herrijzend Wieringermeerland 1 De voordeelen en de nadeelert van de bevolkingsconcentratie (Slot) van landarbeiders lste Jaargang Nr. 16 17 Augustus 1945 Redactie en Administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206 Kengetal 2261 I Weekblad voor dë Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland RedacteurTh. J. van Vegten Een probleem dat hier ten nauwste mee samenhangt is dat der uitgifte van tuingrond van wege den Staat, zooals dit in de Wieringermeer is geschied door de verhuur van kleine lapjes grond, of zooals hierin door de Landarbeiderswet wordt voorzien die de landarbeiders in staat wil stellen met behulp van voorschot ten van de Overheid een z.g. plaatsje te koopen. Wij willen er in dit verband op wijzen, dat bo venbedoelde uitgifte van grond kan leiden tot een algemeen laag loonpeil, indien zij in een bepaald gebied algemeen ingang vindt. Men zie bijvoorbeeld naar het Oldambt, waar de voor dit ge west zoo eigenaardige toestand bestaat, dat de arbeiders des mor gens bij de groote boeren in loon dienst zijn (het zgn. Eenschafts- systeem), terwijl zij des middags hun eigen grond belwerken. Er zijn in de Wieringermeer boeren, die een patriarchale ver houding tusschen boer en arbei der een noodzakelijke voorwaar de achten voor een gezond land bouwbedrijf. Een patriarchale verhouding veronderstelt niet al leen een goede samenwerking tus schen boer en arbeider, zij ken merkt zich ook door een zeer nauw contact na gedanen arbeid. De arbeiders beschouwen hun positie als normaal, zij weten niet anders of er zijn altijd boeren en arbeiders geweest en dat zal al tijd wel zoo blijven. Ieder streven naar verbetering van hun sociale positie is hun vreemd, de wil om te stijgen op de maatschappelijke ladder ontbreekt. In streken, waar de boeren en de landarbeiders reeds eeuwen door elkaar verspreid wonen, zou concentratie der landarbeiders in dorpen, zooals dat in de Wierin germeer heeft plaats gevonden, voor de verhouding tusschen werkgevers en werknemers groo te gevolgen kunnen hebben en oorzaak kunnen zijn van het ont staan eener zakelijke mentaliteit. De arbeiders in de droogmakerij geven ontegenzeggelijk blijk van rationeele opvattingen t.a.v. het vraagstuk der arbeidsvoorwaar den en alles wat daarmee samen hangt. De oorzaken daarvan moe ten onzes inziens niet gezocht worden in het feit dat de arbei ders geconcentreerd wonen, er zijn andere en sterker krachten die het verschijnsel hebben te voorschijn geroepen. Kolonisatie gebieden vormen voor de verbre king der patriarchale verhoudin gen en voor het ontstaan eener zakelijke mentaliteit een uiterst geschikten bodem, daar de kolo nisten reeds met zooveel andei.. tradities hebben moeten breken. Ook in de Wieringermeer is dat het geval. De arbeiders zijn hier jaren lang in dienst geweest van de Cultuurmaatschappij, een groote instelling, waar van patri archale verhoudingen natuurlijk geen sprake kon zijn. Zij werden, hoewel het geheele jaar in dienst, in uurloon betaald en hebben ,,op de klok leeren kijken", lil de droogmakerij komen zakelijke ar beiders, die bereid zijn iedere kans hun positie te verbeteren a.^n te grijpen door hun aanwezigheid in de droogmakerij geven zij hier van reeds blijk te staan tegen over al even zakelijke jonge boe ren, die in de meeste gevallen vee! later in de Wieringermeer zijn ge komen dan de arbeiders zelf. Voor patriarchale verhoudingen is op de moderne landbouwbedrij ven geen plaats en zeker niet op die in onze eerste Zuiderzee- droogmakerij. Wanneer een ooer het oude land verlaat om zich in de nieuwe gebieden te vestigen, 7a! hij hier rekening mee moeten houden. Zal de zakelijke mentaliteit van den arbeider noodzakelijk ongun stige gevolgen hebben voor de uitkomsten van het bedrijf waarop hij werkzaam is? Wij meenen dat dit volstrekt niet het geval behoeft te zijn. zoolang de arbeider in het verrichten van zijn werk voldoe ning vindt. Zakelijke opvattingen t.a.v. de arbeidsvoorwaarden en de naleving daarvan sluiten ar- beidsernst en arbeidsvreugde niet uit. Zal concentratie der landarbei ders hun strijdlust versterken en ontstaan van arbeidsconflicten bevorderen? Inderdaad wordt door concentratie der arbeiders het onderlinge contact gemakke lijker gemaakt. Men houde er echter rekening mede dat, volgens het oordeel der leiders der plaat selijke arbeidersbonden, van de gelegenheid om de vergaderingen veelvuldig en in grooten getale te bezoeken maar weinigen gebruik maken. Blijkbaar zijn er sterke prikkels noodig, die in een be paald gewest tot het uitbreken van conflicten kunnen leiden, zoo als b.v, een verlaging der loonen. Het is de vraag of in zoo n geval in een kolonisatiegebied als de Wieringermeer een verspreide bewoning het uitbreken van con flicten zou tegengaan. En het andere verwachte na- deelige gevolg van concentratie? Leven de arbeiders in de Wierin germeer boven hun stand en is dat het gevolg van concentratie? De landarbeiders voeren in ver gelijking met den stedeling een sober en eenvoudig bestaan, waarvoor zij wel zeer hard moeten werken. Dat de arbeiders boven hun stand leven is een be wering, die in haar algemeenheid onjuist moet worden genoemd. Ongetwijfeld heeft zich bij een ge deelte der arbeiders het geval voorgedaan dat zij meer hebben gekocht dan met het oog op hun financieele draagkracht verant woord was. Daar waren andere oorzaken het gevolg van. Wij wij zen op de gemakkelijke betalings voorwaarden van de groote ma gazijnen. Vele arbeiders hebben in hun vroegere woning nooit an ders dan in bedsteden geslapen. Daar deze in de woningen in de Wieringermeer niet aanwezig zijn, moest menig gezin bij de aan komst in de droogmakerij tot aan schaffing van ledikanten en van bedden overgaan. Zoo was het met de vloerbedekking, gordijnen en keukenuitrusting. Is men een maal tot aanschaffing van het al lernoodzakelijkste in huurkoop overgegaan, dan is het verleidelijk om gehoor te geven aan de ver lokkingen van den verkooper, die maar steeds verkoopen wil. Het gevolg was dat een gedeelte der landarbeiders diep in de schuld kwam te zitten. Doch juist uit ar beiderskringen werd ons op het euvel gewezen en verzocht dat de Overheid hier maatregelen tegen zou nemen. Uit het bovenstaande moge blijken dat het „boven zijn stand leven" van een gedeelte der arbeiders door zeer bijzondere omstandigheden werd bevorderd. Tenslotte moet er op gewezen worden, dat het leven in de droogmakerij in vele opzichten duurder is dan elders. Wij vol staan door te wijzen op de hoo- gere huur, de waterleiding en de hooge kosten voor het eerste le vensonderhoud. Het is vanzelfsprekend dat men bij de toepassing van het begin sel eener bevolkingsconcentratie de voordeelen behoudende, de na- deelen zooveel mogelijk tracht te beperken. De oplossing; is, de dorpen niet te groot te maken, zoodat de afstanden ook geen be zwaren kunnen opleveren. Naast de kleine nederzettingen is er plaats voor grootere, waar instel lingen kunnen worden onderge bracht, die door haar functie cen traal gelegen moeten rijn, zooals b.v. het gemeentehuis, kantoor der domeinen, veilinggebouw, graan- beurs, boerenleenbank e.a., ter wijl er voorts plaats zal moeten zijn voor eventueel te stichten fa brieken en werkplaatsen en ook voor hotels en winkels, die een grooter afzetgebied noodig heb ben dan de kleine nederzettingen kunnen opleveren. Indien men de kleine nederzettingen om de groo te groepeert, zijn tevens tal van verkeersbezwaren tot een mini mum gereduceerd. Steeds dient men er voor te waken dat de dorpen hun lande lijk karakter niet verliezen. De bouw van huizenblokken, zooals die in de Wieringermeer plaats vond, moet, hoe aantrekkelijk uit economisch oogpunt ook, o.i. wor den afgeraden. Wanneer men staande op de terp, in de richting van Wieringerwerf kijkt, kan men meenen een modern fabrieks arbeiderstuindorp te zien, in stede van een landelijke nederzetting.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1945 | | pagina 1