herrijzend W ieringermeerland EEN TERUGBLIK IN 19 4 5 Onverantwoordelijk gedoe lste Jaargang Nr. 35 29 December 1945 Redactie en administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206 Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland Redacteur: Th. J. van Vegten Het is zoo de gewoonte om in het oudejaarsnummer van een krant, min of meer in caleidosco pische vorm, feiten en gebeurte nissen terug te roepen, die in het afgeloopen jaar plaats vonden. Wij hebben ons afgevraagd of het nog noodig is om het trieste beeld terug te roepen, van de maanden die vooraf gingen aan 17 April 1945. De afschuwelijke oorlogswinter 1944'45, toen duizenden stede lingen langs de wegen van den polder trokken, bedelend om een stuk brood van boerderij tot boer derij, van huis tot huis, met asch- grauwe gezichten, holle oogen, waarin de wanhoop stond te le zen. Rijk en arm, jong en oud klamp te zich vast, tot behoud van het leven, aan de stroohalm die Wie- ringermeer heette, schijnbaar onuitputtelijk, overnachtend in schuren en gymnastieklokalen. Is het noodig dat wij er aan her inneren dat tienduizenden land- genooten hun leven hebben te danken aan het voedsel wat werd verstrekt door de Wieringer- meer? Ontstellend groot was h.et leed wat werd geleden. Is het noodig dat nog eens ge zegd wordt dat door sommigen op schandelijke wijze misbruik werd gemaakt van dit leed? Is het voorts noodig dat er nog eens op gewezen wordt, dat door vele stedelingen op brutale wijze misbruik is gemaakt van de gast vrijheid, die hen werd geboden? Het allesbeheerschende in den polder in die maanden voor 17 April, was eten en nog eens eten. Veel, heel veel heeft de Wie- ringermeer gedaan om het leed te verzachten, doch de middelen om afdoende te helpen waren be perkt en raakten uitgeput. En wanneer wij dan ons het beefd van die oorlogswinter '45 voor den geest terug roepen, dan denken wij aan de kinderuitzen dingen naar den polder. De hon derden mannen en jongens, die als onderduiker een veilige schuil plaats in den polder vonden. Wij denken dan ook aan de geruchten die door den polder qingen. over het graven van gaten in de Wieringermeerdijk op last van de Mof. De geruchten over het onderwaterzetten van den polder werden steeds hardnekki ger, doch de bevolking werd ge sust met verklaringen van ..des kundigen", die het voor onmoge lijk hielden dat men de polder on derwater zou zetten. Er werd ge saboteerd naar het heette. De cnderarondsche zou het voorko men. Kortom een ieder had zoo z'n meening, doch niemand die iets bepaalds wist en niemand die ernstig geloofde aan het ongeloof lijke. Zelfs toen Saai zijn beruchte waarschuwing tegen sabotage einde Maart in de Wieringermeer- bode plaatste, werden wij nog op alle mogelijke manieren gerust gesteld. De noodlotsdag van den pol der is tenslotte toch gekomen. Is het noodig dat wij de dag van 17 April en de dagen daarna nog eens terugroepen? Ons dunkt van niet. Een ieder heeft zijn eigen trieste herinnering aan die dagen en was op zich zelf aangewezen. Nadat de eerste schok van de catastrophe voorbij was, hebben we onmiddellijk door de uitgave van dit blad, het contact her steld met de naar alle windstre ken verstrooide Wieringermeer bevolking. De 5e Mei heeft ons niet die geestdrift kunnen schenken, als in de overige deelen van ons va derland. We leefden nog te veel met onze gedachten bij de ramp. 12 Mei kwam burgemeester Log gers naar zijn verwoeste gemeente terug en nam het bestuur van de gemeente over van den heer S. L. Mansholt, die sinds de bevrij ding waarnemend burgemeester was. De proclomatie van den heer Loggers namen wij op in ons num mer van 18 Mei. Al spoedig bleek dat de geest kracht van de Wieringermeerbe- volking niet was gebroken en het is de verdienste van den heer H. R. Smit, dat na een enkele be kendmaking in ons blad, op 16 Mei reeds de eerste beursdag te Winkel kon worden gehouden. Een commissie ter behartiging van belangen van geëvacueerde Wie- ringermeerbewoners werd opge richt. Begin Juni werd een aanvang gemaakt met de bouw van een nood-raadhuis te Kolhorn. Op 13 Juni werd bekend dat de heer S. L. Mansholt tot minis ter van Landbouw, Visscherij en voedselvoorziening was benoemd. Het duurde echter nog enkele weken voordat de officieele be vestiging afkwam. 18 Juni hielden de gez. Land arbeiders een vergadering te Winkel, om te protesteeren tegen de slechte behuizing die velen nog hadden. 20 Juni werd begonnen met het herstel van de Wieringermeer dijk. Begin Juli hebben de verschil lende organisaties van Landbou wers, Arbeiders en Middenstan ders hun werkzaamheden hervat. 19 Juli had een doodelijk onge luk plaats in den polder bij hec bergingswerk, waarvan de 45-ja- rige A. L. Rauwer het slachtoffe werd. 27 Juli waren de werkzaamhe den aan de Wieringermeerdijk zoover gevorderd, dat 200 meter dijk boven water lag. 5 Aug. n.m. 7 uur werd ae Wieringermeerdijk gesloten. Op 8 Aug. vond te Barsinger- horn de huldiging plaats van den heer S. L. Mansholt, in verband met zijn benoeming tot minister. 9 Aug. werd met het voor de tweede maal droogmolen van de Wieringermeer begonnen. Op 17 Aug., 4 maanden na de onderwaterzetting, hadden 200 Wieringermeergezinnen nog geen behoorlijk onderdak. 21 Aug., 15 jaar Wieringer meer. In een speciaal nummer van Herrijzend Wieringermeer- land, herdenken diverse autori teiten dit feit. Op 7 September wordt door Minister Mansholt te Benning- broek een voorloopig monument onthuld, ter nagedachtenis van den illegalen strijder A. C. de Graaf. Op 21 September wordt er een oifficieele mededeeling gedaan over de tijdelijke bestuursvoor- ziening van de Wieringermeer. 26 September. Ir. Ovinge deelt mede dat na ruim een maand be maling reeds 1.30 m. water is uit geslagen. 5 October wordt bekend ge maakt dat ingesteld is een Dienst Wederopbouw Wieringermeer. 10 October houdt de Ver, voor Bedrijfsvoorlichting een algemee- ne vergadering te Winkel, waar o.a. bekend gemaakt wordt, dat reeds ruim 1000 ha. grond zijn drooggevallen. Half October worden de eerste hulpgemalen in bedrijf gesteld. Eind October zijn alle hulpge malen zoowel te Den Oever als te Medemblik in bedrijf, het peil was toen in den polder reeds 2.60 verlaagd. Half November trekken reeds verschillende gezinnen naar de Wieringermeer terug. 19 November worden de bewo ners van Slootdorp in de gelegen heid gesteld om een bezoek aan hun dorp te brengen. 28 November bespreekt Ir. Veth, in een vergadering van de drie gez. Landbouworganisaties te Winkel, het Landbouw-Organi- satiewezen in de naaste toekomst. 3 December brengen de bewo ners van Middenmeer een bezoek aan de puinhoopen van dit dorp, 11 December, de polder is weer droog. 13 December, minister Mans holt spreekt te Winkel. 20 December, te Kolhorn wordt door den voorzitter van de Com missie Wederopbouw, Ir. C. Krijn de Adviescommissie Wederop bouw, samengesteld uit oud-Wie- rmgermeerbewoners, geïnstal leerd. Dit zijn dan zoo ongeveer de voornaamste feiten en gebeurte nissen over het jaar 1945 van on ze Wieringermeer erin en daar buiten. Wij weten onvolledig te zijn, doch een opsomming van alles zou vele pagina's vergen. Laat ons hopen, dat het jaar 1946 voor de Wieringermeer vol ledig in het teeken van de Weder opbouw zal mogen staan. Wij hebben in ons artikel ,,Uit de doeken" onze lezers er van in kennis gesteld, dat B. en W. van Wieringermeer het besluit hebben genomen, om officieele publica ties, voortaan uitsluitend in de Flevo-Bode te plaatsen. Dat hier uit prestige-overwe- gingen, met de belangen van de Wieringermeerbevolking wordt omgesprongen, schijnt van minder belang te zijn. Wij hebben van vele zijden de verzekering gekregen dat het ge lijk aan onze kant is, doch wan neer één van de Flevobodebe- stuursleden in een gesprek over de kwestie woordelijk tot ons zegt: ,,Ik kan deze zaak (Flevo- Bode) natuurlijk nu niet meer af vallen, doch er zit iets niet goed", dan behoeft hier onzerzijds niets meer aan toegevoegd te worden. Doch er is meer. men gaat in deze zaak niet recht door zee. Wij hebben voor 14 dagen Ir. Krijn de voorzitter van de Commissie Wederopbouw tele fonisch gevraagd, wat of de reden is, dat wij de publicaties van de Dienst Wederopbouw niet meer ter plaatsing krijgen. Ir. Krijn deelde ons toen mede dat hem hier niets van bekend was en vroeg ons tevens welke berichten wij gemist hadden. Hij zou het in de Commissie bespreken. Wij hebben na het telefonisch onderhoud met den heer Krijn, ook Mr. Vosters, secretaris van de Commissie Wederopbouw op gebeld en deze dezelfde vraag gesteld als Ir. Krijn. Mr. Vosters deelde ons toen mede, dat er een besluit in de Commissie Weder opbouw is genomen, om uitslui tend de berichten van de Dienst in de Flevo-Bode te plaatsen. Toen wij Mr. Vosters er van in kennis stelde, dat wij zoojuist de voorzitter van de Commissie aan de telefoon hadden gehad en dat deze ons had medegedeeld nergens van te weten, toen legde

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1945 | | pagina 1