Fruitteelt I B. W A S S I N K VASTE BOUWKNECHT ziening den Helder om een paar- denbinder of tractorbinder. Wan neer men die wil afstaan kan men zich melden bij den heer G. P. Kistemaker, Abbekerk A 63, of rechtstreeks tot den heer J. Ba ken Jr., Doggersvaart 13, den Helder. Bij de leden onzer afd. die in de Wieringermeer woonden, maar bij nog meer niet-leden, die een meer of minder groote opper vlakte met fruitboomen voor eigen gebruik hadden beplant, rijzen thans vragen hoe ook dat aan stonds moet worden hersteld. Juist omdat men nu eenige ervaring met vrucKtboomen heeft opge daan is de belangstelling zooveel grooter geworden. Velen die door schade en schande wijs geworden zijn hebben zich stellig voorgeno men niet weer in de fouten van de vorige keer te vervallen. De directie van de Wieringer meer verstrek'.e bij de eerste be planting aan iedere pachter een handleiding, die was samenge steld door de Rijkstuinbouwvoor- lichtingsdienst te Hoorn. Hierin was een beperkt, goed sortiment voor huishoudelijk gebruik opge nomen met vermelding van de ge- schikste onderstammen en plant- afstanden. Deze aanbeveling was zeker niet foutloos, maar scheever ging het toen deze en geene daar van op eigen gelegenheid ging afwijken, omdat bepaalde boomen op dat moment niet voorradig waren, of omdat men persoonlijke voorkeur voor andere variëteiten dan wel omdat de afmetingen van het terrein waarop toch vooral veel boomen moesten, tot een an dere plantafstand dan de voor- geschrevene noodzaakten. In overleg met de voorlichtings dienst, eventueel via den verzor ger van de tuin, had in die yeval- len een goede oplossing gevonden kunnen worden. Nu stond er vaak een soort dat niet deugde, een onderstam die voor het doel on geschikt was of een wijker die al verdwijnen moest voor hij vrucht kon dragen. Ook nu zal door de Rijkstuin- bouwvoorlichtingsdienst een ad vies voor de aan te planten varië teiten, de plantafstanden enz. worden verspreid onder de be langhebbenden. Wij zijn over tuigd dat velen van U dit geheel anders zullen opnemen dan de vorige maal en dat overleg nu in veel gevallen op prijs gesteld zal worden. Ook de firma's, die in de Wie- 'ringermeer de beplantingen ver zorgden er in de afgeloopen win ters gezamenlijk met al hun per soneel door de Rijkstuinbouw- voorlichtingsdienst werden ge ïnstrueerd, kennen nu de weg waarlangs ze advies kunnen ont vangen. In enkele volgende artikelen zijn wij van plan bepaalde pro blemen eens nader te bezien, Nu reeds wijzen wij er op, dat voor het seizoen 1945'46 in planten van fruitboomen op ge ïnundeerde terreinen verboden zal worden. De grond moet minstens een jaar met andere gewassen be- teeld zijn om in een eenigszins gunstige toestand te geraken. De Ned. Pomologische Vereen. Afd. West-Friesland. Hoorn, Augustus 1945. BOND VAN BOERINNEN e.a. PLATTELANDSVROUWEN. Afd, Wieringermeer. Op Donderdag 26 Juli hield de afd. Wieringermeer van de Bond van Boerinnen e.a. Plattelands vrouwen haar eerste bijeenkomst in café Laan te Winkel. Na opening door de Pres.. Mevr. Doornbos-Wagendorf, werd ver slag uitgebracht van een auto tocht gehouden door de Vice-Pre- sidente en Secr. van het Hoofd bestuur langs de overige H.B.- leden. Verder werd verslag uit gebracht van de Prov. vergade ring, gehouden op 19 Juli te Alk maar. Daar de bond genoodzaakt is van voren af aan te beginnen en ook de afdeelingskas leeg is, werd een collecte gehouden die 113. opbracht. Die leden die niet aan wezig konden zijn worden vrien delijk verzocht een steentje bij te dragen. Zij kunnen deze bijdrage op de eerstvolgende bijeenkomst aan de penningmeesteresse over handigen of storten op de post rekening No. 317740 van Mevr. Beukema te Schoorl. De voorloo- pige datum van de eerstvolgende bijeenkomst is bepaald op 6 Sep tember a.s. Er wordt getracht voor dien datum een spreker uit te noodigen. VEREENIGING VOOR BEDRIJFSVOORLICHTING. Het kantoor der Voorlichtings dienst in de Wieringermeer is thans gevestigd: Huize ,,St. Pie- ter", Ridderstraat 9, Medemblik. Telefoon 140, Medemblik. KERKNIEUWS Ned. Herv. Gemeente Wieringermeer. Te Wognum woonde ik een vergadering bij van vertegen woordigers van de Rijzende Kerk- afdeling uit de gewesten Noord holland-Noord en Westfriesland. Daar werden de voorstellen, tot reorganisatie van het vrijzinnig Christelijke jeugdwerk besproken, die zijn gedaan door het Centraal Secretariaat te Utrecht. Er rezen nogal wat bezwaren tegen de voorgestelde samensmelting van de Rijzende Kerk met de V.C.J.B.- afdeelingen in de steden, en tegen de voorgestelde veranderingen in de leeftijdsgrenzen van de Rijzen de Kerk. Verder werd op deze vergadering besloten tot het uit geven van een berichtenblad voor de beide bovengenoemde gewes ten. Op Donderdag 16 Augustus zal ik het huwelijk inzegenen van Koos van der Werff, een oud lid van de jeugdclub en de heer Simon Groot van Aartswoud. Wij hopen dat zoowel de jeugdclub als ook de overige Wieringermeer daarbij vertegenwoordigd zullen zijn! Mij werd een hulppredikerschap aangeboden te Nieuwe- en Oude- Niedorp, als voorloopige werk kring, omdat ik voor de Wierin germeer thans geen geregeld ge meentewerk kan doen. De bijzon derheden van deze benoeming moeten nog nader worden gere- Familie berichten Heden overleed tot onze diepe droefheid voorzien van de H.H. Sa cramenten onze dierbare moeder en grootmoeder de wed.- Josef Kemmeren-v. Strien, in den ouderdom van 85 jaar. A. U. Kemmeren-Kuisters en kinderen. Oude Niedorp, 2 Aug. 1945. De H. uitvaartdienst zal plaats hebben op Maandag 6 Aug. a.s., des vm. 9.30 uur, in de Klooster kerk te Nwe Niedorp, waarna be grafenis om 11 uur op het R.K. kerkhof te 't Veld. Met dankbaarheid en blijdschap geven wij U kennis van de ge boorte van ons dochtertje, die bij het H. Doopsel de namen ont ving van Geertruda Emcrentia Maria. N. A. Knook M. A. Knook-van Baar Beemster, 25 Juli 1945 Rijperweg 25 a Eerder Tusschenweg H 36, Middenmeer. Met groote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onzen zoon en broertje MARTIN L. J. Munter A. L. Munter-Kloosterhof Jan 31 Juli 1945 Tijd. Medemblik Westerhaven 15 D. J. v. d. HAVE Kapelle-Biezelinge zaadteeltzaadhandel De heer P. L. VAN ANDEL is weer telefonisch aangesloten onder Opperdoes nr. 16. geld; ik kan daarom hierover nog geen definitieve mededeeling doen. G. Meijer Drees. PREEKBEURTEN. 5 Aug. Oostwoud, 8 uur, Ds. Meijer Drees. Obdam, 10.30 uur, Ds. Meijer Drees. Twisk, 10.30 uur, Ds. Bredschneijder. 12 Aug. Lambertschaag, 10.30 u., Ds. de Jong. Midwoud, 10.30 uur, Ds. Meijer Drees. 19 Aug. Oostwoud, 10.30 uur, Can. van Offeren. Twisk, 10.30 uur. Ds. Bredschneijder. 26 Aug. Abbekerk, 10.30 uur, Ds. Meijer Drees. Midwoud, 10.30 uur, Ds. de Jong. 2 Sept. Oostwoud, 10.30 uur, Ds. Bredschneijder. Twisk, 10.30 uur, Ds, Germans. Degene, die nog tarwe bij ons te goed heeft, van de maalderij, moet deze zoo spoedig mogelijk afhalen van de Coöperatie .Sa menwerking" te Opmeer. Coöp. Aankoopver. ,,de Wieringermeer" G.A. R. Spikman, zaakvoerder. Weder telefonisch bereikbaar K2263 316 Spanbroek Tevens te koop gevraagd EEN STEL VEESCHOTTEN voor vrachtauto lengte 4Yi 5 meter. C. KLERK Kleinhandelaar Hooi en Stroo T ransportbedrijf N. KLERK Landhandelaar, Hooi en Stroo Hoogwoud D 4 9. TIMMERMAN G AANNEMER Middenmeer Tijdelijk gevestigd: SIJBEKARSPEL S 59 a Ondergeteekende maakt bekend dat hij vanaf heden weer orders aanneemt op Vruchtboomen en andere Beplantingen voor de Wieringermeer en omgeving, in agentschap voor de Fa. D. J, v. d. Have. Aanbevelend, M. J. v. d. PLASSE OOST WOUD No. 18 Woensdags o. d. beurs te Winkel Gevraagd wegens teleurstelling Woning disponibel A. J. WAIBOER, Groetpolder, Winkel.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1945 | | pagina 3