herrijzend fri Wieringermeerland W&eA/yiejn, dek Vereeniging voor Bedrijfsvoorlichting in de Wieringermeer 1 stc Jaargang Nr. 28 10 November 1945 Redactie en Administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206 Kengetal 2261 Weekblad voor de Wjeringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland Redacteur: Th. van Vegten De_ gemalen, permanente en hulpgemalen hebben sinds dat zij in werking worden gesteld, 2 M water uitgeslagen, dit beteekend, dat het peil met het afspuien mee 2.60 M. is verlaagd in den polder. Zoo was het een week geleden toen wij nog eens een tochtje heb ben gemaakt met het politiebootje, naar de dorpen. Men kan nu maar niet zoo meer kris kras door den polder varen, men moet weer netjes de kanalen en vaarten houden, anders loop je kans op schipbreuk. Dat is een verblijdend teeken, maar dat is dan ook het eenige verblijdende wat je op zoo'n tocht naar de ruï nes, invalt. Nu de brokstukken van huizen uit het water oprijzen is het alsof de polder een zwaar bombardement heeft doorge maakt. Armzalige resten van hee- le blokken gebouwen gapen je aan. Veel heeft het water vernield, maar is er ook niet te veel over haast afgebroken? Is men hier wel met de noodige voorzichtigheid te werk gegaan? Wij staan niet al leen met deze vraag. Zij wordt door zeer velen uit den polder ge steld. Had men b.v. de woningen in de Torenstraat te Middenmeer en op de Brink en Kerkstraat te Slootdorp wel zoover moeten sloopen, dat alle verband er uit raakte. Er heeft, om maar een voorbeeld te noemen 3.50 meter water in de huizen van de Toren straat gestaan. Toen men ging spuien zakte dit tot 2.90 meter en waren de zolders reeds weer droog. Wij zijn toen zelf nog in een woning geweest en hebben kunnen constateeren, met meer dere personen, dat deze straat nog geheel intact was behalve de hoekhuizen aan het Westelijk -einde der straat. Deze straat had niet behoeven worden afgebroken. De twee hui zen van het bouwbureau, die be woond werden door de Heeren Kroeze en Hersevoort, zijn onge moeid gelaten. Zelfs de ruiten zijn hiervan nog voor het meeren- deel heel. Ook de particulieren woningen in deze straat staan nog overeind en vormde een beschut ting voor de overige huizen, die aan blokken van vier waren ge bouwd. Wie heeft opdracht gegeven tot afbraak van deze huizen? Het is bekend, dat de afbraak in han den was van een landbouwkundig opzichter, doch wij kunnen ons moeilijk voorstellen, dat deze de verantwoordelijkheid alleen heeft moeten dragen. Te Slootdorp is het niet anders. Wanneer men de brokstukken van huizen ziet die nog zijn blijven staan, dan kan men geen andere meening heb ben, dat als men wat minder haas tig van stapel was geloopen met afbreken, er zeker meer gered zou zijn dan wat dakpannen en brand hout. Er heerscht ontstemming bij velen over deze feiten en behoeft maar met verschillende zaken- menschen te spreken, wiens huis is afgebroken, zonder dat zij er iets van afwisten, om deze ont stemming te kunnen deelen. Dat men ten slotte de overhaaste sloo ping heeft ingezien, bewijst het stop zetten van die slooping van boerderijen aan den rand van den polder. Wieringerwerf was niet te houden. Doch in de beide an dere dorpen had men zeker met meer overleg te werk moeten gaan. Wij willen niet beweren, dat deze ongeveer honderd hui zen gaaf en goed uit het water te voorschijn zouden zijn geko men, doch vermoedelijk zouden zij spoediger weer voor bewoning in orde gemaakt kunnen worden als dat wij kans hebben op hon- derd nieuwe woningen in den polder. Mededeelingen van de Commissie ter be hartiging van de belangen der geëvacueerde Wie- ringermeerbewoners. De voorzitter der Commissie de heer H. A. Giesen maakte het volgende Woensdag op de beurs bekend: Dekkleeden. De plaatselijke bureauhouder deelt mede dat voor het aanvra gen van dekkleeden een schrifte lijk verzoek moet worden gericht tot de P.B.H. onder overlegging van een bereidverklaring van een leverancier welke de aangevraag de ldeeden zal kunn enleveren. Huisslachtingen. Voor het aanvragen van een vergunning tot het slachten van het huisslachtingsvarken moet men zich wenden tot de P.B.H. waar men geëvacueerd is, waar de copie vergunning aanwezig is zoodat deze alles verder afwerkt. Voeraardappelen. Vele boeren zijn in de veron derstelling dat de voeraardappe len, waarover vorige week reeds een mededeeling is gedaan, zieke aardappelen zijn. Dit is niet het geval. Het is kriel. De totale aan vraag bedraagt nog maar 29 ton. Als dit niet belangrijk verhoogd wordt kan een en ander niet door gaan. Stichting v. d. Landbouw. Op Woensdag 28 Nov. a.s. zal Ir. Veth een inleiding houden o- ver de Stichting v. d. Landbouw. Deze lezing zal uitgaan van de 3 samenwerkenden landbouwor ganisaties in de Wieringermeer. Iuembakjes. De heer H. Thalen, Nieuwe Niedorp B 121, vraagt 1000 kiem- bakjes voor het bewaren van pootgoed voor Wieringermeerbe- woners. Landbouwwagens. Er zijn wat landbouwwagens ingevoerd. Het zijn echter wagens die nu niet direct geschikt zijn voor de Wieringermeer. De prijs is 375.doch voor dit bedrag o de wagen nog niet «-ompleel. Er moet o.m. nog een bodem e.d. opgemaakt worden, bovendien staan deze wagens niet op lucht. Indien men heelemaal niets heeft, zou men eventueel over kunnen gaan tot aanschaffing van een dergelijke wagen. Voor nadere bijzonderheden wende men zich tot het bestuur van de Commissie. Postbestelling. De Wieringermeerbewoners die weer naar den polder terug zijn gekeerd moeten hun post nog afhalen van de diverse kantoren. Besprekingen zijn gaande om de post weer in de Wieringermeer bezorgd te krijgen. De Gemeente heeft een handeltje. Het Gem.bestuur van Wierin germeer heeft een paard en wa gen te koop. Maandag 12 en Dinsdag 13 Nov. a.s. staat paard en wagen ter bezichtiging voor belangstellenden op het bedrijf van den heer S. Breebaart te Kol- horn. Mededeeling No. 256 Aangezien er in de vorige me dedeeling betreffende aardappel- kiembakken enkele storende fou ten zijn geslopen, lijkt het ons ge- wenscht nog eens in het kort de maten te publiceeren. Lengte 60 c.m. Breedte 40 c.m. Hoogte der pootjes 15 c.m. Hiervoor te gebruiken latwerk van 2X3^2 c.m. Neemt men 3X 5 c.m., dan zal dit wellicht de stevigheid der bakjes ten goede komen. In c'.c zijwanden wordt een ope ning van \]/2 c.m. uitgespaard. Houtdikte der zijwanden 1 c.m. De korte wanden dienen voor bevestiging van den bodem en dienen derhalve iets zwaarder te worden uitgevoerd, b.v. 1,3 c.m. Hierin dienen handgrepen te wor den aangebracht. In den bodem worden tusschen- ruimten gelaten van \]/2 tot 2 cm. breedte. Voor een betrekkelijk korte bak is hiervoor hout ter dikte van 1 c.m. voldoende zwaar om doorbuigen te voorkomen. Het in elkaar slaan der bakken dient met zorg te gebeuren. Voor al de richting van inslaan der spijkers is in deze van belang te achten. Wanneer deze schuin te gen elkaar in worden gedreven, zal het aftrekken veel meer kracht vergen dan wanneer deze even wijdig worden ingeslagen. Voor de hoeken moet zes spijkers per hoek (dus 2X3) wel als eisch worden gesteld. Voorts verdient het aanbeveling zoowel de hoe ken als den bodem te krammen. In verband met de eventueele bouw van Coöp.-poter-bewaar plaatsen is het van veel belang, dat men bij het aanschaffen van nieuwe bakjes voor de Wierin germeer één maat neemt. Wij ad- viseeren daarom de hierboven ge noemde maten nauwkeurig in acht te nemen. Ook handelaren worden verzocht hiermede reke ning te houden. Ir. L. R. Dijkema Mededeeling Rijkslandbouw Voorlichtingsdienst Inzending der bouwplannen. De pachters wonende in Sectie L. J. F. G. B. C. D. en H. worden verzocht hun bouwplannen in te dienen vóór 1 December 1945. De pachters wonende in Sectie K en M gelieven dit te doen vóór 1 Januari 1946. Indiening der bouwplannen dient te geschieden aan het adres der landbouwkundige afdeeling der Domeinen, van het Rentambt Wieringermeer. Ridderstraat 10. Medemblik. In aansluiting op de reeds eer der gepubliceerde voorschriften betreffende het bouwplan 1946, geven wij hierbij nog eens enkele hoofdpunten waarmede rekening moet worden gehouden. A. Algemeen. Op geen enkel be drijf mag met de volgende gewas sen meer dan de daarachter ge plaatste percentages van de Op pervlakte worden beteeld. Aardappelen 5% Erwten (Capucijners, schok kers enz.) 10% Vlas 5% Bieten (voederbieten, roode bieten) 5% Granen mogen vrij worden ver bouwd. Samenvoeging van de boven genoemde percentages is niet toe gestaan. Het is dus niet mogelijk bv. 10% aardappelen en geen vlas te verbouwen. Op bedrijven kleiner dan 20 ha, zal worden toegestaan maximaal 1 ha. vlas, 1 ha. aardappelen en 1 ha. bieten te verbouwen. Ver der zijn- van toepassing alle bepa lingen zooals deze al eerder zijn gepubliseerd. In verband met het stuifgevaar wijzen wij er nogmaals op dat het noodzakelijk zal zijn, de zand gronden die stuifgevaar op leve ren zoolang mogelijk, dus even-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1945 | | pagina 1