H.H. Landbo uwers H.H. Landbouwers Noordholfasidsche Brandwaarborg vssn 1815 Ie öadfcarspel IN 1946 DUS BESTELT NU Fa. Kroezen Zn. N.V. Lankhorst Touwfabrieken Fa. H. Peters en Co. Graanhandel Gebr. DE BOO M d d e n m e e r Selectiebedrijf „Zadenvriend" Bond van BOERINNEN en PLATTELANDSVROUWEN A. J. Tamsma Arts Middenstanders uit de WIERINGERMEER Uw bon R 16 Wij leveren op aankoopmachtiging van den Provincialen Voedsel- commissaris prima kwaliteit 3-draads PAPIERDORSCHGAREN. Ook leveren wij in beperkte mate diverse LANDBOUWTOUW- SOORTEN, door bemiddeling van ingeschreven handelaren in Land- bouwwerk. SNEEK TEL. 3041 3042 SLOOTDORP MIDDENMEER H.H. Landbouwers uit de Wieringermeer. Tot ons genoegen kunnen wij U mededeelen, dat voor geïnundeerde en onder water gezette graslanden door de Regeering gras- en kla verzaden gratis beschikbaar worden gesteld. Onze firma is voor deze leverantie ingeschakeld. U moet daarvoor bestelbonnen aanvragen bij de P. B. H. (Stompe- dissel) en op deze bonnen moet de naam van den handelaarleve rancier worden ingevuld. Gaarne zullen wij U van dienst zijn deze zaden te leveren. Elke Woensdag zijn wij op de beurs te Winkel aanwezig om de bon nen in ontvangst te nemen, eventueel op te zenden aan ons evacuatie adres Schipholdijk 196 te Rijk Haarlemmermeer, waarna wij U zoo spoedig mogelijk zullen leveren. Aanbevelend, Fa. H. Peters en Co. Groothandel in zaden voor Akker- en Weidebouw. Directie Mr. C. P. Eecen Gz. Ten gerieve van onze vele verzekerden in de Wieringermeer is onze inspecteur regelmatig op Woensdag op de Beurs te Winkel HEEFT U EEN TOEWIJZING VOOR MOTORBRANDSTOF? Vanaf heden zijn wij wederom ingeschakeld voor de verkoop. W ij komen aan huis bezorgen. Aanbevelend, s** i n Olie- en Benzinehandel Vert. L. J. M II N T E R, tijdelijk gevestigd WESTERHAVEN 15 - MEDEMBLIK. Telefonisch te bereiken onder no. 89. Agenten der Texaco producten. W i eringerwer. T ij d e I ij k ANDIJK-WEST KLEINGOUW 40 TELEF. 1931. Afd. Wieringermeer. Bijeenkomst op Donderdag 6 September a.s., des n.m. 3 uur, in de zaal van Café LAAN te Winkel. De heer WESTENBERG uit Schagen zal een lezing houden over: De ontplooiing van het kind. Het bestuur. ZEGT HET VOORT HET EVACUATIE-ADRES van is thans: WIERINGERWAARD Twee Wegen 161 A Spreekuur 910 uur Tevens gevraagd: DIENSTMEISJE voor dag of dag en nacht. De Centrale Commissie voor de Wieringermeer brengt ter al- gemeene kennis, dat in de plaats van den Heer W. BAKKER te Spanbroek, de Heer F. AMSING, Zuideinde D 11 te Hoogwoud, is belast met de afgifte van brand- hou*bonnen voor geëvacueerde Wieringermeerbewoners- Medemblik, 28 Aug. 1945. Namens de Centrale Comm., H. B. KIELSTRA. ZIEKENVERVOER WIERINGERMEER Ondernemer F. J. HOEVE te Wieringerwerf Evacuatie-adres: WAARDPOLDER, KOLHORN Het rayon-ziekenvervoer vindt plaats op simpele dokterattesten. Vervoer door het geheele en/of bui tenland in overleg met R.V.I., Transporten met of zonder brancard Steeds tot Uw dienst! AAN ONZE AFNEMERS. Wanneer U straks weer op Uw bedrijf zit, dan is er direct nog geen electrische stroom. Zoo juist berichtte de fabriek ons dat zij weer in de gelegenheid is bestellingen te noteeren op de bekende HANDLAMPEN, voor zien van droge elementen. Particuliere prijs 21 exclusief verpakking en vracht. Met het oog op tijdverlies ge lieve U uw orders vooral per ommegaande uitsluitend schrifte lijk in te zenden. Gaarne onder aanbeveling, G. A. STRUIK Wieringerwaard F 22- Fa. RIENTS WESTRA SEXBIERUM - TELEF. 224 Zaaizaad- en Pootgoedhandel Te leveren: Alle soorten Friese Kleipoot- aardappelen. Herfst- en Voor- jaarsgranen en -Zaden. Vertegenw.: A. TERPSTRA Beltstraat 73 a, Hippolytushoef. Tel. 92. Woensdags op de beurs te Winkel. De lessen van den heer JAN AY, toonkunstenaar, worden waargenomen door F L O O R BAKKER, Muziekleeraar M.O. (oud assistent van den heer Ay) v.h. Wieringermeer. Thans gevestigd te Hippolytushoef, van Hengelstraat 56. weer aardappelen in de Wieringermeer Uw pootaardappelen Levering voorjaar 1946 Medemblik Tel. 79 die zich reeds op hebben gegeven als lid en die nog lid wenschen te worden van de Middenstands- vereeniging Wieringermeer, wor den verzocht, indien eenigszins mogelijk hun oud en nieuw adres voor a.s. Woensdag op te geven aan den Penningmeester R. HOEKINGA Woonark Oeral Thüs, Kolhorn. Alle menschen die een lot van de loterij bij mij hebben gekocht, willen s.v.p. zoo goed zijn hun adres op te geven. P. VAN EST Noorderweg post Halfweg. IJpolder Levert bij ons voor 6 Sept. a.s. van de tabakskaart in voor scheermesjes. C. DEKKER Ijzerhandel Spoorstraat 32, Noordscharwoude VERHUISD: A. W ijngaarden van Sijbekarspel naar BOZUM 185 (Fr.) Uitgave van de stichting Uitg.Mij. „De Wieringermeer" i.o. Tijdelijk gevestigd te Nieuwe Niedorp B 58 Abonnementsprijs: 1.50 per drie maanden Advertenties 10 cent per m.m. Druk: N.V. Dr. en Uitg.Mij. v.h. W.F.K. Schagen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1945 | | pagina 4