de heer S. L. Mansholt benoemd was tot minister van Landbouw, volgde op deze mededeeling een donderend ap plaus. Wel een bewijs dat deze benoe ming de instemming heeft van velen. Het departement van Landbouw is altijd zoo'n beetje het stiefkind geweest in het Kabinet. Jaren hebben de boe ren van Nederland gevraagd om een vakminister. Thans hebben zij hun zin, een jonge boer uit de Wieringermeer is aan het hoofd geplaatst van hun departement. De benoeming van den heer Mans- holt spreekt tot ons Wieringermeer- ders die hem kennen, natuurlijk meer als tot hen daar buiten. De heer Mansholt, die ruim zeven jaar boer was in de Wieringermeer, is vooral in de oorlogsjaren naar voren gekomen. Van meet af aan heeft hij zich bij de verzetsbeweging aangesloten en met groote risico's tot het einde volgehou den. Als boer en als mensch heeft de heer Mansholt een zeer goede naam, niet al leen in de Wieringermeer doch ook daar buiten. Het is niet iemand die met armen en beenen werkt om naar voren te komen, daar is hij te bescheiden voor. Hij viel op door zijn buitengewoon scherp ver stand en door zijn heldere kijk op de dingen. Op 13 September 1908 te Ulrum (Gr.) geboren, is de minister thans 36 jaar oud. Men moet wel een uitzonder lijke begaafde natuur zijn om op een dergelijke jeugdige leeftijd tot de hoog ste post in Nederland geroepen te wor den. De heer Mansholt heeft, na gedeel telijk de H.B.S. bezocht te hebben, zijn opleiding gehad op de Koloniale Land bouwschool te Deventer. Hij verbleef 2 jaar op Java, alwaar hij in de thee cultuur werkzaam was. In de herfst van 1937 werd hij pachter van een boer derij in de Wieringermeer. Zijn vader is de onlangs overleden landbouwer L. H. Mansholt, die jaren lang voor de S.D.A.P. zitting had in het College van Gedeputeerden van Groningen. SPREEKUUR BURGEMEESTER. De burgemeester van Wieringermeer maakt bekend, dat hij, onvoorziene om standigheden voorbehouden, iedere Woensdagmorgen van 1011 uur is te spreken op het Raadhuis te Winkel. BEKENDMAKING. De burgemeester van Wieringermeer maakt bekend, dat voor 21 Juni 1945 ter gemeente-secretarie door middel van formulieren aanvragen kunnen worden ingediend tot het verkrijgen van een rijwiel, motorrijwiel of perso nen- of vrachtauto, afkomstig van de Duitsche weermacht. In verband met de beperkte beschik bare hoeveelheden kunnen aanvragen voor rijwielen slechts in dringende ge vallen in behandeling worden genomen, voor motorrijwielen en personenauto's slechts in zeer bijzondere gevallen, zoo als b.v. voor doktoren, veeartsen e.d. Bijzonderheden omtrent de voorwaar den, waarop de voorwerpen beschikbaar worden gesteld zullen t.z.t. nog worden bekend gemaakt. Ter voorkoming van overbodige vra gen wordt medegedeeld, dat de te ver- deelen goederen nog niet terstond be schikbaar zijn, doch dat de aanvragen nu reeds moeten worden ingediend, ten einde bij het vrijgeven terstond tot dis tributie te kunnen overgaan.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1945 | | pagina 5