herrijzend W ierinqermeerKhd Vereeniging voor Bedrijfsvoorlichting in Wieringermeer lste Jaargang Nr. 18 31 Augustus 1945 Redactie en Administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206 Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland Redacteur: Th. J. van Vegten Mededeeling No. 252 II Algemeene opmerkingen. C. Grasland. In 1946 moet worden ingezaaid onder dekvrucht van rogge of een ander graangewas, de oppervlak te grasland, welke op 17 April 1945 op het bedrijf aanwezig was. In 1947 moet de oppervlakte grasland het voor ieder gemengd bedrijf door het Rentambt vast gestelde minimum percentage hebben bereikt. Over de te zaaien mengsels en de wijze waarop de gras- en klaverzaden kunnen worden verkregen zullen t.z.t. nog nadere bijzonderheden worden bekend gemaakt. D. Uitzonderingen. 1. Op bedrijven, kleiner dan 20 ha., zal worden toegestaan maxi maal 1 ha. vlas, 1 ha. aardappe len en 1 ha. bieten te verbouwen. 2. Voorzoover noodzakelijk, zal op diverse bedrijven, in verband met de groenvoederbehoefte wor den toegestaan een zekere opper vlakte in te zaaien met Kunst- weide, Westerwoldsch- of Itali- aansch raaygras. 3. Op de zandgronden, welke geen stuifgevaar opleveren, zal ook wintertarwe mogen worden gezaaid. 4. Op de zandgronden, welke pas voorjaar 1946 kunnen worden bezaaid zullen ook andere granen dan winterrogge mogen worden verbouwd. Opmerkingen. Over het algemeen zal het aan beveling verdienen om onder de graangewassen klavers voor groenbemesting te zaaien. Ook over de zaaizaadvoorziening in dezen hopen wij t.z.t. nadere me- dedeelingen te doen. Het indienen der bouwplannen. Teneinde de noodige controle op de bovengenoemde richtlijnen en voorschriften te kunnen uit oefenen zullen de bouwplannen ter goedkeuring moeten worden ingediend bij het Rentambt Wie ringermeer, Ridderstraat 10, Me- demblik (Sint Radboud). Het is niet mogelijk de gebrui kelijke bedrijf skaarten hiervoor ter beschikking te stallen. Men zal dus zelf een schetsje van zijn bedrijf moeten maken of liever twee, want een afschrift moet men zelf behouden. strook langs de Waard- en Groet - weg en de hoek bij Aartswoud betreft, worden ingezonden vóór 20 September 1945. Voor de later droogvallende bedrijven zal nog een datum wor den bekend gemaakt. Voorloopig hebben deze nog wel even den tijd- HWl. de Koningin thans 05 jaar Bij het indienen vermelde men duidelijk zijn evacuatieadres op dat het Rentambt de gecontroleer de bouwplannen kan terugzenden. De bouwplannen moeten, voor zoover het de secties A, E en de spoedig droogvallende, smalle N.B. Het indienen van een bouwplan moet vergezeld gaan van een verklaring, dat men be reid en in staat is zijn bedrijf, on der de gegeven omstandigheden te willen en kunnen exploiteeren. Ir. L. R. Dijkema. Vereeniging voor Bedrijfsvoor lichting enz. Mededeeling No. 253 DE AANLEG VAN FRUÏTTUINEN Evenals dat destijds door de Directie van de Wieringermeer werd gedaan, hebben wij ons thans in verbinding gesteld met den Rijkstuinbouwvoorlichtings- dienst te Hoorn, omtrent de voor lichting op het gebied van den aanleg van fruittuinen. Een be knopte nota van dezen dienst met zeer waardevolle aanwijzingen omtrent: planttijd, windschut, plantschema's, geschikte onder stammen en sortimenten enz-, is reeds in ons bezit en zal zoo spoe dig mogelijk worden vermenig vuldigd, opdat ieder lid er een exemplaar van kan ontvangen. -Hoewel een fruittuintje.voor eigen gebruik nu juist niet het belang rijkste onderdeel van den weder opbouw van den polder is, mee- nen wij op dit moment er reeds de aandacht op te moeten vesti gen. Het is namelijk zoo, dat door overijld handelen een fruittuin bij den aanleg reeds grondig kan worden bedorven. Fruitteelt eischt tegenwo.ordig zeer veel vakkennis. In afwachting van de circulaire, die alle leden zullen ontvangen, geven wij daarom al vast de volgende punten in over weging. 1. Planttijd. Houdt er met uw bestellingen van plantgoed rekening mee, dat eerst in den herfst van 1946 kan worden geplant. De grond zal eer der niet bekwaam zijn. 2. Onderstammen en sortiment. Door den Tuinbouwvoorlich- ingsdienst worden in de circulaire een vrij groot aantal soorten ge noemd, welke alle met zorg voor de Wieringermeer-omstandighe- den werden gekozen. Men doet verstandig zich hieraan strikt te houden. Kan men bepaalde soor ten niet direct verkrijgen, neem dan geen genoegen met andere, die volgens de een of andere goe de" raadgever ook heel goed zou den zijn, doch laat liever een paar plaatsen in het plantschema open, opdat deze later aangevuld kun-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1945 | | pagina 1