wijzer, te Bredahet diploma B (acte tot 1 het geven van onderwijs in correspondentie- schrift, Stolze-Wéry) aan den heer P. Pen- i dermann, particulier, te Rotterdam. De Rijkscommissie tot het examineeren van 1 machinisten aan boord van koopvaardijschepen heeft in hare zitting, te Amsterdam gehouden, uitgereikt het diploma B nan de heeren M. P. C. Petri, C. van Beek, J. C. Verhoeve Bruinvis, F. J. Verburgt, H. P. Boekwijt, C. J. Schotel, L. G. v. Steenwijk, G. v. Loon, G. B. v. Buuren, A. v. Steenwijk, J. B. W. Kromwijk en P. v. Wieringen het diploma A aan de heeren W. C. Wenpe, J. v. Heem stede Obelt, J. D. Löschen, G. F. üelvigne en J. Oorver. Twintig candidaten hadden zich aangemeld. Marine en Leger. De 2de luit. der artillerie W. van der Koogh alhier, is gedetacheerd bij het 1ste reg. veld-artillerie te Amersfoort. In de opleiding van de adsp.-administra- tenrs bij de Marine zal eene belangrijke wijziging worden gebracht. De cursus zal daarbij drie jaren duren en geheel overge bracht worden bij het Kon. Instituut voor de Marine alhier, zoodat daarmede ook het logies aan boord van het wachtschip zal ver vallen. De adelb. 1ste kl. Jhr. H. RoëU, W. A. van Aken, J. J. de Vries en H. van Schre ven vertrekken 4 Nov. a. s., onder bevel vau den luit. ter zee 1ste kl. A. L. van der Moolen, met het stoomschip Burgemeester den Tex" naar Oost-Indië. Rechtszaken. Arrondissements-Rechtbnnk te Alkmaar. Zitting van 3 October 1893. J. d. G., te Alkmaar, mishandeling, 5 da gen gev. P. U., te Amsterdam, wederepannigheid, 14 dagen gev. J. d. B., te Petten, beleediging, f 16 boe te, subs. 6 dagen hecht. K. v. M., te Helder, beleediging, f 8 boete subs. 2 dagen hecht. A. V., te Texel, heling, 5 dagen gev. P. H., te Barsingerhorn, beleediging, 5 dagen gev. P. 8., te Helder, beleediging, f 10 boete, subs. 6 dagen hecht. J. L. t.. H. en J. F., te Helder, schennis der eerbaarheid, ieder 8 dagen gev. J. V., te Barsingerhorn, mishandeling, 8 dagen gev. M. H., J. H. en C. d. H., huisvr. van J. H., te Helder, mishandeling, ieder 1 week gev. H. V., te Beverwijk, mishandeling, 1 maand gev. A. B., te Eukhuizen, diefstal, 8 dagen gev. J. R., D. K. en P. P., te Wervershoof, mishandeling, ieder 3 dagen gev. E. V. Z., te Avenhorn, diefstal, f 5 boete, sub. 3 dagen hecht. zienlijke personen, die admiraal de Mello aanhangen. De Britsche gezant waarschuwde de vreemdelingen var. alle nationaliteiten l<io te verlaten, daar de vloot het plan te kennen gaf het bombardement voort te zetten. De brievenzakken worden voor het vertrek en voor de aankomst door Peixoto doorzocht. Men verwacht dat te Rio Grande, te Porto Allegro en te Pelotas beslissende gevechten geleverd zullen worden. Buitenland. Belgie. Een bende van 400 werk stakers heeft nabij Ransart den spoorweg vernield. De gendarmes werden met stee- nen geworpen, waarop zij een charge maak ten en de bende uiteendreven. Negen per sonen werden in hechtenis genomen. Ver scheidene benden werkstakers trekken in de streek rond. Spanje. Het gevecht tusschen de Moorsche stammen en het Spaansche gar nizoen van Melila is veel ernstiger geweest dan de gewone schermutselingen, zooals ni die streken telkens plaats hebben. De Mooren hadden den laatsten tijd de nieuwe vestingwerken bij fort Guaraich even snel verwoest als de Spanjaarden die oprichtten. Generaal Margallo, comman dant van het garnizoen te Melila, besloot daar een eind aan te maken, en het ge volg is geweest een geweldige aanval van de Mooren op het fort. Het blijkt dat het gevecht den geheelen dag geduurd heeft. De aanvallers waren j tusschen de 6000 en 7000 man sterk, ter wijl de Spanjaarden slechts 300 man telden. Dat er hevig gevochten is, bewijst het groot aantal gewonden aan de zijde der Span- j jaarden 100 man, waarvan er 32 gestor- I ven zijn. De Mooren waren met Remming- ton-geweren gewapend en vochten met 1 fanatieke woede, maar de kanonnen van het fort richtten een vreeselijke slachting onder hen aan. In de dorpen op de na- burige hoogten werden verscheiden mos keeën en huizen verwoest door de wel- I gerichte schoten der Spaansche artillerie. Het geheele garnizoen van Malaga, nl. j 3000 man, zal naar Melila gezonden worden. 1 De Regeering heeft besloten, de manschap- pen van het tweede legercorps, welke vóór de vervulling van hun drie jaren dienst ontslagen waren, terug te roepen. Gisterenmorgen ten 9 ure is te Bar- celona de anarchist Pallas terechtgesteld hij hield zich zeer (flink. Er vielen geen j ongeregeldheden voor. Noord-Amerika. Het aantal der te New-Orleans bij den wervelstorm en den springvloed omgekomen personen bedraagt 2000. Brazilië. Volgens een bericht van 5 dezer, uit Montevideo aan de „New- 1 York Herald", duurde het bombardement, dat den 4en hervat was, den geheelen dag. Granaten werden in de stad gewor pen de batterijen aan den wal beant woordden het vuur. In de stad heerscht groote ongerustheid, de zaken staan geheel stil, de beurs is verlaten, de soldaten van 1 Peixoto plegen diefstal cn moord. Troepjes gewapende soldaten doorkruisen de stad om recruten te werven voor het leger van Peixoto. Andere afdeelingen grepen aan CHOLERA. Sedert onze vorige opgave deden zich choleragevallen voor in de navolgende gemeenten Rotterdam, a. 1, o. 1, h. 2, i. b."6; Hazerswoude, a. 1 0. xOudenbosch, a. x Helenaveen, a. 1 Zwolle, a. 5, o. 3, h. 1 Horst, a. 1, o. r Uitwellingerga, a. 1 Hontenisse, h. 1. Op de „Koningin Emma", die in de haven van Soerabaja lag vlak bij de „Atjeh", waarop vijf sterfgevallen van cholera zijn voorgekomen, heeft zich ook een geval ver toond, eenige uren nadat ze was in zee gesto ken. De patiënt bezweek binnen eenige uren. De krachtig doorslaande Oostelijke moesson hielp om het schip te ontsmetten. Het bleef bij dit éene geval. Te Makassar kwam de „Emma" met de gele vlag in top binnen en moest nu 4 dagen quarantaine houden. Gemengd nieuws. ZAAK-DE JONG. Naar de „Arnh. Ct." uit Londen ver neemt, is de politie daar druk in de weer om na te gaan, wat de Jong, toen hij met juffrouw Schmitz drie dagen te Londen is geweest, al zoo heett uitgevoerd. Een ding staat vast, zegt de schrijver, en dit werd mij jl. Donderdag door den waarnemenden commissaris der City-politie bevestigd, aan wien het onderzoek in die zaak opgedragen is, nl. dat de Jong Londen beter kent, dan men maar eenigszins ver moeden durft. Om te beginnen, heeft hij in gezelschap van juffrouw Schmitz in Wheeler's-hotel op het Devonshire Square zijn intrek genomen, waar niemand ter wereld, die Londen niet door en door kent, er in 't minst aan zou denken om te gaan logeeren en dat een dokter, met zijn vrouw op een huwelijksreis zijnde, zeker uiet betrekken zou. Het hotel ziet er uit wendig zeer onooglijk uit en is op een zeer stil binnenpleintje gelegen, dat door een zeer nauw straatje tot Bishopsgate-Street toegang geeft. In een tegenovergestelden hoek van het pleintje, dat door zeer hooge huizen begrensd wordt, vindt men een war net van steegjes en gangetjes, die gedeel telijk in Whitechapel, gedeeltelijk in Pet ticoat Lane uitloopen. Wat de eerste buurt betreft, hierover behoef ik slechts weinig te schrijvenwat de Petticoat Lane betreft, mag ik gerust zeggen, dat deze naast Whitechapel een der vuilste en onaanzien lijkste gedeelten Londen uitmaakt. Hier is de wijkplaats van buitenlandsche vluch telingen, smokkelaars, bookmakers en der gelijke slag lieden, die allen van de uit oefening van oneerlijke praktijken leven. Hier meent men dat de Jong zijn siga ren van de hand gezet heeft, waarvan hij, volgens de eigenares van Wheeler's-hotel, een grooten voorraad in zijn bezit had en die reeds binnen een half uur kwijt was. Toch weigeren de meeste lieden in deze buurt de politie iets omtrent de Jong mede te deelen, hoewel het zeker is, dat hij hier een gedeelte van zijn 5 dagen heeft door gebracht. Doch niet alleen hier, ook in Silvertown, een dokbuurt in Oost-Londen, waar armoede en ellende naast misdaden heerschen, is de Jong bekend en de politie heeft reeds inlichtingen ingewonnen omtrent 4en houder van een slaapstee in deze buurt, waar de Jong, eenigen tijd geleden, gewoon was zijn logies te nemen. Mijn zegsman, zoo vervolgt de corres pondent van de „Arnh. Ct.", die op het gebied van opsporen van misdadigers reeds zijn sporen verdiend heeft, gaf mij de ver zekering, dat binnen enkele dagen zeer gewichtige mededeelingen door hier vertoe vende personen zullen gedaan worden, wier namen ik op 't oogenblik geheim moet houden, doch die weldra een zoogenaamd sub boena van het rechtscollege zullen ontvangen, waardoor zij verplicht zullen zijn om getuigenis omtrent de Jong en juffrouw Schmitz af te leggen. Zoowel te Maidenhead, de woonplaats van de taniilie Juett, als te Reading, een stad, waar miss Juett en de Jong inkoopen deden en de eerste haar uitzet bestelde, gaat de politie een ijverig en systematisch onderzoek instellen. Een van de vele vrouwen, die de Jong met zijn mooie praatjes heeft weten in te pakken, is tegenwoordig dienstbode bij den heer S., op eene villa aan den 's Graveland- schen weg onder Hilversum. Als souvernir aan haren omgang met de Jong te Utrecht, i bezit zij nog een portret, liet laatste dit I van hem gemaakt is. Deze vrouw was tot I nu toe niet als getuige in de zaak-de Jong opgetreden, aangezien de heer S. daartegen j bezwaar maakteDonderdagmorgen werd i zij echter door de ambtenaren der recherche in verhoor genomen. Reeds lang is van verschillende zijden het denkbeeld geopperd, of men de Jong niet in hypnotischen toestand zou kunnen brengen en hem aldus het geheim ont lokken, dat hij hardnekkig weigert te openbaren. Naar het „Hbld" verneemt, is de justitie op dit denkbeeld ingegaan en heelt zij Woensdag, in overleg met eenige geneesheeren, besloten eene proef met hyp nose te nemen. De wet verbiedt het bren gen van beschuldigden in hypnotischen toestand niet; echter zou een beklaagde niet veroordeeld kunnen worden op be kentenissen, in hypnotischen toestand afge legd. Het doel is dan ook alleen om de Jong, nu hij pertinent weigert op de hem gedane vragen te antwoorden, eenige aan wijzing naar de vermiste vrouwen te ont lokken. Deze poging zal in het werk ge steld worden door dr. H. de Jong, krank zinnigenarts te 's Gravenhage, en dr. A. A. W. van Renterghem te Amsterdam, die den gevangene zullen bezoeken, onder voorwendsel een geneeskundig onderzoek naar zijne geestvermogens te moeten instellen. Op de Vendu te 's Gravenhage werd gisteren een nieuw gouden tientje, met de beeltenis van de Koningin er op, publiek verkocht voor f 27, buiten het opgeld. Men schrijft aan het „Vad". „Een aardige episode uit de studietijd van drie jonge Hollandsche zangeressen zal u wellicht genoeg belang inboezemen om er melding van te maken. Het betreft de dames Anna Corver, uit den Haag, Marie Snijders, uit Delft, en Jeannette De Joog j uit Leeuwarden, die, te Berlijn haar studiën ak> .zangeressen seOërt netvÖtrfj ua 1 eude, met haar leermeesteres geruiraen tijd te Ebensee vertoelden en daar al spoedig als „die drei Hollanderinnen" bekenden gevierd waren om haar heerlijken zang. Zij waren in de beste kringen genoodigd en leerden zoo te Rinnbach, bij een bui tenpartij, prof. Joachim kennen. Zij wilden hem een ovatie brengen. Op een rots zich plaatsende, zongen de drie meisjes den meester het Engelen-terzett uit „Elias" voor en zij maakten door haar schoone gaven en opvatting zooveel indruk op hem, dat hij er niet over uitgepraat raakte ook niet tegenover de ex-Koningin van Hannover, wier gast hij te Gmunden was. De gevolgen bleven niet uit. De doch ter der Koningin, Prinses May vanHannover, kwam ten huize der leermeesteres de drie jonge zangeressen hooren en om kort te gaan Dinsdag traden de drie Holland sche meisjes te Gmünden voor de Vorste lijke familie op. Behalve de Koningin en haar dochter, was ook de Hertogin van Cumberland, de zuster van den Czaar, aanwezig en eenige leden der Hofhouding, met nog enkele genoodigden, onder wie de componist Emil Hess. Onze landgenooten oogstten veel bijval. Zij zongen een paar terzetten en duetten, benevens de volgende solo-nummers: mej. Corver„Von ewiger Liebe", van Brahms, cn „Ideale", van Tostimej. Snijders „Kreuzzug", van Schubert, en „Das Ring- lein", van Emill Hess, den leeraar van de Prinsessen van Cumberland. Hij bewonder de de schoone, Volle altstem van de jonge zangeres en verzekerde, dat zij zijn lied op een voor hem-zelf treffende wijze had ver tolkt. Mej. De Jong zong „Solvejgs Lied", van Grieg, en „Volkslied", van Giehrl, welk laatste zij met zooveel gloed en bezie ling voordroeg, dat de Koningin-zelve haar uitnoodigde het te herhalen. „De drei Hollanderinnen" hebben allen groot succes verworven en laten in den Vorstelijken kring een zeer goeden indruk na. De Koningin en de Prinsessen reikten haar de hand en wenschten niet enkel, maar voorspelden haar ook een schoone toekomst. Na het concert bij de Koningin waren de jonge zangeressen tot een souper genoo digd bij Ridder Von Arneth. Zij zijn thans voor nog een korten tijd naar Berlijn terug gekeerd, maar de dagen, in Oostenrijk door gebracht, zullen door dit schoone avontuur die verrassende gevolgen van het gezang der drie gratiën op een rost voor Joachim onvergetelijk voor haar blijven." Te Hannover stierf mevr. Pohl door vergif. Haar man, een fabrikant van chi rurgische instrumenten, werd gearresteerd hij trachtte tweemaal vergeefs zelfmoord te plegen. Stoomvaart en Scheepstijdingen. Co n rad (9.), van Amsterdam naar Bata via, vertrok 5 Üct. van Genua. Sa ma rang (s.) van Batavia naar Rotter dam, passeerde 4 Oct. Sagres. B r 0 m 0 (s.), van Rotterdam naar Batavia, vertrok 4 Oct. van Suez. Schiedam (s.), vertrok 4 Oct. -an New- York naar Arasterdam. V e e n d a m (s.) arriveerde 4 Oct. van Rot terdam te New-York. Rotterdam te New-York. Dubbeldam (s.), vertrok R Oct. van New-York naar Rotterdam. O b d a m fs.), van Rotterdam naar New- York, vertrok 6 Oct. van Boulogne-sur-Mer. W e r k e n d a m (s.), arriveerde 6 Oct. van New-York te Rotterdam. V i s 8 c h e r ij. Nieuwediep, 7 October. Sedert jl. Donderdag werden hier door 5 korders 10 tot 30 tongen, 2 tot 5 mandjes kl. schol en 1 tot 3 manden schar aangevoerdtong gold 80 cent per stuk, kl. schol f 3 per mandje en schar f 2.50 per mand. De kotter H. D. 300, schipper Groen, besorade aan tong, tarbot, schol en schar f315. De afdeeling Helder der „Vereeniging ter bevordering van de Nederl. Visscherij" hield jl. Donderdagavond, onder presidium van den heer S. W. Stooker, eene alge- meene vergadering in ,,'t Centrum". Nadat de vergadering door den Voor zitter was geopend en de notulen van de vorige door den Secretaris, den heerG. T. von Oterendorp, waren voorgelezen, werd door den Voorzitter medegedeeld dat de verschillende voorstellen, door de afdeeling ter jongste algemeene vergadering der Vereeniging gedaan, succes hebben gehad, daar toch door de Holl. Spoorwegmaat schappij is bericht dat, naar aanleiding van het voorstel, door haar zullen worden verkrijgbaar gesteld gezelschapsbiljetten voor visschers, ten getale van minstens 10 reizende of voor xo personen betalende, welke biljetten S dagen geldig zijn, en dat zal worden ingevoerd een uniform-tarief voor bestelgoederen op de Nederl. lijnen, welk tarief voor de verzenders van visch veel voordeeliger zal zijn dan de thans bestaande tarieven. Verder heeft de Minister van Marine doen weten dat, overeenkomstig het verlangen der afdeeling, door hem zal worden overgegaan lot gedeeltelijke beton ning van het Kaap- en Molengat, waardoor dit ook voor grootere visschersvaartuigen bevaarbaar wordt. De verschillende mis sives, op genoemde besluiten betrekking hebbende, werden door den Secretaris voorgelezen. Medegedeeld werd dat het afdeelings- bestuur zich heelt gewend tot het Hoofd- bestuur, met verzoek pogingen te willen aanwenden om te verkrijgen dat het wrak van het bij de Haaksgronden gezonken liggende stoomschip „Gulf of Panama" van Regeeringswege worde betond, wijl dit groot gevaar voor de visschersvaartuigen oplevert. Het Hoofdbestuur heeft bericht, aan dit verzoek gevolg te zullen geven. Verder geschiedde mededeeling dat van het Hoofdbestuur het verzoek werd ont vangen om, met het oog op de eerstdaags vanwege de Vereeniging te houden protest- meeting tegen de droogmaking van de Zuiderzee, te willen opgeven hoeveel Hel- dersche vaartuigen de Zuiderzee-visscherij uitoefenen. Het antwoord op die vraag werd reeds door het Bestuur verzonden. Van het Hoofdbestuur werd bericht ont vangen dat het zich, naar aanleiding van de ter algemeene vergadering geuitte klachten, tot den Minister van Marine heeft gewend, met verzoek het politietoezicht op de visscherij bij nacht te verscherpen. De Minister heeft daarop terstond inlichtingen bij de betrokken autoriteiten ingewonnen j en ten antwoord bekomen dat de visschers, 24 dat zij weg was, daarbij vurig hopende, dat zij in liet eerste jaar maar niet terug mocht komen. Hij had, door de kinderen pratend en lachend mee getroond, zijne schoonzuster uitgeleide gedaan tot op den weg buiten het hek, en trad, geheel onder den indruk van het gebeurde, schoorvoetend, ontevreden en toch een weinig beangst de tuinkamer binnen. Hij herademde, toen hij bemerkte, dat de ju ff rouw er niet was en toch had hij haar gaarne ontmoet, om zich te kunnen overtuigen of zij zich de hatelijkheden van zijne schoonzuster ook had aangetrokken. Door een voorgevoel gedreven, liep hij fluitende de gang door," maakte een boodschapje in de keuken, liep de benedenkamer door, zoo onverschillig moge lijk, maar zag haar nergens. Toen naar boven, de gang over. Hare kamerdeur stond aangeduwd, dus was zij daar zeker. Toch wilde hij zekerheid hebben. Het viel gemakkelijk een vraag te verzinnen. „Bent u daar, juffrouw „Ja, mijnheer, wat is er van uw dienst De deur werd geopend en hij zag terstond, dat zij geschreid had en haastig het gezicht had afge- wisclit. „Wat is er aan de hand?" vroeg hij ongerust. „Niets, mijnheer," antwoordde zij, maar tegelijk barstte zij in snikken uit. „Kom," zeide hij, „u moet dat zoo erg niet opne men. Zij is een beetje lastig uitgevallen, mijne schoon zuster. Trek het u zoo niet aan. Zij is gelukkig hier geen meesteres." „Waarom beleedigt mevrouw mij dan zóó?" snikte de juffrouw; „wat heb ik haar in den weg ge legd Zij ziet mij voor het eerst en zegt de leelijkste dingen." Demmers trok de wenkbrauwen saam. „Waar duivel bemoeit zij zich ook mee," mompelde hij. „Ja, ik moet haar die kunsten afloeren. Ik wil iu mijn eigen huis doen wat ik verkies." En later ver volgde hij „Nu, denk er maar niet meer over, juf, ik beloof 25 u, dat ik er voor zal zorgen, dat het niet meer gebeurt. Ik wil hebben, dat gij hier gerespecteerd wordt, wat drommel is dat Suze's droefheid 3cheen minder te worden. Zij wischte hare tranen weg en liet toen de hand, waarin zij den zakdoek hield, in den schoot vallen, als iemand die zeer veel leed heeft. Zij keek met hare roodbe- kreten oogen uit het raam in den tuin en scheen in gedachten verzonken. „Zoo is het goed", zei Demmers, die haar nu dichter genaderd was, „kom, 't is gekheid, je dat zoo aan te trekkendenk er niet meer aan." Hij strekte, door eene opwelling van medelijden gedreven, de hand uit en streek haar over het gol vende bruine haar, zooals men een kind bemoedigt. De juffrouw glimlachte verlegen en keek hem met hare aardige oogen door de nog vochtige lange wim pers met een verlegen lachje aan. Demmers kreeg een kleur en trok nu zijne hand terug. „Nu, is de vrede gesloten vroeg hij, haar lachend in het gelaat ziende en haar de hand toestekende. Glimlachend gaf zij hem de hand en ondanks zich zelf, hield Demmers dat handje langer dan noodig was in de zijne. „Het spijt mij ook voor haar," zeide hij, weer op het onderwerp terugkomende. „Mijne schoon zuster is een beetje bemoeiziek en wat snibbig. Zij heeft zich daardoor al meer vijanden op den hals gehaald dan zij wel denken kan. Ik dweep ook niet met haai-, maar wat moet je doen Men is wel genoodzaakt de raenschen te nemen zooals zij zijn, omdat men ze niet krijgen kan zooals men ze gaarne zou willen. De kinderen, daarvan hoitfjl ik; die tweelingetjes vormen een aardig span. Ze v&ren met u ook spoedig goede maatjes, merkte ik." „Ja," zei de juffrouw, „'t zijn aardige kinderen zóó, zijn dat tweelingen Ik dacht het al, want zij gelijken sterk op elkander." „En zij zijn bovendien alléén," zeide hij. „Zij zijn

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1893 | | pagina 2