ZONDAGSBLAD. Advertentiën. Ned. Herv. kerk te Eenigenburg. Zondag 24 Dec., voorm. 9.30, ds. Miedemn. Ned. Herv. kerk te Wicringerwanrd. Zondag 24- Dec., geen dienst. Maandag 25 Dec. (1ste Kerstdag), voorra. 9.30, ds. Pareau. Ned. Herv. kerk te Kolhorn. Zondag 24 Dec., nam. 1.30, ds. Pareau, van Anna Paulowna. Maandag 25 Dec. (1ste Kerstdag), voorn). 9.30, ds. Hobus. Ned. Herv. kerk te Petten. Zondag 24 Dec., geen dienst. Maandag 25 Dec. (1ste Kerstdag), vnorm. 9.80, ds. Koch. Rechtszaken. Arrondissemenls-rechtbank te Alkmaar. Zitting van 19 December 1893. J. H., te Hoorn, bedelarij, 12 dagen hecht. J. L. M„ C. M. en J. L. M, te Alk maar, mishandeling, de eerste 3 maanden, de twee laatsten 4 weken gev. S. L., to Kolhorn, -beleediging, f 8 boete of 4 dagen hecht. H. K., te Nieuwe Niedorp, beleediging, f 5 boete of 3 dagen hecht. A. de S., te Anna Paulowna, diefstal, 8 dagen gev. C. M., huisvr. v. C. S., te Helder, belee diging, f 3 boete of 2 dagen hecht. J. B., te Bovenkarspel, verzet, f 25 boete of 10 dagen hecht. H. S., te Hoorn, huisvredebreuk, enz., 2 maanden gev. P. M., te Bovenkarspel, diefstal, 14 da- gen gev. A. W; en K. W., te Twisk, vernieling, ieder 1 maand gev. R. R., te Winkel, vernieling, 1 maand gev. J. v. A., te Beets, mishandeling, f 25 boete of 10 dagen hecht. J. S., te Twisk, mishandeling, f 6 boete of 3 dagen hecht. Tevens werden 4 bedelaars tot verschil lende straffen veroordeeld. Buitenland. Engeland. ln het Lagerhuis diende jl. Dinsdag lord George Hamilton de aan gekondigde motie over de oorlogsvloot in. Met het oog op het gevaar dat Engeland het overwicht ter zee zou verliezen, is, zeide hij, een snel en vastberaden handelen noodig, om het gevaar nog bijtijds at te wenden. Gladstone bestreed de motie door toe voeging van het bekende amendement (waarin liet Huis zijn vertrouwen uitspreekt dat de Regeering te bekwamer tijd de ge paste maatregelen zal voorstellen). De „pre mier" betoogde, dat de inwilliging van het gevraagde het tegenwoordig gevolgde stel sel zou omverwerpen en de verantwoorde lijkheid der Regeering op het Lagerhuis zou laden. In dringende gevallen en in tijden van gevaar is een dergelijke gang van zaken mogelijk, maar wij leven nu niet in een tijd van gevaar en urgentie. Engeland beschikt over veel meer middelen om schepen te bouwen dan andere landen, maar de Engelsche vloot is tegenwoordig veel sterker dan die van Frankrijk en Rusland samen, wat het aantal „battle ships" betreftrekent men de schepen van alle klassen mede, dan wint Engeland het van de drie verbonden mogendheden. De vloot zal echter uitgebreid worden en bij de Admiraliteit zijn plannen in onderzoek, die te bekwamer tijd aan het Huis zullen worden voorgelegd. De motie Hamilton werd met 240 tegen 204 stemmen verworpen en het amende- ment-Gladstone daarna aangenomen. In den loop der discussie constateerde de Minister van Financien, sir William Hnrcourt, dat Engeland in 1898 22 „battle ships" iste klasse zal hebben, Frankrijk 15 en Rusland 9. Indien het Engelsche volk met deze feiten bekend ware geweest, zou het land niet in rep en roer zijn gebracht. Rusland. Bij Moskou is eene vergadering van nihilisten, die eene sa menzwering smeedden, overvallen door de politie, bijgestaan door kozakken. De samenzweerders boden hevigen tegenstand, zoodat 15 politiedienaren gewond wer den. Toen echter de nihilisten zagen dat zij voor de overmacht zouden moeten zwichten, waren er 5 die zich doodscho ten. Van de rest werden 50 gevangen ge nomen, terwijl 22 ontsnapten. Argent. Republiek. Er is besloten, Bahia Blanca tot een militaire havenstad te maken. Te Cataraarca is een goudbedding ontdekt. Gemengd nieuws Tusschen Callantsoog en Petten heelt men aan het strand een kistje gevonden, waarin voor pl. m. f 7000 aan waarde was. Alles is aan den strandvonder afgedragen. Aan het Horntje op Texel is een naambord aangedreven, waarop staat „Gleaner". Tusschen Westzaan en het station Koog-Zaandijk is eene schroefbootdienst geopend met een bootje, dat voortbewogen wordt door een petroleumraotor. Het sierlijke vaartuigje, dat ingericht is voor 40 passagiers, heeft slechts een diepgang van 80 cM. en maakt bijna geen golf. Te Koedijk is jl. Maandegavond de boerderij van P. Hartland tot den grond toe afgebrand. Het vee werd nog intijds gered. De Nederlandschc Kunstcompagnie, gevestigd te Amsterdam, van welke reeds verschillende Tournées zijn uitgegaan, deelt ons mede, dat zij gedurende de maand Januari 1894 onder leiding en met mede werking van den Heer L. B. j. Moor zal doen opvoeren liet tooneelspel van Emil Augier„Gabrielle" en wel door de dames mevr. MoorSchepers, mej. JosepliineSpoor en de heeren L. B. J. Moor, C. H. Groote Woortmann en A. G. Kremer. Als direc teur der Nederl. Kunstcompagnie treedt voor deze tournee op de heer J. de Grooth, gérant „Odeon", Amsterdam. Omtrent de zaak, door de Haar- lemsche justitie in de Haarlemmermeer onderzocht, meldt men het volgende In de afdeeling Vijfhuizen wonen de echtparen Lippens en Koster onder éen dak. Jl. Zondag, in schemerdonker, wierp een der kinderen van Koster een steentje tegen een ruit bij Lippens, terwijl diens vrouw de petroleumlamp stond te vullen. De vrouw werd daar boos over, kwam naar buiten en begon ICoster's jongen te beknor ren. Ook Koster kwam nu buiten met zijn vrouw en een anderen zoon, terwijl ook Lippens zich in de zaak mengde. Van woorden kwam het tot daden. Een vecht partij ontstond en op een gegeven oogen- J blik zakte Lippens bewusteloos ineen. De vechtpartij was geëindigd en Lippens werd te bed gebrachthij had veel bloed- 1 verlies, docb bleef tot Woensdagochtend zonder geneeskundige hulp. Toen deze werd ingeroepen, was het te laat. Bloed verlies had den man reeds zóódanig ver zwakt, dat de dood Donderdagochtend 1 volgde. Uit het onderzoek der justitie bleek.dat Lippens een slag op het hoofd moet heb ben gehad met een zg. „griep", een drie tandsvork, waardoor een hersensplijting is ontstaan. Het moet echter niet zijn uit te maken of deze wond den dood ten gevolge heeft gehad, daar bij een spoediger inroe pen van hulp den dood misschien ware te voorkomen geweest. Wie den slag heeft toegebracht, bleek niet. Koster staat als een zeer oppassend per soon bekend. In de zaak tegen den predikant M., te Heteren, zijn weder zeven nieuwe ge- tuigen, deels catechisanten, voor den rech ter van instructie te Arnhem verschenen, j die gedagvaard waren om getuigenis der waarheid af te leggen, Woensdag wordt de zaak door het clas sicaal bestuur van Nijmegen ter plaatse geïnstrueerd. Een tal van personen, groo- tendeels meisjes, zijn opgeroepen, om door het bestuur in deze geruchtmakende zaak gehoord te worden. en kunnen zij zich met de taal niet redden, dan zoeken zij fluks in een woordenboek het verlangde woord. Dit deed ook een Engelsche dame te Weenen, die een koet sier wilde vragen of hij vrij was en voor de Engelsche uitdrukking Are you enga- ged vond: Sind sie verlobt? De koetsier staarde haar uiterst verbaasd aan, doch toen zij hare vraag herhaalde, gaf hij zijn bereidwilligheid orn zich te verloven te kennen door de woorden „Spreek maar met mijn vader, juffrouw." Jl. Vrijdag en Zaterdag zijn in ver schillende straten van Parijs bommen ge vonden. Deze bommen zijn met een op zettelijk daarvoor ingericht rijtuig r.aar het stedelijk laboratorium gebracht. Dit rijtuig is van binnen dik bekleed en de wielen zijn van caoutchoucbanden voorzien. In het laboratorium is een bom vervaar digd, volkomen gelijk aan die waarmede Vaillant geworpen heeft. Men deed dat om te zien welke uitwerking de bom zou gehad hebben, als zij niet in de lucht maar te midden der Kamerleden was ontploft. Met deze bom werd een proef genomen in het bosch van Clamart en wel op honden. De meeste der arme dieren werden on middellijk gedood. Een onderzoek bracht aan het licht, dat zij inwendig op jammer lijke wijze verscheurd waren. De manie bestaat nog altijd om stem pels op bankbiljetten af te drukken. Zoo zagen wij dezer dagen een biljet van f xoo, gemerkt D 03296, uitgegeven 3 September 1889, waarop de volgende stempel op de achterzijde was afgedrukt„Deontvanger de eene of andere latere bezitter van dit bankbiljet er met inkt had bijgevoegd„is i een os". De Belgische weerkundige Waelput 1 voorspelt, dat de vochtige weerperiode, wel ke 1 Dec. begonnen is, zal duren tot 11 Feb. Tegen Kertsmis voorspelt hij wat vorst en tegen iS Jan. sneeuw. De maand Feb. zal volgens hem koud zijn. Een koene daad met een treurig einde is volbracht door een mijnwerker te Pontypridd. In de schacht naast die waarin onlangs het ongeluk plaats had, werd een mand neergelaten waarin 6 per sonen. Het touw, dat in het midden van de schacht hing, sloeg tegen den wand en deed de mand eenigszins kantelen. Op hetzeltde oogenblik kwam de dalende mand in botsing met een opstijgende, waardoor drie van de zes personen in de dalende mand er uitgeworpen en op den bodem der mijn verpletterd werden. De beide manden zaten nu vast in de schacht en een van de personen die in de dalen de mand zaten, de opzichter John Waye, besloot, ondanks de vertoogen van zijn metgezellen, langs het touw af te glijden tot den bodem en dan naar de naastbij- zijnde schacht te loopen om hulp te halen. Hij zakte veilig een 150 meters, maar kon het toen niet meer uithouden en viel op den bodem te pletter. De anderen wer den later gered. Een Parijsch journalist heeft een lang onderhoud gehad met Vaillnnt. Aan het einde daarvan verklaarde deze„Ik ben tevreden en men zal goed doen, mij te guillotineeren. Want indien men mij vrij sprak en vrij liet dit gelijkt een grap, maar is er geen zou ik binnen 8 dagen weer beginnen. Engelschen, zoowel mannelijke als vrouwelijke, staan bekend voor hun prac- tischen zin. Vertoeven zij in het buitenland Afloop van aanDestedingsn. De levering van de benoodigde reuzel, raapolie en petroleum voor de vier molens van den polder Schagen is door den heer J. Rotgans aangenomen tegen 80 cent de reuzel, 26 cent de raapolie en 5 cent de petroleum. De diaconie der Herv. gem. te Schagen heeft bij inschrijving den heer J. Rotgans, aldaar, de levering gegund van de benoo digde kruideniers- en grutterswaren voor het Oude Mannen- en Vrouwenhuis, voor het jaar 1894. Verkoopingen. Vrijdag 22 December. Oosterblokker, 7 nam. In de Witte Eenhoornhuismanswoning met boom gaard, wei- en bouwland, gr. 3.79.10. Vacante betrokkingen. Ambtenaar, eenigszins met gemeente administratie bekend, ter Gem.-Secretarie van Winschotenhon. f 400. Adres vóór 24 Dec. den burgem. Bediende, met de moderne talen bekend, voor loop- en kantoorwerk, op een make laarskantoor voorl. hon. f 300. Adres Nijgh en van Ditmar, Adv.-bureau te Rot terdam, lett. A. W. M. Chef machinist, tevens bekwaam bank werker en draaier, voor eene 2de fabriek. Adres, met opschiift en getuigschrift, N. Bred. Ct., No. 9665. Directeur der stoomzuivelfabriek Wei- dum; hon. f 1200, met vrije woning, vrijdom van grondbelasting en der drie eerste grondslagen der personeele belastiDg, enz. Adres den voorz. R. J. Oostra, ald. Iemand (P. G.), goed corrector en steller van berichten en verslagen, ora zoo noodig de geheele leiding en uitgave eener cou rant op zich te nemen. Adres, met opgaaf van ouderdom en verlangd salaris, N. v. d. Dag, motto Iemand. Klerk ter Gem.-Secretarie van Vlissingen; hon. f 300. Adres voor 1 Jan. den burgem. Redacteur, iemand die reeds aan eene courant is werkzaam geweest, voor een nieuw te beginnen neutraal dagblad (volks blad). Adr. Nieuwe Rotterda msche Courant, n. 31589. Smid (R. K.) geschikt tot het drijven eener stoommachine en voor reperaticsj hon. f 8 per week. Adr. Prov. 's Hcrtogen- bossche en Noordbrabantsche Courant, Lett. C. Stuurman (geëxamineerd) geschikt als gezagvoerder op kleine vaartuigen, en o:n in magazijnen administratie te verrichten, en een machinist-bankwerker die op zee- stoombooten gevaren hebben, voor de Z. W. Kust van Afrika. Adr. Nijgh en van Ditmar, Advert. Bureau te Rotterdam, Lett. A. T. P. Timmerlieden (bekwame) voor het rem- mingswerk. brug Heusden. Adr. M. Hoevens op het werk ald. Stuomvssrt op Scheepstijdingen. Prinses Soph ie (s.), van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 19 Dec. te Port-Said. Conrad (s.), van Batavia naar Amster dam, arriveerde 20 Dec. te Suez. Prinses Maric (3.), van Amsterdam naar Batavia, vertrok 20 Dec. van Southamp- ton. Bovenkarspel (Station), 16 Dec, Bieten f6a 9 p. 1000 st. Strecker blauwe f0.60 a f0.80 en runilr. f0.70 n 0.90 per half hectoliter; Bloemkool grove f 2 a 3.50 reuzen 1 4.a 5.50 Witte Kool f2.— a 3.50, roode 12.- 3.—mooie f2.- a f3.25 per 100 «tuk». Uien groot gele f 1.40 a 1.50, gaoote roode f 1.60 a 1.80 per half Hl. Purmerend, 19 Dec. 108 «topele kl. Kaa». f24 a 132 dc 50 KG.; 1335 KG. Boter, f I f 1.20 het KG. 209 Itanderen, 25 Paarden, 65 v. Kalveren, f0.80 a fl het KG.; 82 n. id. f 8 a f 23 het (tak; 243 r. Varken». 44 a 50 ct. het KG. Van de commissie voor het gedenktee- ken te Kota-Radja, is van 4Octoberjl.de mededeeling ontvangen, dat het monu ment voltooid is. De commissie voor het huldeblijk ter nagedachtenis van den heer J. P. Hofstede bericht, dat door 2207 ambtenaren en be ambten der posterijen, telegraphie er. Rijks postspaarbank en enkele oud-ambtenaren, alsmede door 6 personen buiten den dienst, ra' 4 24161 Biggen, f7 a f 12 hei is bijgedragen een som van f 1542 •tuk 2575 Schapen en Lammere». Kip-eiercu, f4.25 j,e commissie deelt voorts mede, dat fVóo besloten is, om een buste in marmer op J voetstuk metinscriptie te doen vervaardigen, levering f5.25 dc 100 8t»k«; 33 111.. Appel. 10 HL.; Peren, fl per HL.; 756 Gni f3.40 per »tnk 220 Zwanen, f7 0 8. Amsterdam, 20 Dee. Tarwe lager; Maart 1894 f156; Mei 1894 f157. Hoger oi) Ier-ring iet» lager; Maart 1894 f 112; Mei f 1894 f 111. Kaapolie vliegend f24.25; Dec. f 23.— Mei 1894 f 24. Lijnolie vliegend f25; Deo. f 21;Jan.-Mei 1894 f 21.12j Juni-Aug. f 21.50. Kaapkoeken f 54 a 82. Lijnkoeken f7.75 a 12. Veemarkt: Aangeroerd 307 vette Kalveren, late kw. f90 en 2de f70 53 nncht. idem f 6 a 9 4 Schapen, 253 vette Varken», 41 n 46 ct. p. kg. Amsterdam, 19 Der. Aardappelen: Priesehe Dokkummer Jammen f 1.90, f 2 dito Franeker 1 1.70, fl.80, dito Saaier» f 1.30, a 1.40 Zeenwache Spuiieho Jammen fl.80 a f2, id. Blauwe fl.90. f2, Flak- keeeche Jammen f 1.70 a fl.90, dito Champignon! fl.20 a f 1.25, Pruis. Hamburgers f3. Schiedam. 20 Dec. Moutwijn f 7.25, Jenever f 11.25, id. Amit. proef f 12.75. Weer*. Waarnemingen te Heider. Landskeet.) - 1 5 Windrichting mM, 8 tan li. J Afw. Stand. Af". 20 12 Z. 20 Kg. 740.87 -19 33 5.4 f 1.4 21 8|W.Z.W. 18 743.90 -16.2C 5.6 t 2.5 21 12 Z.W.t.W.12 747.50 -12.60 5.6 t 1.6 j 4 ii I Toettand E S 0 Weergesteldheid. VBD 1 de zee. 20*12 0.87 Bctr., regen, onstnimir Hol in zee. 21 8 0 86 ;Zw. bew.. wind, buiig. id. 21 12 0.75 |Bew., windr., buiig. 1 id. 21 Dcc. Grootste winddruk, ten 2 uur 50 min. 's more., 66 Kg. op de vierk. M., richting N.W.t.W. Te verwachtenkrachtigen Zuiden- tot Westenwind. Brom o (s.), van Batavia naar Rotterdam, arriveerde 19 Dec. te Marseille. Schiedam (s.), van Amsterdam naar Ncw-York, passeerde 18 Dec. Lixaril. Dubbeldam (s.), arriveerde 18 Dec. vau Rotterdam te New-York. Hernösand, kapt. Hansens, arriveerde 18 Dec. van Suntlswall, 1. v. Grimsbv, te Delfzijl. V i s s c h e r ij. Nieuwediep, 21 Dec. Sedert jl. Dins dag kwam hier van de groote visschcrij bin nen de sloep Z. W. 10, schipp. v. d. Hoeven, met 1800 schelv., terwijl door 70 beugers 12 tot 60 schelv. en 1 tot 10 kabclj., door 210 korders 5 tot 50 groote-, 5 tot 20 kl. tongen, 2 tarbotten, l tot 5 roggen, 2 tot 30 mandjes kl. schol en 1 tot 3 manden schar en door trekkers 30 tal haring werden aangevoerd schelv. van de sloep gold f 36.50, van ile beugers f 57 a f 70 per groot hon derd, kabelj. f 2.60 a 4.25, gr. tong 70 a 50 cent, kleine id. 25 cent, tarbot f 11, rog f 1.50 per stuk, kl. sehol f 2.40 a f 3 per maudje, schar f 1.50 a f 1.75 per mand en haring f 3 a f 3.50 per tal. De kotter 11. D. 63, schipp. van Marle, besorade aan tong, tarbot, schol en schelv. f 160. Maildienst. Verzending O.-l. ilB.iii. Amsterdam (Nederl.)29 Dec. Rotterdam (Lloyd)22 Dec. Genua (Nederl.)26 Dec. Maraeille (Lloyd)2 Jan. Marseille (Kr. dienat23 Dec. Brindiai (Eng. dicnat) 29 Dec. Briniliii (l)uilsche dienrt) 5 Jan. De Krnniche mailbootcn doen Rïonw.Bauka ca Palem bang niet aan. Hail Surin.-smc. Anuterdam (Nederl.)3 Jan. Sonthampton (Eng.)3 Jan. St. Nazaire (Fr.) 8 Jan. nail Curn^ao. SonthamptonNew-York, Eiken Dinsdag- en Zaterdagavond 6 aar. Op verzoek worden brieven voor Cura^ao ook met de Stirinnamsoha mail over Amsterdam verzonden. Wegens eene wijziging in dc vaart der pakketbooten nit F.iigeland innr de Kiuip de Goede Hoop, komt do gelegenheid tot verzendinsr van brieven, enz. naar Zuid-Afrika over Lbtabon te vervallen ei. znl de verzending van brieven enz. naar die landstreek over Engeland voortaan plaats vi:.den eiken Vrijdag met den trein van 5.50 nit Amsterdam naar Vlissingen. Port der brieven en drukwerken naar Nederl. Oost- cnWest-lnd. Per muil voor brieven 12} cents per 15 gram, voor drukwerk 2$ ccnta per 50 gram. Rechtstreek* met de stoomschepen van nit Amster dam of Rotterdam voor brieven 10 cent per 15 gram voor drukwerken 2 cent per 50 gram. 1 Het port voor brieven van Holland naar Pretoria zal zijn 25 cent per gewicht van 15 gram. Burgerlijke Stand van: Helder, van 18 tot 20 December, j Bevallen C. Kager, geb. Nuijens, tl. en z. W. van der Heide, geb. Aardenne, d. j M. Adriannse, geb. Zwaan. z. N. i Hemelrijk, geb. Kliukert, z. C. W. Klnasse, 1 i geb.Luitzcn, d. G. Kuiper, geb. Mooij, j z. D. van Driel, geb. Huizer, z. M. A. Freeke, geb. GreelF, d. G. H. A. v. I d. Hulst, geb. Heeroma. T. Horsman, j geb. Bijl, tl M. Borsch, geb, Jagtmau, j z. 11. Gorter, geb. Meijer, d. A, v, I Darteier, geb. v. Os, d. Overleden 1 leven!, kind v. N. Winkel j en 1 idem van 11. J. v. Morik. A. J. v.d. I Bosch, 2 j. J. Klaversteijn, 73 j. C. v. Zoest, cchtg. v. G. Krouwcl, 43 j. W. J. Oltolander, wed. v. C. B. Doesburg, 73 j. L. Adriaanse, 1 dag. A. J, Kager, 2 d. N. Aarsen, 3 w. C. Kwak, echtg. v. J. H. Waaijers, 33 j. Texel, van 13 tot 19 December. Gehuwd H. Bakker en A. Kooiman. Neeltje, d. v. C. Smit en M. te doen plaatsen in de bibliotheek, tevens vergaderlokaal van het hoofdbestuur der Posterijen en Telegraphie. Ten einde een goede uitvoering zooveel mogelijk te waar- horgen, is aan twee bekende artisten ieder <ie vervaardiging van een buste tn klei opgedragen, waaruit een keuze zal worden gedaan. Men denkt dan, dat het huldeblijk in zeven 1 acht maanden gereed zal zijn. Rome, 20 Dec. De verklaring van Crispi, waarmede het nieuwe Ministerie heden voor het Parlement optrad, luidde ongeveer als volgt: j „De ambtgenooten, die mij ter zijde staan, zijn u bekend door hun politiek i verleden. Wij behooren allen tot de groote partij der unitariërs, wier ecnig doel is het welzijn van Italië. Wij hebben het be- wind aanvaard op een oogenblik, waarop I de toestand van Italië ernstiger is dan ooit 1 te voren. Echter wijten wij aan niemand den tegenwoordigen staat van zaken die I is het gevolg van eene reeks van gebeur- I tenissen, welke het niet aan ons staat te beoordeelen. Om het krediet te herstellen, de financien te reorganiseeren, het aanzien der wet te versterken en het land opnieuw vertrouwen in te boezemen, behoeven wij den steun der Kamers, zonder onderscheid van partij. Wij vragen u, voor het oogen blik de veeten ter zijde te stellen het zou een misdaad zijn, ons nu te bestrijden. Wij richten ons tot u, opdat gij ons steunt voor het welslagen van onzen arbeid. De Regeering zal bij het parlement de noodige wetsontwerpen indieden wij zul len in de administratie bezuinigingen aan brengen door gepaste vereenvoudigingen in den openbaren dienst, doch men make zich geen illusiesde tijd is aangebroken om eenige opofferingen te vragen, cn het land zal die niet weigeren, wecst daar zeker van Deze verklaring werd in de Kamer door het centrum en de linkerzijde roet toejuichingen ontvangen. Marktberichten. Schagermarkt van heden. Aaugcv. 18 Paarden, I 40 a I' 125 1 Stier, f 180 a 14 Geldekoeim, f 60 f 235 2 Kalf- koeieu, f 120 a f 160; Vrarzcn, f a f 7 Hokkelingen, f 20 f 4015 nucht. Kalr., f 7 a f 20; Rammen, f a f 236 Scha pen. f 16 a 28}; 1100 I.umm-, f7 a f 16-Bokk. cn Geiten, f - a f -20 m. Yark., f 18 a f 16 36 Biggen, f 9 n f 10}; - Kippen, t -•af-. Eenden, o - c. Boter p. kop 52} a57}c. Kaa» per KG. a c.Kip-eieren per 100 f4. a f 4.50. I). Roeper, geh. m. M. Boon, Geboren Witte. Overleden 65 jaar. Schagen, van 16 tot 19 December. Geboren Jacob, z. v. J. de Moei en T. Kossen Overleden G. Spoelder, 66 j. en II m. A b o n ii s van „Jong Holland", die ons kunnen helpen aan 2 exem plaren van nummer 10 van dit jaar, kunnen daarvoor aan ons bureel 10 cent per stuk beko men, mits de afleveringen schoongehouden zijn. Daar vele abonné's ons dikwijls hun nen spijt hebben te kennen gegeven, i dat wij geen Zondagsblad meer ver krijgbaar stellen, hebben wij U-sloten met primo Januari weder een Zondags blad te doen verschijnen. Dat Zondagsblad, waarvan het eerste nummer zal verschijnen den 6den Januari, zal bestaan uit acht pagina's compressen druk over twee kolommen, fraaie illnstratiën bevattende en oor- j spronkelijke romans en verhalen en voornamelijk humoristische vertellin- gen- Dat Zondagsblad ontvangen nu ni<t zooals vroeger, slechts die abonné's, welke er afzonderlijk voor betalen, maar wij geven het onzen abonné's cadeau. Iedereen ontvangt liet jrall» bij de Courant» Het zal ook geen bekend Zondags blad zijn, dat bij verschillende couranten verkrijgbaar is, maar een Zondagsblad, dat uitfluitend voor ohm bind wordt gedrukt. Met het oog op de moeielijkheid om later de eerste nummers bij te leveren, j deelen wij mede, dat allen, die zich tegen primo Januari op ons blad abon- neeren, de tot dien tijd verschijnende nummers dezer Courant gratis ont vangen. Laatste berichten 21 December. OfQciëele berichten uit de «Staatscourant4. De luits. ter zee 2de kl. A. J. De Graaf en F. C. W. Moorrees, uit Oost-Indic in Nederland teruggekeerd, zijn op non-acliv. gesteld. Steeds voorhanden de buitengewoon gerenommeerde Theeën van de Firma P. E. Thueré te Utrecht Dillutrut. Wed. SEVENHUIJSEN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1893 | | pagina 3