herrijzend W lering ermeerland Nummer 6-8 Juni 1945 Redactie-adres Th. J. v. Vegten B 4, N. Niedorp Periodiek voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland. HOE ZAL MEN DE POLDER HERBOUWEN III In speciaal daarvoor aangewezen gedeelten in de dorpen kon een midden stander, die een zaak wilde beginnen, van de Staat een stuk bouwgrond in erfpacht krijgen tegen een vast- gestelden canon, voor den tijd van zes tig jaren. Aanvankelijk was de animo om een zaak te beginnen in de ploder, vrij groot. De directie van de Wieringer- meer, wist dan ook niet beter te doen, dan onder de gegadigden een inschrij ving te houden. De inschrijver voor het hoogste bedrag werd dan erfpachter van een stuk grond. Selectie onder de gegadigden werd niet gehouden. Deze wijze van uitgifte van grond had tot gevolg, dat de grond soms in handen kwam van aannemers, die dan maar moesten zorgen dat er bewoners voor kwamen. De beide perceelen grond waar de hotels op zijn gebouwd, kwamen o.a. in handen van een com binatie van vier personen, t.w. een aan nemer, een bierbottelaar, een veehan delaar en een makelaar. Later is men weer een andere poli tiek gaan volgen. Aan een aannemer werden groote perceelen bouwgrond verstrekt, om winkelpanden op te bou- weri. Op papier stond de bestemming van ieder te bouwen winkelhuis vast. Doch de practijk was anders. Zoo werd te Middenmeer b.v. een pand gebouwd, bestemd als drogisterij. Het werd echter een tweedehands schoen- en kleerenwinkel, annex auto sloperij. De bewoner, een duitscher, huurde het perceel van een combinatie. Later werd er een melkhandel in ge vestigd. Zakenpanden waar niet spoedig ge noeg een liefhebber voor was werden bezet door personeel van een aanne mer. Zoo kreeg men b.v. de figuren: timmermanschoenmaker, timmermanmanufacturier. timmermandrogist. Het perceel waar de timmerman schoenmaker in woonde, zou bestemd worden voor een bloemenzaak, doch werd later een rijwielhandel. Dat van de timmermanmanufactu rier was oorspronkelijk bestemd voor schoenhandel, werd echter een poosje kruidenierswinkel en later kledingma gazijn. Het perceel van de timmerman drogist was voordien groentewinkel, later werd het inderdaad eendro gisterij. Dat dit systeem funeste invloed had op het gehalte van de middenstand be hoefd geen nader betoog. De hier aan gehaalde voorbeelden worden niet naar voren gebracht om de aannemers in gebreke te stellen, doch om alleen aan te toonen dat er geen omlijnd plan be stond t.a.z. van de kolonisatie van mid denstanders, terwijl men dit wel had bij de kolonisatie van pachters en arbei ders. Het behoefte-vraagstuk wat bij de kolonisatie van nieuwe gebieden zoo'n groote rol speelde werd verwaar loosd. De allereerste particuliere smederij die gebouwd werd in de polder kwam te Middenmeer. Het werd een groot gebouw, waaraan een hokje van een smederij. Een gedupeerde Spakenbur ger smid werd de bewoner. Zoolang

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1945 | | pagina 1