herrijzend W ieringermeerland Vereeniging voor Bedrijfsvoorlichting in de Wieringermeer lste Jaargang No. 38 26 Januari 1946 Redactie en administratie Nieuwe Niedorp B 58 Tel. 206 Kengetal 2261 Weekblad voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland RedacteurTh. J. van Vegten Een beschouwing over de Door Mr. A. F. Kamp In het Decembernummer van de Gids geeft Mr. A. F. Kamp een beschouwing over de Zuider zeewerken in dezen tijd. Het gedeelte over de Wieringermeer nemen wij in dit nummer zon der eenig commentaar over en hopen in een volgend nummer deze beschouwing op «enige on- derdeelen te bespreken. Tijdens den oorlog werd de uit gifte van boerderijen in de Wie ringermeer voltooid. Voorts vond allengs verpachting onder normale voorwaarden plaats van die land bouwbedrijven. waarvan de eerste pachttermijn onder condities, waarbij rekening was gehouden met het karakter der recent droog- gekomen gronden na zes jaar afliep, een onmiskenbaar teeken van wasdom. Ook op bestuursge bied bereikte de jonge polderge meenschap haar meerderjarigheid: een eigen gemeente ontstond, het rentambt Wieringermeer werd in gesteld, evenals een eveneens alle poldergronden omvattend heem raadschap. Er kwam, ondanks de ongunst der tijden, een gevoel van rust van „gesettled" zijn over de bevolking, waaraan de verschrik kingen der tevoren vaak bespro ken, doch zelden in werkelijkheid mogelijk geachte inundatie een abrupt einde maakten. De eerste Zuiderzeepolder was gedurende den bezettingstijd een bekend toevluchtsoord voor onder duikers, illegale acties bleken van wijde vertakking, waarin de hui dige Minister van Landbouw, Zij ne Excellentie S. L. Mansholt, toen nog pachter van een Wierin- germeer-bedrijf. een belangrijk aandeel had. Daarnaast trokken de stedelingen bij duizenden naar deze graanschuur van het Wes ten, eindpunt van menigen bitter- moeilijken proviandeeringstocht. De onderwaterzetting van den Wmringermeerpolder op 17 April van dit jaar, wekte de grootste verontwaardiging door de wijze, \Vaarop zij geschiedde. Hier niet als bij de meeste andere inunda ties voorafgaand overleg met de betrokken inundaties, in casu het heemraadschap, dat binnen een etmaal in staat zou zijn geweest zonder een kunstma tige dijkbreuk, de belangrijkste deelen van den polder onder wa ter te zetten op een wijze, waar door catastrophale gevolgen voor de honderden gebouwen zouden zijn voorkomen en eveneens min der belangrijke schade aan de lan derijen zelf zou zijn toegebracht. „Ook na den oorlog zal deze daad nimmer mild kunnen worden be oordeeld. waar het hier den eer sten Zuiderzeepolder geldt, een droogmakerij, waardoor het Ne- derlandsche Volk de oogen van de geheele wereld op zich richtte schreven enkele autoriteiten in een scherp gesteld protest aan de be zettende macht. Deze gaf daarop na een week toestemming tot het weder sluiten van de bressen in den dijk. Men heeft in de dagbladen kun nen lezen dat de dichtingswerken van den Wieringermeerdijk vlot zijn verloopen. Op 6 Augustus waren de gaten gesloten en met het leegmalen werd reeds den 9den dier maand begonnen. Het plaatsen van enkele hulpgemalen leverde meer moeilijkheden op dan aanvankelijk werd gedacht, spe ciaal tengevolge van de vertraagde aankomst, doch naar menschelijke berekening zal de polder nog dit jaar droogvallen. Werd op het gebied der be maling nauwe samenwerking ge zocht met het orgaan van de Wie ringermeer zelf, het heemraad schap, ook en vooral bij de voorbereidende maatregelen op het gebied van den wederopbouw van het straks drooqkomende land woon- en werkterrein voor dui zenden, zijn het de instanties van de jonge poldergemeenschap zelf, die met de uitvoering werden be last. In de dertiger jaren waren het Rijksdiensten, die het werk aanvatten en ten uitvoer legden, nu heeft het College van Al- gemeene Commissarissen voor den wederopbouw, het gelukkige besluit genomen, vergaande be voegdheden te delegeeren aan een Commissie Wederopbouw Wie ringermeer, bestaande uit den energieken burgemeester en den toegewijden dijkgraaf-rentmeester aan wie werd toegevoegd een er varen en kundig hoofd-ingenieur van den Provincialen Waterstaat van Noordholland, die als voor zitter optreedt. Een Raad van Advies uit de bevolking staat dit driemanschap ter zijde, gevormd door de leden der gemeentelijke adviescommissie, de heemraden en enkele inwoners uit andere Wieringermeer-kringen. Hierdoor werd het streven kenbaar de be staande instanties in den polder in te schakelen en te coördinee- ren, mede om de kans op even- tueele wrijvingen bij voorbaat zoo klein mogelijk te maken. Wij gaan op de vermelde dele gatie van bevoegdheden niet ver der in: ook op het gebied van de landbouwvoorlichting cultuurtech nische werkzaamheid zien wij dc zelfde lijn doorgetrokken. Op het gebied van het bouwen is een overkoepeld Bouwbureau, onder verantwoordelijkheid van het College van Drie opgericht, dat den technischen dienst van gemeente of heemraadschap dan wel de bouwkundige afdeeling der Domeinen inschakelt. Een archi tectenkeuze-commissie wijst ar chitecten aan, die door de eigena ren van verwoeste panden bij voorkeur zijn in te schakelen. Over de in te dienen plannen zal een te benoemen super-visor een wakend oog laten gaan. De Wieringermeerbevolking is in wijden kring in den omtrek van den polder verspreid, hetgeen on getwijfeld geleid heeft tot het be sluit, dat in de Wieringermeer geen noodraad zal worden geko zen. Daar de gemeente Wierin germeer op 9 Mei 1940 nog niet bestond, is op haar evenmin van toepassing de bepaling, dat de op dien datum aanwezige wethouders weer in functie treden. Een drie tal ingezetenen zijn op voordracht van den burgemeester tot wethou der door den Commissaris der Ko ningin benoemd. De bewoners van dit tot ge meente geworden gebied in een tijd, toen de raden hun arbeid moesten staken, hebben na een tiental jaren van soms als bevoog ding gevoeld bestuur door cen traal en ten deele van buiten be noemden altijd reikhalzend uit gezien naar een eigen,, zelfgeko- n gemeenteraad. Wordt her dit thans nog niet gegund. de le den van de gemeentelijke advies commissie zijn niet aangewezen, dan na diepgaand overleg met le gale en voorheen illegale instan ties uit alle lagen der bevolking. Intusschen rijst de vraag of het formaat der thans werkzame in stanties van doorslaggevend lo calen aard, overeenkomt met dat der problemen, die zeker niet min der groot zijn dan bij den eersten aanleg van den polder. Het is waarschijnlijk uniek in de geschie denis. dat een jonge, aldus door inpoldering gewonnen landstreek, met zoojuist voltooiden opbouw, vernietigd werd en opnieuw moest worden gevormd, waarbij de schrale troost in het oog springt, dat thans de toen gemaakte fou ten kunnen worden hersteld of voorkomen, In ieder geval zijn de „vergis singen" niet zoo groot geweest, dat er een communis opinio be staat omtrent de wijze, waarop het nu anders moet. Daar is de beroemde kwestie: één dorp of drie woonkernen, die pas definitief beoordeeld kan wor den, wanneer vooreerst vaststaat dat de toestand na droogkomen van wegen, kanalen, tochten en slooten niet noopt tot wijziging van het verkavelingsplqn en voorts hoeveel van de fundamen ten der woningen en industriege bouwen bruikbaar in de dorpen worden teruggevonden. Valt dit alles mee, dan is men gedwongen tot den wederopbouw van drie dorpen, waartoe immers de verkaveling van den polder leidt en rest nog de vraag welk der drie tot hoofddorp zal worden bestemd. De oude rivaliteit tus- schen het ambtelijk ingestelde Wieringerwerf, in het oorspron kelijke plan met deze onderschei ding bedacht en Middenmeer, handelscentrum, kan door den dan toch zeker vigeerenden eigen gemeenteraad worden beslecht door in de bekroonde plaats een imposant raadhuis te stichten. Doch zoover is het nog niet. Wél blijft noodzakelijk, dat de beslis sende organen geheel openstaan voor de adviezen van bevoegden en niet zullen aarzelen deze te vragen. Er zijn problemen te over, waarvan wij er hier nog slechts één aanduiden. Het ware belang rijk thans in beginsel te doen be slissen over de vraag welke de meest aangewezen instantie is te beschikken over de voor woning bouw benoodigde gronden in de dorpen, welke'terreinen voorheen onder beheer van Domeinen ston den. En dan kan, dunkt ons, het antwoord slechts zijn, dat n tegenstelling met den vroegeren toestand het Gemeentebestuur, al of niet tegen vergoeding, over deze perceelen komt te beschik ken, op grond van zijn taak op het gebied der volkshuisvesting, welke het immers reeds spoedig zal moeten aanvatten. Er valt veel voor te zeggen in deze periode van opbouw een dergelijk besluit te overwegen en te doen nemen, nu geen incidenteele moeilijkheden hierover een beslissing kunnen vertroebelen en de soepele ver houding in het College van Drie vrij is van invloeden, die later niet zijn weg te cijferen. Waren vroeger deze en derge lijke kwesties onderwerp van uit voerige correspondentie tusschen verschillende departementen thans dienen de locale instanties zelf den grondslag te leggen voor gezonde verhoudingen in de toe komst, en op hen, die geroepen zijn in deze leiding te geven, rust de verantwoordelijkheid het tijd stip voor de noodige initiatieven juist te kiezen. Wij moeten er hier mede volstaan het in zijn or ganisatievorm gelukkig gekozen en qoed gestarte College van Drie veel moed, wijsheid en volharding toe te wenschen. de zaak nader te bezien en maat regelen te nemen. Een invenfarisatie betreffende de in de polder aanwezige motor trekkers gaf het volgende beeld: pl.m. 42 rupstrekkers en pl.m. 80 Mededeeling no. 266. De aanleg van kunstweide. Aangezien de ingevallen vorst de veldwerkzaamheden doet op schorten, zal het noodzakelijk zijn wieltrekkers, de kleine transport-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1946 | | pagina 1