herrijzend W ier ing ermeerland Nummer 7-15 Juni 1945 Redactie - adres Th. J. v. Vegten B 4, N. Niedorp Periodiek voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland. HOE ZAL MEN DE POLDER HERBOUWEN IV. De groote vraag zal straks zijn over welke middelen kan men beschikken bij de herbouw van de Polder. Kan er op geregelde aanvoer van bouwmateri alen gerekend worden? In vakkringen laat men hierover zeer pessimistische geluiden hooren, Ook in officieele kringen (Ir. Ovinge) liet men reeds een dergelijk geluid hooren. Wij zijn niet de eenige gemeente die her bouwd moet worden, zegt men. En dat is ook zoo. Wie de reportages door de radio hoort, over de gebieden waar de oorlog is doorgeraasd, die weet dat er ontzettend veel vernield is in ons land. Er zullen dus jaren mee gemoeid zijn voor dat alles weer hersteld is. Ook de middenstand heeft zich er dus mee vertrouwd gemaakt, dat zij straks wel naar de polder zullen kunnen terug- keeren, doch hun zaken moeten doen van uit noodgebouwen. T.a.z. van de later te bouwen permanente gebouwen zouden zij gaarne gekend worden in de opzet. Voorop zij gesteld, dat zij, die naar de polder kunnen terugkeeren volledig in het genot worden gesteld van hun rechten als erfpachter. Doch daarnaast zouden zij gaarne willen dat er een commissie ingesteld zou worden van deskundigen van bui ten de.polder, aangevuld met eenige personen uit de polder die behooren tot de oude garde, die de bouw van zaken wijken bestudeeren in de dorpen. Men stelt zich voor dat bij onderling overleg mogelijk een opschuiving kan plaats hebben van perceelen, waardoor de gewenschte uitbreiding kan worden verkregen. Men stelt zich tevens voor dat niet zoo maar op de oude fundamenten her bouwd moet worden. Er zijn maar heel weinig zakenpan- den in de Wieringermeer in overleg met de eigenaars of a.s. eigenaars ge bouwd. Zelfs te Wieringerwerf niet. Deze toestand wenscht men niet meer terug. Iedere eigenaar moet in volle vrij heid zijn architect en aannemer kunnen kiezen. Juist omdat er vrij zeker eenige jaren mee heen zullen gaan voordat men aan een steenen gebouw toe is, lijkt ons een commissie van groot belang, in overleg met directie en gemeente kan dan mo gelijk een schooner geheel worden ge maakt. Er is gezegd: wij moeten de polder toch zeker weer minstens zoo mooi her bouwen als hij geweest is. Wij zouden willen zeggen: nog mooier! Men wachtte niet te lang met een commissie te benoemen. Voor een der gelijke studie heeft men tijd noodig. Er wordt gefluisterd en hardop ge sproken over de mogelijkheid van het stichten van een groot dorp. Het zou gewenscht zijn als het ernst is met deze plannen, om tevens de com missie ook een dergelijk object te laten bestudeeren. Aan het één-dorp-plan zullen wij eenige artikelen wijden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1945 | | pagina 1