herrijzend Wieringer meerland lip liilÉr r Medezeggingsschap voor alle bewoners van de Wieringermeer bij de wederopbouw van de Polder Wij zijn weer eens een kijkje gaan nemen in de Polder 1ste Jaargang Nr. 11 13 Juli 1945 Redactie en Administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206 Kengetal 2261 Periodiek voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland Redacteur: Th. J. van Vegten Het is het vaste voornemen van den Haag, om via Com missie's, de bevolking van Wieringermeer in al haar ge ledingen, medezeggingschap te verleenen bij de weder opbouw van de polder. Deze uitlating is van groote be- teekenis. Dat men in den Haag tot deze verstrekkende maatregel over wil gaan juichen wij van ganscher harte toe. Wanneer er bovendien nog aan toegevoegd wordt dat men alles in het werk zal stellen om de pol der zoo goed mogelijk te doen herrijzen, dan ziet dat alles er hoopvol uit voor de Wieringer meer. Het is dus straks zoo, dat di verse commissie's uit de bevol king gehoord zullen worden tot advies bij de bouw van woningen, zoowel voor de boerderijen, ar beiderswoningen, als midden- standsperceelen. Doch de wederopbouw houdt natuurlijk meer in. De verschillen- de problemen die wij de laatste weken hebben aangesneden hou den er evenzeer verband mee. Het zal goed zijn als men niet al te lang wacht met het benoe men van commissie's, een studie als de onderhavige vergt zeer veel tijd. Het verzamelen van mate riaal, van de groote en kleine fou ten die de Wieringermeer aan kleefden, zal weken en maanden vragen! De bevolking zal straks met concrete gegevens moeten komen. Schier op elk gebied heeft men in de ruim 14 practijkjaren die ach ter ons liggen, aanmerkingen ge had. Talloos waren de klachten over de inrichting van de bedrijfs ruimte in de schuren. De wonin gen aan de boerderijen waren in zeer veel gevallen ondoelmatig ingericht. Verscheidene pachters hebben in de loop der jaren vergunning gekregen om te verbouwen, zij het dan voor eigen rekening! Een bewijs dat men openstond voor gemotiveerde klachten. Met de arbeiderswoningen was het meer dan treurig gesteld. Ar moedig van aanzien, een bekrom pen leefruimte voor soms zeer groote gezinnen, dikwijls ook nog volgepropt met kostgangers. Wit gekalkte muren in de slaapka mers, het houtwerk ongeschil- derd. Woningen echt op een koopje gezet. Wij willen niet in herhaling treden van al hetgeen hierover reeds gezegd en geschreven is. Een ieder die lang genoeg in de polder bekend is, weet hoe in menging van buiten af op het be leid van de directie genegeerd werd. Practisch is de bevolking altijd onmondig geweest. Vooral in de eerste periode toen de bevolking in de diverse randgemeenten ad ministratief was ondergebracht. Eenige jaren terug werd een congres van de Bond van Platte landsvrouwen gehouden te Mid- denmeer. Hier werd een inleiding gehouden door het hoofd van de Bouwkundige dienst van de Di rectie der W.meer over de boer- derijbouw. Er werden na de inleiding door eenige dames vragen gesteld en critiek uitgeoefend t.a.z. van de woningen. Vooral op de woon keuken had men nogal aanmerkin gen. Inplaats dat de inleider se rieus op de zaak inging, maakte hij zich er af met het door hem overal vertelde grapje van het groene vloerkleed, de paarsche gordijnen en de rood pluche stoe len. De officiëele inleider vertelde namelijk dat hij die wonderlijke kleurencombinatie eens had ge zien in de mooie" kamer van een boerderij. M.a.w. hoe kunnen boe rinnen nu over de bouw van boer derijen meepraten als je niet eens weet hoe of je een woning moet inrichten. Een dergelijk optreden heeft veel kwaad bloed gezet in de polder, waarbij het vele goede werk wel eens werd voorbijgezien. Men zal het nu anders gaan doen, de bevolking gaat meespre ken. Dit is een verheugend tee- ken. Laat ons hopen dat de bevol king van Wieringermeer dit zal weten te waardeeren. Het was al weer twee weken geleden dat we in de polder wa ren. Maandag zijn we wederom eens een kijkje gaan nemen. Het beeld wordt met den dag triester, nu de daken van de ge bouwen ontdaan zijn van pannen. Overal, waar men ook maar rondziet, afbraak en nog eens af braak. We zijn in hoofdzaak in de dorpen geweest en we zouden ook nog naar het gat in de dijk, doch dat komt aanstonds. In Middenmeer zijn verschillen de gebouwen, die de vorige maal nog gaaf waren aan het afbrok kelen. O.a. van de groote beurszaal raken twee beeren uit het ver band, zij zijn bezig zich los te werken. Als deze instorten zakt het dak. ATTENTIE Ons Bureau is thans telefonisch aangesloten onder No. 206 kengetal 2261 In Slootdorp wordt het even eens met de dag erger. Lreen ge bouw of er mankeert iets aan. Wieringerwerf is bezig geheel te verdwijnen. Dit dorp heeft ont zettend geleden. Wat een jammerlijke aanblik geeft de polder. Dan maar naar het gat, daar is men tenminste be zig met herstelwerk. Naar het gat! Ja dat dachten we. We hebben nog vergeten te vermelden dat we met het oudste motorbootje van Butter van wal waren gestoken. Dertig jaar oud was dit scheepje, maar hij deed het nog altijd best vertelde ons de schipper. Het ging dan ook goed, tot vlak voor Wieringer werf, daar kwamen we vast te zitten boven op de oprit, waar de Moffen een mitrailleursnest hadden. Met man en macht wrikken met planken en stokken en we kwa men weer los. We zouden dus naar het gat, maar zijn er niet ge komen. Ongeveer op een kilo meter afstand van de dijk, daar gaf de motor plotseling een paar korte snikken en het was ge beurd (naar we later hoorden voorgoed. De motor is af). Daar lagen we dus te dobbe ren. Intusschen trad de zonsver duistering in, het werd angstig stil op het water. In de verte zagen we de Anna Martha, statig varende, die had het Militair Gezag aan boord en was op de thuisreis naar Kolhorn. Wij gaven noodseinen met een witte zakdoek. Eerst leek het er op of men ons niet opmerkte, doch al spoedig kreeg men ons in de gaten. Een tros werd uitgebracht en zoo werden wij door het Militair Gezag op sleeptouw genomen naar Kolhorn. MEDEDEEELINGEN van de Commissie ter beharti ging van de belangen der ge- evacueerde Wieringermeer- bewoners. De stand der werkzaam heden aan de dijk. Ir Ovinge deed deze week weer eenige mededeelingen over de stand der werkzaamheden aan de dijk. Men is thans reeds zoover ge vorderd dat verschillende stuk ken van de dijk boven water komen. Er is nu ook een keileembag- germolen bij het werk. Een kraan om de keileem uit de bakken op het zandlichaam te storten is druk aan het werk. Het werk schiet goed op, men heeft natuurlijk wel

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1945 | | pagina 1