herrijzend W ieringermeerland Oorlogsslachtoffers Vereeniging voor Bedrijfsvoqrii<Éting in de Wieringermeer Mededeelingen 1 ste Jaargang Nr. 30 24 November 1945 Redactie en Administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206 Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland Redacteur: Th. J. van Vegten Zijn wij Op het oude land, rondom de Zijn wij oorlogsslachtoffers? Wieringermeer, waar de bevol king van den polder een tijdelijk onderkomen heeft gevonden, bij de stadsbevolking, vooral die der groote steden en eigenlijk in heel Nederland, treft men maar weinig deelneming en meegevoel aan voor de ramp die den polder en zijn bewoners heeft getroffen. Walcheren spreekt veel meer tot de verbeelding van ons volk dan de Wieringermeer. Walche ren was direct en indirect slacht offer van oorlogshandelingen. Walcheren heeft vele dooden te betreuren, om het bezit van Wal cheren moest worden gevochten. De Wieringermeer vergelijkt men met het onderwater zetten van polders als de Beemster e.d. Wanneer je thans met een stede ling spreekt, dan hoort deze er verwondert van op dat je nog niet weer in je huis kunt wonen. Men heeft er geen flauw benul van wat het eigenlijk wil zeg gen dat het meerendeel van den polder meer dan drie meter onder water heeft gestaan. Dat komt omdat men in ons land eigenlijk nooit veel belang stelling heeft gehad voor de Wie ringermeer en voor de Zuider zeewerken in het algemeen. Ei' zijn tienduizenden Nederlanders, die voor het eerst van hun leven tijdens de bezettingsjaren naar de Wieringermeer zijn gekomen om de een of andere reden. En dui zenden pas in den afgeloopen oorlogswinter. De Wieringermeer staat in een slechte reuk, men heeft dit meer malen uit officieele monden kun nen vernemen. Het leedvermaak van de stads bevolking, die ook mee moest vluchten op 17 April, was een- duidelijk symptoon van de opinie die men zich over de bevolking uit den polder had gevormd. Dit kwade gerucht is heel ons land door gegaan en men moet heel wat overredingskracht aanwen den om hen, die in het kwade gelooven, er van te overtuigen, dat door zeer velen uit den polder veel goed is gedaan. Wanneer men zoo 2ijn oor te luisteren legt, dan komt men tot de ontdekking dat iedere maat regel, die in het belang van de Bevolking van Wieringermeer wordt getroffen, als een bevoor rechting wordt opgenomen. Men hoort steeds critiek en men is niet genegen de bevolking van Wieringermeer als oorloqsslacht- offers te beschouwen. Wanneer men er op wijst, dat velen toch letterlijk alles verloren hebben "bij de ramp, dan wordt daar geen geloof aan gehecht. Er heerscht een stemming tegen de Wierin germeer, die eerder aanwakkerd dan afneemt. Er is van veerschillende' kanten als eens de belofte gedaan dat gegevens zouden worden gepu bliceerd van hetgeen door de. Wieringermeer tijdens de bezet-1 tingsjaren is verricht voor de voedselvoorziening van ons volk. der een vernielingsdaad of was het een doodgewone inundatie? Onder de polderbewoners is dit geen strijdvraag. Doch hier en daar in het land en vooral particulieren Oorlogsmolestver- zekeringen moedigen dit aan, heerscht de opinie dat het maar een gewone inundatie is. Het zal van groot belang zijn als men hierover in Regeeringskringen eens een duidelijke verklaring van geeft. Van het directe oorlogsgeweld heeft de Wieringermeer geen Niet dat wij verwachten dat de: weet, maar dat neemt niet weg, stemming ten aanzien van den polder radicaal zal omslaan, doch in ieder geval wordt het tijd, dat eens een afdoende antwoord wordt gegeven op het vele kwade wat over de Wieringermeer wordt verteld. Een andere kant van deze kwfestie is, dat nog steeds geen duidelijke uitspraak is verkregen betreffende de vraag, is het, onder water zetten van den pol dat door de daad van een oor logsmisdadiger in één oogenblik een ontzettende vernieling is te weeg gebracht, waarvan de uit werking zich meten kan met een plaats of streek die door een luchtbombardement is getroffen. Of de term oorlogsslachtoffers voor de Wieringermeerbevolking gewettigd is ja dan nee, is een kwestie waarover men juridisch kan gaan haarkloven. Mededeeling no. 257. De hoeveelheid zaaizaad bij rogge. Men vraagt ons nog wei eens, of voor de rogge, welke thans op de zandgronden wordt gezaaid, de normale hoeveelheid zaaizaad moet worden gebruikt. Wij advi- seeren steeds de normale hoeveel heid te gebruiken en dat is pl.m. 140 kg. per ha. Men zou kunnen aannemen dat een iets ruimere hoeveelheid moet worden geno men, omdat de rogge laat en soms onder minder gunstige om standigheden wordt gezaaid. Het is echter bekend, dat het zaai zaad dit jaar erg fijn is en wan neer men nu een normale hoeveel heid (in kg.) zaait, zal men reeds een aanzienlijk grooter aantal korrels per ha. zaaien. Het is na tuurlijk v/el van belang rekening te houden met den zaaitijd. Zoo zou men bijv. in October en November 140 kg. in Decem ber 150 en in Januari 160 kg. per ha. kunnen gebruiken. Studie-commissie voor werktuigen ten behoeve van de teelt van pootaardappelen. Op verzoek van het bestuur van de Z.W.M., is een studie commissie geformeerd, die tot taak heeft de mogelijkheden te onderzoeken om voor de Wie ringermeer te komen tot een zoo rationeel mogelijk gebiuik van werktuigen op het gebied van de poterteelt. Voorloopig kan reeds worden gestart met het bestudee- ren van de ontwikkeling der tech niek op het gebied van het rooien van pootaardappelen; het bewa ren van poters in centrale be waarplaatsen en het sorieeren in centrale sorteerinrichtingen. De commissie is als volgt sa mengesteld: H. Schuringa, voor zitter, D. R. Mansholt, lid, A. Biesheuvel, lid, terwijl het secre tariaat zal worden waargenomen door het secretariaat vaa de Ver eeniging voor Bedrijfsvoorlich ting. Gaarne spreken wij de hoop uit dat deze commissie met veel am bitie haar werkzaamheden zal be ginnen en op haar wijze een be langrijke bijdrage voor de verbe tering en rationalisatie van de poterteelt in de Wieringermeer mag leveren. Wij wenschen haar daarbij veel succes. De Handleiding voor den aanleg van fruittuinen in de Wieringermeer. Als onbestelbaar werden tot nu toe ongeveer 10 exemplaren van deze handleiding bij ons terug bezorgd. Leden, die interesse hebben voor toezending van deze hand leiding worden verzocht heirvan mededeeling te doen op het kan toor der Voorlichtingsdienst, Rid derstraat 9, Medemblik, of op de beurs. Ir. L. R. Dijkema. van dc Commissie ter be hartiging van de belangen der geëvacueerde Wie- ringermeerbewoners. De Voorzitter der Commissie, de heer H. A. Giesen, maakte het volgende Woensdag op de Beurs te Winkel bekend: Paarden en materiaal. Bij de commissie zijn eenige aanvragen binnengekomen voor paarden en een aardappelsor teermachine, van landbouwers uit de omgeving van de Wieringer meer. Indien men deze menschen zou kunnen helpen, kan men de adressen bekomen bij den Secr. der Commissie, den heer G. P. Kistemaker, Abbekerk, A 63, Telefoon 3. Commissie berging materiaal. De commissie voor berging van materialen uit de Wieringermeer deelt mede, dat bollenbakken, aardappel kiembakken en rooi- kratten zullen worden afgegeven a 40 ct. per stuk aan hen, die land in de Wieringermeer in gebruik hadden. Bovengenoemde materialen zijn te bezichtigen op het opslagter rein bij de Kerk te Medemblik en te Kolhorn. Gegadigden kunnen dit schrif telijk of mondeling opgeven voor Woensdag 28 Nov. a.s., bij J. Dijkstra, Nieuwstraat en W. van Zadelhoff, Oude Haven, beiden te Medemblik en bij H. Schu ringa, C 2, Groetweg. De beplanting. Vanwege Staatsboschbeheer wordt aan de landbouwers ver zocht, om de wortels van Popu lieren, Wilgen en Eiken met grond te bedekken. Vervolgens wordt men verzocht de bemante ling even los te maken voordat de grond uit de sloot er op komt. De heeren Kielstra en Geur- kink zullen een en ander contro leeren voor Staatsboschbeheer. Deze week wordt sectie A, Mo lenweg, Kooltuinweg en Amstel- meerweg bezocht. Maandag de secties A, B, C, D en E. Stichting voor den landbouw. Tenslotte werd nog gewezen op de lezing die volgende week Woensdag gehouden zal worden door ir. Veth. over bet onder werp: De Stichting voor den landbouw. Plaats en tijd zullen nog nader bekend worden ge mankt. Ingezonden Roggezaaien in de Wieringer meer Reeds eenige malen is in de Mededeelingen van de Bedrijfs voorlichting in de Wieringer meer de opmerking gemaakt, dat in het Noorden van den Polder met het zaaien van de rogge een te groote achterstand is op ge ploegd land. Door den Voorlichtingsdienst wordt het advies gegeven \ge- bruik te maken van een combina tie van een zaaimachine achter de ploeg. Aan deze methode is echter een gevaar verbonden en wel d,at de rogge in dit geval te diep gezaaid wordt, tenzij vol doende voorzorgmaatregeien wor den genomen, zooals o.a. het ge bruik van zandvorentrekkers. Scherpe vorentrekkers kunnen, indien de zaaimachine er voor ge bouwd is, slepend worden gesteld of worden voorzien van sleep-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1945 | | pagina 1