herrijzend W ieringermeerland NOODWONINGEN Minister Mansholt lste Jaargang, Nr, 34 22 December 1945. Redactie en administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206 Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland Redacteur: Th. J. van Vegten Als er iets de gemoederen van de Wieringermeerbewoners bezig houdt, de laatste weken, dan zijn het wel de noodwoningen. Was men aanvankelijk opti mistisch gestemd, toen Ir. O.vinge, naar aanleiding van hierover ge stelde vragen zeide: ,,Die zich zelf kan redden is een slag op voor" Daarna is de stemming, door een tegenstrijdige mededeeling van de Commissie Wederopbouw, be langrijk gedaald. De mededeeling van Wederop bouw, dat men voorloopig nog niet moet overgaan tot het aan- koopen van een noodwoning is zoo in tegenspraak met de uitla ting van Ir. Ovincfe, dat er ver warring over deze aangelegenheid is ontstaan. Velen hebben getracht een slag voor te komen en hebben zich hiervoor reeds financieele offers getroost, doch loopen nu de kans dat de woning zal worden afge keurd. Terwijl als men toestem ming krijgt om een noodwoning te plaatsen in den polder, de be paling is gemaakt dat er geen nieuw' materiaal aan verwerkt mag worden. Voor de kosten van een noodwoning zal geen- vergoe ding worden toegekend. Wij kunnen ons voorstellen dat er ontstemming is. Minister Ringers heeft vorige week gezegd, dat het exploitee- ren van de Wieringermeer niet vanuit de randgemeenten kan ge schieden, dat op de oude funda menten de woningen tot zolder hoogte zullen worden opgetrok ken. Doch ondanks het primitie ve van een dergelijke bouw is dit geen kwestie van enkele weken. De minister heeft het er tevens over gehad dat het probleem materialen, arbeiders, hun trans port en hun huisvesting, steeds weerkeerende moeilijkheden zijn. Wij hebben ons laten vertel len dat 75 procent van de steen fabrieken in ons land in puin liggen. De overige 25 procent zullen eerst een jaar moeten wer ken voordat de verwoeste fabrie ken zijn herbouwd. Massale her bouw van boerderijen en wonin gen zal dan ook de eerste jaren wel een illusie blijven. Maar toch moet de polder weer een rol gaan spelen in de voed selvoorziening van ons land. En toch moeten boeren, arbeiders, middenstanders en ambtenaren zoo spoedig mogelijk weer naar den polder. Er zullen dus nood woningen moeten komen voor mensch en dier. Er zullen natuurlijk bepalingen moeten zijn voor noodwoning- bouw, doch als men de eischen en bepalingen zoo maakt dat er practisch niet aan te voldoen is, dan gaan de liefde om naar den polder terug te gaan, danig be koelen. - Dit is geen loos gezegde, doch het berust op feiten. Men beluis- tere de gesprekken maar eens, die over deze kwestie gevoerd worden, onder de polderbewo ners. Wij hebben de overtuiging, wil men geen slag op achter ko men, men de uitspraak van Ir. Ovinge van kracht moet laten, dit zal de wederopbouw van den polder ten goede komen. De situatie is thans toch zóó, dat alle kosten die voor een noodwoning worden gemaakt niet door het Rijk worden ver goed, terwijl het toch eerst in de bedoeling lag dat de Staat de noodwoningen zou overnemen. Het is dan ook niet meer als bil lijk dat men de eischen niet te zwaar maakt, terwijl de bepaling, dat geen nieuw materiaal mag worden verwerkt in ieder geval dient te vervallen. Het gevaar dat er al te gekke dingen zullen worden neergezet is niet zoo groot. Men weet dat men zeker enkele jaren in een noodgeval zal moeten wonen, dus zal men vanzelf er toe overgaan 'om zoo behoorlijk mogelijk te wonen. Men zal, wil rnen een ietwat dragelijk leven ^cbber in den polder zelf eischen stellen aan comfort en gerief, doch men dient er rekening mee te houden dat al deze noodgebouwen over eenige jaren volledig afgeschre ven moeten worden. In het belang van een spoe dige bevolking van de Wierin- germeer zal het zaak zijn soepel te zijn met bepalingen en veror deningen inzake noodwoning- bouw. Vooral het midden en Oosten van den polder vraagt hier de speciale aandacht. Ernstige woorden van Minister Mansholt heeft in de ledenvergadering van de Ver. voor Bedrijfsvoorlichting te Winkel ernstige woorden ge sproken tot de landbouwers van Wieringermeer. Ernstige woor den. die direct gericht waren tot allen die bij den landbouw be trokken doch in wezen ons ge- heele volk raken. De minister begon zijn rede met een felicitatie aan de bewoners van Wieringermeer met de over winning die op de oude erfvijand het water, opnieuw is behaald. Spr. vindt het een goede ge dachte dat de bewindslieden zoo nu en dan het land eens intrek ken om eens te spreken, doch vooral ook om te luisteren. Dit geeft een groote voldoening. Wanneer men eenmaal achter een groote berg papieren in den Haag op een bureau zit, dan is het goed dat men ook zoo nu en dan weer onder de vakgenooten verkeerd, anders raakt men er uit. Teneinde een beeld te geven van de landbouwpolitiek die thans wordt gevoerd, is het goed, aldus de minister, dat we eerst de toestand waarin ons land op 5 Mei 1945 verkeerde, eens be zien. Ons land was totaal door den bezetter uitgeplunderd. Er zullen weinige landen zijn die zoozeer door den oorlog zijn ge troffen als ons land. Het ontstel lende doodencijfer 22 per dui zend inwoners, tegenover 7 per duizend voor Engeland, spreekt hierbij al boekdeelen. Nederland woonde in een porceleinkast. 315 duizend ha. grond is niet in cul tuur geweest de laatste jaren. Waarnog bij komt een totale uit putting van de cultuurgrond. Tot 1944 hebben we nog een behoor lijke opbrengst gehad deen in 1945 heeft de grond het laten zitten. Spr. noemt in dit verband verschillende opbrengstcijfers van producten die zeer sterk zijn teruggeloopen, De positie was dus zeer moeilijk, niet alleen voor de boeren, maar voor het geheele Ned. volk. De regeering werd voor deze moeilijkheden consequen- ge plaatst. Aan de rechtmatige eisch van ons volk, een redelijke voed selvoorziening is tegemoet geko men. Het schema van dit redelijk minimum werd uitgezet en op dit. minimum staan wij thans. Wij kunnen voorloopig niet veel hoo- ger gaan. De import kan niet door blijven gaan om onze finan cieele moeilijkheden nog niet grooter te maken. De veestapel is beduidend ach teruit geloopen. De vraag naar kunstmest is over de geheele wereld groot. Wij zullen 125 kg. stikstof per ha. kunnen toewij zen, tegen 180 kg. gemiddeld ge bruik in normale tiiden. In Mei wordt een tekort aan veevoeder verwacht, terwijl er al zoo wei nig is. Daarom geen ongebrei delde aanfok van varkens. Ziet het er voor de landbouw en vee houderij dus niet rooskleurig uit wat betreft de bedrijfsvoering, er komen straks nog indirecte moeilijkheden bij. Materialen en werktuigen zijn achteruit gegaan. De bedrijfsinventaris moet ver nieuwd worden en dit kan niet uit de loopende uitgaven doch moet geschieden uit overge spaard geld. Er zullen dus straks voor de landbouw regelingen ge troffen moeten worden verband houdende met het geblokkeerde tegoed. Wat zijn onze vooruitzichten? Spr. wijst er op dat in het buiten land de koers in de landbouw zeer gewijzigd is. Amerika heeft de landbouw omgeschakeld en is meer naar het gemengde bedrijf omgezwaaid. In Engeland is het al niet veel anders. Voor 1940 werd onze landbouw al op alle mogelijke manieren gesteund. Wij zijn in 5 jaar niet op de wereld markt geweest. Wanneer wij dus straks weer op de wereld markt zullen verschijnen, dan is het eene centrale punt waar al les om draait, de kostprijs. Wat kost het product? Onze land bouw heeft altijd op een hoog peil gestaan en wij zullen moeten trachten dit. peil nog meer op te voeren. Doch het zal uiteindelijk zijn, dat wij met een goed product toch moeten concurreeren. De mechanisatie in de landbouw heeft in het buitenland een groo te vlucht genomen. In Engeland bijv. is dit heel sterk uitgebreid. Op iedere vijf boeren melkt daar één mechanisch. In verband met de moeilijkheden van het arbei dersvraagstuk wordt door de re geering hier te lande het vraag stuk van mechaniseering bestu deerd. Er zijn ook voor de klei ne bedrijven handige melkma chines- geconstrueerd. Door de technische vooruitgang en de verschuiving in het buitenled van de landbouw zal de import van tal van onze producten over bodig worden. Het zal zeer de vraag zijn of we dit verloren ge bied weer ooit terug kunnen winnen. Duitschland was een van onze grootste afnemers voor den oorlog zal tot een zeker peil weer op de been geholpen moeten worden. Het zal voor ons land een onherstelbare ramp beteeke- nen als dit land economisch ten gronde wordt gericht. Er zal vervolgens door onze bedrijven gezocht moeten worden naar nieuwe exportmogelijkhe den. De wereldmarktprijs voor boter is f 2.51 per kilo, in Neder land f 4.Melkvet zal in den vorm van boter minder belang stelling hebben op de wereld markt. Kaas is echter een kwali teitsproduct, dat ongetwijfeld ge vraagd zal worden. Melkpoeder en condensproducten hebben een

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1945 | | pagina 1