herrijzend W ierinq ermeerland Vereeniging voor Bedrijfsvoorlichting in de Wieringermeer lste Jaargang. Nr. 33 15 December 1945» Redactie en administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206 Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland Redacteur: Th. J. van Vegten De vlaggen uit: de Ho-ldeJi li, w-ejth, dAao-ggeteqd In Herrijzend Wieringermeer- land van 22 juni schreven wij: .Woensdagmorgen op de Beurs te Winkel; spraK Ir. Ovinge het verlossende woord. Heden, 20 juni 1943, is met het herstel van de Wieringermeerdijk een aan vang gemaakt." bijna 6 maanden later, 11 De cember 1945, komt het verlossen de woord door de radio, „De vlaggen uit! De Polder is weer drooggelegd!" Op 7 /\ugustus werd met de bemaling begonnen. Data om te ontnouden. Honderd vier en twintig dagen na de waanzinnige vernieling liggen alle gronden weer droog. De Hoefijzer-redacteur van het Handelsblad bezocht in 1930 kort na de droogvalling van den polder. Hij schreef hierover in zijn blad: „De Wieringermeer geeft de aanblik van een maan landschap. Kilometers in den om trek ontdekt men geen levend we zen. Het geheel ziet er doods en luguber uit. De aarde is over groote oppervlakten gescheurd, door het uitdrogen van den bo dem. Zal dit ooit een oord kun nen worden waar de mensch zich gelukkig kan voelen?" In latere jaren heeft deze jour nalist weer eens een bezoek aan den polder gebracht. Hij was ver rukt over de aanblik die het beeld van den polder na luttele jaren reeds gaf. Alleen de boomen lee- ken nog op luciferstokjes en hij wilde windmolens in den polder. Wij weten niet of deze journa list nog leeft, hij heeft zich voor den oorlog reeds uit het vak te ruggetrokken, doch wij weten ze ker, dat hij ontzet zou zijn bij de aanblik die thans de polder biedt. Hoe dieper men de polder in trekt des te troosteloozer wordt de aanblik die de aangerichte ver woesting geeft. Doch wij mogen nu niet meer omzien, naar wat was. Wij moe ten vooruit. En daarom is er re den om te juichen. Minister Ringers heeft het nut tig gevonden om over de radio een kleine tip op te lichten ten aanzien van de wederopbouw van dén polder. Nieuwe wonin gen op oude fundamenten. De boerengezinnen moeten zoo spoe dig mogelijk weer naar hun bedrij ven terug keeren. Ook de land arbeiders zullen in den polder een onderdak moeten kunnen vin den. De woningen zullen op de fun damenten van de verwoeste boer derijen worden gebouwd en zoo, dat zij later zonder bezwaar met een bovenverdieping kunnen wor den uitgebreid. Voor de arbeiderswoningen zal gebruik gemaakt worden van de De Polder weer droog De commissie Wederop bouw Wieringermeer heeft ter gelegenheid van dit heu gelijke feit, telegrammen verzonden aan; H.M. de Koningin; den Minister President; den Minister van Openbare werken en Wederopbouw; den Minister van Land bouw, Visscherij en Voed selvoorziening; den Minister van Financiën en den Minister van Binnen- land-sche Zaken. bestaande fundeeringen in de dor pen. Verder worden er plannen uitgewerkt voor arbeiderswonin gen buiten de dorpen. Een groot aantal voorzienin gen moet worden getroffen. Scho len, kerken, medische verzorging enz. De minister roerde ook het telkens terugkeerende probleem van materiaal, transport, arbei ders, hun onderdak en hun trans port. Wij weten, dat dit niet al les vlot geloopen is tot dusverre, maar er is verbetering en het mag worden verwacht, dat de Wierin germeer op korten '■ermijn weer in de voedselvoorziening kan wor den ingeschakeld. De polder is te groot om van uit de randgebieden te worden geëxploiteerd. Het is alles nog heel vaag, doch wij mogen stellig aannemen dat het den minister van Openbare werken en Wederopbouw ernst is met de wederopbouw van den polder. Doch moet nu uit de mede deling van den minister opge maakt worden dat men voorlo_pig een noodgebouw optrekt op de fundamenten? Is dit als jde cf- ficieele mededeeling te beschou wen, waarover verleden week op de beurs werd gesproken om met het aankoopen van woonketen te wachten? Deze vragen zullen bij menig een opkomen. Want nu de polder inderdaad droog is worden de problemen van het onderdak brengen van mensch en dier en machines met den dag urgenter. En vooral nu, in tegenstelling met de vorige incultuurbrenging, niet een bepaalde sectie, doch de geheele polder de aandacht vraagt Moge Wederopbouw spoedig met een omlijnd plan en concrete gegevens komen. De polder is droog! De vlaggen uit! MEDEDEELINGEN van de Commissie ter beharti ging van de belangen der ge- evacueerden Wieringermeerbe- woners. De voorzitter der Commissie, de heer H. A. Giesen, maakte het volgende op de Beurs te Winkel bekend: Dat de heer J. Vos, Kolenhan delaar te Middenmeer, thans tij delijk te Medemblik, is bevoor raad met brandstoffen. Dat de P.B.H. zij toegewezen 10 lichte paardentuigen en 30 ploeghamen. Hij verzoekt nu aan die landbouwers, die meenen voor een licht paardentuig of ploeg- haam in aanmerking te komen een aanvraag bij hem in te die nen. Aangezien het totale kwantum natuurlijk veel te kort is om aan de totale noodzakelijke behoefte te voorzien, dringt hij er op aan om niet eerder een aanvraag in te dienen, dan nadat men absoluut geen andere oplossing gevonden heeft. Vervolgens werd namens de P. B.H, bekend gemaakt dat de re paratiekosten en schilderwerken uitsluitend vergoed zullen worden wat normaal herstel aangaat. Derhalve zal er een vaste norm voor aangenomen worden door de Dienst Landbouw Herstel. Het is gebleken dat voor ver schillende werktuigen extra kos ten zijn betaald die met herstel niets te maken hebben (zooals verbeteringen e.d.) De getroffenen worden er op attent gemaakt dat deze e ctra on kosten geheel voor hun eigen re kening zijn. Blijkt dat door ver- waarloozing schade is ontstaan dan zal dit evenmin worden ver goed, noch door de Dienst L md- bouw Herstel, noch door een ver zekering. De heer Giesen deelde nog me de dat hij verwacht had dat iemand van het Heemraad -chap het podium zou beklimmen tenein de bekend te maken dat de polder weer drooggevallen is. Nu dit niet het geval is doet spr. *-et bij deze. Waarop een dondetend applaus volgde. Mededeeling no. 259 Opmerkingen over tractoren en mechanisatie in den landbouw In dit artikel willen wij een begin ma ken met een beschrijving aangaande een bepaald merk motor trekker, en deze toetsen aan de reeds eerder door ons op gesomde eigenschappen. We hebben voor ons liggen de bro chure betreffende de Ford-trekker met Fergason ploegsysteem. Aan de eerste eisch, n.1. het op drie plaatsen afgeven van kracht kan worden voldaan. Bij standaard-uitvoering ontbreken zoowel aftakas als riemschijf, doch deze kunnen volgens de prospectus, op eenvoudige wijze worden aangebracht. De riemschijf wordt aan de achterzijde aan de trekker bevestigd, heeft een diameter van ca. 23 c.m. en is 16.5 c.m. breed. Het aantal toeren is 947 per minuut bij 1400 omw. van de motor. Ook de af takas kan aan de achterzijde van de trekker worden aangebracht en maakt bij 1400 omw. 509 toeren per minuut. Verder wordt een ver naar voren lig gend trekpunt als voordeel beschouwd. Dit is echter bij de Ford niet het geval. Het vaste punt bevindt zich in de buurt van de achteras. Voor werkzaamheden met de bijbehoorende Fergusonploeg, die op de kopeinden wordt gelicht, zal het draaien wel geen bezwaar zijn, doch wan neer werktuigen als schijveneggen en scharniereggen bij kort draaien zullen moeten worden omgetrokken, lijkt het ons niet onwaarschijnlijk, dat dit moei lijkheden zal kunnen opleveren. Als draaicirkel wordt opgegeven 4.80 m. diameter met gebruikmaking van de remmen. Dit is o.i. alleszins voldoende te achten, terwijl montage van onafhan kelijke wielremmen als een voordeel mag worden beschouwd. Het toerental van de motor, een kleine 4 cylinder zijklep met 1.96 L. inhoud, geschikt zoowel voor benzine als pe troleum, kan, volgens de prospectus, worden opgevoerd tot 2000 omwentelin gen per minuut terwijl dan 23.87 p.k. kan worden afgegeven. Aangezien het geen racemotorconstructie zal zijn, lijkt het ons alleszins gewenscht dit toerental in de buurt van de 14001500 toeren te houden, alhoewel de kracht daarmede evenredig zal dalen tot 16.7 a 17.9 p.k. Dit zal de levensduur ongetwijfeld ten goede komen. Als rijsnelheden worden opgegeven bij 1400 omw. per minuut. Ie 4 km.; 2e 5 km. en 3e 12 km. per uur, terwi'1 achteruit 4.3 km./uur zou kunnen wor den gehaald. In de prospectus wordt er hierbij op geattendeerd, dat deze snel heden bij 2000 omw. liggen in de buurt van resp. 68 en 18 km. per uur (be rekend 5.77.1 en 17 k.m.). In zooverre zou dit nog bij het graan- maaien van belang kunnen zijn, dat men bij leegloop met pl.m. 7 k.m. terug kan komen. In dit geval kan het voordeel, dat de regulateur vanaf de zitplaats kan worden ingesteld, worden benut. In an dere gevallen lijkt dit verhoogde toeren tal ons van weinig belang en zelfs on- gewenscht, terwijl in dit geval tevens de eerste en tweede versnelling te hoog komen te liggen om voldoende kracht af te geven bij zwaarder werk. De trekker is uitgerust met luchtbanden, maat 10 x 28, met akkerprofiel, terwijl de voorban den van het één ribtype zijn, maat 4 x 19. Spanning resp. 12 en 26 lbs. (0..85 en 1.85 atm.) De bandenmaat kan voor deze lichte trekker voldoende worden genoemd om de beschikbare trekkracht volledig te benutten. Betreffende de ver houding trekhaak-riemschijf zijn ons geen gegevens bekend. Gezien de overbrenging door worm en wormwiel, zooals we dat kennen bij de oudere Fordson, vermoe den wij dat het wrijvingsverlies wel in de buurt van 30 zal liggen, zoodat dus 11 a 12 p.k. aan de trekhaak beschik baar komt. Wat wij op het terrein van „Welge legen" te Kolhorn hebben kunnen waar nemen, was ook niet bepaald overweldi gend en komt hiermede wel ongeveer overeen. Overigens kan dit percentage voor de meeste wieltrekkers wel als het gemid delde worden genoemd. Ontkoppeling vindt plaats door middel

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1945 | | pagina 1