[>?GRXj RHENSER MINERAALWATER G. MUIJS, PARK TIVOLI. Twintigste en laatste ZOMERCONCERT, Bericht naar Waarheid. Depots van Thee, M. Ravenswaay Zonen, THEE Gebrs. SNEL, V. BORADORI, GEN EVER, A. J. DE JONGH. W. JAGER GERLINGS, Openbare vergadering, AANBESTEDING AARDAPPELEN. De Schout-bij-Nacht, Direc teur en Commandant der Marine te Willemsoord, tevens Commandant der Stelling van den Helder, doet mededeeling aan Helder's Burgerij, dat in den avond van Donderdag den 12den October e. k., tusschen 8 uur en middernacht, eene gecombineerde oefening zal gehouden worden, door Zee- en Landmacht, op en ▼óór de Heldersche Zeewering. Er zal gevuurd worden met zwaar geschut, flankvuurmon den en draagbare wapenen, waarom een ieder gewaar schuwd wordt niet op den dijk te verschijnen, de vensters aan de zeezijde open te houden en netten en palingfuiken in tijds weg te nemen, om zich voor ongelukken en schaden te hoeden. Namens den Schout-bij-Nacht voornoemd, De Kapitein-Luitenant ter zee, Stafofficier der Zeemacht, W. J. DERX. Abr. SLOOS, Notaris te Winkel, azal op Dinsdag 24 October 1893, des namiddags 1 uur, in de herberg van den Heer D. KIST, te Kolhorn, publiek verkooperi: 1. Eenige HUIZEN en ERVEN te Kolhorn, gemeente Barsingerhorn, kad. Sectie B, No. 886, 887, 1536, 1537, 1538, 1539, 1535 en 1561, te zamen groot 13 aren 12 centiaren. 2. Een HUIS en SCHUUR, met het erfpachtsrecht op den grond, te Winkel, kad. Sectie A, nommers 1491, en 1492, groot 6 aren 5 centiaren. Het laatste perceel wordt vermoedelijk in twee gedeelten geveild. Alles voor de onverdeelde helft behoorende tot den benificiairen boedel van wijlen den Heer CORN. BOOD Jbz. Stationstraat 10, vraagt tegen 15 October een flinke dienstbode, goed kunnende koken. PI. v. v. Di8tr.-Yeearts te Schagen, vanaf heden dagelijks te consulteeren. te geven door het Harmonie-Oi'chest van het Stafmuziekkorp s der Kou. Ned. Marine, onder directie van den Kapelmeester J. K O N IN G Zondag 8 October 1893. Aanvang 2J uur. 1V1 \J U Sh O. Ontvangen eene elegante collectie MODELHOEDEN en NAUVEAUTÉS, benevens eene prachtige keuze in NIEUW BONTWERK in verschillende prijzen. Onder minzame aanbeveling, A. DEKKER-SCHÜ1JT. Het van alle soorten Briiinkool-Briqaettcu eerst ingevoerde, meest bekroonde, onovertroffen, beroemd Merk is Programma: l. Pestholler Mnrscb, componirt für Kla vier zu zwei Handen, Mevrouw van A. (In- I strumentirt von J. Koning). 2. Ouverture Die lustigen Weiber von Windsor, Otto Nicolai. 3. Grande Polonaise de Concert, F. Blumentritt. 4. Selection de 1'opéra z/Adelia", Ginconio Donizetti. 5. Ouverture i d'une ffite Vi'netienne, J. Patrie. 6. Muii- kalische Hilderbogen, Louis Stetefeld. 7. O schoner Mai Walzer aus der Operette «Blinde Kuh", Johann Strauss. Nos. 3, 4 en 5 eerste uitvoering. Het eerste Symphonie- Concert zal worden gegeven Dinsdag 17 October 1893. I Voor niet-leden is de entrée-prijs Heerenf 0.50 Dames0.25 Gedurende de uitvoeringen is het loopen en rijden met kinderwagens om de muziektent heen verboden. Namens de Commissie van beheer van liet Stafmuziekkorps der Kon. Ned. Marine, de Kapelmeester, J. KONING. De Notaris E. VAN DER VEEN, te Schoorldam, zal op Woensdag 18 October 1893 bij opbod en op Woensdag 25 dier maand bij afslag, telkens voormiddags 10 uur, aan 't Zand, gemeente Zijpc, in t«het Koordliollandscli Koffiehuis", in het openbaar verkoopen De Boerenplaats m in den Boschweg, nabij 't Zand, gem. Zijpe, sectie H. Nos. 304, 306, 307, 308, 309, 652, 781, 782, groot 16 bunders, 93 roeden, 80 ellen. Verhuurd aan C. MAREES Dz., voor f'350,per jaar, met verplichting om jaarlijks voor f 200,mest te verwerken, de landerijen tot Kersttijd 1897 en het huis tot 1 Mei 1898. Eerst de perceelen afzonderlijk en dan in combinatie. Eigendom der erfgenamen van Vrouwe A. CALKOEN, douairière JOHAN CORNELIS CLOTTER- BOKE PATIJN VAN KLOET1NGE. Breeder bij biljetten. Inlichtingen geven voornoemde Notaris en Notaris WALLAND te Utrecht. uit het Magazijn van te GORINCHEM. Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde «pakjes van vijf, (wee en 'jcen hair en ccn Ned. met vermelding van nommer en prijs, voorzien van nevensstaand merk, volgens de Wet gedepo neerd. Zich tot de uitvoering van geëerde ordei's aanbevelende, Nieuwediep. K. Metzelaar Az., Binnenhaven 12. J. Breebaart, Langestraat. Wieringen. J. D. Boersen. Behagen. Wed. KI. Denijs. De Ontvanger der Registratie en Domeinen te Helder zal op Donderdag 19 October 1893, voorm. 10 uur, in het lokaal ,/Tivoli", ten overstaan van den notaris Hattinga Raven, in het openbaar verpachten voor 6 jaar, ingaande 1 Januari 1894: 31 perceelen (waaronder 6 visscherij) van de verdedigingswerken in de gemeente Helder. 10 perceelen gronden langs do Bin nenhaven in den Helder. 1 perceel grond bij de groote Koop- vaarderssluis ;de visscherij in de Buiten haven en recht tot hechten van paling fuiken. 3 perceelen duingrond langs het Koegras en 1 perceel jacht op die duinen. Boekjes bevattende perceelsbeschrij ving en voorwaarden bij den ontvanger te hekomen, ad 10 cents. N oor d-Hollandsch© Hypotheekbank. te Alkmaar. Ten kantore der Bank zijn verkrijgbaar Pandbrieven, rentende 4 pCt. tot den koers van 10CB pCt. i Pandbrieven, rentende 31 pCt., tot den koers van 98i pCt. De Directie: Mr. H. BOELMANS TER SPILL. Amsterdam, dat <3L© beste doofRolen geeft. Hoe beter de doofkool, des te langer de bri<|iictten vuur houden. Doet dus uw voordeel en blijft uitsluitend dit beroemde Merk stoken. Verkrijrjbaaibij Handelaren in brandstoffen uit de KheDserbron te Rlicns bij Coblenz a/d Rijn, is het beste tafelwater, wordt door erkende geneeskundigen aanbevolen, is geheel vrij van bacteriën. Agent voor Helder en Omstreken li LUYCKX. Verdronkenoord, C 100, A1K maar. Itaïiaaasch.s Sehoorstosuvegsr en Eeekvetdrijver, neemt aan schoorsteenen geheel en al rookvrij te maken, met 5 jaren garantie te ontbieden door de geheele provincie. GOED OF GEEN GELD. Verzoekt UEd. gunst en recommandatie. PUIKE OUDE 1 SCHIEDAM^ Schiedammer Merk: NT G H TC AP. Verkrijgbaar bij de meeste Grossiers in gedistilleerd. N.B. Als bewijs van echt heid is cachet en kurk steeds 'voorzien van den naam der .Firma P. HOPPE. De 's Graventiaaasclie Hypotheekbank verstrekt Gelden ter leen legen MATIGE RENTEN en AAN NEMELIJKE VOORWAARDEN, op Buizen en Landerijen, en geeft PANDBRIEVEN uit van f lOOO, 500, 100 en f 50, uitstekend geschikt voor solide geldbelegging. Inlichtingen te bekomen te Helder bij den Heer firma J. H. Enschedé, Wijnhandelaars, Haarlem, bevelen bijzonder aan hunne goede, zuivere Bordeaux-Wijnen, van af f 28.per anker; AI g i e r s c h e W ij n, per anker f 24.(a contant); Roode Port a Port, van af f 1.10 per flesch; echte Tokayer, f 1.50 per halve flesch; uitmuntende CO GN AC, per liter en per flesch, steeds in voorraad bij den Hoofd-Agent voor Helder enOm streken: G. Koning, Hoofdgracht 30. op Maandag 90ctober 1893, 's avonds ten 7.30 ure, in de groote zaal van „Tivoli". Spreker de Wel. Eerw. Zeer Gel. Heer Ds. PIERZON, Directeur der Heldring- Gestichten te Zetten. Ieder, die belang stelt in den strijd tegen de prostitutie, wordt dringend uitgenoodigd. Kaarten zijn a 10 cent verkrijgbaar aan het «/Militair Tehuis" en 's avonds aan het Lokaal. TE PARIJS Zenden gratis enfranco het prachtig geïllustreerd mode- Album met Nederlandschen of Frauschen tekst, bevattende de afbeeldingen der laatst uitgeko men modellen voor hel Winter seizoen van kleederen. hoeden en/.., voor heeren, dames en kinderen, op gefrankeerde aan vraag aan MM. JULES JALUZOT C" PARIJS Stalen van zijden, wollen en katoenen stoffen, laken, enz. enz. worden eveneens franco toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer de prijzen te bepa len. Dit album bevat tevens de inlichtingen welkcvoor degoede en prompte uitvoeringen der bestellingen bcnoodigd zijn. Bestellingen van 25 francs en hooger worden met eene verhooging van 5 0/0 franco vracht ~en vrij van inkomende rechten in alle plaatsen van Nederland aan huis bezorgd. Dc klanten hebben geene for maliteiten voor de inklaring ol andersints te vervullen, daar ons réèxpèditiehuis te Bozendaal Noord Brabant daarmede be last is. Helder. Alom verkrijgbaar. Probeer s. v. p. de §onchon Thee No. 11, a r 1.25 per Kilo. Plaatsen, waar onze net verpakte THEE nog niet verkrijgbaar is, wederverkoopers gevraagd, op bijzondere zeer gewenschte voorwaarden. „V E3ST A," MaatschapDiJ m LGTensnrzM iet Uittarinj lij Getarte, te> AMSTJE5R.JD A. M. Goedgekeurd, hij Koninklijk Besluit van 24 Maart 1893, No. 35. COMMISSARISSEN: P. B. J. FERF, te Haarlem. H. J. G. MODDERMAN, te 's Gravenhage. J. i. LE FÊVRE DE MONTIGNY, te Amsterdam. T. HAITSMA MULIER, te Lochum. Mr. H. SMEENGE, te Hoogeveen. RAAD VAN TOEZICHT: P. B. J. FERF, Commissaris-President. J. J. LE FÊVRE DE MONTIGNY. DIRECTIE: W. DE VISSER, te Amsterdam. C. MAASKANT, te Nieuwer-Amstel. Maatschappelijk Kapitaal öOO.OOO. Deze Maatschappij sluit alle soorten van Levensverzekeringen. Het recht van Uitkeering bij Geboorte is omschreven in Art. 16 der Polisvoorwaarden. De Tarieven zijn naar de nieuwste sterftetafel berekend. Verzekerden met I een verzekerd bedrag van af f 5O0.deelen in de winst. Inlichtingen, Voorwaarden, Tariaven, enz., verkrijgbaar ten kantore dei- Maatschappij/ Doelenstraat 8, AMSTERDAM en ten kantore van HII. Hoofd- Agenten en Agenten. Hoofdagent voor Helder en I Omstrolion gevraagd. De Kolonel-Cunniait van let ie Regiment Vestingartillerie zal op Donderdag >2 October 1803, des middags te 12 uur, ten zijnen Bureelo in de Artillerie-kazerne, in het openbaar aanbesteden de levering van de fourages voor de te Helder gedetacheerde paarden van het 3e Regiment Veld-Artillerie, gedurende het tijdvak van 1 November 1893 tot en met 31 October 1894. De voorwaarden van aanbesteding liggen van af heden, dagelijks van 9 tot 2 uur, ter inzage op genoemd Bureel, alwaar zich tevens de bus zal bevinden, ter opname van de gezegelde biljetten van inschrijving. Den Helder, 27 Sept. 1893. De Kolonel voornoemd, P. A. SCHELTUS. van Op Maandag den 16<li;n October 1893, des middags ten 12 uur, zal door de Garnizoens - Voedings-Commissie, ten Bureele van Luitenant-Kwartiermeester VAN RANTWIJK, (Langestraat No. 20) worden aanbesteed de levering van AARDAPPELEN voor het garnizoen Den Ilcldcr. en zulks voor het tijdvak van 1 November 1893 tot 15 Juni 1894. De voorwaarden van levering liggen dagelijks ter lezing op gemeld Bureau, van !s morgeus 1012 uur. De bus, waarin de inschrijvings- biljelten moeten worden gestoken, berust op het Bureau van genoemden Luitenant-Kwartiermeester. Omtrent hetsluiten vancon- tracten van le vensverzekering en lijfrenten bij de Hollandsclie Sociëteit van Levensverzekeringen, opgericht in het jaar 1807 te Amsterdam en tegen woordig onder het bestuur van d© Heeren J. T. VAN BOSSE, J. G.SILLEM, Jb. BIERENS DE HAAN en S. P. VAN EEGHEN, als Commissarissen, Jhr. Mr. C. H ARTSEN ibsz., als Directeur en Mr. J. P. PÜRTIELJE, als tweede Directeur, zijn inlichtingen te verkrijgen aan het Kantoor te Amsterdam, Reguliersdwars straat 12, bij HH. Correspondenten in de voornaamste atedeu des Rijks en bij den Generaal-Agentende Heeren: C. H. HOOFT GRAAFLAND, te Utrecht, Kromme Nieuwegracht 68, en M. J. D00RENB0S, te Middelburg. Correspondent voor den Helder deHeer O. SWAVIIVGr. .fnarlljksche premie per honderd gulden kapitaal-verzekering voor het geheele leven Op 25 jaar f 1.99, op 40 jaar f 3.11. 30 2.27, 45 3.71. 35 2.64, 50 4.53. j Snelpersdruk van J. H. van Balen, te Heldor,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1893 | | pagina 4