1 NEDERLAND. zelf in „Het Oosten", (uT* x> - den en 1 veulen bezit, 48 koe*/ kippen, enz. Daaraan reeds ziet hoeveel een onderzoek van dien ver» slaggever ter plaatse waard is. Van 't Lindenhout houdt hen allen een beetje voor den aap. In de wachtkamer le klasse te Nij megen werd een heer aan mij voorge steld, die zeide dat hij blij was met mij kennis te maken, omdat ZEd. mij te veel te vertellen had, daar hij in de brochure gezien had dat ik nog geen duizendste gedeelte wist van wat daar te Neerbosch voorviel, waar hij sedert 30 jaar zoo goed mee bekend was. Ik erkende dit gaarne. Weet u wel, zeide deze heer mij o. a., dat Van 't Lin denhout nog zoo lang niet geleden 2 prachtige Engelsche paarden heeft bij- gekocht voor circa f 1200 per stuk? Zij hebben pooten als pijpestelen. Kom, laat ons er even heenrijden, ik kan ze u laten zien. Heeft Van 't Lindenhout met het geheele bestuur niet ernstig en plechtig vex'klaard en in druk door 't land ver zonden, dat alle goederen der Wees inrichting ook op liet kadaster staan beschreven op naam der Vereeniging? Het is zooals ik toen, direct na die buitengewone vergadering van het be stuur en hunne verklaring schreef. Ja, inderdaad, schreef ik, zij hebben gelijk, alle goederen der Weesinrichting staan op naam der Vereeniging, dat is vol komen juist, maar al wat op den naam van Van 't Lindenhout staat beschreven bij het kadaster, wordt eenvoudig niet beschouwd als „goederen der Weesin- riehting" en daar zwijgt men dus over. Ik was daarmede bekend geworden door mevrouw Van 't Lindenhout zelve, die mij den 4den Juli 1892 zulks mede deelde maar dat was natuurlijk een zwak bewijs. Nu evenwel zijn de hekken verhangen. Een dezer dagen kwam ik in het bezit van de authentieke acten van den bewaarder der hypotheeken en van liet kadaster te Nijmegen, zes stuks. Drie er van bevatten al de bezittingen die op den naam etaan der Vereeniging tot opneming en opvoeding van ver waarloosde weezen. Drie er van bevat ten al de bezittingen in en om de Weesinrichting, welke op den naam staan van Van 't Lindenhout en zijne kinderen. De officicclc neten liggen (en mijnen huize voor een ieder ter inzage. En nu, heeren bestuurders, welk vertrouwen verdient gij nu nog, na in zoovele periodieke bladen zulke ko- ^aarhcden te hebben gedebi- 0\^ :f wat van Van 't Lindenhout -sf.£en Want het is ook reeds be- n dat Van 't Lindenhout nooit »eft, allerminst van zijne vrouw, '/ie duizenden malen den lieili- Am des Heeren heeft misbruikt i altijil op Hem beriep, hij heeft fit tegen 's Heeren gebod in, de palen terug gezet en is op den t der weezen gekomen', wier Ver- /r sterk is en hunne twistzaak tegen i zal twisten. Het is ook daarom dat liij onlangs in „Het Oosten" ver klaarde uMet mijn huisgezin (hij mocht wel spreken van gezinnen) heb ik ge leefd, wat voeding aangaat en al wat daarmede in verhand staat (ook een pelsjas van f 2200 en een zijden mantel van f 500 te midden der weezen en uit de kas der Weesinrichting. Dit kan niet anders en zal altijd, ook na mijn dood, voor één huisgezin aldus moc(cn blijven Dat is zeer brutaal gesproken en toont hoe hij nimmer gewoon was ge controleerd te worden en steeds alleen heerscht. efHiW en ?dige ver- r schepen voor de defensie van moed'"" 1 vast aan y an vcrbe- tering lang. °P 'K Vrij algemeen werd aang°'iZ(*'hgen op de indiening van een vast plan voor de organisatie onzer zeemacht. Sommigen wenschten daarvoor een wette- lijke regeling, anderen niet maar eenstem mig achtte men een vaste regeling noodig. I Algemeen was men overtuigd van hel groote belang van een goed korps machinis- I ten men achtte evenwel 's Ministers plan- I nen betreffende de reorganisatie van het per soneel van 's Rijks stoomvaartdienst onvol- i doende toegelicht en drong aan op een meer in bijzonderheden uitgewerkt voorstel. Alge- meene afkeuring vond de beoogde regeling voor zoover betreft de opleiding der olfieie- ren-machinist, als onnoodig, in strijd met. de belangen van den dienst en hoogst onbillijk tegenover een thans fungeerend vast korp9 machinisten 1ste kl. Sommige leden drongen daarbij aan op eene organisatie van deze zaak bij de wet. Vrij algemeen kwam men op tegen de door den Minister blijkbaar beoogde vermin- dering, volgens sommigen zelfs geleidelijke opheffing van het korps mariniers. In elk geval scheen reorganisatie thans voorbarig, zoolang niet beslist is omtrent de organisatie onzer levende strijdkrachten in haar geheel. Ook de opdracht van de bewaking der Rijks werven aan een zoogenaamde werfpolitic in plaats van aan de mariniers, vond bij wei nigen instemming. Enkele leden wenschten eene wijziging te brengen in de dienstver richtingen vnn het korps. Met wanrtleering begroetten sommigen *s Ministers streven tot samenstelling van een vrijwillige Marine-reserve; anderen waren daarmede minder ingenomen velen wensch ten in elk geval wettelijke regeling en niet bij Kon. besluit. Intusschen waren velen bereid als proefneming de aangevraagde som van f 10,000 toe te staan. Vele leden vereenigden zich met de gronden j des Ministers, die dezen van meening doen verschillen met de meerderheid der commissie van advies ter zake van de uitoefening van 1 den loodsdienst door stoom- in plaats van door zeilvaartuigen. Een wijziging vnn de dienst- j regeling en van de tarieven scheen echter zeer i j gewenscht. Onder de verschillende vragen, welke verder in het verslag voorkomen, behooren die naar het resultaat van de vergelijkende proeven met pantserplaten naar de redenen waarom ver schillende goederen niet liever hier te lande dan in het buitenland zijn aangeschaft naar den stand der onderhandelingen tusschen Marine en Koloniën, over eene andere verdeeling der i kosten van de Marine in Indiëwaarom onlangs een schip, voor drie jaren uitgaande, op Zondag is vertrokken. Vele leden hadden bezwaar tegen de voortdurende uitbreiding van bet aan het Depart. werkzaam personeel, vooral tegen de uitbreiding van het aantal klerken. Waarom werden niet schrijvers van de actieve zeemacht tijdelijk gedetacheerd Vele leden hadden ernstig bezwaar tegen 's Ministers plannen omtrent de benoeming van kaart- graveurs. Enkelen vroegen of bij den bouw der schepen type A wel genoegzame concur rentie tusschen de binnenlandsche fabrieken is uitgelokt. Leedwezen werd betuigd dat 50 werklieden van 's Rijkswerf te Amsterdam tegen den winter zijn ontslagen konden de werkzaamheden niet regelmatig over het geheele jaar worden verdeeld P En dienden niet die tijdelijke werklieden hooier te worden beloond 's Ministers beoogde maatregel ora tegemoet te komen aan de trage promotie der adelborsten lste klasse vond vrij algemecne afkeuring. Jl. Vrijdagavond is te Groningen onverwachts overleden het lid der Eerste Kamer, mr. B. van Royen. De heer G. v. Deih is door den rechter commissaris te Arnhem gedagvaard tegen heden, ten einde getuigenis der waarheid af le leggen in zake de Wecsinrichting te Neerbosch. Mr. Troelstra, tot dusver met den heer F. van der Goes redacteur van het socialis- I tisch weekblad „De Nieuwe tijd", heeft zijne medewerking aan dat blad gestaakt en zijne woonplaats naar Utrecht verlegd, waar hij een weekblad van gelijke richting zal uitge ven, „De Baanbreker". Gedurende de laatste dagen werden langs de kust drijvende gevonden en alhier aangebracht eenige groote stukken gele was, elk ter zwaarte van 75.1.100 K.G., enkele balken en battings, alles ongemerkt, en wat klein wrakhout, waaronder een zwartge verfd plankje, waarop „Luik Gran Hok Van de lading van het schip „Express" zijn nog aan het Schooilsche strand ongc veer 100 vaten teer aangedreven. Plaatselijk nieuws. Het programma van het vierde winter- concert, hedenavond ten 8 ure door het Staf muziekkorps der K. N. Marine in het lokaal „Tivoli" nlhier te geven, luidt als volgt 1. Heldenruf, Militnir-Marsch, Ernnz T.eit- mann. 2. Ouverture zu der OperNero, Carl lleissiger. 3. a. Le soir, Romance b. Ave Maria, Meditation sur le Tre prélude de Johann Sebastian Bach, Charles Gounod, f 18 October 1893. 4. Grande fantaisie de 1'opéra Timbre d'argent, CamilleSaint-Saëns. 5. Vorspiel und Siciliana aus di-r Oper Cavalleria Rusticann, Pietro Masëagni. 6. a. Herbstlied b. Chanson triste, Peter Hjitsch Tschaikowski, f 6 November 1893. 7. Mnr- cben aus dem Oriënt, Walzer, Johann Strauss. 8. Offenbachiann, Potpourri über Melodiën ans OfTenbacb's Opern, A. Conradi. Nos. 1 en 2 eerste uitvoering, No. 5 op verzoek. Dit concert is alléén toegankelijk voor heeren contribuanten met hunne dames. Met bijzondere plechtigheid had hier gisteren de ter-aarde-bestelling plaats van het stoffelijk overschot van den con ducteur G. Rosier, die jl. Donderdag bij Uitgeest in de uitoefening zijner betrekking op jammerlijke wijze om het leven kwam. Behalve door het stations-personeel alhier, i werd het lijk grafwaarts gebracht door een j groot aantal conducteurs, treincontroleurs en andere ambtenaren en beambten der H. S. Maatschappij, welke daartoe van elders waren overgekomen en die een langen stoet vormden. Aan de geopende groeve werd achtereenvolgens het woord gevoerd door den heer Mulders, stations chef te Uitgeest, voor wiens oogen Rosier I onder den trein geraakte, en door den hoofd-conducteur Bargerbos, die aan de nagedachtenis van den overledene hulde brachten en hem aan zijne collega's ten voorbeeld stelden. Onder de kransen die de lijkbaar dekten, bevond zich een fraaie 1 van levende bloemen, die daarop door het personeel van het station Helder was nedergelegd. Uit de aandoening, die tijdens de plechtigheid op aller .gelaa: was te lezen, bleek op overtuigende w ze dat Rosier zich bij zijn leven de achting en vriendschap van zijne collega's en allen die in zijn dienstbetrekking verder met hem in aanraking kwamen, in hooge mate had weten te verwerven. De heer A. van der Plaats, alhier, komt voor op de voordracht voor een derden onderwijzer aan de school No. 81 te Amsterdam. Sinnenlandsch nieuws. Zijpe. Ingevolge de voorschriften voor dc levering van paarden voor den krijgs- I dienst, zijn hier beschreven 457 paarden, van welke door 242 aan de loting moet worden deelgenomen. Schagen. Er worden pogingen in het werk gesteld om, naast de bestaande zang- vereenigingen „Euterpe" en een dameskoor, ook een gemengde zangvereeniging van dames cn heeren op te richten. Grootebroek. Door eigenaren van hooggelegen landerijen in den polder Het Grootslag worden pogingen aangewend om verandering te brengen in bet waterpeil gedurende de zomermaanden. Zij wen- I schen het zomerpeil standvastig te maken door het inlaten van water. Be bijzonder lage waterstand in den afgeloopen zomerjei tengevolge daarvan de groote moeielijkheid om vooral met {geladen schuiten te varen zetten hun pogingen den noodigen klem bij. Avenhorn. Voor lid van den gemeen teraad moet herstemd worden lusschen de heeren M. Schuiiemaker cn K. Groen. Midwoud. De boerderij, genaamd de Knap, met ongeveer 23 bunders weiland, is in het openbaar verkocht voor f48x71 aan den heer J. Koster. Onderwijs en examens. De heer l). A. G. Vastenou, van hier, heeft te 's Hage met gunstig gevolg examen afgelegd voor boekhouden. Aan de onderwijzeres mej. M. Schakel, te Callantsoog, is op haar verzoek een eervol ontslag verleend tegen 15 December a. s. wegens benoeming te Wijde Worraer. De jaarwedde van een opvolgster is bepaald op f 600, aangezien eene oproeping van solli citanten op de tegenwoordige jaarwedde van f 550 tot geen gevolg heeft geleid. Landbouw en Veeteelt. Het eiland Texel is altijd bekend geweest 1 om zijne vele en goede schapen. Nu IjSinds een paar jaar dc markt der lammeren •^apen meermalen laag is geweest, heeft n..<,11'daar meer en meer toegelegd op het houden van koeien en het leveren der melk aan kleine kaasfabrieken. Vier zulke fabrie ken bestaan er reeds op het eiland, die in den zorner elke week ongeveer 1000 kazen per schipper naar de Alkmaarsche markt zenden. Marine en Leger. Bij de Marine bestaat het voornemen, geen spartorpedo's meer aan te koopen, doch alleen zich tot de aanschaffing van vischtorpedo's te bepalen, daar deze laatste ver boven de eerste moeten uitmunten. Te Amsterdam is het eereteeken voor belangrijke krijgsverrichtingen met den gesp Atjeh 18731890 uitgereikt aan den kon stabel-majoor W. J. Busschoten, machinist 2de kl. C. W. Kemmer en vuurstokers iste kl. F. Donker en G. J. Swart. Het ontslag van de 70 werklieden aan 's Rijkswerf te Arasterdam, aanvankelijk bepaald op 31 Dec. a. s., is, naar aan het „Hbld." bericht wordt, met het oog op den winter, tot nader order uitgesteld. Door den Minister van Marine is met den heer J. R. Dutilh, te Rotterdam, ver tegenwoordiger voor Nederland der „Com pagnie des Hauts-Fourneaux, Forges et aciérics de la Marine et des chemins de fer te St. Chamond", contract gesloten voor de levering van nikkelstalen pantser platen (een totaal gewicht uitmakende van pl. ra. 1,260,000 Kg.), ten dienste van de in aanbouw zijnde oorlogsschepen „Koite- naet", „Ever'sen" en „Piet Hein". Departement van Marine in Oost-Indic. Bij het Marine-etablissement te Soera- baja, is, met ingang van een nader te bepa len dag, gedetach. de oft.-mach, 2de kl. J. Jongkees. Kerknieuws. Door bet kerkelijk Kiescollege bij de Herv. gem. te Oudesclnld op Texel zijn gekozen tot ouderling de lieer T. van der Sterre en tot diaken de heer A. de Waard. Naar wij vernemen zal de heer dr. W. Jelgersma, predikant te Sclioorl, binnenkort een zeldzaam feest vieren. Op 3 Dec. a. s. zal hij namelijk niet alleen zijn SOjarig jubi leum vieren als prediknnt, maar ook zijn 25jarig jubileum als lid van het classikaal bestuur, terwijl het tevens op dien dag een halve eeuw zal geleden zijn, dat de heer Jelgersma predikant teSchoorl werd.Het spreekt van zelf, dat een zoo gedenkwaardige dag niet onopgemerkt zal voorbijgaan. Aangenomen het beioep naar de Herv. gem. te Warder, door ds. I.. H. Rienderhof, pred. te Bossum. Buitenland. Frankrijk. De Ministers Peytral (financiën),Vlielte (openbare werken) en Terrier (handel) hebben jl. Zaterdag hun ontslag ingediend. Men kan dit ontslag als I definitief beschouwen. 1 De heer Carnot heeft het ontslag van het i Ministerie aangenomen. Men zegt datBur- deau (die in het voorlaatste kabinet de porte feuille van Marine had) Minister van Finan ciën zal worden. Dupuy legde jl. Zaterdag aan den Franschen Ministerraad de verklaringen voor, die tot antwoord moeten dienen op de interpellatie-Develle. Hij kondigde aan, dat de Engelsche regeering, in over eenstemming met het rapport der Engel sche geneesheeren, weigert Cornelius Herz voor den rechter van Bowstreet te doen verschijnen, en zulks in strijd met het advies der Fransche doctoren. Duitschland. Het „Berl. Tageblatt" kondigt de verloving aan van den Prins van Napels met Prinses Elisabeth van Wal deckPyrmont, de jongste zuster onzer KoniDgin-Regentes. j Het onderzoek heeft u>x de Duitsche grenswachter, die tweis. stroopers doodschoot, uit noodweer ha> zoodat hxj niet zal worden vervolgd. man zal verplaatst worden, omdat men bt\ vreesd is voor wraak van andere stroopers. HELDER, 28 November. Tegen de Mnrine-begrooting voor 1894 werd hij het afdeclingsonderzoek door sommige leden het bezwaar geopperd dat wel de post voor aanbouw van materieel lager is, doch de gewone uitgaven daarentegen hooger. Vele leden klaagden, dat de duidelijkheid in de specificatie der ramingen te wenschen laat. Verleden jaar werden wel de aangevraagde gelden toegestaan voor drie schep,en type A, maar geen uitspraak gedaan omtrent 's Min. stelsel. Sedert heeft de Min. geen nadere po ging gedaan om een beslissing uit te lokken. Vele leden hielden vast aan de meening, dat deze schepen type A minder geschikt zijn voor den Indischcn dienst. Zij wenschten daarom de drie schepen uitsluitend te be stemmen voer de verdediging van het moeder land en ze danrnaar in te richten. Vele andere leden achtten het intusschen juist een voordeel, een type van schepen te hebben, 112 geheim plotseling verliet. Te zeggen dat hij in spx-akelooze verbazing ach terbleef, zou te zacht zijn uitgedruktsprakeloos kon er nog bij door, maar hij was er zelfs gedachteloos van geworden. Het soesde en woelde in zijn hoofd als in de drukste drukte van een kermispret en te vergeefs spande hij zich gedurende geruimen tijd in om weder geregeld te kunnen denken. Hij was in lettel-lijken zin verplet. Zijn lorgnet lag op een zijner knieën in onmacht, en het koordje, dat anders zoo juist den aard van zijne gemoedsbe weging te kennen gat, hing allertreurigst slap neer. Ilij was diep in zijn fauteuil gezakt en het eerste teeken van laven, dat hij gaf, was dat hij zijn dui men om elkaar begon te draaien, alsof zij in een wanhopigen wedstrijd krijgertje speelden. Toen blies hij eenige malen, als iemand die zware rookwolken uitblaast, en kwam toen langzamerhand weer tot zichzelf. „Zoo'n aap!" dat was de eerste ontboezeming, die hem ontsnapte en bij kortere of langere tusschen- poozen, al naarmate hij zich van den ondervonden schok herstelde, kwamen er meer zoo. „Hij geëngageerd met haardat ongeluk van een ventdie kerel En daar had hij niets van geweten, hijzelf niet. Hij, die nogal van plan was geweest haar hart en hand aan te bieden nu zij zoo'n goede partij was gewox-den. En daar liep nu zijn klerk mede weg Godgeklaagd, God geklaagd mompelde hij. Dat hij zóó om den tuin was geleid Neen, dat was te erg. Waarlijk, dat ging alle perken te buiten. Hij droogde de zweetdroppels van zijn kalen sche del en begon met driftige schreden liet kantoor op en neer te loopen. Hoe hij dien dag doorbx-acht is alléén hem bekend. Deix anderen morgen wachtte hij te vergeefs op zijn klerk en al het leed van den vorigen dag kwam daardoor opnieuw boven. In verdrietige stemming liep hij zijn kantoor op en neer, toen er j 113 wex-d. „Binnenriep de heer Van Warwijck met grim mige stem, maar zijn gelaat klaarde een weinig op (uit noodzaak), toen hij in de binnentredende cliënte mevrouw Demmex's herkende. De moeder van de riveelingetjes had, na ontvanger*, van des dokters briefje, dien morgen geen oogen- blik gedraald om over te komen en wel begrijpende den dokter waarschijnlijk niet te huis te zullen vin den, was zij regelrecht naar Van Warwijck gekomen, dien zij kende en van wien zij wist, dat hij de nota ris van haar schoonbroeder was. Van Warwijck's onaangename stemming begon te veranderen. Hij noodigde mevrouw uit ixx de salon te komen, waar men vrijer kon praten en niet lastig werd gevallen door kantoorbezoekers en begon haar toen het gebeurde te verhalen. Plotseling echter bedacht hij, dat hij eigenlijk zoo wat niets van de bizonderlxeden van Demmers' over- lijden wist, en dat bezorgde hem voor eenige oogen- blikken een onaangenaam gevoel. „Ja, ziet u, mevrouw," begon hij, vrij verward, t is verschrikkelijk, zoo'n opeenhooping van verbazingwekkende gebeurtenissen! Verbeeld u: eerst krijg ik in de vroegte het bericht, dat uw zwager, mijn waarde vriend, plotseling is overleden. Het schijnt, zooals de dokter mij tus schen haakjes vertelde, dat hij te veel van zijn medicijn heeft genomen of gekregen, zoodat hij ver „Vergiftigd is," zeide mevrouw. „Ik heb hem er nog voor gewaarschuwd en dan met zoo'n mensch in huis, zoo'n coquet wezen, die huishoudster een mensch, die ik tot alles in staat acht." „Pardon mevrouw," aldus sneed Van Warwijck verdere beschouwingen over Suze af, „het was juist over haar, dat ik u wilde spreken Kort na de verpletterende mededeeling van Demmers' dood brengt de post mij een brief van mijn collega te Kralingen, bevattende, luister goed mevrouw, bevattende insge-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1893 | | pagina 2