I II! 111 I. ALLARÜ J, ü*- Gesorteerde mandjes Wp, Deze mandjes im alle Feestelijkheden De nitaebr 1 ifoor liet filter-Seizoen! 1 fflJIHANDEL. CQKHACHANDEL: PüHce Madera Port Kerstbrood. 21. Koijiijgstraat. 21. De erfgenaam van Robinson, Gebroeders Serbrock, EERSTE KWALITEIT ENGELSCHE STOFFEN, F. P. SCHILLING, Champagne-wijnen. G. MUIJS, De openbare Kerstfeestviering, POSTERIJEN. Vetlederen RIJGBOTTINES, A. ADRIAANSE. 1 iel „BONNECHAUSSURE". GEERTRUIDENBERG (N.-B.) uitstekend geschikt voor de a. s. Feestdagen. edermakers, Amsterdam, Openbare Uitvoering' 1 Kerstbrood. Na afloop Bal. Het Geheim van den Toovenaar, TULBANDEN Geen grijs haar meer! De nieuwe London De Visscherij, Hoofdgracht 37. Elan dol ln Wijnen, Likeuren en Gedistilleerd, altslnltcnd van de Firma AFDEELING IV. p. fl. Charles Durcy Co., Grand Mousseauxƒ1.80 Bouvier Frères,CarteBlanche *2. *GeorgeGaulet,CremantRoyal u 3. Moët Chandon, Sillery Mousseaux Qualité Superieure u 3.30 Heidsieck Co., Monopole Sec u 4.50 De met een geteekende merken zijn ook op halve flesschen in voorraad, f 0.25 per flesschen verhooging. NB. Old Scotch Whiskey, per fl. f 1.90. Marasquino di Zara (Wijoand Focklnek), per matfl. f 3.50. Om in het onderhoud van mij en mijne zes kinderen te voorzien, beveel ik mij minzaam aan voor het w a m c h e n, strijken en mangelen van linnengoed. Verzoeke beleefd ieders gunst en recommandatie. Wed. G. ROSIER, Kroonstraat 21. PI. y. v. Distr.-Veearts te Sehagen, vanaf heden dagelijks te consulteeren. door de leerlingen der Zondagsscholen van de Ned. Herv. gemeente, zal gehou den worden in de Nieuwe Kerk op Maandag 25 en Dinsdag 26 Dec., des avonds om 6 uur. Belangstellenden, die het feest wen- schen bij te wonen, kunnen bij de 1 HH. MAAS, D ij k s t r a a t, WEBER, Kanaalweg, BERKHOUT, Zuidstraat, en Mej. de Wed. P. BRUIJN Wzn., Spoorstraat, tegen 10 cents een bewijs van toegang bekomen, terwijl aldaar tevens programma's h, 5 ceut verkrijg baar zijn gesteld. De echte Thuringer Weibnachts- stolleu, Tulbanden en fijn KRENTENBROOD worden gebakken in de Fabriek „De Ruiter". Depóthouder C. TOLK, Breewaterstraat. Bestellingen worden liefst zoo spoedig mogelijk ingewacht. De Directeur van het Postkantoor te Helder maakt bekend, dat op Dinsdag den 26 Dec. a. s. (Tweede Kerstdag) het kantoor voor het publiek geopend zal zijn, ook wat de pakketpost betreft, van 6 u. 's ra. tot 7 u. 's m. 8 u u 9 u 11$ 4$ u 's av. Greenwichtijd. Voor kwitantiën, postwissels, Spaarbank van 11.30 u. 's m. tot 4.30 u. 'sav., terwijl de bestellingen op dien dag zullen plaats hebben te 7 u. 's m., 1 u. nam. en 8 u. 's av. o S d et èH rH H met waterkleppen, tot boveu toe dicht, levert, naar den voet gemaakt, d •9 P- N P B zo Prijscourant. Luxe Melkbrood, merk N.P.U., 12 Cent. Huishoud brood8 Duitsch brood8 Krop brood10 Mikbrood met krenten 10 Bruin- en bleek roggebrood 12 VERKADE'S PRIMA BESCHUIT MET EEN STER, 12 ét XO Cent. Aan onderstaande adressen verkrijgbaar Wed. C. KOK—STELLEMAN, Kanaalweg; EIGEN HULP, KoningstraatJ. LUNET, Nieuwstraat. Onder aanbeveling, O. TOLK, Breewaterstraat. Het beste Kerstcadeau voor jongens is: door André Laurie. met 24 platen van L. B E N E T T. In prachtband f 1.60. In geïll. omslag f 1.30. Bij eiken Boekhandelaar verkrijgbaar. Gedurende den Winter leveren wij door geheel Nederland onderstaande Mandje No/I a f7.50. 2 fl. St. Estèphe. 1 u Pomerd. 1 Punch. 1 u Cognac vieux. 1 Fijne Kumrnel. Mandje No. 2 a flO. 4 fl. St. Emilion. 2 ff Punch, zoete. 1 Juramjon, (witte. 1 i/ Cognac fine. 1 Madera. 11 I je No. 3 a f12. 3 fl. Cognac vieux. 1 Champagne. 1 //Fr. Brandewijn. 2 Punch. 1 O porto. 1 V Dry Madera. Mandje No. 4 a f 18. Pauillac. Cantemerle. Laroza Ludon. Cognac fine. Dry Madera. Punch. Champagne. Mandje No. 5 a f20. 6 fl. St. Julien. 6 0 Medoc. 3 u Madera. 3 u Cognac fine. 2 Port. 5 fl. 2 3 u 1 2 2 1 Mandje No. 6 a f25. 6 fl. Margaux. 2 u Cognac vieux. 2 u Juran5on. 2 Old Port. 1 u Champagne. 3 Punch. 2 Muscaat. Mandje No. 7 a f30. 4 fl. St. Julien. 3 u Pontet Canet. 2 u Chau trois moulins. 1 Cognac vieux. 1 u Citroen-Punch. 1 u Dry Madera. 2 ff Champagne. 2 u Muscaat. 1 i/ Ju 1-3119011. 1 Old Port. 2 1/ Cognac fine. 1 Kuinmel. Mandje No. 8 a f40. 12 fl. St. Julien. 6 1/ Laroza Ludon. 12 Champagne. 3 u Punch. 3 11 Cognac vieux. per 6 fl. f 7.50 12 f 14.— 24 f27— UOGRACriNE per 6 fl. f 8. 12 f 15. 24 f29— per 6 fl. f 6. 12 f 11 24 f21 bijzonder geschikt, zoowel voor eigen gebruik als voor geschenk. Verder kan men ook naar eigen goeddunken een mandje van minstens 6 flesschen samenstellen, waarvan op aanvrage prijsopgave wordt verstrekt. De verzending geschiedt k contant, franco naaste station van bestemming. op aanvrage gratis en franeo. Damrak H. 61. Hun Magazijn is steeds ruim voorzien van in de keurierste dessins. der Rederijkerskamer „Eensgezmdhei d", van Anna Paulowna, op Zondag 24 December, in het lokaal van den Heer R. SLIKKER, te Oudesluis. Bntrée f O .i 9. Het beste Kerstcadeau voor jongens is: DOOR André Laurie Met 24 platen van L. Benett. Prijs per deel in prachtband f 1.60, in omslag f 1.30. Bij alle Boekhandelaren verkrijgbaar. Verkrijgbaar van af Zaterdag a. s. de echte Saksische Thuringer Weihnachtstollen, en fijn Krentenbrood, bij H. WITSENBURG, Hoofdgracht. Bestellingen worden vanaf heden aangenomen, ook bij P. K 0 R F F, Kanaalweg No. 32. Te Helder wordt gevraagd HO >T en INWONING, met vrije kamer. Brieven, met prijsopgaaf, waaronder begrepen wasch- er. naailoon, franco te zenden, onder lett. F, Hulp kantoor Sint-Maarten. s de beste der Parfume rieën om 't grijze haar te doen verdwijnen, is onscha delijk voor de huid, verft niet af en is te Nieuwediep alleen verkrijgbaar bij Wed. P. KAMPER, Kaoaalneg 18, tc Helder. Prijs 85 cent per flacon en f 1.50 per dubbele flacon. Bij J. H. VAN BALEN, te Helder, wordt uitgegeven Weekblad voor Zee- en Zoetwatervis- scherij, Vischteelt, Vischbereiding en Vischhandel. Orgaan der Vereeniging ter bevordering van de Nederl. Visscherij", Voor een ieder die eenig belang stelt in de visscherij, is dit blad onmisbaar. Snelpersdruk van J. H. van Balen, te Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1893 | | pagina 4