herrijzend Wie ring erm eerland van de werkzaamheden, die mei de plaatsing van d@ noodbemaling in verband staan V_ Vereenigitig voor Bedrijfsvoorlichting in de Wieringermeer 1 ste Jaargang Nr. 24 12 October 1945 Redactie en Administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206 Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland Redacteur: Th. J. van Vegten Een korte beschrijving Wij plaatsen hieronder het tweede artikel van Ir. Theunissen, Hoofdingenieur bij Werkspoor. Wij hopen dat onze lezers hier door eenig idee hebben gekregen voorbereiding en montage van de van de moeilijkheden die bij de* hulpbemaling te overwinnen wa ren. Intusschen zijn deze week 3 hulpgemalen in werking ge steld. Terwijl wij dit schrijven is de voltooing van de noodbemaling zover gevorderd, dat, indien de weersgesteldheid niet al te on gunstig zal zijn, in de loop van deze week het eerste van de 4 pompaggregaten, opgesteld bij het gemaal Lely, in bedrijf zal kun nen worden genomen. De 3 andere zullen dan, onvoor ziene omstandigheden voorbehou den .spoedig volgen. Evenzo bij het Gemaal Leemans' te Den Oever, waar 2 pomp aggregaten worden opgesteld, is de eerste ervan zo goed als gereed en mag men verwachten, dat ook deze in de loop van deze week in bedrijf zal komen. De andere volgt dan spoedig daarop. Zijn deze 6 pompen in bedrijf, dan mag worden aangenomen, dat het gezamelijke waterverzet 4 gemiddeld 2700 m3 per minuut zal bedragen. Wellicht heeft het de belang stelling, nog enkele bizonderheden te vernemen betreffende deze noodpompinstallaties en hoe zij tot stand zijn gekomen. Wij laten in beknopte vorm een beschrijving daarvan volgen: Op 9 Juni j.1. werd door de Directie der Zuiderzeewerken aan Werkspoor N.V. te Amsterdam opgedragen, als hoofdaanneem- ster op te treden voor het ver vaardigen en opstéllen in de kortst mogelijke tijd van een noodbemaling ten behoeve van de wederdrooglegging van de Wie- ringermeerpolder. Als hoofdaan- neemster, want het was gemakke lijk te voorzien, dat Werkspoor alleen niet in -staat zou zijn, dit machtige werk, in de korte ter mijn, die daarvoor gesteld werd, uit te voeren. Men bedenke te vens wel, dat de zeer grote hoe veelheid benodigd materiaal al leen dan bemachtigd zou kunnen worden, indien verschillende fa brieken werden ingeschakeld, die uit hun voorraad het nodige ma- •teriaal ter beschikking van dit werk wilden stellen: terstond moet worden gezegd, dat alle fabrie ken, die daartoe werden aange zocht, met de grootste bereidwil ligheid tot het slagen van dit werk hun medewerking hebben ver leend. Het motto: ,,De Wierin germeer moet droog en spoedig" sloeg in en het werd als een nati onale plicht beschouwd, daar alle krachten toe aan te zetten. Bij de uiteenzetting van het geen benodigd was voor deze in stallaties zal het U duidelijk wor den, dat het -stellig als een pres tatie kan worden beschouwd, dat uit ons zó jammerlijk leegge plunderd land deze grote hoeveel heid materiaal zo spoedig bijeen gebracht kon worden. Het was tevens een gelukkige omstandig heid, dat Werkspoor uit een aan tal van haar ondergedoken moto ren een keuze Jcon doen van 6 voor dit doel geschikte diesel motoren, elk met een vermogen van 450 P-P.. P-en tweed-* geluk kige omstandigheid was, dat de Rijkswaterstaat de beschikking had weten te behouden over 3 grote centrifugaalpompen, die kort voor de Duitse inval in ons land door Werkspoor waren ver vaardigd voor de inundatie van een gebied in de Grebbelinie. Door een betrekkelijk geringe wijziging konden deze pompen .aangepast aan onze dieselmotoren, geschikt worden gemaakt voor de Wierin- germeer. Bij volbelaste motor kon worden aangenomen, dat per pomp bij de veranderlijke opvoer- hoogte, die bij het leegpompen van de polder ontstaat, gemiddeld 450 m3 water per minuut kan worden uitgeslagen. Besloten werd, deze pompen te gebruiken en zo snel mogelijk nog 3 pompen van deze constructie en afmeting te vervaardigen, hetgeen Werk spoor op zich nam. Op deze wijze kreeg men de beschikking over 6 pomp-installaties. die in staat zou den zijn, gezamelijk een hoeveel- hehid van ca. 2700 m3 water per minuut uit te slaan. Alweer be kruipt oras de neiging, een op somming te geven van de moeilijk heden, die zich al aanstonds voor deden. Voor de fabricage waren cokes, smeedkolen .electriciteit, zuurstof, acyteleengas, enz. enz. nodig. Men denke niet, dat het eenvoudig is geweest, deze abso luut nodige ingrediënten te ver- krijgen. t Om een indruk van de grootte van het werk te geven, laten wij in het kort een overzicht volgen van de werkzaamheden en leve ranties, welke door de verschil lende fabrieken werden verricht. Behalve, dat door Werkspoor uit haar voorraad de nodige mo toren in gereedheid werden ge bracht en de wijzigingen aan de bestaande pompen, waarvan hier boven werd gesproken, heeft uit gevoerd, werden door haar ver vaardigd: 3 geheel nieuwe centrifugaal pompen, het nodige drijfwerk en de balkconstructie voor de funda tie-s voor motoren en pompen: 102 meter zuigleiding met een diameter van 1.50 m.; 144 meter persleiding met een diameter van 1.75 m.; alle verloop- en bochtstukken in de pijpleidingen. De balkconstructie voor de op hanging van de zuig- en perslei ding. Het materiaal ,dat hieraan werd verwerkt, bedraagt circa 173.000 kg. Geleverd werden door de firma Stork te Hengelo: 96 m. zuig leiding met een gewicht van 25.000 kg. Wilton-Fijenoord, Rotterdam: 3 zuig- en 8 persmonden 11.300 kg. De Schelde, Vlissingen: 6 riem- schijven en 6 kussenklokken 15.600 kg. A'cAiASvihe Droogdok-Mij.: 6 riemschijfputten 13.200 kg. Ned. Droogdok-Mij.: 60 m. persleiding, 2 persmonden 21.500 k'g., 1 bochtstuk. Jonker, A'dam: 72 m. zuigleiding, 2 zuigmonden en 2 bochtstukken 24.000 kg. Jaffa, Utrecht: 12 m. zuigleiding -en 2 zuigmonden 4.900 kg. J. K. Smit, Kinderdijk: 6 m. pers- en 12 m. zuigleiding 4.650 kg. Totaal 293.150 kg. De totale hoeveelheid materiaal, die verwerkt werd, bedraagt dus ca. 293.150 kg. In normale tijden zou daar niet over gesproken worden, doch deze tijden waren en zijn nog verre van normaal en zo gemakkelijk als vroeger alles in zijn werk ging, zo overstelpend waren de moei lijkheden, waartegen wij thans te strijden hadden. Het is U ongetwijfeld bekend, dat ook te Kolhorn nog een aan tal pompinstallatjes zullen wor den opgesteld, die door de Neder landse Regering gedurende de oorlog in Amerika waren besteld om terstond na onze bevrijding in de eventueel vernielde polder installaties te kunnen worden ge plaatst. De firma Stork te Hengelo heeft voor deze installatie de balkcon structie voor de fundaties voor motor en pomp vervaardigd. De montage ter plaatse geschiedt ook hier door Werkspoor. Wij vertrouwen, dat dit over zicht der werkzaamheden U een voorstelling zal hebben gegeven van wat in zeer korte tijd tot stand werd gebracht. Jammer was het, dat de vele tegenslagen, in de polder zelf ondervonden, ver hinderd hebben, dat het in wer king stellen der installaties op den tijd dien wij ons hadden voor gesteld. kon geschieden. En toch, een bezoek aan deze noodbemaling zal ongetwijfeld de indruk wekken, dat er hard is ge werkt om deze tot stand te bren gen. Dit is voor geen gering deel te danken aan de grote werklust en ijver, betoond door onze ar beiders en allen, die hebben me degewerkt aan de totstandkoming van de grootste noodpompinstal- latie, die wellicht ooit ter wereld werd opgericht en die, naar wij hopen, er voor zal zorgen, dat spoedig gezegd kan worden: ,,De Wieringermeer is weder om droog!" Wederopbouw Zassplaunen en annexatie van Duitsch grondgebied De algemeene vergadering die Woensdagmiddag in de groote zaal van Hotel Groenhart te Winkel werd gehouden door de Vereeniging voor Bedrijfsvoor lichting in de Wieringermeer, is een groot succes geworden. De belangstelling voor deze vergade ring was overweldigend. De voorzitter, de heer G. P. Kistemaker, begroette de spre kers van dezen middag met een bijzonder woord van welkom. n.1. de heeren Ir. Ovinge, Ir. Dijkema en Dr. Ir. Bakker Schut, alsmede Burgemeester Loggers en de Tuinbouwconsulent. Spr. bracht in herinnering dat sinds het voorjaar van '44 niet meer is vergaderd. Hij herinnerde aan de hongeroptochten naar de W.meer van de stadsbevolking. Veel is door de boeren van W.- Meer gedaan om de nood te le nigen. Enkelen hebben misbruik gemaakt van de omstandigheden, waardoor de polder in opspraak is gekomen. Z.i. echter .is dit ten onrechte. En vervolgens stond de voorzitter even stil bij den fatalen datum 17 April '45. We keeren weer terug naar den polder, aldus de spr., het water zakt reeds en hulpgemalen draaien mee om 't water spoediger weg te malen. Alvorens de sprekers aan het woord komen worden eerst nog eenige huishoudelijke zaken afge wikkeld. Op de bezittingen van de ver eeniging is nogal schade geko men. De dorschmachine is gered.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1945 | | pagina 1