RH. Landbouwers Gebr» DE BOO M i d a e n m e e r Kloordliollandsche Brandwaarborg Mij. te Oudkarspel Afhalen Spijsolie V E M E M A's Rijwielhandel D. J. v. d. HAVE Selectlebedrsjf „Zadenvriend" Fa. H. Peters en Co. Graanhandel HEEFT U EEN TOEWIJZING VOOR MOTORBRANDSTOF? Vanaf heden zijn wij wederom ingeschakeld voor de verkoop. Wij komen aan huis bezorgen. Aanbevelend, - Olie- en Benzinehandel Vert. L. J. MUNTER, tijdelijk gevestigd WESTERHAVEN 15 - MEDEMBLIK. Telefonisch te bereiken onder no. 89. Agenten der Texaco producten. D. J. v. d. Have, Kapelle—Biezelinge (Zld.) ZAADTEELT—ZAADHANDEL Maakt bekend, dat de opslagplaats voor zaaizaden, gras en klaver en groenvoedergewassen voorloopig is gevestigd in het pakhuis van de Coöp. ,,De Ster" te Kolhorn. Voor dit najaar beschikbaar: PETK. en MARIëNROGGE ALBA TARWE e.a. WINTERGERST Uw bestellingen op klaverzaden, grassen en weide-mengsels wachten wij gaarne in. P. J. VAN ANDEL ALMERSDORPERWEG 14 A - OPPERDOES. MEDEDEELINGEN van de voor haar verzekerden uit de Wieringermeer, Bij onze Maatschappij verzekerde goederen van geëvacueer- den houden wij gedekt, onverschillig waar zij zich binnen Neder land bevinden, onder voorwaarde, dat zoo spoedig mogelijk nadere opgave aan ons wordt verstrekt. Het adres van onzen agent, den Heer A. C. VAN NIEU- WENHUIJZEN is thans Gen. Snijdersstraat 4 te Badhoevedorp Opgaven kunnen rechtstreeks aan ons, dan wel aan onzen inspecteur, den Heer JASPERS, welke iedere Woensdag ter beurze te Winkel aanwezig is, worden gedaan. De Directie. Vergadering van de Ned. Chr. Landarbeiders Bond Op VRIJDAG 3 AUGUSTUS a.s. in de Ned. Herv. Kerk te KOLHORN Spreker: de heer MEIJER, Hoofdbestuur Aanvang 8 uur, n.t. H.H. Landbouwers! Thans kunt U bij ons bestellen Uw benoodigd boeren-garief: Hout als klaverruiters, weidepa- len, landhekken, pooterkiembak- ken, transportkisten. Vruchtboomen in alle soorten Laan-Sierboomen, rozensier in prima soorten, enz. Joh. Kuiper en Zn. SIJBEKARSPEL, S 79. Het adres van de Secretaris van de ïvonijnenfokvereeniging ,,Het Nieuwe Land" is thans: R. KOLHORN, Kamer 2, Werkkamp, vollenhove. Willen de heeren: G. v. d. Male, voorheen Post- straat 5, Middenmeer; E. B. Her- sevoort, voorheen Torenstraat 7, Middenmeer; N. Hoogendoorn, voorheen Ulkeweg A 23, Sloot- dorp en G. Vos, voorheen Brug straat 12, Middenmeer, hun eva cuatie-adres opgeven aan onder- geteekende in verband met een schrijven van Raad van Beheer en Toezicht. Ook de overige leden worden verzocht zich op te geven. De Secr., R. KOLHORN. Ondergeteekende maakt be kend dat op bewijs de spijsolie kan worden afgehaald iedere Maandag, Dinsdag en Woensdag aan de slagerij van KUIPER te Kolhorn. Levensmiddelenbedrijf Wed. MEEUWSEN voorheen Slootdorp. INCASSO BANK N.V. Wieringermeer 'l ijdelijk gevestigd te Medemblik Accountantskantoor D. Radecker en Zonen Breedstraat 20 - Telef. 46 Thans is het de tijd een bankreke ning te openen. U bespaart U daardoor ongerief met contanten en werkt mede tot de saneering van het geldwezen. Deposito rekening met rente vergoeding zonder berekening van rente. HET EERSTE NIEUWE RADIOTOESTEL na de bevrijding weer ontvangen Zoodra weer normale aanvoer verwacht kan worden, volgen na dere berichten. Wij leveren ook rijwielbanden op Bon Beleefd aanbevelend, H. L. Posthumus voorheen Wieringerwerf thans tijdelijk: Nieuwe SluisE25 Wieringerwaard H.H. LANDBOUWERS! Wij kunnen U thans aanbieden R.star - Alpha - Voran en Bind je pootaardappelen, die in de vorige opgave niet vermeld waren. Leverbaar herfst 1945 en a.s. voorjaar. Tevens alle soorten Gras- en Klaverzaden. Vroegtijdig bestellen gewenscht. H. Thalen Dorpstr. B 121 - Nieuwe Niedorp kan U in 24 uur leveren BANDEN op de BON Dorpstraat 2, Noord-Scharwoude Werkplaats bij de Beurs te Winkel. Ondergeteekende maakt bekend dat hij vanaf heden weer orders aanneemt op Vruchtboomen en andere Beplantingen voor de Wieringermeer en omgeving, in agentschap voor de Fa. D. J. v. d. Have. Aanbevelend, M. J. v. d. PLASSE OOST WOUD No. 18 Woensdags o. d. beurs te Winkel KapelleBiezelinge De heer G. W. H. ESSE- LINK heeft na beëindiging van zijn dienstverband bij de N.B.S., zijn werkzaam heden voor onze zaak we der hervat. P. L. VAN ANDEL Almersdorperw. 14 A, Opperdoes Mevr. WOLFFENSPERGER zoekt, wegens huwelijk der tegen woordige, FLINK MEISJE voor dag en nacht. Verdere hulp aanwezig. Gemeenelandsweg 12, Hippolytushoef. Gevraagd een DIENSTBODE voor dag of dag en nacht, geheel in huiselijk verband op te nemen. D. R. MANSHOLT, p.a. K. v. d. Oord, Moerbeek. Gevraagd: EEN NET MEISJE voor dag en nacht Zelfstandig kunnende werken Mevr. WERNER—DE GRAAF Barsingerhorn. I Wieringerwerf T ij d e 1 ij k ANDIJK-WEST KLEINGOUW 40 TELEF. 1931. SLOOTDORP MIDDENMEER H.H. LANDBOUWERS! Door aankoop uit andere gebieden kunnen wij U straks weer ALLE SOORTEN ZAAIGRANEN EN POOTAARDAPPELEN LEVEREN Zoowel voor najaars- als voorjaarslevering Vroegtijdige bestellingen zijn aan te bevelen. Iedere Woensdag zijn we op de beurs te Winkel aanwezig

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1945 | | pagina 4