herrijzend Wier ing er meerland piif Eén dorp of drie dorpen item 1 ste Jaargang Nr. 10 6 Juli 1945 Redactie en Administratie Nieuwe Niedorp B 58 Periodiek voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland Redacteur: Th. J. van Vegten Wanneer het een ernstig voor nemen is, om in ieder geval nu de nood waarin de Wieringer- meer is komen te verkeeren, de mogelijkheid te onderzoeken, om te komen tot een flink dorp als centrum van de polder, dan is het de moeite waard om het project, de driehoek Dolfijntocht, Sloot weg, Schagerweg, nader te be zien. Deze driehoek zal misschien niet geheel en precies geografisch in het midden van de polder lig gen, doch ten opzichte van het bestaande wegen- en kanalenplan, is het volkomen verantwoord. Alle directe hoofdwegen van 't oude land komen op dit punt sa men, terwijl de kanalen, het groo- te vaarwater, er eveneens direct op samenkomen. De haven van Middenmeer kan op de bestaande plaats blijven, zoo ook het industrieterrein. Te Slootdorp zou men een be hoorlijke los- en laadplaats kun nen maken op de plaats wat eens de Brink was, hier zouden dan tevens ook de diverse pakhuizen voor dat gedeelte van de polder gebouwd kunnen worden. Te Wieringerwerf zou men de los- en laadplaats moeten projec teeren, waar thans het industrie terrein is, ook hier kunnen de di verse pakhuizen gehandhaafd blij ven. Wanneer men dan tevens in de Wieringerwerfvaart een sluis bouwt, waar voorheen een dam was, dan behoeven de schepen naar dit gedeelte niet meer bij Medemblik om te varen. Als men de plannen in deze geest zou projecteeren, dan zijn de havencomplexen, los- en laad plaatsen en industrieterreinen in de onmiddellijke nabijheid van het dorp. Wanneer men plannen heeft om te centraliseeren, dan moet men vertrouwen hebben in de toe komst. Dat wil zeggen, dat men vertrouwen moet hebben in de transportmogelijkheden die er toch straks weer zullen komen. Voor de oorlog liepen er reeds een groot aantal auto's in de pol der, voor kerkdiensten en school bezoek liet men bussen rijden. Nu wordt er wel beweerd, dat al der gelijke luxe straks voor ons volk onbereikbaar is omdat het te duur zal zijn. Wij gelooven hier niets van. Niet dat we niet aan willen nemen, dat we soberder leven moeten. Doch straks als de wapenfa brieken weer omgeschakeld zijn op de normale productie voor vrede's doeleinden, dan zal een stroom van auto's," bussen, motor rijwielen, vrachtauto's enz. van licht materiaal en zuinig in ge bruik de markt overstroomen. Het zal dan geen luxe zijn om een der gelijk voertuig te bezitten, doch noodzaak, zooals het voor velen vóór de oorlog zeker noodzaak was in de Wieringcrmeer dat ze de beschikking hadden over een auto, ondanks dat we toen drie dorpen hadden. Het is ons bekend dat men voor na de oorlog plannen klaar had voor een groot opgezette woning bouw in de polder. Er zouden meer woningen gebouwd worden bij de boerderijen. Welnu dit verkort de afstanden heel veel voor hen die op de boerderij hun werk hebben. Wanneer men dan de lintbebouwing toepast, dan be hoeft dit het landschap niet te stoten. Wij hebben ook stemmen gehoord van landarbeiders die er de voorkeur aan gaven om in een dorp te wonen. Hiertegen is geen bezwaar, mits zij de consequen ties hieraan verbonden ook aan vaarden. Zij zullen er dan reke ning mee moeten houden, dat ze geen varken of vee kunnen houden (dat mocht trouwens voorheen ook niet, al werd dit verbod de laatste jaren erg over treden.) Het te stichten dorp zal men zoo in moeten richten dat de kom van het dorp wordt gevormd door een mooi aangelegd marktplein, 'n behoorlijk aansluitende zaken wijk,, beursgebouw. De openbare gebouwen als raadhuis en do meinkantoor, projecteerd men zoo, dat ze hoewel rustig staand, toch in de onmiddellijke nabijheid van het centrum van het dorp zijn. Voorts bouwe men behoorlijk ruime woonwijken, niet de Staat moet dit meer doen, doch men geve woningbouwverenigingen hier een kans, zoowel voor arbei ders- als voor middenstandswo ningen. Kerk en scholen bouwt men niet midden in het dorp doch in de buitenwijken. Uit het oogpunt van centralisatie zullen ook hierbij groote voordeelen optreden. Het nadeel is hier de afstanden, doch dit wordt opgelost door de trans port-mogelijkheden. Trouwens 't afstandenvraagstuk hadden we evengoed bij drie dorpen. Er zullen ongetwijfeld stemmen opgaan die het met onze plannen niet eens zijn en die drie dorpen prefereeren. O.a. de smeden lie ten een dergelijk geluid hooren. Men wees. ons er op dat voor het hoefbeslag de afstand te groot wordt naar een dorp. Wat is er echter tegen om de landbouwsme- derijen te bouwen op de industrie terreinen? Het zelfde geldt b.v. ook voor de brandstoffenhande- laren. De voordeelen van een flink dorp zijn groot, zoodat de weinige nadeelen hier niet tegen opwegen. Wij hopen van harte dat de plannen die men heeft, tot uitvoe ring gebracht zullen worden. uit de landarbeiderskringen Nu er regelmatig artikelen in Herrijzend Wieringermeerland verschijnen omtrent oude vormen en gedachten, en wat daarvoor in de plaats moet komen, lijkt het mij dienstig ten opzichte van nieu we vorming van de samenstelling hoe, datgene ook gepubliceerd moet worden van wat er leefde en nog leefd onder de landarbeider in doorsnee. Laat ons er mee beginnen te schrijven dat er een groote be voorrechting van de verschillende polderbewoners heeft plaats ge had. Zoo, dat niet van billijkheid sprake kan zijn, laat staan recht. En dat terwijl toch ieder het zijne heeft bijgedragen, om tot datgene te komen wat de polder is gewor den. Het is niet zoo, dat een betrek kelijk kleine groep de polder in cultuur gebracht heeft. Integen deel de groote groep allen teza men, die hebben de polder ge maakt, feit is echter dat steeds een kleine groep hulde en belooning in ontvangst genomen heeft. Voor de betrokken ambtenaren is er de mogelijkheid geweest, zich steeds een betere maatschappelij ke positie te veroveren, met daar bij aansluitende, meer stoffelijke welvaart. De voormalige bedrijfsboeren werden bevoorrecht, dat ze bijna zonder uitzondering in aanmer king kwamen om een landbouw bedrijf te pachten. De pachtprij zen waren van dien aard, dat me de hierdoor, van een welvarend landbouwers bevolking kon wor den gesproken. Daarvan hebben de pachters reeds meer dan eens blijk gege ven. Ieder die bekend is in de pol der, kan dit bevestigen. Dit alles kan men beschouwen als belooning voor bewezen dien sten, niets is hierop tegen, gendeel. v n Nu komt de derde en gr groep bewoners aan de beurt, melijk de landarbeiders, voorhv cultuurarbeiders. Zij zijn het lichamelijk het zwaarste werk hebben gepresteerd, tegen lage loonen. Ja, gerekend naar het binnen land, waren de loonen misschien wet iets hooger, echter in de pol der was men meer geld noodig. Voor het overgroote deel waren de toekomstige landarbeiders ge wend om in bedsteden te slapen. In de Polder was dat anders, le dikanten enz. moesten worden aangeschaft, ook het meubilair diende te worden vernieuwd. De firma's die in huurkoop lever den vonden dan ook in de W - meer belangrijk afzetgebied. Dat lang niet alle koopers aan hun

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1945 | | pagina 1