H.H. Landbouwers H.H. LANDBOUWERS! F\ H. H. E. HAYTEMA Fa. Bosker Leeuwenkamp H H LANDBOUWERS RH. LANDBOUWERS! POOTAARDAPPELEN W. S. VAN DOK LISSESCHE KISTENFABRIEK H.H. LANDBOUWERS! N. KLERK BLOEMBOLLEN M. J. v. d. PLASSE PO TER-KIEM BAK KEN C. ZEEMAN G@br, DE BOO Middenmeer Met groote vreugde geven wij U kennis van de geboorte van onzen zoon JOHANNES CORNELIS J. v. d. Bovenkamp G. v. d. Bovenkamp-Omis Wieringen, Haukes 28, i November 1945. Tijdelijk: Centraal Ziekenhuis, Alkmaar. Heden werden wij verblijd met de geboorte van onze Dochter en Zusje MARGARETHA BRIGETTE J. Schoon B. Schoon-Leegwater Wim Haarlem, 3 November 1945, Kanariestraat 70. Hiermede geven wij kennis van de geboorte van een zoon EDUARD KAREL P. H. Bakker E. J. Balcker-Waiboer Winkel A 64, 30 Oct. '45. Met dank aan God geven wij kennis van de geboorte van onze dochter ]ANI<E G. Jukema Okma A. Jukema Oosterbierum, 31 Oct. 1945 Tijdelijk: R.K. Ziekenhuis Har- lingen. SIMON ROTGANS en ANNIE VAN DER SCHAAF geven U hiermede kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats hebben op Donderdag 22 Nov. a.-s., nm. 2.30 uur te Schagerbrug. Schagerbrug, Prov. brug E 122, 8 Nov. 1945. Heden overleed tot onze groote droefheid, na een kortstondige ziekte, ons innig geliefd dochtertje, kleindochtertje en nichtje Hetty in den aanvalligen leeftijd van 10 maanden. Colijnsplaat (Zld.) J. C. Onderdijk A. M. Onderdijk-Luring Koos J. M. Onderdijk A. M. Onderdijk-Hcijboer C. M. N. Onderdijk Bea Heveskes (Gr.) M. S. Douwes G. A. Douwes-Luring Doewe Rie Colijnsplaat, 1 November 1945. Eenige en algemeene kennisgeving V ulcaniseerinrichting „Brunie" Achterom 115 HOORN Repareert rnbberlaazen en over schoenen. Wij hebben aan te bieden: alle soorten ZAAIZADEN en PEULVRUCHTEN. Speciaal Blanlca Zomertarwe Orgineel Mendel en Julianatarwe Aanbevelend, Alkmaar, Tel. 4023 - Wieringen. Distributiekring „Wieringermeer" Winkelier opletten Met ingang van Donderdag 15 November a.s. kunnen de Win keliers uit de Wieringermeer hun bonnen omruilen tegen toewijzin gen te Kolhorn bij het Agentschap van den Distributiekring „Wie ringermeer", hetwelk is gevestigd in het Café van den heer Groet, Nieuwe Streek, Kolhorn. Het loket is opgesteld van 9.30 tot 12.30 uur en van 23 uur. Men wordt verzocht alle in te leveren bescheiden zorgvuldig te behandelen en zorg te dragen dal alle ontvangstbewijzen duidelijk zijn ingevuld, zoodat het niet noo- dig is dat nieuwe ontvangbewij zen in het Distributiekantoor moe ten worden ingevuld. Dit houdt tijd op en anderen moeten hier onnoodig voor wach ten. Algemeen. Bij het afhalen van schoenfor mulieren te Kolhorn, waarvoor het noodig was le en 2e Distributie stamkaarten over te leggen, zijn per abuis enkele stamkaarten aan .anderen" afgegeven. Personen die hiervoor thans in het bezit zijn van Stamkaarten van ..anderen" gelieve deze per om gaande te zenden aan den Distri butiekring .Wieringermeer" te Hippolytushoef. De Directeur, A. KOOIMAN. BELANGRIJK NIEUWS. ALLIS-CHALMERS Wieltractoren Rupstractoren De regeering heeft groote hoe veelheden landbouwmachine-s van dit wereldvermaarde merk aange kocht, en kunnen binnen zeer koe ten tijd worden verwacht. Prospectus op aanvraag. Stelt U voor verdere inlichtin gen in verbinding met de ver- tegenw.: Tijd.: Nieuwe Niedorp B 246, Tel. 216. Hippolytushoef, Elfstr. 23, Tel. 22. Voor moderne LANDBOUW MACHINES en TRACTOREN is het aangewezen adres N. Raven v.h. C. Dissel WIERINGERWAARD. Van prima perceelen van de N.-H. klei kunnen wij U nog leveren de onderstaande soorten Eerstelingen A. Noordelingen AA. Geelblom A. Koopmans Blauwe A. Blauwe- en Souvenir AA, Bintje A. Roode Ster AA. Blanke Eig. A. Bevelander A en AA Gedupeerde telers uit de Wie ringermeer op VOORJAARS LEVERING, in onderling over- leg. Onze vertegenwoordiger, de Heer J. DEKKER is op de beurs te Winkel aanwezig. EnkhuizenWesterstraat 162 Telefoon 50. VOOR DE ONDERWATERZETTING EN DAARNA VOOR UW KIEMBAKKEN EN ROOI^RATTEN Vert. P. J. KOOPMAN, A 93 AVENHORN, TEL. 28 Naast Uw toewijzing voor hooi kunt U wederom vrij hooi koopen bij de erkende handel. Ik kan le soort Klaverhooi leve ren uit Groningen. Woensdags op de Beurs te Winkel. Aanbevelend, HOOGWOUD D 49 Tel. 316 K 2263. Alle soorten voor de Huiskamer verkrijgbaar OOSTWOUD No. 18 Woensdags op de beurs te Winkel. kunnen vanaf heden besteld worden voor herfstlevering in de bekende maten 80 X 40 en 60 X 40 met pootjes 15 c.m., zijwanden 6]Z c.m.. bij Telefoon 288, Wieringerwaard Bij ons vertrek naar Ned.-Indië roepen wij alle vrienden en ken nissen uit de Wleringerme >r. die wij niet hebben kunnen bezoeken een hartelijk vaarwel en tot weer ziens toe. M. Wittink J. Romijr. C. Romijn A. de Leeuw A. Hekkema W. v. d. Wal 4e Bataljon Stoottroepen. Gereserveerd voor de Noordhollandsche Brandwaarborg Maatschappij van 1816 te Oudkarspel HEEFT U EEN TOEWIJZING VOOR MOTORBRANDSTOF? Vanaf heden zijn wij wederom ingeschakeld voor de verkoop. Wij komen aan huis bezorgen. Aanbevelend, -a -ïpv tn Olie- en Benzinehandel Vert. L. J. MUNTER, tijdelijk gevestigd WESTERHAVEN 15 - MEDEMBLIK. Telefonisch te bereiken onder no. 89. Agenten der Texaco producten. Te koop aangeboden EEN WOONWAGEN lengt 5 m., breedte 1.90 m. A. P. VERSLUIS, W.waard F 12 Verhuisd J. Boerma van Westwoud W 70 naar Binnenwijzend B 44. Verhuisd A, de Smit naar Westeinde 5, Twisk. van Opperdoes Verhuisd C. v. d. Sar van fa. Eecen, Oudkar-spel naar Dorpstraat A 105, Oudkarspel. Verhuisd W. H. M. Hakvoort van Benningbroek B 206 naar Waardweg. Wieringermeer post Wieringerwaard. Verhuisd E. Veenstra van Oosteinde A 61b, Wognum naar GROETWEG C 1, Middenmeer, post Kolhorn. Verhuisd G. J. Hiddink van Gem. Landsweg, Hippolytushoef naar KLIEVERWEG E 85, Wieringermeer, post H.hoef. Verhuisd M, van Domme, Loonploegbedrijf van Kluiten 8, Opperdoes naar Prov.weg, Kolhorn. Tevens deel ik mede dat ik thuis ben uit het Ziekenhuis. Verhuisd: H. Heerink, Slootdorp van Pr. Hendrikstr. 9, Winterswijk naar ;,Gassink", Vredenseweg 51, Winterswijk, Degene, die dl. I v. d. Zoeklicht-ency- clopaedie geleend heeft wordt verzocht deze terug te zenden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1945 | | pagina 3