doch eene bacteriologische studie over het „ruimwater" der schepen. En waar om Omdat de Duitschers van „kiel water" spreken als zij „ruimwater* be doelen. Doch dit is nog het ergste niet. Nu onlangs zijn internationale bepalin gen vastgesteld en van regeeringswege openbaar gemaakt, voor de ontsmetting van vaartuigen in geval van besmette lijke ziekte. Ook in dat stuk wordt goedig de Duitsche uitdrukking van „kielwater" voor „ruimwater* overge nomen. Geen Nederlandsche zeeman, die niet vreemd zou opkijken, indien hem gelast werd zijn „kielwater" met ijzervitriool te ontsmetten Misschien zegt dr. S. A. weet iemand een middel om dit verlummelen van onze kernachtigste uitdrukkingen ietwat tegen te gaan. De Eerste Kamer zal Dinsdagna middag a. s. te halfvier vergaderen. Bij de jl. Dinsdag te Amsterdam gehouden herstemming voor een lid der Provinciale Staten tusschen de heeren C. J. M. Dijkmans en mr. L. H. Povel, is gekozen de heer Dijkmans. De open doorgraving. Zal nu weldra een begin worden gemaakt met een tweede doorgraving van Hol land op zijn smalst, om de wateren van Noordzee en Zuiderzee zonder belem mering van sluizen ineen te doen vloeien? Jl. Dinsdag is aan het grootsche vraag stuk, waaraan de heer A. Huet met ijzeren volharding zijn leven heeft ge wijd, in de openbare vergadering van het Kon. Instituut van Ingenieurs een be langrijke gedachte nwisseling gewijd, maar tot een slotsom is men niet gekomen. Dit werd dan ook door nie mand verwachthet doel der vergade ring was enkel opmerkingen uit te lok ken van allen die in het onderwerp be lang stellen en vooral van hen die er be lang bij hebben.De ontwerper van het plan der open doorgraving kreeg aldus ge legenheid zijn denkbeelden zoo noodig nog nader toe te lichten en bedenkingen te beantwoorden. DeRegiments-vaandels. Een zeldzaam grootsch militair schouwspel zal op Donderdag 21 dezer op het Malieveld te 's Gravenhage plaats hebben bij gelegenheid van de uitrei king der nieuwe vaandels en standaards aan de verschillende regimenten infante rie en cavalerie, hetgeen door H. M. Koningin Wilhelmina persoonlijk zal geschieden. Door elk der regimenten infanterie worden detachementen gele verd ter sterkte van honderd onderoffi cieren en minderen met de noodige offi cieren, terwijl de regimenten cavalerie daartoe detachementen van 30 ruiters zullen verstrekken. liet regiment grenadiers en jagers, de escadrons van het 3e regiment hu zaren en de batterijen van het 2e reg. veldartillerie, in de residentie verblijf houdende, zullen in hun geheel aan de plechtigheid deelnemen. Ook de stafmu ziekkorpsen van het 4e en 7e regiment infanterie, onderscheidenlijk in garnizoen te Leiden en Amsterdam, zullen tot dat doel overkomen. De Minister van Oor log en alle luitenant-generaals en gene- raals-majoor van het leger verschijnen te paard. Bij de uitreiking zal de carré-for matie worden aangenomen. Het regi ment grenadiers en jagers formeert een der flanken, de detachementen van de regimenten infanterie de middenflank, en de huzaren, waarachter de veldar tillerie, en andere flank. De opstelling heeft plaats in massa. Alle niet ingedeelde bereden hoofd-en subalterne officieren plaatsen zich achter de generaals aan de eene zijde van Hare Majesteit en gevolg, terwijl aan de andere zijde de nietbereden officieren worden opgesteld. Na afloop der plechtigheid zullen de troepen voor Hare Majesteit defileeren. 3innenlandsch nieuws. Texel. - Op het verzoek van onzen burgemeester, om de loting voor de nationale militie voortaan alhier te doen geschieden in plaats van te Helder, is gunstig beschikt. De loting voor dit jaar is bepaald op Vrijdag 20 Oct. a. s. en zal alsnu voor het eerst aan den Burg geschieden, mede voor de ingezetenen van Vlieland. Texel. Het te Oudeschild gevestig de onderlinge begrafenisfonds „Steunt Elkaar", mag zich in toenemenden bloei verheugen. Het fonds trad 1 Sep. 1887 in werking, zonder kas en met 52 j leden. Thans is er in kas een bedrag van f 958.06en telt de vereeniging i reeds 285 leden. Alkmaar. In Januari 1894 zal j het vijfentwintig jaar geleden zijn dat de rederijkerskamer „Bilderdijk" alhier j werd opgericht. De rederijkerskamers „West-Frisia" te Hoorn, „Cremer" te Haarlem en „Boogaers* te Koog aan de Zaan, zullen dit feest mede vieren, door in de maanden October, Novem ber en December op te voeren de too- neelstukken: „Martin de Kruier",„ Karei Eduard in Schotland" en „Lotos". Voor deze uitvoeringen zijn door de feestvierende Kamer uitgeloofd een gouden medaille en f 100, een verguld zilveren medaille en f 50 en eene her inneringsmedaille. Als leden der jury- zullen optreden de heeren ds. P. van der Veen, Amsterdam, E. M. van Soest, leeraar in - de Nederlandsche taal- en letterkunde aan de H. B. S. alhier, en J. Francken, hoofd der school te Bergen. Assendclft. De Gemeenteraad heeft besloten, den toren, waarvan de spits bij den brand der Herv. kerk werd vernield, geheel te sloopen, omdat de fundamenten, door het verlagen van het polderplein, niet meer te vertrouwen zijn. De toren zal niet van ge meentewege herbouwd worden, doch aan de kerkvoogdij der Herv. gemeente zal uit de assurantie-penningen f 6000 worden aangeboden, om bij den herbouw der kerk daaronder ook den toren op te nemen, waarbij dan de burgerlijke gemeente het recht zal hebben in dien toren een klok te plaatsen. Benoemd tot onderwijzeres te Midslandop Terschelling, mej. E. G. yVesselanr, te IJ horst (gem. Staphorst). Marin# en Leger. Het „Hbld." deelt mede, dat Hr. Ms. fregat „De Ruyter*, in plaats van Bahia, alleen Kaapstad zal aandoen. Deze wijziging van reisroute staat in verband met den op stand in Brazilië. Hr. Ms. schroefstoomschip 4de kl. „Bo naire", in conservatie op 's Rijkswerf te Hellevoetsluis, wordt daar met spoed gereed gemaakt voor de indienststelling op 1 Oct. a. s., tot het houden van politietoezicht op de visscherij in de Noordzee. De luit. ter zee lste kl. J. B. Snethlage wordt 1 Oct. a. s. in de directie der Marine te Amsterdam gedetacheerd, ten einde tegen woordig te zijn bij de gereedmaking van het aldaar in aanbouw zijnde pantserschip „Ko ningin Wilhelmina", aan boord van welken bodem hij bestemd wordt om later als lsten officier op te treden. Jl. Dinsdag herdacht de heer G. Philipse, oudste lste machinist der Marine, welbekend door de expeditie van de „Medusa" in de wateren van Japan, den dag, waarop hij op een diensttijd van 50 jaren kon bogen. Het ontbrak den jubilaris dezen dag niet aan bewijzen van vriendschap en achting. Van heinde en verre werden zij hem toegezonden. Een fraaie leunstoel, voorzien van zilveren plaat met inscriptie, werd door de Kon. Vereeniging „Het Indische Kruis", te Am sterdam, aan baar eerelid geschonken. Onderwijs en examens. Aan C. Blaauboer, te Wieringerwaard, die onlangs met goed gevolg examen aflegde voor de Kweekschool voor Machinisten te Araster dam, is ter tegemoetkoming in zijne oplei- dingskosten door H. M. de Koningin f 100 en door H. M. de Koningin-Regentes f 500 Landbouw en Veeteelt. Uit Hollands Noorderkwartier meldt men, dat in verschillende streken aldaar voor de tweede maal de hooioogst in vollen gang is. De vreemde maaiers, die naar hunne woonplaatsen teruggekeerd waren, zijn op nieuw ontboden en alle handen vinden te genwoordig druk werk. Moge niet overal de hooioogst bevredigende uitkomsten op leveren, voor menigenboer brengt de tweede snede zooveel hooi aan, dat veel nog weer terecht kan komeu en de zorgen voor den naderenden winter zeer verminderen. Als een voorbeeld hoe het Hollaad- sche vee in het buitenland steeds gezocht blijft, kan dienen, dat een Transvaler on langs van den heer A. de Goede, te Becm- ster, een anderhalfjarigen stier heeft gekocht, bestemd voor de fokkerij in de Transvaal. Het dier, een schoon exemplaar, is viermaal bekroond; het werd verkocht voor f400, welk bedrag echter met bijvoeging van de transportkosten tot de plaats van bestemming stijgt tot ongeveer duizend gulden. Door de aanbieding van prijzen door het bestuur der landbouwafdeeling Zijpe, werden op de paardenmarkt te Scbager- brug 46 paarden aangeboden. Met de meeste paarden boven 1 jaar kwam de heer J. de Veer, te Schagen, waarvoor hij f 10 ontving. Met het mooiste paard kwam de heer P. Boekei, te Schagen, waarvoor hem f 7.50 werd uitgekeerdvoor het daarop volgend mooiste paard van den heer C. Francis, te Zijpe, werd f 2.50 toe gewezen. De prijzen der paarden liepen van f 80 a f 450. Vanwege de afd. Noordholland der Ver eeniging „Het Nederl. Paardenstamboek" had jl. Maandag op Texel eene keuring plaats ter inschrijving in het stamboek en ter toekenning van Provinciale en Rijks premiën. Voor het Stamboek werden aan geboden 6 merriën en 1 hengst, waarvan 5 merriën werden opgenomen. Bij eene in de vorige week te Terschelling gehou den keuring werden twee merriën inge schreven. De majoor Ramaer, voorzitter der remonte-commissie, woonde deze keuring bij. Kerknieuws. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. kerk te Texel. Zondag 17 Sept., Burg, voorm. 10 ure, da. van Schaick. Koog, voorm. 10 u. en Oosterend, nam. 3 u., da. dc Mazure. Den Hoorn, voorm. 9.30 en Oudeschild, nam. 2 u., da. Leffef. De Cocksdorp, voorm. 9.30, de heer Barenda. Doopagez. kerk te Texel. Zondag 17 Sept*, geen dienst. Ned. Herv. kerk te Noord-Zype. Zondag 17 Sept., voorm. 9.30, Oudesluis, ds. van Deursen. Ned. Herv. kerk te Zuid-Zijpe. Zondag 17 Sept,, geen dienst. Doi'pagez. kerk te Zuid-Zijpe. Zondag 17 Sept., voorm. 9.30, Oudesluis, ds. van Cnlcar. Ned. Herv. kerk te Callantsooï. Zondag 17 Sept., voorm. 9.30, ds. Hobus, van Barsingerhorn. Ned. Herv. kerk te Sint-Maarten. Zondag 17 Sept., voorm. 9 u., ds. Mühring. Ned. Herv. kerk te Eenigenburg. Zondag 17 Sept., voorm. 9.30, ds. Bron, van Helder. Rechtszaken. Arrondissements-rechtbank te Alkmaar. Zitting van 12 September 1893. YV. S. en J. D. R., beiden te Alkmaar, wederspannigheïd, de eerste 2 maanden en de laatste 14 dagen gev. P. S., te Texel, mishandeling, f 12 boete of 8 dagen hecht. G. G., huisvr. v. J. v. d. B., te Helder, mishandeling, f 5 boete of 3 dagen hecht. F. A. L., te Helder, diefstal, 3 maanden gev. C. W. v. R., te Anna Paulowna, verduis tering, f 5 boete of 3 dagen hecht. K. S., te Schagen, mishandeling, 8 dagen gev. J. M., te Anna Paulowna, mishandeling, 4 weken gev. C. S. en G. E., beiden te Haringkarspel, diefstal, ieder 3 dagen gev. J. M., te Zijpe, vernieling, enz., 7 dagen gev. J. B., te Winkel, mishandeling, 6 weken gev. A. K., huisvr. v. J. W., te Grootebroek, f 5 boete, aubs. 3 dagen hecht. J. D., te Enkhuizen, diefstal, 14 dagen gev. K. B., te Grootebroek, beleediging, f 5 boete, subs. 3 dagen hecht. S. F., huisvr. v. J. K., Ie Wieringer waard, mishandeling, f 13 boete, subs. 5 dagen hecht. Buitenland. Belgie. Bij de volksstemming in de Borinage hebben van de 24,000 mijnwer kers, die uitgenoodigd waren te stemmen, zich slechts 12,000 vóór eene werkstaking verklaard. De overigen onthielden zich van stemming. Frankrijk. Naar de Braziliaansche gedelegeerde in Europa mededeelt, heeft hij het telegrafisch bericht ontvangen, dat alle Staten aan de Regeering hebben ken nis gegeven, dat zij bereid zijn de wettige macht tegen de opstandelingen te verde digen. De gezant van Brazilië heeft een telegram van zijne Regeering ontvangen, meldende, dat het eskader der opstandelingen het vuur geopend heeft op de batterijen, die den ingang der haven van Rio Janeiro beschermen. De aanval is afgeslagen er zijn 31 dooden en 60 gewonden gevallen. De landmacht blijft President Floriana Pelanto trouw. Het gezantschap van Brazilië heeft omtrent den opstand te Rio het volgende medege deeld aan de „Agence Havas" Admiraal Custodio Melle is met een deel der Marine in opstand gekomen. De stad is echter rustig, de schouwburgen en open bare instellingen blijven geopend, de han del en de banken zetten hunne operatiën voort. De Regeering maakt zich sterk, den opstand te onderdrukken. Het congres heeft besloten den staat van beleg af te kondigen, maar de Regeering gelooft niet dat zulks noodig is. De opstandelingen hebben op verschillende punten eene poging gedaan om aan wal te gaan, werden tel kens teruggeslagen en zijn daardoor nu ontmoedigd. De forten te Rio houden de schepen der opstandelingen in bedwang, zoodat deze zelfs niet het ruime sop kun nen kiezen. Onder de opstandelingen zijn slechts 28 officieren. Het overige deel van de land- en zeemacht is op de hand der Regeering. De Fransche generaal de Miribel is il. Maandag overleden tengevolge van een val van zijn paard. Hij maakte als jong officier den veldtocht in de Krim mede in den Italiaanschen oorlog onderscheidde hij zich op het slagveld van Magenta, waar hij aan beide handen gewond werd, maar het ridderkruis won. Als kapitein maakte hij de campagne in Mexico mede; bij de bestorming van Puebla kreeg hij een schot in het hoofdom zijn moedig gedrag werd hij tot officier van het Legioen van Eer benoemd. In den Fransch- Duitschen oorlog werd hem het bevel over een mobile brigade opgedragen en verwierf hij zich in onderscheidene veld slagen een roemrijken naam. Zijn dood is voor Frankrijk een groot verlies, want men rekende op hem voor een eventuee- len revanche-oorlog. Duitschland. Prins Bismarck's herstel gaat langzaam vooruit. Oostenrijk. Te Belevics (Arad), waar de Keizer thans vertoeft, is een op roerige beweging ontstaan, door Rumenen op touw gezet, bij gelegenheid van den jaardag van den Czaar. Twee bataljons zijn daarheen gezonden. Engeland. De „Nat. Lib. Federation" heeft een manifest uitgevaardigd, waarin het Hoogerhuis, „dat slechts zichzelven vertegenwoordigt," heftig wordt aangevallen wegens het verwerpen van de Home Rule- voordracht, die door het Lagerhuis was aangenomen. Voorts wordt daarin gepro testeerd tegen de aanmatiging der lords, om eene ontbinding van het Lagerhuis te willen uitlokken, en ten slotte wordt ge zegd, dat de kwestie van het Hoogerhuis at te schaffen of te wijzigen, voortaan eene belangrijke plaats zal innemen op het programma der liberale partij. Italië. Tweehonderd Fransche en Italiaansche werklieden hielden gisteren te Rome een verbroederingsfeest, waarbij tal rijke redevoeringen werden gehouden. De muziek speelde de Marseillaise. De door het gemeentebestuur van Piana dei Greci genomen maatrege len tot beveiliging van den openbaren gezondheidstoestand wekten de ontevreden heid van een deel der bevolking. Een aanval werd gedaan op het stadhuis, waar het gepeupel binnendrong, alles kort en klein sloeg en de registers van den burger lijken stand vernielde. De militaire macht kwam tusschen beide, joeg het gepeupel uiteen en bezette het stadhuis. Zuid-Afrika. De voorhoede der Matabele trekt op naar de grens van het gebied der Britsche Zuid- Afrikaansche maat schappij. Verkenners zijn bij de Lundi- rivier aangekomen. Op het fort Victoria wordt de alarmklok geluid. Dit fort is goed toegerust, om den aanval der Matabele te weerstaan. CHOLERA. Te Katendrecht is een onderwijzer, werk zaam te Rotterdam, overleden aan Azia tische cholera. Te Rotterdam zijn jl. Dinsdag aan gegeven één persoon als overleden aan Aziatische cholera en twee personen als daaraan lijdende, zoodat elf lijders in be handeling zijn. 124 De jonge vrouw schudde bet hoofd, zonder dat een spier van haar onbeweeglijk gelaat vertrok. „Ik ben niet ziek", zeide zij, „maar ik heb een verzoek aan je, Blanca, en ik zal je tot mijn dood toe dankbaar blijven, als ge mij de vervulling van mijn wensch niet weigert. Zoolang Gerard's ziekte duurt, moet ge mij nooit met hem alleen laten nooit, zelfs geen kwartier lang. Wilt ge mij dat beloven De aangesprokene zag verbaasd op en eene uitdrukking die naar onwil zweemde verscheen een oogenblik op haar zacht gelaat. Maar in de uitdrukking van Edith's gelaat moest iets zijn, dat haar medelijden inboezemde, want terwijl Blanca de ijskoude hand der jonge vrouw greep, zeide zij „Ik wil alles doen wat verlichting en rust kan geven, wees hiervan overtuigden begeef u nu ter ruste. Tot de komst van den dokter moogt gij uw bed niet ver laten Edith hoorde deze woorden niet. Het geheele verdere gedeelte van den nacht zat zij in de andere kamer voor het wijd geopende venster, met het hoofd in haar hand gesteund, terwijl brandende tranen over hare wangen vloeiden, staroogend naar de oneindige zee, waarop de maan haar blauwzilveren licht uitgoot. Tot laat in den morgen bleef zij ongestoord zitten. Blanca was in de veronderstelling dat zij sliep en zij wilde zoo'n heilzame slaap niet storen. Eerst tegen negen uur des morgens werd er aan de deur geklopt, maar het was het kamermeisje slechts, dat binnentrad. „Ach, genadige vrouw," zeide zij angstig, „wees toch om Godswil niet boos, maar de man uit Sakran is er nu 125 weer voor de tweede maal, en hij smeekt zoo roerend, dat ik het niet over mij kon verkrijgen hem wederom weg te zenden." „En wat verlangt hij dan wel van mij Betreft het soms Wilhelm Abrikat?" „Ja, genadige vrouw Het loopt met hem ten einde en hij wilde u zoo gaarne nog eens zienHet is waarlijk roerend hoe die arme lieden er op uit zijn al zijne wenschen te vervullen." „Zeg den man, dat ik terstond met hem zal meegaan," antwoordde Edith snel, „en breng mij dadelijk mijn hoed en mantel Weinige minuten later schreed zij, zonder Blanca van haar vertrek verwittigd te hebben, aan de zijde van den visscher voort. Het was dezelfde oude man, die zich twee maal zoo vijandig tegenover haar betoond had. Hij liep naast haar en zijn hoofd was diep op de borst gezonken hij antwoordde op haar vraag hoe het Wilhelm Abrikat ging: „Hoe zou het hem gaan hij sterft!" waarna hij vastbesloten scheen, zich met geen verder gesprek in te laten. Na een korte wandeling door de duinen bereikten zij het huisje waarin de zieke lag. Een troep vrouwen stond zwijgend en met de gewone sombere uitdrukking op het gelaat voor de deur. Stom, maar eerbiedig maakten zij plaats toen de voorname dame in hun midden trad. Het binnenste der hut bestond uit twee lage ver trekken en het licht, dat door het kleine, van de zee af gekeerde venster viel, was zoo spaarzaam, dat Edith eenigen tijd noodig had om de menschen en voorwerpen in hare onmiddellijke nabijheid te kunnen onderscheiden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1893 | | pagina 2