herrijzend W ieringermeerland Radiorede Minister Mansholt Distributie kunstmeststoffen Xste Jaargang Nr. 22 28 September 1945 I Redactie j en Administratie I Nieuwe Niedorp B 58 I Tel. 206 Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland Redacteur: Th. J. van Vegten Zijne Excellentie Minister Mans- holt heeft Dinsdagavond voor de microfoon een 1'andbouwp raatje gehouden. Iedere Dinsdagavond zullen voortaan bevoegde krach ten in dit landbouwkwartiertje het woord voeren. De Minister sprak als volgt: ,,De Landbouw beleeft op het oogenblik een uiterst moeilijken, zorgelijken en zeer onoverzichte- lijken tijd. Gedurende 5 lange oorlogsjaren waren wij afgesloten van een wereld, waarmee wij een zeer intensief handelsverkeer on derhielden, vooral wat den land bouw betrof. Gedurende al dien tijd ook hebben wij vrijwel niet of zeer gebrekkig kennis kunnen ne men van gebeurtenissen op land bouwgebied elders: gebeurtenis sen, welke ongetwijfeld haar te rugslag zullen hebben op onzen vaderland jdien landbouw. Wij dragen in ontstellende mate de sporen van den Duitschen bezet tingstijd, waarin de bezetter met smorenden greep alles trachtte te vermorzelen, wat in oas Hnd en \olk aan bezit en kracht schuilde. Deze sporen kunnen slechts bij lengte van tijd worden uitgewischt door alle krachten in te spannen. Hierbij zal ook van het landbouw- regeeringsapparaat veel geverfd worden. Ik verzeker U evenwel, dat het mijn vaste voornemen is zooveel mogelijk en zooveel als verantwoord is over te laten aan htd eigen initiatief van de be- crijfsgenooten. Zelf ben ik ruim schoots in de gelegenheid geweest de groote waarde hiervan te be seffen. De belangen van de ver schillende takken van bestaan en \an alle aan het produc.'eproces medewerkenden dienen echter doordacht en bewust tegen elkaar te worden afgewogen. Gii, luiste raars, zult het met mij eens rijn, dat de Overheid dit gjieel van boven af moet leiden. Eén der belangrijkste taken van mijn Ministerie is het herstel der geteisterde streken en bedrjven. De dienst Landbouwher^ ei wordt h'ermede belast. Deze taa'c moet ruim worden gezien: he*- betreft hier het regelen en afwikkelen der schade: de directe hu! 3 ian de getroffen bedrijven om in den grootsten nood te voorzien; het geven van steun en leiding bij het weer in cultuur brengen van het geïnundeerde land. Bij het weer terugbrengen van deze groote oppervlakten in het productieproces is niet alleen het bodemkundige probleem van be lang, maar zal ook deze gelegen heid kunnen worden aangegrepen om zooveel mogelijk ou 1-zeer op te ruimen. Ruilverkaveling, her- ontginning, ontwatering, betere bedrijfsinrichting, enz. vragen de bijzondere aandacht en zuilen, waar mogelijk, worden ur.g meid. Evenals voor den oorlog zullen de Rijkslandbouwvoori'chtings- dienst, de Rijkstuinbouwvocrlich- tiit jsdienst en het Landb uwon- dejwijs van de Directie van den Landbouw nuttig kunnen -verken. Immers. in de naaste toek unst zal juist die boer of die tuinder er het beste aan toe zijn, die zijn vak goed verstaat en die produc ten aan de markt brengt, waar mede handel kan worden gedre ven met het buitenland. Neder land is niet denkbaar zonder flin ken agrarischen export; export verlangt producten, die, wat den prijs betreft, op de buitenlandsche markt kunnen concurreeren en aan bepaalde kwaliteitseischen voldoen. De Overheid zal er daar om in de eerste plaats op letten, dat wat ons land verlaat, goed is. Ik stel mij dan. ook voor, aan de maatregelen ter verbetering van de kwaliteit een uitbreiding te geven, welke in verband met de gewijzigde omstandigheden nood zakelijk moet worden geacht. Ons land is bedolven onder schuld en aankoopen in het buitenland kun nen dan alleen worden gedaan, indien er levering van Nederland- sche producten tegenover staat. Een gedeelte van deze producten zal de Nederlandsche landbouw moeten leveren. De boer of tuinder za I in de toekomst meer dan tot dusver er naar moeten streven zijn bedrijf zoo in te richten ,dat hij zoo goed koop mogelijk produceert. Velen zullen dus eindelijk eens moeten breken met oude sleur en gewoon ten, die als een eeuwige ziekte van vader op zoon overerven. De vee houders zullen moeten gaan in zien, dat de geweldig hooge vee voederrekeningen van voor den oorlog een ernstig beletsel vor men voor het verkrijgen van een winstgevend bedrijf. Het gaat er niet om, zooveel mogelijk melk bussen voor het inrijhek te zetten, maar om zoo rationeel mogelijk te werken. Verbetering van de tech niek, van het product en verhoo ging van de doelmatigheid in het bedrijf zijn de thans te stellen eischen. Vooral het verhoogen van de doelmatigheid is zeer belang rijk. Vakbekwaamheid en bedrijfs inrichting speler daarbij een rol. En een landarbeider die zijn vak verstaat, is niet slechts een zegen voor zijn gezin, doch ook voor het bedrijf, waarop hij werkt. Er bestaat daarom het ernstige voor nemen alle middelen toe te pas sen, die deze vakbekwaamheid kunnen opvoeren. Gedacht wordt aan het houden van cursussen en het oprichten van instellingen, waar de landarbeiders hun vak goed kunnen leeren. Op de snelst mogelijke wijze zal moeten worden voorzien in de ern stige leemte, die door het lange stilliggen van deze hoogeschool in het bestaande corps van jonge landbouwkundigen is ontstaan. De Directie van de Voedsel voorziening van het Ministerie be hartigt nog steeds de belangen, die verbonden zijn aan het gehee- le stelsel van voorziening, ver voer en verdeeling van den voor ons noodzakelijken leeftocht; zij ziet tevens toe op de naleving der overheidsmaatregelen. Als gevolg van het langzaam beter worden van onze voedselpositie komen de werkzaamheden van dezen Dienst van de Voedselvoorziening voor heroriënteering in aanmerking. Ik zie deze vooral in de richting van de ordening der productie, welke thans van zelfvoorziening mede langzamerhand zal worden omge schakeld o p r uilverkeer en han del. Met de voorbereiding tot het volgen van de ontwikkeling der agrarische toestanden in die lan den .waarmede Nederland in re latie zal dienen te treden, is een aanvang gemaakt. Van de mo gelijkheden die ons land in dit op zicht krijgt, zal het gedeeltelijk afhangen, hoe hier te lande de productie in groote lijnen zal wor den geregeld. Van deze algemeene ordening maakt ook de prijsbepaling voor de producten een belangrijk deel uit, in samenhang met loonvraag- stukken en valutakwesties. Zij roepen alle om snelle regeling. Over de voorziening van ons land met kunstmeststoffen en veevoeder kan ik mededeelen, dat de noodige stappen zijn genomen om de veevoederpositie aanzien lijk te verstevigen en voor 1946 een hoeveelheid kunstmest aan den landbouw te verschaffen, die ongeveer overeenkomt met het halve verbruik van normale jaren. Ondanks dit alles zal ik er voor waken het ambtelijk apparaat uit te breiden. Het is zelfs mijn plan dit geleidelijk in te krimpen en werkzaamheden van mijn diensten naar elders te verplaatsen, wan neet dit maar eenigszins mogelijk is. Ik ben namelijk van meening, dat momenteel door de Overheid veel gedaan wordt, wat men zich even goed verricht kan denken door de bedrijfsgenooten zelf in organisch verband. Het heeft dan ook mijn groote instemming, in dien de landbouworganisaties in een verband en een vorm, die zij thans voornemens zijn te grond vesten, een deel van de materieele belangenbehartiging overnemen van de overheidsdiensten. Van na genoeg alle kanten en vooral van benedenaf wordt de oprichting van een landbouworganisatie met verordenende bevoegdheid zoo sterk verlangd, dat het welslagen er van als een zekerheid mag wor den aangenomen. Het R.V.O. Kunstmest Distri butie-Bureau maakt bekend, dat voor het bemestingsjaar 1945-1946 aan de verbruikers een eerste toe wijzing kunstmeststoffen zal wor den verstrekt van: 20 kg. zuivere stikstof (N) per ha. 20 kg. zuiver, forforzuur (P2 05) per ha. 20 kg. zuivere kali (K20) p. ha. voor alle akkerbouw en tuingrond.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1945 | | pagina 1