herrijzend W ier inq ermeerland Tijdelijke bestuursvoorziening 1 ste Jaargajig Nr. 21 21 September 1945 Redactie en Administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206 Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland Redacteur: Th. J. van Vegten Gemeente Wieringermeer Van officieele zijde vernemen wij het volgende: Bij K.B. van 12 April '45, Stbl. F 45, zijn voorschriften gegeven betreffende de verkiezing van tij delijke gemeenteraden. De Minis ter van Binnenlandsche Zaken bepaalt in welke gemeente een dergelijke verkiezing zal plaats vinden. In verband hiermede is door den burgemeester onder de aan dacht van den Commissaris der Koningin gebracht, dat de bevol king van de gemeente Wieringer meer misschien op een 300-tal in woners na, tengevolge van de inundatie naar elders is vertrok ken en dat het hem onder deze omstandigheden onjuist voorkomt over te gaan tot een verkiezing van leden van een tijdelijke ge meenteraad. De keuze is immers beperkt tot de weinigen die in de gemeente nog woonplaats hebben en een aldus samengestelde ge meenteraad kan niet geacht wor den de oude bevolking (waar onder hier zijn te verstaan hen, die na de drooglegging in de ge meente zullen terug keeren) le vende, geestelijke en maatschap pelijke stroomingen te vertegen woordigen. De Burgemeester heeft hierop het bericht ontvangen, dat voor de gemeente Wieringermeer geen verkiezingen behoeven plaats te vinden. Aangezien de Wieringermeer eerst op 1 Juli 1941 tot zelfstan dige gemeente is geworden, zijn in deze gemeente geen personen die krachtens art. 4 eerste lid van het besluit tijdelijke voorziening bestuur provinciën en gemeenten, als wethouder kunnen optreden. De Burgemeester heeft den Commissaris der Koningin mede gedeeld, dat hij het echter ge- wenscht vindt in 't bestuur der ge meente te worden bijgestaan door wethouders. Hoewel normaal het aantal wethouders in gemeenten van de grootte van Wieringer meer twee bedraagt, heeft hij de Comm. der Koningin voorgesteld dit aantal voor de Wieringermeer op drie te stellen, met het oog op de uitgebreide taak van het Ge meentebestuur bij den wederop bouw. De Comm. der Koningin heeft daarop tot wethouders benoemd de heeren H. A. Giesen, G. Smid en S. Breebaart. Het College van B. en W. oefent nu tot aan het tijdstip waarop een gemeenteraad voor het eerst in vergadering bijeen komt, alle bevoegdheden van den raad uit, alsmede die van Com missies, voor zoover deze door of namens het gemeentebestuur of krachtens de wet niet een taak van bestuur, beheer of toezicht in de gemeente zijn belast. Teneinde het bezwaar, dat ver bonden is aan het niet aanwezig zijn van een gemeenteraad, zoo veel mogelijk te ondervangen is besloten tot instelling van een ad viescommissie, welke omtrent de zaken Welke tot de bevoegdheid van den gemeenteraad behooren, B. en W. van advies zal dienen. Deze adviescommissie bestaat uit de volgende personen: J. W. Lammers, D. Troost, G. Hof- meijer, C. Dekker, Ir. L. R. Dij- kema, F. J. A. van Dam, Ir. A. Ovinge en een vacature. Ziehier de tot stand gekomen noodoplossing. Opnieuw mist de Wieringermeer een normaal wer kende gemeenteraad. Er is echter een belangrijk verschil met vroe ger. Zoowel het College van B. en W. als de adviescommissie be staan uit Wieringermeerders. In laatst genoemd college hebben personen zitting uit alle groepee ringen der bevolking. Toch blijft het een noodoplossing al is ze niet slecht te noemen! Moge de wederopbouw zoo voorspoedig verloopen, dat de Wieringermeer binnen niet te lan gen tijd een door de bevolking zelf gekozen gemeenteraad heeft. Wij teekenen bij deze officieele mededeeling het volgende aan: In bovenstaande mededeeling kan men lezen dat het den bur gemeester onjuist voorkomt om voor de Wieringermeer verkie zingen te houden, aangezien er misschien nog maar 'n 300-tal in woners in de gemeente woon achtig zijn en de rest is naar el ders vertrokken! Erg hartelijk klinkt dit niet, maar het staat er. Er is eigenlijk geen bevolking van Wieringermeer meer, daar komt het min of meer op neer. Wij kunnen voor de wijze waarop dit bestuurscollege is samengesteld geen bewondering hebben. Men had de bevolking op de een of andere wijze moeten in schakelen. Wij willen gaarne aan nemen dat het houden van ver kiezingen tot de onmogelijkheden behoort op het oogenblik, doch om nu een commissie van advies te herbenoemen zonder dat men rekening houdt met de bevolking is iets wat niet noodig zou zijn geweest. Men had op z'n minst de politieke groepen, die voor 10 Mei 1940 in den polder aanwezig waren, kunnen raadplegen over de samenstelling. In ieder geval missen we in deze adviescommissie wederom als in het verleden vertegenwoordigers uit de socialistische groep. Bij de samenstelling van het college van B. en W., die alle bevoegdheden zal gaan uitoefenen van den raad, had men rekening moeten houden met een vertegenwoordiger van deze groep. De bestuurscommissie in de hui dige samenstelling bestaat uit 6 landbouwers, twee ambtenaren, een middenstander en een arbei der, terwijl er een vacature is. In het verleden heeft de be stuursvoorziening van de Wierin germeer veel wrijving gegeven. Wij herinneren maar aan de dorpscommissie, een drama op zich zelf. Later kregen we een bestuurscommissie thuis gestuurd uit den Haag, een college waarin slechts vier vertegenwoordigers van de Wieringermeer zitting hadden en dan nog niet eens door de bevolking aangewezen. De vijf overige vertegenwoordigden het ambtelijk element. Het onbehagen over deze onmondigheid ligt velen nog versch in het geheugen. Ten overvloede laten we hier nog eens volgen de verkiezings- cijfers voor de Tweede Kamer in 1937, van de Wieringermeer. Van de 1342 geldige stemmen kreeg de R. K. Staatspartij er 275, de S.D.A.P. 318, de Anti-Rev. par tij 357, de C. H. Unie 133, de Vrijz. Dem. 149. Deze cijfers spreken voldoende voor de ver houdingen die thans gelden en zeer zeker voor het argument om de socialistische groep, die bij het houden van verkiezingen een groote sprong zou maken, behoor lijk in de adviescommissie verte genwoordigd te doen zijn. En ten slotte nog iets over de openbaarheid. Uit de mededeeling blijkt niet of de bestuurscommissie in het openbaar haar vergaderin gen zal gaan houden. Wij behoe ven er niet nogmaals op te wij zen dat de bevolking van Wie ringermeer nu meer dan ooit be lang en behoefte heeft aan open baarheid in zaken die de bevol king aangaan. Men kan natuur lijk heel gemakkelijk zeggen, er is geen bevolking van Wierin germeer meer. Maar de zaken staan zoo, dat men letterlijk iedere week op de beurs hunkert naar nieuws. En dat nieuws kunnen de leidendd figuren uit den pol der verstrekken. Red. Mededeelingen van de Commissie ter behar tiging van de belangen der geëvacueerden Wieringer- meerbewoners. Door den Voorzitter van de Commissie, de heer H. A. Gie- zen werden Woensdagmorgen de navolgende medeelingen ge- gedaan. Gevorderde materialen. Alle opgaven van gevorderde materialen zijn nog niet binnen. Voor 25 September a.s. moeten deze bij den secretaris de heer G. P. Kistemaker, Abbekerk A 63, tel. 3, zijn binnen gekomen. Ook ontbreken van verschillende aan giften nog de datum van vorde ring en of hpt al of niet is be taald. Het Witte en Wit-Gele Kruis. Leden van het Witte en Wit- Gele Kruis kunnen zich bij nood zaak van gebruik van materialen, enz. wenden tot de plaatselijke besturen waar men geëvacueerd is. Zoo mogelijk moet men daarbij het bewijs van lidmaatschap over- leggen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1945 | | pagina 1