, verzoe kende verhooging van salaris. De voorzitter, op verlangen van den Raad namens B. en W. prae-advies uitbrengende, zegt, dat de heer de B., benoemd op eene jaarwedde van f 700, in het bezit van de acte Fransch zijne betrekking aanvaardde, dat tijdens zijn verblijf op Texel door hera acte Engelsch en nog kort geleden de hoofdarte is verkregen, dat de heer De Boer getoond heeft veel yver en lust te bezitten, wat door B. en W. zeer wordt op prijs gesteld en welk een en ander ongetwijfeld den leerlingen ten goede komt, dat de vraag om verhooging van salaris volkomen te billijken is en ware het niet dal financieele redenen hen daarin verhinderen, zeer zeker B. en W. goedgunstig op het adres zouden adviseeren, thans evenwel met het oog op de gemeente-financiën en het na ingewonnen informatien niet noodig schijnt te zijn, dat het hoofd der bedoelde school wordt bijgestaan door een onderwijzer met meer acten dan alleen Frausch, moet men, hoewel noode, adviseeren op het adres afwijzend te be schikken. Verschillende leden voer len over dit onder werp het woord; allen waren vol lof over de werkzaamheden van den heer De Boer en geneigd ala blijk van waardeering liet salaris van dien onderwijzer te verhoogen of hem eene gratificatie toe te staan. De voorzitter en de wethouder Keijser waren het volkomeD met de sprekers een9, doch konden omrede nen, iu het prae-advies geuit, daarvan niet afwijken en voegden nog daaraan toe dat men door eene geringe verhooging (want van eene verhooging den heer De Boer waardig kon volstrekt geen sprake zijn) dien heer toch niet blijvend aan de School kori.le verbinden De Raad vereenigde zich ten slotte mt-t 8 tegen 2 stemmen met het prae-advies van B. en W.; tegen stemden de heeren Koorn en Mets. Als laatste punt van de agenda wordt thnns ter tafel gebracht het regelen der belooning voor het opmaken der tienjaarlijksche alpha- bctische tafels op de registers van den Burger lijken Stand. Dit werk dient in het loopend jaar te geschieden en behoort te worden verricht door de ambtenaren van den Burg. Stand aange zien zeer zeker die heeren daarvan liever zijn bevrijd, stelt de Voorzitter voor bet te laten doen en eveDals in 1883 daarvoor te betalen het bedrag van 2 centen per naam. Met algemeene stemmen wordt dit voorstel aangenomen. De Voorzitter deelt den afloop der gehou den verkiezing van een Raadslid mede en acht het goed, met het oog op eventueel bedanken van den benoemde, thans het Stem bureau voor eene volgende verkiezing te benoemen. Door hem worden daartoe aan gewezen de heeren C. Keijser Pz. en A. Dros Az. de overige leden ala plaatsvervangers. Bij de rondvraag vraagt de heer Mets de bemiddeling van den Raad of IV en W. tot het verkrijgen van meer dwarshouten aan de palen langs de havenbeschoeiing. l)e Voorzitter zegt, bij de bevoegde autori teiten daartoe te zullen aankloppen. De heer C. P. Keijser vraagt of er plannen bestaan het aloude kerkhof, binnen de kom van den Burg gelegen, te sluiten, en zoo ja, of ir.' dan niet krachtig tegen die plannen zal te velde trekken. De Voorzitter zegt dat die plannen bestaan daartegen zijn vele inwoners van den Burg en omstreken in verzet gekomen bij Ged. St welk college zich om bericht en raad heelt gewend tot Burg en Wetb. Hoewel de meer derheid van dit college tegen sluiting zich ver klaarde, willen Ged. St. op advies van den Inspecteur van den geneeskundigen dienst het plan uitvoeren en zal op Donderdag 7 dezer eene commissie deze zaak in loco onderzoeken. De heeren Keijser en Westenberg brengen met vele woorden hunne bezwaren tegen derge- lijken maatregel in en trachten aan te toonen l dat de tegenwoordige toestand voor de ge zondheid niet het minste gevaar oplevert. De discussie wordt door ilen Voorzitter afge broken door te zeggen dat de heeren als onbe voegd niet kunnen oordeclen over bet al of niet schadelijke van den toestand, en lovendicn de zaak als een particuliere niet bij den Raad thuis behoort. De heer Keijser vraagt of belanghebbenden tot de commissie worden toegelaten, waarop door den Voorzitter ..waarschijnlijk wel* wordt i geantwoord.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1893 | | pagina 1