H.H. LANDBOUWERS H. Th al en, Middenmeer Brandsioffenhandel J. VOS Fa. H. Peters en Co. Graanhandel Verwacht wordt, dat de gema len van de Vier Noorder Koggen gedurende 5 a 6 weken ten be hoeve van het opnieuw droogma- len van de Wieringermeer zullen moeten werken en dat daardoor de Wieringermeer ongeveer een week eerder droog zal zijn, dan zonder de medewerking van de Vier Noorder Koggen het geval zou zijn. Deze tijdwinst, welke oogenschijnlijk klein lijkt, zal met het oog op de inzaai voor de oogst 1946 van groote beteekenis zijn. Vr. Hoornsche Crt. U.L.O.SCHOOL WIERINGER- WERF. Het hoofd van de Wieringer meer U.L.O.school, de heer A. Weeda verzoekt ons nogmaals het volgende te willen mededee- len: De leerlingen dezer U. L. O. school, die de te openen school te Wieringen niet kunnen bezoe ken, worden verzocht de door hen gebruikte boeken in te leve ren bij den heer A. N. Nap, ge meentehuis Wieringermeer te Lutje-Kolhorn, of bij den heer Weeda, Molgerdijk 19, Den Oever, Wieringen. Liefst spoe- dig! Uit bovenstaande blijkt tevens dat de heer Weeda is verhuisd van Barsingerhorn naar Den Oever op Wieringen. Belangheb benden gelieve hier nota van te nemen. TIJDELIJK BENOEMD. De heer K. N. Muylwijk, hoofd der school voor Chr. Nat. onder wijs te Wieringerwerf is benoemd tot tijdelijk hoofd der Gerefor meerde School te Krabbendam W armenhuizen ZOO ZIJN WE OOK IN DE WIERINGERMEER BEGONNEN In het weekblad ,,de Noord oostpolder" lezen we het volgen de: Markenesse. De eerste alge- meene leden vergadering van de Coöp. Boerenleenbank de Noord- Oostelijke polder W.A. welke Zaterdag j.1. hier in de cantine werd gehouden, was bezocht door 25 leden. Voorzitter was de heer P. van 't Zet. Uit het jaarverslag bleek, dat tot de vereeniging zijn toegetre den 149 leden. Op 31 December 1944 bedroeg het aantal spaar bankboekjes 130 met een kapitaal van 76.237.11 Het nadeelig saldo is ƒ971.90. In de plaats van het afgetreden bestuurslid, den heer P. v. 't Zet, die zich niet herkiesbaar stelde, werd gekozen de heer C. M. de Dreu. Tot lid in den raad van toe zicht werd in de vacature C. M. de Dreu benoemd de heer C. Egas. KERKNIEUWS NED. HERV. GEMEENTE. Preekbeurten. 19 Aug., Oostwoud, 10.30 uur, Cand. van Offeren. Anna Paulowna, 10.30 uur, Cand. van Woerden. Twisk, 10.30 uur, Ds. Bredschneijder. 26 Aug., Abbekerk, 10.30 uur, Ds. Meijer Drees. Midwoud, 10.30 uur, Ds. de Jong. 2 Sept., Oostwoud, 10.30 uur, Ds. Bredschneijder. Twisk, 10.30 u., Ds. Germans Ds, GERMANS benoemd tot geestelijk verzorger van geïn terneerden te Amersfoort. Ds. J. Germans, predikant bij de Ned. Herv. Gem. Wieringer meer, is benoemd tot geestelijk verzorger van de geïnterneerde Nederlanders, welke zijn onder gebracht in het kamp te Amers foort. Ds. Germans gaat hierdoor naar Utrecht verhuizen, doch hoopt ker bij de Ned. Herv. Gemeente Wieringermeer te bewaren en zal dan ook zoo nu en dan een preekbeurt vervullen en huis bezoek verrichten. CAND. VAN OFFEREN BEROEPBAAR. Cand. van Offeren, hulppredi ker b ijde Ned. Herv. Gemeente Wieringermeer, proponent tot den Heiligen dienst, heeft zich beroepbaar verklaard. Adresveranderingen Het komt nog veel voor dat abonné's indien zij gaan verhui zen alleen hun nieuwe adres op geven. Wil men bij verandering van adres, ook het oude adres er bij vermelden, dit voorkomt vertra ging bij verzending. De administratie. Familie berichten Hiermede vervullen wij den treurigen plicht, U ken nis te geven van het overlij den van onze lieve Vrouw en Moeder, BOUKJE LUINENBURG geb, Wiersma in den leeftijd van 43 jaar en 8 maanden. De diepbedroefden H. LUINENBURG WIEBE BOUKJE ANTJE Enkhuizen, 11 Aug. 1945 Driebanen 21. Met dank aan God geven wij U kennis van de geboorte van onze dochter PIETERNELLA F. Ton-Dingemanse J. Ton Nieuwe Niedorp, 15 Aug. 1945 B 311. Herplaatsing wegens misstelling. Door Gods goedheid werden wij wederom verblijd door de ge boorte van onze dochter AFKEJACOBA Th. Mulder IJ. Mulder-Keegstra Augustus 1945. Tijdelijk adres: Poelweg, Haukes, Wieringen. ANNA ALDERS en OTTO DE VRIES hebben de eer kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waar van de voltrekking zal plaats heb ben op 28 Augustus in het Pol derhuis Waard en Groet te Kol- horn des v.m. 11 uur. Winkel Weere C 38, 9 Aug. '45. Thuis op den trouwdag: Weere C 38 Toekomstig adres: Weere C 38, Winkel. JAC. v. HAM en HIELKJE POPKEMA geven U kennis van hun voorge nomen huwelijk, waarvan de vol trekking zal plaats hebben op Dinsdag 11 Sept. te Barsinger- des n.m. 2.30 uur. Wieringerwaard I3Aug. 1945 Waardpolder Toekomstig adres: Min. Dr. de Visserstr. 9, Enschede. DANKBETUIGING. Hiermede betuigen wij onzen hartelijken dank voor de vele blij ken van belangstelling bij de ge boorte van ons dochtertje MARIAN GUUS ondervonden. C. Dekker G. Dekker-Bakker Noordscharwoude, Aug. 1945 Spoorstraat 32. DANKBETUIGING. Voor de hartelijke deelneming, ontvangen na het heengaan van onzen geliefden Vader, Behuwd- en Grootvader, den Heer FRANCOIS VAN EEKELEN betuigen wij onzen oprechten dank. Middenmeer, Aug. 1945 Hoornscheweg G 67 Tijdelijk: Graftdijkerweg H 50 Starnmeer, post de Rijp. Voorradig alle soorten Pootaardappelen AA en A gekeurd Petk. Winterrogge Blanka Zomertarwe enz. Klaverzaden Graszaden Grasmengsels voor blijvend Grasland Tijd. gevestigd: NIEUWE NIEDORP B 121 Middenmeer Tijd. Medemblik, Oosterhaven 30 De leverantie van Brandstoffen aan de bewoners uit de Wierin germeer gaat gewoon door. Bestellingen worden gaarne aan genomen. Nadere berichten volgen nog. SLOOTDORP MIDDENMEER H.H. Landbouwers uit de Wieringermeer. Tot ons genoegen kunnen wij U mededeelen, dat voor geïnnundeerde en onder water gezette graslanden door de Regeering gras- en kla verzaden gratis beschikbaar worden gesteld. Onze firma is voor deze leverantie ingeschakeld. U moet daarvoor bestelbonnen aanvragen bij de P. B. H. (Stompe- dissel) en op deze bonnen moet de naam van den handelaarleve rancier worden ingevuld. Gaarne zullen wij U van dienst zijn deze zaden te leveren. Elke Woensdag zijn wij op de beurs te Winkel aanwezig om de bon nen in ontvangst te nemen, eventueel op te zenden .aan ons evacuatie adres Schipholdijk 196 te Rijk Haarlemmermeer, waarna wij U zoo spoedig mogelijk zullen leveren. Aanbevelend, Fa. H. Peters en Co. Groothandel in zaden voor Akker- en Weidebouw.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1945 | | pagina 3