COGNAC^ 1889er it. Bstèphe Médoc 1889 EHAMPAGK jNjr)jfl£ p« flesch f 2.10.1 Gebroeders Serbrock, Mr. SIi@diim.kef5, EERSTE KWALITEIT ENGELSCHE STOFFEN, DE REFERENDARIS. De Visscherij, Liefdadigheid naar Vermogen. Liefdadigheid naar Vermogen. Abr. SLOOS, Geen grijs haar meer! De nieuwe London per anker f 30. er ALU Damrak H. 61. in de keurigste dessins. LEZING Bölger Zoon, Bölgers Tliee, GEMAK J. STORM. Prijs f 3. Ter aanbeveling zegt Dr. OTTO HEHNER, President van 9 i/the Society of public Analysts, Londen" „De Jong's Cacao is volmaakt zuiver en overtreft in fj fijnen geur en delicieusen smaak, de beste van alle bekende soorten." Dr. ARTHUR HILL HASSALL, Londen, schrijft: Jong's Cct-ccio is geheel onvervalscht en rijk aan l al de uitnemende en voedzame bestanddeelen der Theobroma Cacao." The ^British Medical Journal" verklaart „De Jong's zuivere oplosbare CACAO is een uitmuntend preparaat. In geur, oplosbaarheid en kracht c zou ze bezwaarlijk te overtreffen zijn." Fabrikanten DE ERVE H. DE JONG, 1 hofleveranciers, Wormerveer. Plaatsgeriooteii Door omstandigheden kunnen wij geen gevolg geven aan het besluit der algemeene vergadering, om per lijst aan U eene geldelijke bijdrage te vragen, tot dekking van het tekort ad f 500 op de aannemingssom, voor het bouwen van een Oudeliedenhuis. Mocht U echter eenig bedrag willen afstaan en inzenden, in dank zal het door ons worden aangenomen. Helder, 1 October 1893. Het Bestuur C. D. ZURMUHLEN, Voorz. A. KLIK, penningm. J. BROUWER, Secret. C. SWAVING. Dr. H. BITTER Jr. H. H. J. NAS. J. P. Th. VAN DER KEMP. Aan de Donateurs, Leden en Begunstigers Nu wij niet kunnen voldoen aan het besluit der algemeene vergadering, om, per lijst, aan de Ingezetenen eene geldelijke bijdrage te vragen tot dekking van het tekort op de aanne mingssom, voor het bouwen van een Oudeliedenhuis, wenden wij ons tot U, met het vriendelijk verzoek ons te helpen. Wij vertrouwen U bereid te zullen vinden, al3 eerstdaags de lijst U zal worden aangeboden. Het doel toch, om oude lieden, zonder onderscheid van geloofsbelijdenis, een behoorlijk tehuis te verschaffen, zal, naar wij ons vleien, wel door U worden gesteund. En als wij dan bedenken, dat slechts f 0.62^ per hoofd zal behoeven te worden gecontribueerd, dan mogen wij van uwe offervaardigheid verwachten, dat het tekort van f 500 ruimschoots zal worden gedekt. Helder, 1 October 1893. Het Bestuur C. D. ZURMUHLEN, Voorz. A. KLIK, Penningm. J. BROUWER, Secret. C. SWAVING. Dr. H. BIT TER Jr. H. H. J. NAS. J. P. Th. VAN DER KEMP. Een gehuwd Officier der Marine zoekt tegen 1 Dec em- ber «lrie of twee gemeubileerde kamers te Nieuwediep. Brieven, met opgave van stand en prijs, onder letters N. D., aan het Bureel dezer Courant, worden zoo spoedig mogelijk ingewacht. Er biedt zich aan, nu of later eene Burger-dienstbode, van buiten. AdresLetter V, Bureel dezer Courant. Te huur gevraagd aan de Hoofdgracht een Woonhuis met Kelder. Opgave van huurprijs, bewoning en wanneer te aanvaarden, lett. C. C., Advertentie-Bureau J. C. DE BUI- SONJE Zoon, Hoofdgracht. Notaris te Winkel, i zal op Dinsdag 24 October I k1|'§P 1893, des namiddags 1 uur, in de herberg van den Heer D. i KIST, te Kolhorn, publiek verkoopen 1. Eenige HUIZEN en ERVEN te Kolhorn, gemeente Barsïngerhorn, kad. Sectie B, No. 886, 887, 1536, 1537, j 1538, 1539, 1535 en 1561, te zamen groot 13 aren 12 centiaren, j 2. Een HUIS en SCHUUR, met het erfpachtsrecht op den grond, te Winkel, kad. Sectie A, nommers 1491, j en 1492, groot 6 aren 5 centiaren. Het laatste perceel wordt vermoedelijk 1 in twee gedeelten geveild. Alles voor de onverdeelde helft 1 behoorende tot den benificiairen boedel I van wijlen den Heer CORN. BOOD Jbz. is de beste der Parfume rieën om 't grijze haar te doen verdwijnen, is onscha delijk voor de huid, verft niet af en is te Nieuwediep alleen verkrijgbaar bij Wed. F. KAMPÉR, Kanaal weg IS, te Helder. Prijs S5 cent per flacon en f 1.50 per dubbele flacon. MEDICI3VA Deze Cognac, direct geïmporteerd, is in alle opzichten zuiver en (lus ten zeerste aan te bevelen voor geneeskundig gebruik. Vooral in deze tijden is het noodig dat alleen d i e soorten Cognac's aanbevolen worden, die den toets van een nauwkeurig onderzoek kunnen doorstaan. Deze Cognac wordt geleverd op flesch, franco naaste spoorweg station van bestemming. COGNAC IEDICINAL No. 1 ft f 1.80 per flesch. COGNAC MEDIOINAL No. 2 ft - 2.50 COGNAC MEDIOINAL No. 3 ft - 3.50 COGNAC MEDIOINAL No. 4 ft - 5.- COGNAC MEDIOINAL No. 5 ft - 7.- E==E Men lette er op dat alle flesschen v e r z e g e 1 d zijn, HH. Grossiers in Wijnen en Cognac genieten flink rabat. EIGEN VERKOOPHUIZEN. AMSTERDAM idem LEIDEN MAASSLUIS ROTTERDAM Commelinstraat 78. Marnixstraat 75. Turfmarkt 5. Zandweg 39. Jonker fransstraat 85. Depots op alle flinke plaatsen. Kelders en Kantoor Hun Magazijn is steeds ruim voorzien van §2.s> g 00 "'S |ëa- i {=■-&. 5= -g i H 1 q i W S c=> 5 0 :o ^2 U> H feu Maandag 9 October, des avonds ten 7 uur 30 min., door den Wel. Eerw. Zeer Gel. Heer Dr. PIERZON, Directeur der Heldring- Gestichten te Zetten, I over de Prostitutie, in de groote zaal van „Tivo li". 10 cent entree. Hofleveranciers van Hare Majesteit de Koningin-Weduwe. bekroond te Amsterdam, Gent en Parijs, wordt verkocht bij: Helder Jl. Iliibbcliug, Kanaalweg. Nieuwediep L. IEiitcr. Oudesluis I*. II. de Carpcntlcr. Anna Paulowna P. de Vries. 't Zand in de Zijpe II. Bakker. u n u S. Korvcr. l Heeren-Bottines, met breede neuzen en lage hakken (Engelsch model), worden in verschillende soorten, naar den voet gemaakt, geleverd door A. ADRIAANS E, Schoenwinkel „Bonne Chaussure," 21. KONINGSTRAAT 21. r c/> O CD s pj (O Het Bijkantoor VAN D. E. COSMAN, in Effecten, AMS'FKHtBAM, wordt 9 3 October c. k. verplaatst van de Weststraat 13 naar de Hoofdgracht 80 en is tot dien tijd gesloten. Bij ondergeteekende verscheen: Oorspronkelijke (Haagsehe) Roman, door Voor leesgezelschappen en leesbibliotheken onmisbaar. Tegen toezending van het bedrag wordt het boek franco toegezonden. Helder. J. H. VAN BALEN. Bij J. H. VAN BALEN, te Helder, wordt uitgegeven: Weekblad voor Zee- en Zoetwatervis- scherij, Vischteelt, Vischbereiding en Vischhandel. Prijs per kwartaal f 1.25. Inhoud van nummer 44: 3de klasse-tarief voor Visschers. Betonning van Kaap- en Molengat. Bestelgoederentarief. Over wettelijke bescherming van de Alikruikenvangst. Tentoonstelling Visscherij. Ver huringen en Verpachtingen. Vis- scherij berichten. Allerlei. Gratis- Adreslijst. Advertentiën. Voor een ieder die eenig belang stelt in de visscherij, is dit blad onmisbaar. Snelpersdruk van J. H. van Balen, te Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1893 | | pagina 4