ELH. Landbouwers Openbore School voor L.0. en U.L.Q. E. W. Wolffensperger tijdelijk ONDERWIJZER, H. H. Landbouwers. De firma H. H. E. HAYTEMA, Zaadmarkt 2, Alkmaar Bij J. MAREES Selectiebedrijf „Zadenvriend" HEEFT U EEN TOEWIJZING VOOR MOTORBRANDSTOF? Vanaf heden zijn wij wederom ingeschakeld voor de verkoop. W ij komen aan huis bezorgen. Aanbevelend, r* Wï Olie- en Benzinehandel OeiDr. Ui BUU Middenmeer Vert. L. J. MUNTER, tijdelijk gevestigd WESTERHAVEN 15 - MEDEMBLIK. Telefonisch te bereiken onder no. 89. Agenten der Texaco producten. TE MEDEMBLIK- INSCHRIJVING LEERLINGEN. De aangifte v. leerlingen v. d. nieuwen cursus kan geschieden bij het H. d. S., de heer J. OENEMA op VRIJDAG 27 Juli voor L. O. tusschen 810 uur n.m. in de school, ZATERDAG 28 JULI voor U.L.O. tusschen 79 uur n.m. in de school. Toegelaten kunnen worden: 1) tot de L.sch. kinderen, die voor 1 Oct. 1945 de leeftijd van 6 jaar hebben bereikt. 2) tot de U.L.O-school kinderen, die zes klassen eener L. Sch. met vrucht hebben doorloopen. Rapport moet worden overgelegd. Trouwboekje meebrengen. Mede namens wederzijdsche ouders, betuigen wij onzen harte- lijken dank voor de zeer vele blij ken van belangstelling bij ons hu welijk ondervonden. A. Kooyman W. Kooyman-Geelhoed Wadway, Juli 1945. Adres na 1 Aug. Wilhelmina- straat 52, Den Burg (Texel). Bij ons vertrek naar Vollen- hove roepen wij aan alle vrienden en bekenden uit de Wieringer- meer een hartelijk vaarwel toe. Familie H. LEIJTEN voorheen Havenstr., Middenmeer G. IV. N.l N.O.P. p.a. A. Griep Vollenhove. Gevraagd in bruikleen voor direct POOTKIEMBAKKEN voor het opslaan van bloembollen. De bakken worden droog en schoon bewaard zoolang dit ge- wenscht wordt. Ook bestaat er gelegenheid voor het opslaan van pootaardappelen in de inbruikleen gegeven bakken, daar deze eind September weer leeg zijn. Nadere condities Fa. P. SCHIPPER en ZONEN Spanbroek. Tandarts Hippolytushoef HEEFT PRACTIJK HERVAT Spreekuur: Maandags 23 Dinsdags 910 Woensdags 910 Donderdags 910 Vrijdags 23 Maandag 23 Juli afwezig. Gevraagd te SCHERMER- HORN zoo spoedig mogelijk een met veel kans op een vaste aan stelling. Geref, of Ned. Herv. Brieven met inlichtingen aan het Hoofd der school R. VAN DER LAAN. VERHUISD: G. VAN DOK w.m. 1 e kl. P. T. T. van Kolhorn naar HIPPOLYTUSHOEF Slingerweg 33 a Bond van Boerininnen en andere Plattelandsvrouwen afd. Wieringermeer Bijeenkomst op Donderdag 26 Juli a.s., des n.m. 3 uur in de zaal van de heer Laan te Winkel. Het Bestuur. Heemraadschap de Wieringermeer Dijkgraaf en Heemraden van het heemraadschap de Wierin germeer maken bekend, dat het kantoor van het Heemraadschap thans is gevestigd in huize St. Radboud, Ridderstraat 10 te Me- demblik, telefoonnummer 140. Medemblik, 20 Juli 1945. Dijkgraaf en Heemraden vrnmd., De Dijkgraaf, Ir. A. Ovinge. De Secretaris, Mr. Th. A. J. Vosters. Aangeboden: Eersteling, Roode eersteling, Be- tekee, Eigenheimer, IJselster, Koopmans Blauwe, Bevelander, Noordeling, Alles in AA en A gekeurd van prima gewas. Bouwers uit de Wieringermeer, indien U denkt volgend voorjaar plantgoed noodig te hebben, geeft thans Uw bestelling op. H. TH ALEN Zaaizaad en Pootaardappelen voorheen Middenmeer Tijdelijk adres: Nieuwe Niedorp, Dorpstraat 121. Handeldrijvende^ en Industieëlen Middenstandsvereen. W ieringermeer LEDENVERGADERING op WOENSDAG 25 JULI 1945, des n.m. 1 uur in de zaal van den heer LAAN te Winkel. Het Bestuur. Ondergeteekende maakt bekend dat hij vanaf heden weer orders aanneemt op Vruchtboomen en andere Beplantingen voor de Wieringermeer en omgeving, in agentschap voor de Fa. D. J. v. d. Have. Aanbevelend, M. J. v. d. PLASSE OOSTWOUD No. 18 Woensdags o. d. beurs te Winkel Er is weer stoom, maar zuinig aan. Wij hebben nog te leveren gloeilampen in laag stroomverbruik. Besteld spoedig. Ook kunnen nog bestellingen op houten emmers aangenomen worden. Zoodra deze aankomen zal aan diegene die be steld heeft, direct bericht gezonden worden. Verder iedere Woensdag op de beurs te Winkel aanwezig. BOSKER en LEEUWENKAMP B 230, Nieuwe Niedorp. Gevraagd: een flinke zelf standige DIENSTBODE. Mevr. A. SchmalzBoontjes, Laagzijde, Schagen. Gevraagd een DIENSTBODE voor dag of dag en nacht, geheel in huiselijk verband op te nemen. D. R. MANSHOLT, p.a. K. v. d. Oord, Moerbeek. Gevraagd EEN NET MEISJE Mevr. van Weele, Turfhoek 19, Medemblik. Te koop of te huur gevraagd een AFLEGAPPARAAT passend op een twee-paards maai- machine. P. ZEE, Pade B 12, Hoogwoud. Te koop wegens plaatsgebrek EEN BESTE JONGE WAAKHOND (herder) Th. Oostenburg, Centraal Bureau Kolhorn. Te koop gevraagd of in bruikleen een KINDERLEDIKANT JE C. Nouwen, Westerweg C 72 Nieuwe Niedorp. Uitgave van de stichting Uitg.Mij. ,,De Wieringermeer" i.o. Tijdelijk gevestigd te Nieuwe Niedorp B 58 Abonnementsprijs: 1.50 per drie maanden Advertenties 10 cent per m.m. Druk: N.V. Dr. en Uitg.Mij. v.h. W.F.K. Schagen houdt zich beleefd aanbevolen voor het koopen van alle soorten granen en zaden. Maakt tevens bekend, dat zij een opslagplaats voor het innemen van granen en zaden heeft gevestigd aan de Gesterweg te den Oever; alwaar ook zakken ter vulling verkrijgbaar zijn. Verkrijgbaar; Benzine, Petroleum, Gasolie, Smeerolie Telefoon K 2235-213, Julianadorp Wieringerwerf T ij d e 1 ij k ANDIJK-WEST KLEINGOUW 40 TELEF. 1931.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1945 | | pagina 4