Ingezonden Uit Uw evacuatieoord NIEUWJAARSWENSCHEN Kerknieuws van een voetpedaal. De cylindervoeringen zijn niet uitwisbaar en moeten der halve bij algeheele revisie worden ge boord. De spoorbreedte van beide assen kan worden veranderd vanaf 122 cm. tot 193 cm. in trappen van 10 cm. Al hoewel dit voor het buitenland in ver band met rijencultuur van groot belang mag worden geacht, wordt dit in ons land, vooral op de meer kleinere be drijven, waar deze trekker meer op zijn plaats zal zijn nog zeer weinig toege past en springen de voordeelen daardoor ook minder in het oog. Resumeerende komen wij tot de con clusie, dat, hoewel ook deze trekker niet aan het ons gestelde ideaal beantwoord, hij op de kleinere bedrijven voor lichte grond zeer goed te gebruiken is als men in drukke tijden wat extra tractie bij de hand wil hebben. Men behoeft dan tevens aan het werktuigenpark slechts weinig veranderingen aan te brengen, doch kan zijn werktuigen voor paarden- tractie zeer goed gebruiken. 'Ook op de grootere bedrijven zal naast een rups voor het zware werk deze trek ker voor rijwerk zijn diensten kunnen verrichten. E. Oosterhoff. Minister Manskolt sprak te Winkel voor de Ver. voor Bedrijfsvoorlichting Wie- ringermeer, over het Landbouwbeleid. Donderdag heeft Minister Mans- holt te Winkel een rede gehou den in de algemeene levenverga dering van de Vereeniging voor Bedrijfsvoorlichting Wieringer- meer, over het Landbouwbeleid. Het slechte weer in aanmerking nemend kan van een uitstekende opkomst der leden gesproken wor den. De Minister feliciteerde de be woners van den polder met de overwinning die wederom op on ze aloude erfvijand, het water, is behaald. Achtereenvolgens behandelde spr. de ontwikkelingsgang die zich thans in de landbouw voordoet en stond uitvoerig stil bij de toestand waarin de landbouw in Mei 1945 werd aangetroffen. In ons volgend nummer zullen wij een uitvoerig verslag geven van deze rede, aangezien hij te belangrijk was om in een kort be stek af te doen. Bond van Boerinnen en andere Platte landsvrouwen, afd. Wieringermeer. Donderdagmiddag hield boven genoemde vereeniging haar maan- delijksche bijeenkomst te Winkel. De vergadering was slecht be zocht, waaraan het ongunstige weer wel niet vreemd zal zijn ge weest. Mevr. Bruins-Klein Lankhorst hield een mooie lezing over be roepsmogelijkheden voor jonge meisjes. Op deze lezing komen wij nog nader terug. Verschillende agendapunten zijn uitgesteld tot een volgende verga dering als er meer leden zijn. Zoo ook het punt wederopbouw Aangezien dit echter urgent is, worden de leden verzocht om de eventueele wijzigingen, die zij in de woningen zouden willen zien aangebracht, ter kennis te bren gen aan de secretaresse Mevr. Grin-Blauwboer, Wieringerrand- weg, Slootdorp, post Hippolytus- hoef. Het bestuur zal dan zorgen dat deze t.z.t. onder de aandacht komen van de Commissie Weder opbouw. 28 Dec. a.s. zal de vereeniging in samenwerking met de afd. Winkel een middag organiseeren waarin Dr. de Vletter een lezing zal houden over het onderwerp: Wat hebben wij geleerd over opvoeding in deze jaren." Coöp. Zaaizaad- cn Pootgoedtelersver. Wieringermeer. In de ledenvergadering van de Z.W.M. is tot voorzitter van de vereeniging gekozen de heer A. C. Kemmeren, zulks in verband met het ontstaan van de vacature door het bedanken van den heer S. L. Mansholt. een filmavond plaats gehad. De ze avond werd aangeboden dojr de afd. West-Friesland van de Ned. Pom. vereeniging. Er was veel belangstelling voor deze prachtige Marofruitfilm, een kleu renfilm waarin tot in alle details de fruitteelt in zijn verwerkt. Bovendien werd op deskundige wijze een zeer duidelijke toelich ting gegeven. Hollandsche Mij. van Landbouw afd. Wieringermeer. Onder leiding van den heer G. P. Kistemaker kwam Woensdag middag bovengenoemde vereeni ging in een korte vergadering bijeen voor de benoeming van eenige leden in de adviescommis sie van de Plaatselijke Bureau houder. Aftredend waren de hee- ren: P. G. Luth, J. Hoogschagen en PI. Blauw. De heer Luth stel de zich niet meer herkiesbaar. Gekozen werden de heeren: J. G. Addens, J. Hoogschagen en Jb. Hartland. De voorzitter deelde nog mede, dat van de Stichting voor den Landbouw een schema is ontvan gen aangevende dat het district voor de kop van Noord-Holland in 29 kringen is verdeeld. De Wieringermeer heeft een eigen kring. Hierna sluiting. blad Herrijzend Wieringermeer- land. 10 December 1945. Met dank voor plaatsing. P. L. van Andel, Opperdoes. HERVATTING VAN DOOR DUIT- SCHE MAATREGELEN GESLOTEN BEDRIJVEN. De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noordholland, Kantoor Alkmaar, maakt bekend, dat personen, wier bedrijf tenge volge van Duitsche maatregelen is gesloten (b.v. evacué's, joden, weggevoerde krijgsgevangenen enz.) en die dit bedrijf nu of la ter wenschen te hervatten, vóór 23 Januari 1946 een daartoe strek kend verzoek bij de Kamer moe ten indienen, onder opgave van den aard van het bedrijf, van het perceel, waarin het bedrijf vroe ger was gevestigd en van het per ceel, waarop de huidige aanvraag betrekking heeft. Indien dit een ander perceel i<s dan het oorspron kelijke dient opgegeven te wor den waarom niet van het oor spronkelijke perceel gebruik zal worden gemaakt. Speciale aan vraagformulieren zijn bij de Ka mer verkrijgbaar. Ook personen, die thans een bedrijf uitoefenen in een perceel dat door een anderen ondernemer in verband met eer- derbedoelde maatregel is verlaten, moe ten binnen den gestelden termijn een soortgelijk verzoek indienen voor de voortzetting van dit bedrijf. Bovenstaande goedkeuringen moeten worden aangevraagd op qrond van het BESLUIT REEVACUATIE-VESTIGING KLEINBEDRIJF 1945 (Stbl. F. 257, uitg. 22 Nov. 1945). Ver zuim kan voor betrokkenen zeer ernstige gevolgen hebben met be trekking tot hun bedrijfsuitoefe ning. Een uitstekend geslaagde filmavond. Woensdagavond heeft in de zaal van den heer Laan te Winkel Mijne Heeren, verzoeke onder staand stukje op te nemen in Uw blad. Per ingesloten formulier werd deze week door de Directie van de Flevo-Bode gevraagd, of ik lezer van dit blad wilde worden. Naast de vele couranten, wel ke dagelijks binnen worden ge bracht, zou er een toegevoegd moeten worden. Voor politieke en kerkelijke voorlichting was ik reeds geslaagd in de keus. Be treffende de voorlichting en me- dedeelingen uit ONZE WIERIN GERMEER had ik „Herrijzend Wieringermeerland" gekozen. Nu dient de Flevo-Bode zich aan. De eerste vraag welke ik mij stel is, is de Flevo-Bode een Wieringer- meercourant? Mijn antwoord is neen! De Flevo-Bode is zoo hij er thans uitziet een Wieringercou- rant met een plaats ingeruimd voor Wieringermeernieuws. Als Wieringermeerbewoners, zijn wij aan ons verleden verplicht een speciaal Wieringermeerblad te lezen. Herrijzend Wieringer meerland voldoet aan deze eisch. Waar bleef het initiatief van de Flevo-Bode toen onze polder on der water werd gezet? Herrij zend Wieringermeerland heeft ons vanaf de eerste dag op de hoogte gehouden van alles wat noodig was om de verstrooide be volking de noodige voorlichting te geven. Wij zijn als Wieringer meerbewoners verplicht onze me dewerking te verleenen aan het per Herrijzend Wieringermeerland Uw verspreide familie, vrienden, kennissen en relaties uit de Wie ringermeer, kunt U ALLEN be reiken door een Nieuwjaarsgroet te plaatsen in Herrijzend Wie ringermeerland. U kunt deze groet in elke ge- wenschte tekst geplaatst krijgen tegen een minimumprijs van f 0.60 per 12 m.m. Iedere m.m. meer 10 cent. De tekst voor deze groet gelieve U ten spoedigste aan ons bureau Nieuwe Niedorp B 58e in te zen den. Hier volgen eenige voorbeelden: J. Swierstra G. P. Swierstra-Glasstra Oostwoud, 1 Jan. 1946 p.f. M. van Daalen A. van Daalen-Berg Onze beste wenschen voor '46. Weere, Hoogwoud. Fa. Schoonen en Drogen Graanhandel Hoofddorp, 1 Jan. '46 G.N. De verzending van de Rijmprent is begonnen. De uitgever is met de verzen ding van de Rijmprent begonnen. Een ieder die deze prent via ons bureau heeft besteld krijgt hem dus rechtstreeks toegezonden. Mochten er nog lezers zijn die de Rijmprent nog wenschen te ontvangen via ons bureau, dan kunnen zij dit alsnog opgeven. Is de plaat eenmaal uitverkocht, herdruk is niet meer mogelijk. De ze gedachtenisprent is voor later een unieke herinnering aan de ramp van 17 April 1945. Ned. Flerv. Gemeente. 16 Dec. Abbekerk, 10 uur, Cand. van Offeren Midwoud, 9.30 uur Ds. Bredschneijder Opperdoes, 2 uur Ds. Bredschneijder 23 Dec. Oostwoud, 9.30 u, Cand. van Offeren Medemblik, 10 uur, Ds. Bredschneijder Opperdoes, 9.30 uur, Ds. de Jong Opperdoes, 7 uur, Ds. Bredschneijder Twisk, 2 uur, Ds. Bredschneijder Orgelconcert Piet Zwart Jzn. Piet Zwart, zoon van wijlen Jan Zwart, een van Nederlandsch grootste organisten, velen be kend uit zijn duikperiode in de Wieringermeer die vele malen clandestien in kerkdiensten het orgel in den polder bespeelde, zal Woensdagavond 18 Dec. a.s. uur in de Ned. Herv. Kerk te Wieringerwaard een Kerstconcert geven, waaraan zullen medewer ken Mevr. \an Blijenburg (zang) en Mej. C. Homburg (declamatie) Wij mogen dit concert wel har telijk bij onze Wieringermeerbe woners die in Wieringerwaard en omgeving woonachtig zijn aan bevelen. Ned. Herv. Jeugdver. De Rijzen de Kerk. Dinsdagavond hield bovenge noemde vereeniging haar maan- delijksche bijeenkomst te Wierin gerwaard. De opkomst was goed en de besprekingen waren vrucht baar. Woensdagavond werd te Nieuwe Niedorp eenzelfde bijeen komst gehouden, doch hier was de opkomst miniem, aangezien reeds weer vele leden zijn ver trokken. De Kerstbijeenkomst wordt gehouden op datum en plaats zooals te Wieringerwaard is afgesproken. Men ontvangt hierover tevens nog schriftelijk bericht. In een volgend nummer hopen wij een verslag te geven van de bijeenkomst te Wieringer waard. Beroepingswerk ter hand genomen De kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente Wieringermeer heeft in haar vergadering van 11 De cember besloten het beroepings werk ter hand te nemen in de vacature die is ontstaan door het vertrek van Ds. Meijer Drees. Benoeming Kerkeraadsleden. De kerkeraad der Ned. Herv.. Gemeente Wieringermeer heeft in haar vergadering van 11 Decem ber de Ouderlingen, J. Nieuwhof, R. Oosterveld, T. Hoogland en de Diakenen, K. D. Meindersma, B. v. d. Molen en J. Postma her benoemd. In de vacature M. de Dreu werd benoemd tot diaken A. Kaan. De bevestiging zal plaats hebben op een nog nader bekend te maken Zondag in Ja nuari te Winkel, in een speciale Wieringermeerdienst, waarin hoopt voor te gaan Ds. Germans..

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1945 | | pagina 2