herrijzend W iering ermeerland De Polder valt droog! Mededeelingen 1 ste Jaargang Nr. 20 14 September 1945 Redactie en Administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206 Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland Redacteur: Th. J. van Vegten Een medewerker schrijft ons: Sinds 9 Aug., de datum dat men is gaan pompen, is het water 50 c.m. gezakt. Een flink stuk van de Alkmaarschenweg bij Aarts- woud is reeds droog en hier en daar ziet men stukken land reeds boven water komen. Ook onder Wieringen komt reeds land bo ven water. De randwegen zijn reeds hier en daar geheel droog. De wegen hebben zich goed gehouden, voorzoover dit dan op pervlakkig door een leek te be- - oordeelen is. De opritten bij de bruggen zijn echter weggespoeld, hetgeen een vreemd gezicht is en wat een handicap is om straks de zijwegen van den polder in te ko men. Doch de polder komt zoo lang zamerhand boven water, meer en meer ebt het water weg. Door Domeinen is voor bepaal de gedeelten van den polder, aan een groep boeren bevolen de sleu tels van de gebouwen in te leve ren. Dit duidt op aanvang van de herstelwerkzaamheden. De bevol king wacht met spanning de be richten af, over de dingen die gaan gebeuren. In welk stadium zijn de plannen reeds voor den wederopbouw? De laatste weken zijn er op de beurs geen mededeelingen van be lang gedaan. Men is in officieele kringen momenteel erg spaarzaam met mededeelingen. Tallooze vra gen hoort men stellen. Hoe zal men de incultuurbren- ging regelen? Laat men lederen boer zijn eigen bedrijf in orde brengen? Of gaat het als bij de Cultuurmaatschappij in stukken van 500 H.A.? Men is nieuwsgierig en zeer te recht. Men staat te popelen om aan den slag te gaan. Men wil graag weten hoe of wat. Volgens mededeelingen die men hierover in Den Haag deed, ligt het in de bedoeling om de boeren hun eigen bedrijf te laten bewer ken, een en ander onder controle van Bedrijfsvoorlichting. Dit is dan ook de meest practische ma nier. De boer beschikt momenteel nog over arbeidskrachten, die hij geheel of gedeeltelijk heeft aan gehouden, althans van een flink aantal boeren is dit bekend. Dit zijn arbeiders die er vermoedelijk niets voor voelen om in massa bij 'n semi-overheidsbedrijf in dienst te treden. Er zijn boeren, die met hun arbeiders straks al het werk op het bedrijf zelfstandig kunnen uitvoeren, ook het slootwerk. Hierbij denken wij allereerst aan de oud-bedrijfsboeren, die dit werk nu voor de tweede maal on derhanden krijgen. Doch ook de boeren, die op het z.g.n. opge maakte bed in den polder zijn ge komen, zullen het werk wat te verrichten valt, aan kunnen. Vervolgens is men nieuwsgierig naar den gang van zaken betref fende de huisvesting. Wanneer men straks met paarden en werk tuigen, materiaal en wagens den polder in trekt, zal er bergruimte en huisvesting voor mensch en dier moeten zijn. En zoo zijn er tal van proble men die over enkele weken ur gent zijn. Laat ons hopen, dat er spoedig een tip van de sluier wordt opgelicht, dat er spoedig omlijnde plannen kunnen worden bekend gemaakt. van de Commissie ter behar tiging van de belangen der geëvacueerden Wieringer- meerbewoners. Sleutels inleveren De voorzitter van de commissie, de Heer H. A. Giezen, deelde Woensdagmorgen mede, dat de bewoners van Schelpenbolweg en Klieverweg voorzoover gelegen in sectie E worden verzocht, spoe„ dig, de in hun bezit zijnde sleutels van de gebouwen in leveren bij den Rentmeester der Domeinen te Medemblik, gebouw St. Pieter, Ridderstraat 9. Gevorderde materialen. Er wordt nogmaals opgewezen, dat zoo spoedig mogelijk opgave moet worden gedaan van gedane of nog op te geven gevorderde materialen. Deze opgaven moeten vergezeld gaan van datum van vordering en of de materialen al of niet betaald zijn. Ook dege nen die dit reeds opgegeven heb ben moeten zoo noodig hun gege vens nog nader aanvullen. Dit is beslist noodig, aangezien anders geen vervanging kan volgen of betaling kan plaats hebben. Het betreft hier dus gevorderde mate rialen, als paarden, wagens, tui gen enz. Opgaven te richten aan den secr. der comm., G. P. Kiste- maker, Abbekerk A 63, Telef. 3. Brandstoffen Aangezien de geëvacueerde Wieringermeerbewoners tot nog toe geen brandstoffen hebben ontvangen, zullen de gezamenlijke brandstoffenhandelaren van de Wieringermeer in samenwerking met de commissie een schrijven zenden voor een onderhoud met de brandstoffen-commissie, ter verkrijging van een spoedige toe wijzing van kolenbonnen voor ge ëvacueerden. Onthulling voorloopig monument A. C. de Graaf De bevrijdingsfeesten Sijbe- karspelBenningbroek zijn Vrij dag 7 Sept. ingezet met een her denkingsbijeenkomst ter nage dachtenis van den Heer A. C. de Graaf, in leven wethouder van Wieringermeer, die op 17 April j.1. is gevallen als offer voor de vrijheid. Op deze herdenkingsbijeenkomst werd het woord gevoerd door Kap. Louret en Ds. Baudet. Op de plaats waar de Heer de Graaf het leven liet, aan de Pro vincialen weg te Benningbroek werd door Min. S. L. Mansholt een voorloopig monument onthult. Zijne Exc. schetste nog eens in bijzonderheden het vele werk wa't door de Graaf in de illegaliteit is verricht. Bij het hijschen der vlag zei de Min.: Voor deze vlag liet de Graaf zijn leven, laten wij hem nooit vergeten. Aan deze plechtigheid werd luister bij gezet door Wognums zangkoor en een kinderkoor. De burgemeester van Wierin germeer, de Heer G. G. Loggers, sprak bij het monument eveneens eenige woorden ter nagedachtenis en zegde toe, dat door het ge meentebestuur van Wieringer meer op deze plaats een blijvend monument zal worden gesticht. Kransen werden gelegd namens de gemeente Wieringermeer, de B.S., L.O. en de Stoottroep 1-6, waarvan de Graaf deel uit maak te. De Provincialeweg werd om gedoopt in A. C. de Graafweg. Min. Ringers dringt op spoed aan Bij zijn bezoek aan de Wie ringermeer heeft de Minister van Openbare Werken, Z.Exc. Dr. Ir. J. R. Ringers aangedrongen op grooten spoed bij de herstelwer ken. Dit bezoek gold een inspec tiereis voor den Wederopbouw en Z.Exc. werd door verschillende medewerkers op zijn reis verge zeld. Vooral het plaatsen van de hulpbemalingen had de speciale aandacht van den Minister. Ver der werden de verwoestingen in den polder in oógenschouw geno men. Een ongeluk komt zelden alleen. De landbouwer Geersema, voor heen wonende aan de Noorder dijkweg. vlak in de buurt van het gat in den dijk, heeft alleen de levende haven kunnen redden. Deze week zijn er van dezen land bouwer twee drie jarige drachtige merries bij een brand in den Groetpolder omgekomen. De heer Geertsema had deze dieren aan Mevr. de Wed. Schaap verhuurd. Als eenige troost kan gelden, dat ze toevallig verzekerd waren. Hebben de landbouwers uit de landbouwers uit de Wieringer meer er al eens naar geinformeerd of hun dieren ook voor dergelijke ongevallen zijn verzekerd door degene die ze in huur heeft? Men maakte ons er opmerkzaam op, dat niet alle paardenverzekerin- gen schade door dergelijke onge vallen veroorzaakt vergoeden. Tijdelijk benoemd tot verzorgers in een tehuis voor Ouden van Dagen. De heer J. Schreuders, voor heen te Midd^r.meer, c.a, koster van de Doopsgezinde Gemeente Wieringermeer, is met zijn echt- genoote tijdelijk benoemd tot ver zorgers in het tehuis voor Ouden, van Dagen te Middenbeemster,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1945 | | pagina 1