herrijzend Wiering ermeerland Nummer 4-1 Juni 1945 Redactie - adres Th. J. v. Vegten B 4, N. Niedorp Periodiek voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland. Hoe zal men de Polder herbouwen? II In de 2e helft van 1943 werd door de directie van de N.O. polder aan een bureau in Den Haag opdracht gegeven een onderzoek in te stellen bij de Han deldrijvende- en Industrieële Midden stand van de Wieringermeer. Voor dit onderhoud werd een lijst met vragen samengesteld van zeer uiteenloopende aard. Aan de hand van deze vragenlijsten en van de persoonlijke indruk van de vragensteller zou dan een rapport worden opgemaakt hetwelk de directie voorlichting diende te geven bij de kolonisatie van middenstanders in de Noord-Oost polder. Als oud-secretaris van de Midden- standsvereeniging, die de middenstands problemen vanaf het begin heeft mee gemaakt in onze polder, hebben wij een langdurig gesprek gehad met den directeur van het Haagsche bureau en daarbij de ontwikkeling van het pro bleem caleidoscopisch kunnen weer geven. Onomwonden hebben wij als onze meening naar voren gebracht, dat de methode van de toenmalige Wierin- germeerdirectie t.a.v. de middenstand volkomen onjuist was. Een onderzoek ten behoeve van de N.O. polder in ónze Wieringermeer werd dus volkomen toe gejuicht, al was het tijdstip zeer on gunstig. Want, zoo stelden wij ons voor, om een juist beeld van de midden standsproblemen te krijgen moet men normale tijden hebben en geen oor logsomstandigheden. Vooral omdat de eerste jaren 1933—1937 zeer zorgvolle jaren waren. Die-eerste vijf jaren zat men op hooge kosten, met een beperkt afzetgebied. Per 1 Juli 1934 bedroeg het zielen aantal van de Wieringermeer 2967, waarbij nog kan worden opgeteld 385 alleenstaande personen, die als kost ganger te boek stonden. In totaal dus een zielenaantal van 3352. Op dien zelfden datum hadden zich reeds 73 ambachtslieden, neringdoen den, etc. in de Wieringermeer gevestigd. Het gemiddelde jaarinkomen van een landarbeider bedroeg in die dagen f 983.07. Ruim vijftig procent van de gezinnen bestond uit landarbeiders. Het aantal pachters bedroeg 156, die nog maar kort in de Wieringermeer «waren ge vestigd. In de jaren die daarop volgden, nam de bevolking regelmatig toe, terwijl de vestiging van middenstandsbedrijven aan een ordening was gebonden, waardoor een evenwicht ontstond, met als gevolg bestaanszekerheid voor de middenstand. De oorlogsjaren hebben in de Wie ringermeer evenals op het oude land, een gezonde ontwikkeling van het za kenleven tegengehouden en wat de financieële uitkomsten betreft kan dit zeker geen basis vormen voor een rap port hetwelk moet dienen voor een te vestigen nieuwe middenstand. Het kapitaal dat velen zich hebben weten te verwerven is onnatuurlijk tot stand gekomen en zeer zeker zullen velen binnenkort een aderlating onder gaan. Doch deze aangelegenheid behoort niet thuis in het kader van dit artikel. Wij zullen thans terugkeeren tot het gesprek met de directeur van het bureau.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1945 | | pagina 1