herrijzend Wieringermeeriand UIT DE DOEKEN 1 ste Jaargang. Nr 32 8 December 1945 Redactie en Administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206 Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland - Redacteur: Th. J. van Vegtm In ons nummer van 17 Nov., no. 29, hebben wij toegezegd dat wij t.z.t., indien dit noodig mocht blijken, de voorgeschiedenis van het verschijnen van een tweede krant, nog wel eens geheel uit de doeken zouden winden. De aanleiding hiertoe is thans aanwezig. De bestuursleden uit de Wie- ringermeer van de Stichting Flevo-Bode hebben, naar aanlei ding van een schrijven van den heer K. H. Kroeze, in een uitvoe rig onderschrift, een verklaring afgelegd voor het verschijnen van de Flevo-Bode. Het was op Vrijdag 1 Juni, dat de heer Loggers ons te Barsinger- horn de mededeeling deed, dat door enkele personen, aan het Gem. Bestuur van Wieringer- meer, om -medewerking was ver zocht bij de oprichting van een tweede krant voor de Wieringer- meer. Deze enkele personen be riepen zich op hun illegale werk tijdens de bezetting. De mededeeling van den heer Loggers was zuiver bedoeld als een waarschuwing aan ons, win op onze hoede te zijn. De heer Loggers beloofde ons op de hoog te te houden van de verdere po gingen van deze „enkele per sonen". Onzerzijds werd onderzocht, v/ie of die enkele personen waren. Het resultaat was, dat steeds één enkele persoon zich beijverde om een tweede krant te stichten, n.1. de heer Ridder. Van een initiatief van meerdere personen bleek nimmer iets. Aangezien wij van alle kanten en uit aile lagen van de bevolking van Wieringermeer, lof en sym pathie ontvingen bij ons streven, het contact met de verstrooide Wderingermeerbevolking te her stellen, wekte dit initiatief van een enkeling' bevreemding op. Dat dit contact herstellen geen gemakkelijke taak was kunnen in gewijden weten. Wij hebben ons hiervoor nimmer op de borst ge slagen, doch aangezien het Flevo- bodebestuur, zoo luchtigjes over het bestaan van Herrijzend Wie ringermeeriand is heen gegleden, meenen we gerechtigd te zijn hier over terloops iets te mogen mede- deelen. Wanneer men dan weet dat de eerste 9 nummers van Herrijzend Wieringermeeriand; wegens het ontbreken van electrische energie met de hand gezet, op een trap pers gedrukt en dat ze daarna door ons, omdat de post nog geen drukwerk bezorgde, op een anti- ploffiets in alle evacuatieplaatsen van Wieringermeerbewoners van Wieringen tot Medemblik, in agentschappen werden gebracht, dan wekt de vrijmoedigheid, om niet te zeggen brutaliteit, verba zing op, over de struisvogelpoli tiek die thans t.a.z. van Herrij zend Wieringermeeerland wordt bedreven. Wij zijn na de mededeeling van den heer Loggers rustig met ons werk door gegaan. Het plan om voor Herrijzend Wieringermeeriand n stichtings vorm te ontwerpen, werd ter hand genomen. De kwestie van een stichting voor ons blad, waaraan verbon den een lezersraad, werd op Za terdag 9 Juni door ons besproken met den heer S. L. Mansholt te Oudkarspel, die zich met dit idee zeer goed kon vereenigen, als mede met de namen van personen, die wij noemden, die wij voor de stichting dachten te vragen. Eenige dagen na het onder-, houd met den heer Mansholt, werden de navolgende personen! aangezocht om toe te treden tot. de stichting; G. P. Kistemaker, voorz. Holl. mij. van Landbouw; K. van der Veen, voorz. Christ. Boeren- en Tuindersbond; H. A. Cpt-u-r. voorz. R.K. L»«rJ TuinbouwöuiiLi, v_>. stuurslid Moderne Landarbeiders- bond; C. Smit, voorz. Christel. Landarbeidersbond en G. Hof- meijer, voorz. R.K. Landarbei dersbond. In overleg met boven genoemde heëren zouden nog enkele personen uit andere1 groe pen van de bevolking worden aangezocht. Allen hebben de benoeming aangeliomen, behalve de heer Giesen, die, hoewel hij zeer sym pathiek tegenover een stichting stond, zich beriep oo zijn drukke werkzaamheden. De heer Giesen noemde in zijn plaats de heer A. C. Kemmeren. die, desgevraagd, de benoeming aannam. Men ziet in de stichting Her rijzend Wieringermeeriand wa ren de hoofdgroepen uit de Wie- rinaermeer reeds vertegenwoor digd. Verschillende grootere bladen hadden reeds besloten om den stichtingsvorm te kiezen, doch zoo omstreeks Juni was er nog niet één definitief. Er was dus alle aanleiding om de diverse con cepten van stichtingsacten eerst te bestudeeren. Dit neemt niet weg dat. waar wij vast besloten waren dezen vorm voor ons blad te kiezen, wij reeds op 29 Juni on ons blad hebben vermeld: .Uitgave van de Stichting Uitg. Mij. ..De Wieringermeer" i.o. (in oprichting) Oo 9 Aug. hadden we weer een onderhoud met den heer Loggers, die ons toen mededeelde, dat de plannen orn een tweede krant te stichten thans een vasteren vorm aan hadden oen omen en achter ,,de enkel:.jg" stonden nu eenige personen, die belangrijke groepen uit de bevolking achter zich heb ben. Men had nu ook contact met eenige Wiermgers, die ook een krant willen hebben. Verschillen de leden van de nieuwe Wierin- germeergroep hadden echter uit drukkelijk als eisch gesteld, dat de redacteur van Herrijzend Wie ringermeeriand een kans moest hebben bij de nieuwe krant. Ook de heer Loggers had dit als voorwaarde gesteld. Men zou binnenkort wel contact zoeken met ons, zoo deelde de heer Log gers nog mede. En inderdaad wij ontvingen al spoedig een telefoon tje van den heer G. P. Kistema ker om eens te komen praten. Dit onderhoud vond plaats op Zaterdag 11 Aug., ten huize van den heer Kistemaker. De heer Kistemaker deelde ons dan mede, dat er plannen beston den om een nieuwe krant te stich ten, men had nogal wat bezv^ren tegen de geest van Herrijzend Wieringermeeriand, persoonlijk had hij zich b.v. gestooten aan onze critiek op de landarbeiders woningen. Men had hem ge vraagd om te willen medewerken deze nieuv/ejerant, hoewel hij van die pogingen had gehoord. Hij, (de heer K.) had echter als voorwaarde gesteld dat Herrij zend Wieringermeeriand niet ge passeerd zou mogen worden. Het lag in de bedoeling om samen met ^cn een krant uit te ge ven, wat den steun had van beide burgemeesters. Indien we in principe beteid waren tot medewerking, dan zou den we een uitnoodiging ontvan gen tot een bespreking. Men was van plan ons een goede boterham te verschaffen bij de nieuwe krant. Wij hebben tegenover den heer Kistemaker cr allereerst onze be vreemding over uitgesproken, dat hij zes weken geleden zonder eenige bezwaren (het mocht al leen niet te veel werk vragen) tot de Stichting van Herrijzend Wie ringermeeriand was toegetreden en nu alweer ijverde voor een nieuw blad. Ja, dat herinnerde de heer Kistemaker zich wel, maar hij dacht dat dit niet meer door zou gaan, hij bedankte natuurlijk bij deze voor de Stichting Herrijzend Wieringermeeriand. Vervolgens hebben wij den Kistemaker medegedeeld, dat wij bereid waren om tot samenwer king te geraken, mits wij als ge lijkwaardige partij zouden wor den erkend. Hierna ontvingen we van den heer Kistemaker een uitnoodiging om met de commissie te komen praten op Maandag 13 Aug., te 11 30 uur, in café Groenhart te Winkel. Op deze bijeenkomst waren aanwezig de heeren: G. P. Kiste maker, H. A. Giesen, D. Troost, L. Feikes en R. J. Ridder voor Wieringermeer; voor Wieringen de heeren: L. C. Kolff en Nie- meijer. De heer Kistemaker presideer de de bijeenkomst.^Allereerst werd ons een soort kruisverhoor af genomen, op de wettigheid van ons bestaan. Nadat dit teneinde v/as, deelde de heer Kistemaker ons wederom mede, dat de aan leiding tot het oprichten van een nieuwe krant was, dat men be zwaar maakte tegen de geest van ons blad. Men had besloten om in samenwerking met Wieringen een krant uit te geven. Er zou één redacteur voör V/ieringen en.één redacteur voor Wieringermeer worden benoemd, drie redacteu ren was nog niet mogelijk, doch men was bereid om ons een boter ham bij de nieuwe krant te ver schaffen, waardoor wij dan de advertenties en de verslagen zou den moeten verzorgen. Wij hebben den heeren toen verteld; dat wij niet naar deze bijeenkomst waren gekomen om een boterham te vragen, doch dat wij minstens als gelijkwaardige partij aan ae besprekinaen tenslotte toch een krant inbrach ten, die er bij de Wieringermeer bewoners voor 100 is ingegaan, gaan. Wij hebben toen een tegen voorstel gedaan, wat in het kort hierop neer, komt, dat wij bereid zouden zijn Herrijzend Wieringer meeriand in de nieuwe combinatie te laten oplossen met heel haar hebben en houden, dat wij bereid zijn om voor Wieringen een edi tie te laten verschijnen en wel zoo spoedig mogelijk, in ieder geval in September, doch op voorwaar de, dat men onze rechten als par tij erkent, dus dat op deze basis de besprekingen dienen te worden voortgezet en niet op de basis van het gunnen van een boter ham. Op onze vraag aan den heer Kolff of hij het op prijs zou stel len dat zoo spoedig mooelijk een editie van Herrijzend Wieringer meeriand op" Wieringen zou ver schijnen, kregen wij ten antwoord, dat hij het op prijs zou stellen als de drukker1'! van Bosker zoo snoedig mogelijk weer ging draaien. Ons antv/oord hierop was, dat dit ons totaal „niet interesseerde, doch dat het ons wel interesseer de, dat de drukkerij waar Herrij zend Wieringermeeriand wordt gedrukt, bleef draaien. Dat de directie van deze drukkerij zich met vhet personeel, onder aroote gevaren en met financieele offers, tijdens de bezetting geheel aan de Nederlandsche zaak heeft ge geven. Hierna deelde de heer Kiste maker mede, dat ons voorstel door de commissie zou worden

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1945 | | pagina 1