Speciale Aanbieding- n Gebroeders Serbrock, EERSTE KWALITEIT ENGELSCHE STOFFEN, De erfgenaam van Robinson, AARDAPPELEN. Bestel- en IJlgoederen. Notaris BACKX, Huisraad en Inboedel, Abr. SLOOS, Bericht van inzet. ALLARD Jr<| Geertruidenberg-Bordeaux. Mï. Kieedermakers, Damrak H. 61. '2 GEMAKKELIJK SCHOEISEL! :Q *2 Heen grijs haar meer! De Visscherij, HHnBCdlCUinVa van Op Maandag den 16den October 1893, des middags ten 12 uur, zal door de Garnizoens - Voedings-Com missie, ten Bureele van Luitenant-Kwartiermeester VAN RANTWIJK, (Langestraat No. 20) worden aanbesteed de levering van AARDAPPELEN voor het garnizoen Den Reldcr, en zulks voor het tijdvak van 1 November 1893 tot 15 Juni 1894. De voorwaarden van levering liggen dagelijks ter lezing op gemeld Bureau, van 's morgens 1012 uur. De bus, waarin de inschrijvings biljetten moeten worden gestoken, berust op het Bureau van genoemden Luitenant-Kwartiermeester. Hollandsehe IJzeren Spoorweg-Maatschappij Aannemen en afleveren van Ingevolge Art. 55 van het Algemeen Reglement voor het vervoer op de Spoorwegen is bepaald, dat Bestel en IJlgoefleren aan het Station te Helder op Zon- en erkende feest dagen slechts worden aangenomen en afgeleverd des voormiddags van 8 tot 10 ure. De Bestelgoederen, die op Zon- en erkende feestdagen ten vervoer zijn aangenomen, worden slechts dan op die dagen besteld, wanneer zij als spoedbestelling ten vervoer zijn aan geboden. Amsterdam, 10 October 1893. De Raad van Administratie Het Gedelegeerd lid, R. VAN HASSELT. gevestigd te Wieringeryraard. znl publiek verkoopen, te Helder, op Maandag 30 October 1893, 's avonds 8 uur, in het lokaal „Tivoli.* Een HUIS en ERF. in de Kooisteeg te Helder, Sectie A, No. 3290, groot 46 centiaren bewoond door den Heer F. UITVLUGT. Belioorende tot de onder het voor recht van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschappen van den Heer Ehl. HOOGVORST, te Anna Paulowna. Dadelijk te aanvaarden. Notaris Hattinga Raven, ater standplaats Nieuwediep, gemeente Helder, zal op Maandag 30 October aanstaande, de; avonds 8 uur, in het lokaal vTivoli", aldaar, openbaar verkoopen No. 1. Een HUIS en ERF aan het Havenplein te Helder, gemerkt No. 15, kadaster Sectie A, No. 7831, groot 3 aren 35 centiaren. Verhuurd aan den Heer R. TIEN STRA tot 31 Aug. 1897, voor f 480 's jaars. No. 2. Een WINKELHUIS en ERF aan de Spoorstraat te Helder, gemerkt No. 120, kadaster Sectie A, No. 4371, groot 1 are. No. 3. Een HUIS en ERF aan den Dijkweg te Helder, gemerkt No. 40, zoomede vier huizen daarachter, gemerkt 41a, 41b, 41c en 41d, kadaster Sectie A, No. 5534, 5535, 5536, 5537 en 5538, te zamen groot 1 are 59 cent. No. 4. Een HUIS en ERF aan de Weezenstraat te Helder, gemerkt No. 61, kadaster Sectie A, No. 6418, groot 83 centiaren. No. 5. Zes WOONHUIZEN en ERVEN in de Schagendwarsstraat te Helder, gemerkt No. 2, 4, 6, 8, 10, 12, kadaster Sectie A, No. 8716,8717, 8718, 8719, 8720 en 8721, te zamen groot 4 aren 25 centiaren, eerst afzon derlijk en daarna gecombineerd. No. 6. Zeventien perceelen BOUW TERREIN te Helder, te weten 2 aan de Wilhelminastraat, kavels 2 en 3 van de schetsteekening, 2 aan de Rozenstraat, kavels 56 en 106, 5 aan de Eerste Rozenstraat, kavels 94 tot en mot 98, en 8 aan de Tweede Rozendwarsstraat, kavels 73, 74, 80 tot en met 85. Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van genoemden Notaris I aan den Kanaalweg No. 79 te Helder JAOUUTS llillllIJgil lUtVüll zal, ten verzoeke van Mr. H. P. M. KRAAKMAN, als curator in na te melden faillissement, op Vrijdag 20 October a. s., des voormiddags 10 uur, aan het Winkelhuis in de l9t« Koning straat No. 69, te Helder, openbaar verkoopen GOED ONDERHOLDEN hoofdzakelijk bestaande in Mahoniehouten Schrijf- ^Éjnnpal bureau, Pianino, Tafels, Ja? Stoelen, Glas- en Aarde werk, Winkel-inventaris", zoomede de aanwezige voorraad Drogerijen, en wat in het algemeen tot het beroep van drogist behoort en alles belioorende tot de failliete massa van J. CREMER. De Ontvanger der Registratie en Domeinen te Helder zal op Donderdag 19 October 1893, voorm. 10 uur, in het lokaal *Tivoli«, ten overstaan van den notaris Hattinga Raven, in het openbaar verpachten voor 6 jaar, ingaande 1 Januari 1894: 31 perceelen (waaronder 6 visscherij) van de verdedigingswerken in de gemeente Helder. 10 perceelen gronden langs de Bin nenhaven in den Helder. 1 perceel grond bij de groote Koop- vaarderssluis de visscherij in de Buiten haven en recht tot hechten van paling- fuiken. 3 perceelen duingrond langs het Koegras en 1 perceel jacht op die duinen. Boekjes bevattende perceelsbeschrij ving en voorwaarden bij den ontvanger te bekomen, ad 10 cents. Notaris te Winkel, ggsü zal op Dinsdag 24 October iMJ'K 1893, des namiddags 1 uur, in de herberg van den Heer D. KIST, te Kolhorn, publiek verkoopen 1. Eenige HUIZEN en ERVEN te Kolhorn, gemeente Barsingerliorn, kad. Sectie B, No. 886, 887, 1536, 1537, 1538, 1539, 1535 en 1561, te zamen groot 13 aren 12 centiaren. 2. Een HUIS en SCHUUR, met het erfpachtsrecht op den grond, te Winkel, kad. Sectie A, nommers 1491, en 1492, groot 6 aren 5 centiaren. Het laatste perceel wordt vermoedelijk in twee gedeelten geveild. Alles voor de onverdeelde helft belioorende tot den benificiairen boedel van wijlen den Heer CORN. BOOD Jbz. 1. De Boerderij aan en nabij de Sint Maartensbrug in de Zijpe, groot 17.99.80, geldt in opbod f 15585.50. Huur f 1000. Lasten f 150.14. Finale toewijzing op Woensdag 18 October 1893, des voormiddags 10 ure, in de herberg van I. SWARTHOFF, aan de Sint Maartensbrug. 2. De Boerderij aan den Slikkerdijk te Wieringerwaard, groot 13.73.80, geldt in opbod f 22390.92. Huur f 1450. Lasten f 187.50. Finale toewijzing op Donderdag 19 October 1893, des middags 12 ure, in het hotel #de Roos", te Schagen. Informatiën verstrekt den Notaris C. BOONACKER, te Schagen. Noord-Hollaudsehe Hypotheekbank. te Alkmaar. Ten kantore der Bank zijn verkrijgbaar Pandbrieven, rentende 4 pCt. tot den koers van 1001 pCt. Pandbrieven, rentende 3! pCt., tot den koers van 98£ pCt. De Directie: Mr. H. BOELMANS TER SPILL. V DER FIRMA ,<v O PRACHTIG BOUQUET. Per anker f 34: 1 Per okshoofd - 200 j Dit merk wordt gedurende de maand SEPTEMBER geleverd met 10 pCt. korting. OPORTO No. 1 fo.85 OPORTO No. 2 -1.20 g OLD PORT -1.80 MADERA No. 1 -0.65 0 MADERA No. 2 -1.40 n 5" MADERA No. 3 - 1.80 DRY MADERA -2.— imitifdam, Hun Magazijn is steeds ruim voorzien van in de keurigste dessins. Ssi w tó *"ÏS 1 s 8 1 5- 51 s ?r f» a CD Heereu-Bottines, met breede neuzen 1 H Z w ,s en lage hakken (Eugelsck model), r c/5 8- n 53 -g ÏU worden in verschillende soorten, 2. c 1 s ft naar den voet gemaakt, 2" S5~ 0 y #10 geleverd door ip® w 1 A. ADRIAANS E, S a 5" CD 5' na - Schoenwinkel „Bonne Cliaussure," ■5 s pT sa 21. KONINGSTRAAT 21. i CD -s Steeds voorhanden de buitengewoon gerenommeerde Theeën van de Firma P. E. Thueré te Utrecht. Dijk»tr.at. Wed. SEVENHUIJSEN. Bij J. H. VAN BALEN, te Helder, is verschenen door André Laurie. met 24 platen van L. B E N E T T. In prachtband f 1.60. In geïll. omslag f 1.30. Bij eiken Boekhandelaar verkrijgbaar 0gk De nieuwe London At. is de beste der Parfume- fflft iKMk "eên om grijze haar te doen verdwijnen, is onscha delijk voor de huid, verft niet af en is te Nieuwediep alleen verkrijgbaar bij Wed. P. KAMPER, Kanaal weg 18, te Helder. Prijs 85 cent per flacon en f 1.50 per dubbele flacon. Bij J. H. VAN BALEN, te Helder, wordt uitgegeven: Weekblad voor Zee- en Zoetwatervis- scherij, Vischteelt, Vischbereiding en Vischhandel. Prijs per kwartaal f 1.25; Voor een ieder die eenig belang stelt in de visscherij, is dit blad onmisbaar. Snelpersdruk van J. H. van Balen, te Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1893 | | pagina 4