RIJ- EN WERKPAARDEN B. X LIPPENS GARAGE X W. CREMERS LEDENVERGADERING CONTRACTEELT 1946 P. KOQMEN'8 GESLOTEN' C. D. SCHMALZ - SCHÜGEN Gebr. de Boo N.V. Hoofddorp - Middenmeer De Wieringermeer is droog draaien weer op volle toeren Kistenfabriek HALBERTSMA te HOORN LISSESCHE KISTENFABRIEK Lidmaadschap Z.W.M. H.H. LANDBOUWERS! VRUCHTBOOMEN F. BIJHOUWER VOOR PLOEGEN EN SCHIJFEGGEN A. d. I^IAÜEL M. GEERTSMA H.L. POSTHUMUS ONDERDEELEN ELECTROMQTOREN A. NIPSHAGEN TUINZADEN! M. J.v. d. Plasse Ondergeteekende biedt te koop aan: Donderdags op de markt te Schagen Verder iedere dag thuis te bezich tigen. Beleefd aanbevelend, Provincialeweg A 116 NIEUWE NIEDORP MET EEN AANKOOP VERGUNNING NAAR EEN VAKMAN! WIERINGERMEER tijd. Aartswoud, Tel. 318 Spanbroek. Landbouwtractoren, automobielen en motorrijtuigen Handeldrijvende en Industri- eele Mddenstandsvereen. WIERINGERMEER. ALGEMEENE op Woensdag 2 Januari 1946. n.m. 1 uur. in café LAAN te WINKEL. Belangrijke besprekingen: Herbewoning en vestiging zaken. Het Bestuur. Fa. RIENTS WESTRA SEXBIERLIM - TELEF. 224 Zaaizaad- en Pootgoedhandel Te leveren: Alle soorten Friese Kleipoot- aardappelen. Herfst- en Voor- jaarsgranen en -Zaden. Vertegenw.: A. TERPSTRA Bcltstraat 73a, Hippolytushoef. Tel. 92. Woensdags op de beurs te Winkel S s Wij hebben interesse voor het contrac teeren van: SPINAZIEZAAD -o BOTERZAAD S S tj TUINBOONEN STAMSLABOONEN DOPPERS, enz. a Tegen a.s. voorjaar hebben wij be schikbaar: Blanca zomertarwe, Bcrsc-tarwe, zomergerst, haver groene erwten, Hala capucijners, gruno grauwe erwten, wier- en paardeboonen, duiveboonen bruine en witte boo- nen, blauwmaanzaad, geelmosterd- zaad, gras- en klaverzaden, enz. Veel van deze artikelen hebben wij reeds nu in voorraad. Bij vroegtijdig bestellen kan op tijd geleverd worden. GRAAN- en PEULVRUCHTEN- HANDEL SPANBROEK. Tel. 315—212 K 2263 Gevraagd tegen 1 Maart op be drijf C. J. Clay EEN VASTE ARBEIDER. tractorchauffeur en bekend met aardappelselectie. Huis komt dis ponibel. Zich aan te melden alleen op werkdagen bij H. de Graaf Jz. Westfrieschedijk B 25, Wierin- gerwaard. Maandag 24 December Maandag 31 December Vriendelijk verzoeken wij U hier rekening mede te willen houden H.H. LANDBOUWERS In verband met het uit den grond komen van ondergrondsche MOTORBRANDSTOF-TANKSmaken wij U er opmerk zaam op, dat deze tanks, welke alle beschadigd zijn, vóór het het opnieuw plaatsen dienen gejuteerd en geasphalteerd te worden. Wij belasten ons gaarne met deze reparaties. DIT KAN TER PLAATSE GESCHIEDEN, DUS GEEN VERVOERKOSTEN Vertegenwoordiger L. J. MUNTER, tijdelijk Westerhaven 15 te Medemblik. Telefoon no. 89. I NCASSO-B AR9K f\§.V. „Wieringermeer' tijdelijk gevestigd: MEDEMBLIK, BREEDSTRAAT 20 Bij de wederopbouw van de Wieringermeer stellen wij onze diensten tot Uwe beschikking. Wij staan U met inlichtingen op het gebied van het geld verkeer, credieten, beleggingen, assurantiën zonder verplich ting ten dienste. UW ADRES VOOR HERSTEL OF NIEUWBOUW van Uw GEBOUWEN is SCHOTTE s Bouw- en Aannemersbedrijf WIERINGERWERF. Tijdelijk adres: Slingerweg 46, Hippolytushoef Telefoon 57 De N.V. HALBERTSMA'S FABRIEKEN VOOR HOUTBEWERKING TE HOORN LI kunt rechtstreeks te Hoorn bestellen: VISCHKISTEN in alle voorkomende maten, AARDAPPELKIEMBAKKEN in diverse modellen, ROOIKRATTEN als voorheen voor 25 of 17J4 hg., KAASKISTEN, BOTERKISTEN, BOTERVATEN. HOUTEN EMMERS, VEILINGKISTEN en KRATTEN, enz. In één woord: alle soorten emballage kan bij ons gemaakt worden en is spoedig klaar. Vraagt offerte van de kist, die U wenscht, bij de Beh. C. ZEEMAN, Tel. K 2290, nr. 4296. Landbouwers uit de Wieringermeer DOET HET NU GOED! Koopt uw KIEMBAKKEN GEWOLMANISEERD Geen rotting, geen schimmel, veel langer levensduur Extra kosten slechts 11 cent per stuk voor model Voorlichtingsdienst Vert. P. J. KOOPMAN, Avenhorn A 93, tel. 28. De algemeene vergadering van de Z.W.M. heeft besloten onder na dere goedkeuring van het bestuur wederom adspirant leden toe te laten Tengevolge van de ramp van de Wieringermeerpolder zijn meerdere reeds oudere aanvragen van landbouwers verloren gegaan. Willen de ze opnieuw een aanvrage indienen? Z.WM, Dorpstraat A 86, ZUID-SCHARWOUDE. Bestelt tijdig Uw voor plantseizoen 1946. Plant- schema te bespreken bij W. VEERMAN, Fruitkweeker F 42, Dijk, Aartswoud. Kweekerij Flora et Pomona Winkel. en verdere Landbouw werkzaamhe den staan wij disponibel met onze werktuigen. LOONPLOEGBEDRIJF Hoofdweg 329 HOOFDDORP Haarlemmermeer Uw adres voor het laten opknappen en opnieuw wik kelen van Uw motoren is: WIERINGERWERF tijd. adres: Berlikummer- markt 19 Leeuwarden ZEER VLUGGE BEDIENING!!! Aan hetzelfde adres kunt U zich opgeven voor binnenkort te le veren Benzinemotoren voor transporteurs e.d. Rijvergunningen van Verkeers- inspectie voor Ziekenvervoer. Service en Sleepdoeleinden Eindelijk kunt U hiervoor weer terecht bij het voor- deeligste adres van voor den oorlog. Beleefd aanbevelend, NIEUWE SLUIS WIERINGERWAARD ONTVANGEN: DIVERSE E. M. F. Ook Rijwielonderdeelen Middenweg 119 Heerhugowaard Deze hopen wij U straks weer uit voorraad te le veren. Vraagt soortenlijst. OOSTWOUD No. 18 Woensdag-s op de Beurs te Winkel Te koop: een twee persoons HOUTEN LEDIKANT zonder spiraal. B. J. Lippens, Prov. weg A 116, Nieuwe Niedorp Gevraagd tegen April a.s. een R.K. DIENSTBODE N. A. KNOOK, Tusschenweg H 36, Middenmeer. Evac.adres: Rijperweg 25, Beemster

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1945 | | pagina 4